Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

85 Grunt Marka Drahotoušského

f 82a

Letha Páně 1591 podle záúpisu knih starejch červenejch sirotčích v listu 83 nadepsaný Marek má podsedek svuoj po nebožt[íku] Janovi Miškéřovi zuostalým v summě 20 R.
Více ujal vinohrad v Dolní hoře v summě 19 R, učiní toho obojího 39 R.
Na tu summu s poraženým dílem Kateřiny manželky svej, též i s tím, což jí podle poručenství prvního muže jejího náleželo a co dluhu po nebožt[íku] Janovi Miškéři splatil, vyplnil do letha [15]94 všeho 38 R 19 gr 5 den.
A ještě dopláceti zuostává za letho [15]94 sirot[kům] téhož Jana Miškéře zuostalým 10 gr 2 den.
Letha [15]94 položil Marek ostatních peněz za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 gr 2 den.
Zaplacený.

Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Marek Drahotoušský prodal sám na sobě na podsedku ut s[upr]a obci předměstské summy 30 R. Dáno je[mu] za ně hotových peněz
9 ½ R, ty peníze má jim platiti od leta [15]99 po 3 R.
Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a položil Marek Drahotoušský obci předměstské peněz skoupených 3 R.
f 82b
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Marek Drahotouský za grunt obci předměstské 3 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Marek Drahotoušský za grunt obci předměst[ské] 1 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Marek Drahotoušský za grunt obci předměstské za lonský rok 3 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Marek Drahotoušský za g[runt] obci předměstské 3 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položila Kateřina Marková, vdova po n[ebožtíku] Markovi Drahotouským, za gr[unt] obci předměstské 1 R.

Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Kateřina Marková nemohouc pro nedostatek zdraví svého toho podsedku držeti, pustila jej Janovi synu svému, aby za něj toliko, což obci předměstské náleží, 16 R doplatil, placení od letha 1613 po 1 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Jakub Bakovskej, Šimek Závada S.R.S.N.
A jakož Kateřina Marková toto sobě znamenitě vymínila, aby Jan syn její byl povinen ji při sobě až do smrti její chovati a dochovati, jí křivdy nečiniti, ani jestli by se oženil, manželce své ubližovati nedopouštěti. Stalo se [roku] a dne ut supra.

Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položila Kateřina Marková za gr[unt] obci předměstské 1 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položila Kateřina Marková za g[runt] obci předměstské 1 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Kateřina Marková položila za g[runt] obci předměstské 1 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Kateřina Marková položila za grunt obci předměstské 1 .
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Kateřina Marková položila za grunt obci předměstské 2 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Kateřina Marková položila za gr[unt] obci předměstské 2 R.

Pusté
f 83a
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten grunth ut s[upr]a Jírovi Spěvákovi tesaři za summu 40 R bez závdanku, placením po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Jan Pohanka a Jíra Šenovský S.R.S.a N.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jíra Spěvák položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Jíra Spěvák položil za gr[unt] obci městské 2 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jíra Spěvák položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Jíra Spěvák položil za gr[unt] obci městské 1 R.

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho Jíra Spěvák prodal ten grunt Václavovi Prostějovskému za summu 40 R. Závdanku dal jemu 5 R a což Jurka Spěvák na tom gru[ntu] zaplatil, to jemu pustil, ostatek platiti má každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gru[ntu], placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Ondra Velinský a Jan Ostravský S.R.S.a N.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Václav Prostějovský položil za gr[unt] obci 1 R.

Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních jeho po odjití Václava Prostějovského jest zase [prodán] Mikolášovi Chudému, aby k spuštění do konce nepřišel, za summu 40 R bez závdanku, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmí za placení a opravu gr[untu] a povinnosti panské a obecní Jura Šenovský a Jakub Loska SRSaN.

Pusté

f 83b
Leta Páně 1733 dne 7. Novembris za purgmistra p[ana] Eliáše Grögra a spoluradních toho času zaujmúc grunt ut supra a z holého místa jej vystavíc Martin Kudlík, dřív než sobě jej připsati dal, nekterý rok jej držíce předstoupil na rathaus s bratrancem svým Pavlem Kudlíkem přednášejíce, že ze společného dobrovolného domluvení tento grunt prohandloval jemu Pavlovi Kudlíkovi za dům jeho v Staré městě Nro 60 a k tomu že Martin Kudlík jemu Pavlovi Kudlíkovi přidal 30 zlr, totiž 1 honce roli i z osetím v Padělkách, jednu jalůvku a ostatek peněz. Podle čehož dle obojí strany dobrovolného svolení tento grunt se připisuje a odevzdává Pavlovi Kudlíkovi za vlastní a dědičný, placením verunkovej summy 40 zlm ročně při posudcích po 2 zlm. Stalo se u přítomnosti obú stran.
f 84a
Přípis domu Jozefa Sochora

Leta Páně 1758 dne 14ho Martii za purkmistra p[ana] Christopha Mihatsche a spoluradních téhož času majíce Václav Hlúšek grundt ut supra od něho vystavený z gruntu, takový ze svej dobrej vůle Jozefovi Sochorovi za summu osumdesáte rýnsk[ých] odprodal a spolu do svej smrti svobodné bydlení z koupcem, aš by kupec svým časem jednu sedničku jemu na zadku v humně vystavil, vymínil. Kdyby ale prodavač z koupcem se srovnati nemohli, tak koupec kdyby se vina na něm našla, prodavačovi třiceti rýnsk[ých] složiti, pakli by vina na prodavačovi se našla, jen dvacet rýnsk[ých] kupec prodavačovi za tou výminku vyplatiti povinen bude. Pročeš se nadepsaný grunt Jozefovi Sochorovi s těma na něm podlužnýma 40 zl mor[avských] obci patřícíma verunkovýma penězi a učiněnou výminkú za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak císařsk[ých], tak vrchnostenských povinností p[an] Jozef Duray a p[an] Gottfrid Mayer. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.
f 84b
Přípis Jakuba Sochora

Dnes níže psaného dne a roku stala se svobodná neproměnitedlná smlúva mezi Jozefem Sochorem stranú jednú, pak synem jeho Jakubem Sochorem v příčině skrze prvního druhému zadávajícího domu, a to sice následujícím spůsobem:
Za první odevzdává Jozef Sochor synovi svému Jakubovi Sochorovi grunt ut supra ukoupený a pořadně připsaný mající a šacovaný v summě dvě sta rýnských. Však ale
za druhé vyjímá sobě jmenovaný Jozef Sochor jak pro sebe, tak pro manželku svú Alžbětu v tom gruntě neb domě bez překážky přebývání až do smrti, též podobně místo pro jednu krávu a pro útěžky hospodářské schránu postačitedlnú. Naprotiv čemuž

za třetí odevzdavatel gruntu se zavazuje jemu synovi svému jakožto budoucímu držiteli gruntu tohoto dokavad jeho Bůh při živobytí zachová, na všeliké toho gruntu se tejkající povinnosti a poplatky polovicu vybývati a platiti, což však na manželku, kdyby delej živa byla, vstahovati se nemá. Přitom taky ještě on odevzdavatel gruntu připovídá, dokud živ bude, na všelikú opravu potřebnú gruntu toho, co by prácú rukú svých spravovati se mohlo, polovičně na-
f 85a
pomáhati, ano kdyby zapotřebí bylo vzlášť pro odevzdavatele a manželku jeho světničku vystaviti, polovičně všech outrat nákladem svým vybaviti. Dálejc
za čtvrté povinen býti má vejš psanú šacovní summu takto splatiti jmenovitě:
bratrovi svému Jozefovi 50 zlr,
sobě zadrží 50 zlr,
sestře svej Alžbětě 50 zlr
a deto Apoleně 50 zlr, spolu ut supra 200 zlr,
však dokavade otec neb odevzdavatel gruntu živ bude, povinen býti nemá jim ty podíly vyplatiti ani interesse dávati. Ostatně
za páté poněvadž na tom gruntě 40 zl mor[avských] verunských peněz se nachází po 2 zl mor[avských] ročně k splacení obci strážnickej, ty nastávající gruntu tohoto držitel Jacub Sochor na sebe přejímá. A podle toho
za šesté když všechny výminky on Jacub Sochor od otce svého vděčně přijímá, Jozef Sochor otec jeho povolení dává a žádá, by grunt tento jeho synovi Jacubovi za vlastní, volný a dědičný připsán byl.
Což tímto zápisem se taky vykonává a on Jakub Sochor do pravého držení gruntu tímto se uvádí.
Jenž se stalo na zámku Strážnici u přítomnosti svědkův Philipa Možnara a Jana Ratiborského dne 10ho měsíce ledna [1]788.