Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

85 Grunt Martina Ryšánka

f 1003a

Letha Páně 1572 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 187 nadepsaný Martin koupil grunth svůj od Staňka Němcového za summu 60 R, kterejž jest letha [15]81 podle téhož zápisu, jakž v sobě šíře obsahuje a zavírá, zouplna a docela zaplatil.
Týž on drží štvrt roli, kterýž byla při grunthu Blažovském, povinen jest z ní Jeho Mi[l]osti Pánu platy, roboty a jiné věci vykonávati. Kterouž již též podle srovnání s Janem Blažovým zaplacenou má, na kteroužto se žádný nyní i na časy budoucí natahovati nemá.

Letha 1597 ten grunth nahoře psaný prodán od Jana Ryšánka s půl láne[m] roli, koně dva, vůz, pluh, brány, louku pod Doubravkou a zahradu u mostu Pavlovi Kutějkovi za summu 120 R. Závdanku položil hned při odevzdávce Janovi Ryšánkovi 15 R a platiti má od letha [15]98 pořadně po 5 R.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Matouš Šardický, Jan Buchta S.R.S.N.
Leta 1598 položil Pavel Kutějků za grunt svůj peněz purgkrechtních Martina Ryšánka sirotkům 5 R. Acth[um] za purg[mistra] Matyáše Prahenusa.
f 1003b
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa Pavel Kutějků prodal podsedek ut s[upr]a Bartošovi Kutějkovýmu bratru svému za summu 120 R s polouláním roli robotní, se dvouma koňmi, s vozem, s pluhem, s jednou bránou. Závdanku jemu dal 10 R a což jemu náleželo na posledních penězích 10 R, ty jest Pavel Kutějků Bartošovi bratru svýmu pustil, ostatek dopláceti má při každých Vánocích od leta [15]99 po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, za placení a povinnosti J.M. Páně Matouš Knápek, Jíra Pohunek, Matěj Emrichů, Jan Buchta S.R.S.N.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Bartoš Kutějka za grunt svůj 5 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil za grunt svůj Bartoš Kutějka 5 R.
Ty jsou dány na sirotky Martina Ryšánka.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil za grunt svůj Bartoš Kutějka 3 R.
Ty jsou dány na sirotky n[ebožtíka] Martina Ryšánka.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil za g[runt] Bartoš Kutějka na s[irotky n[ebožtíka] Martina Ryšánka 4 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Bartoš Kutějka na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ryšánka 5 R.

Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty z jistého dovolení Jeho [Mil]osti Páně odprodáno od tohoto gruntu půl lánu roli robotní urozenému panu panu Kryštofovi z Lichtenšteina a z Niklšpurku za summu 60 R bez závdanku, platiti má od letha 1610 po 1 R. Odevzdána za volné a svobodné.
Co se roboth a činže z tej roli Jeho [Mil]osti Pánu náležité dotýče, to všeckno Jeho [Mil]ost Pán panu Kryštofovi z Lichtenštejna z lásky pasírovati a upúštěti ráčí, však na ten spůsob, jestliže by kdy ta roli k prodaji přišla, aby z tej svobody sešlo a aby zase pod činži přišla.
Rukojmě za placení peníze penězom. Stalo se ut s[upr]a.
Ta summa všecka z tej roli náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Ryšánkovýho, totiž 60 R.
f 1004a
Téhož letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a prodán podsedek bez roli pozuostalý po nebo[žtíku] Bartošovi Kutějkovi Anně, pozuostalé vdově po něm, za summu 40 R. Z toho sobě srazila dílu svého i po Kuně, dceři její zemřelé, 7 R 10 gr a tak zuostává ještě dopláceti 32 R 20 gr, placením od letha 1610 po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Janek Sečkař, Jakub Kučera SRSAN.
Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Ryšánka předních peněz 18 R.
S[irotkům[ n[ebožtíka] Bartoše Kutějkova 17 R 20 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Anna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Bartošovi Kutějkovi, za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ryšánka 1 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položila Anna ut s[upr]a za podsedek s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Ryšánka
2 R.
Téhož leta položil urozený pan Kryštof za roli s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Ryšánkového dvojích peněz za rok 1610 a 1611 po 4 R – 8 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položila Anna Kutějková za podsedek s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Ryšánka
2 R.
Letha 1613 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položila Anna Kutějková za podsedek s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Ryšánka
2 R.

Téhož letha a za téhož purgkmistra Anna Kutějková prodala ten grunt Štěpánovi synu svému za summu 40 R bez závdanku, platiti jej má po 2 R každého roku. Odevzdán jemu za volný a svobodný u přítomnosti obou stran.
R[ukojmě] Martin Mladík a Pavel Hořáček SRSN.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Štěpán Anny Kutějkovej položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ryšánka 2 R.

Letha ut s[upr]a vyhledalo se při statku Bartoše Kutějkova, že pan Kryštof z Lichtenštejna za roli dvoje peníze položil, totiž za 1612 a 1613 rok 8 R. Kteréž Martin Mladíček na místě manželky své přijal.
Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a pan Kryštof z Lichtenštejna položil za roli 4 R.
Ty přijal Martin Mladíček na místě manželky své.
f 1004b
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Štěpán Kutějků položil za grunt svůj peněz ročních 2 R.
Ty přijal Martin Mladíček na díl manželky své.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Štěpán Kutejků položil za grunt peněz ročních 2 R.
Ty sou vydány Martinovi Mladíčkovi.
Téhož letha pan Kryštof z Lichtenštejna anebo na místě jeho Václav Sýkora položil za roli peněz za rok 1615 4 R.
Ty zůstávají při právě. Ty obstavil pan Kryštof za příčinou roli závadné až do rozeznání.
Letha 1617 za purgmistra Martina Rožumberského Štěpán Kutějků položil za grunt peněz ročních 2 R.
Ty jsou vydány Martinovi Mlad[íčkovi].
Martin Mladíček přebral mimo díl svůj 5 R a tak ty 2 R vyzdvihl naspátek a ještě mu Mladíček zůstane navrátiti 3 R. Štěpán pak Kutějků sráží sobě díl po otci 14 R 20 gr a po mateři 7 R 10 gr.
A tak má grunt zouplna a docela zaplacený a za něj nic dlužen není.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského pan Kryštof z Liechtenštejna položil za roli 4 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty pan Kryštof z Liechtenštejna položil za roli peněz ročních 4 R.
Ty přijala Johanka Ryšanka jinak Mladíčková.
Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko pan Kryštof z Lichtenštejna položil za roli dvojích peněz 8 R.
Ty jets přijala Johanka Ryšanka jinak Mladíčková.

Letha 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Štěpán Kutějka prodal ten podsedek Šimkovi Vodislavskému za 30 R bez závdanku, platiti jej má každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Emríšek a Jíra Bahno S.R.S.a N.

Letha Páně 1629 za purgkmistra Šimona Tesařového poněvadž Šimek Vodislavský z toho gruntu preč ušel, Štěpán Kutějků zase prodal podsedek ten Ondrovi Zejdlovi za summu 60 R. Závdanku dal 2 R a platiti jej má po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Augusta, Pavel Hemrichů, Jan Klimkovský a Jíra Bahno S.R.S.N.

f 1005a
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka po smrti Ondry Zejdle Eva, vdova po něm zůstalá, prodala ten grunth Jírovi Lipenskému za summu 61 R. Závdanku dal jí 3 R a platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] Vácslav Mathoušků, Martin Mléčko a Adam Syrinský S.R.S.a N.

Letha Páně 1632 dne 28. Januarii za purgmistra Martina Jankhy a spoluradních jeho jakož jest neb[ožtík] urozený pan pan Kryštof z Lichtenštejna a z Niklšpurku za půl lánu roli robotní področně dopláceti povinen byl po 4 R summy 16 R, takovou summu peněz, totiž těch 16 R, urozená paní Salomena Lichtenštejnka, rozená Bořitovna z Budče, po smrti téhož urozeného p[ana] p[ana] Kryštofa z Lichtenštejna témuž Martinovi Mladíčkovi, jemuž takové peníze po Johance manželce jeho náležely, jest zouplna na hotově odvedla a zaplatila. A tak Martin Mladíček na tejž roli již nic víceji nemá. Actum na rathauze města Strážnice letha a dne ut s[upr]a u přítomnosti urozených p[ana] Albrechta Grosa z Grossendorfu a p[ana] Jetřicha Skřičkovského z Pozdětína.

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Štěpán Kutějků majíc na tom gruntě ut s[upr]a zaplaceného 58 R, takovou summu všechnu sprodal jest Jírovi Lipenskému, za kteréž dal Štěpánovi Kutějkovi peněz hotových 7 R. A tak Štěpán Kutějků na tom gruntě nic víceji nemá, nýbrž Jíra Lipenský má ten grunt zouplna zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. Act[um] ut s[upr]a.
f 1005b
Letha 1687 dne 20. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho po smrti neboštíka Jury Lipenskýho maje svrchu psaný grunt zcela a zouplna v summě
61 R zaplacený, takového gruntu vlastní syn Pavel zaujmouce týž grunt Martinovi Lipenskýmu za zaplacený a v ničemž nezávadný se připisuje a odevzdává. Solutum.

Letha Páně 1712 dne 18. Martii za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho majíce Martin Lipenský grunt ut sup[ra] docela a zouplna zaplacený, takový dle testamentu a poslední vůlí kšaftoval nejmladšímu svému dítěti Dorotě, která sice ještě při činění testamentu na světě nebyla. Však že tenž grunt zkrz tu uherskú rebelii v roku 1704 na velkú spústku a na ruinu přišel, manželka taky řečeného Martina Lipenského, která na domě plnomocnicí učiněna jest, zemřela a to nejmladší dítě Dorotha, která dědičkú domu toho bejti měla a druhým verunkové peníze spláceti, ještě k držení gruntu nepodobná byla a nedospělá. Pro kteroužto její nedospělost, kdyby se z gruntu čekati mělo, docela pustý by ostal, a tak povinnosti všeliké by hynuly, pročež provdajíce se starší

f 1006a
dcera Barbora za Matúše Hrúzka, bejvalého zemského husara, na žádost téhož Matúše J[ejich] O[patrnosti] páni z ohledu tejž nedospělosti nejmladší Dorothy, aby skrz ruinu gruntu toho povinnosti císařské, panské a obecní nehynuly, puštěn jest již jmenovanému Matúšovi Hrúzkovi nomine uxorio, totiž naddotčenej Barbory. Kterýžto grunt se jemu připisuje v tej summě, jak jej Martin Lipenský zaplacený měl, totiž 61 zlm, však beze všeho závdanku, protože když na něj dosedl, pravě zruinirovaný a takořka za nic nestojící byl, jak toho správu p[an] Philip Černý a p[an] Elis Grögr od práva k vyšetření toho tam deputirovaní a vyslaní, učinili a vysvědčili. Toliko tu summu, totiž 61 zlm, po sražení čtvrtého dílu na jeho manželku Barboru přijíti majícího, totiž 15 zlm 7 ½ gr alb druhým třem dětom, totiž Maryně, Kači a Dorotě, na letha každoročně při posudcích po 2 zlm spláceti povinen bude. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelikých povinností p[an] Pavel Hořák a p[an] Vác[lav] Najman S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Náleží peněz Maryně 15 zlm 7 ½ gr alb, Kači 15 zlm 7 ½ gr alb, Dorotě 15 zlm 7 ½ gr alb.
f 1006b
Letha Páně 1712 dne 3. Octobris za purgmistra pana Pavla Rychlíka a spoluradních toho času majíce grunt ut sup[ra] sirotci po neb[ožtíku] Martinovi Lipenském, na kterém sice Matúš Hrúšek, který sobě starší jejich sestru Barboru za manželku pojal, přes některý čas za hospodáře na spůsob, jak zápis předešlý ukazuje, zůstával, však potomně spolu i s ňú manželkú svú z téhož gruntu jest ušel. Pročež nemohouce grunt pustý zůstávati a aby sirotkom peníze, které na domě zaplacené majú, nehynuly, sirotek starší Maryna na místě svých druhých 2 sester, přijmouc sobě na pomoc a k radě Jiříka Vlčka a Martina Martinkového, prodala tak jak oni jej zaplacený měli ze vším tím, totiž 61 zlm, za zaplacený Janovi Solaříkovi za hotových dvaceti dva rýnské, totiž hnedt po příštím vinobraní z nového vína má položiti 12 zlr a po druhém vinobraní totiž roku 1712 10 zlr, kteréžto když zaplatí, tuto při zápisi notati bez acidenti, poněvadž juž při zápisu spravil, se učiní. Pročež grunt ten se tomuž Janovi Solaříkovi připisuje a odevzdává za volný, svobodný a docela zaplacený a žádnému v ničem
f 1007a
nezávadný bez všelikých jak contribučních, tak jiných reštů.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností Jiřík Vlček a Martin Martinků S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut sup[ra] u přítomnosti obúch stran.

Letha Páně 1714 dne 12. April[is] za purgmistra pana Carla Kaysera Jan Solařík zůstávajíce sirotkům po neb[ožtíku] Martinovi Lipenském až posavad za grunt ut supra dlužen ceněných neb prodajných peněz 22 zlr, učiněn jest oučet, po

kterém vynalezlo se, že až podnes nahoře jmenované datum na contrib[uci] a všelijaké povinnosti za ně jmenované sirotky vyplatil 10 zlr, toho pak dne ihnedt ostatní peníze, totiž
12 zlr doplatil. A tak týž grunt náležitě a docela zaplatil a žádný více na tom gruntě ut supra nic praetendirovati míti nebude, nýbrž grunt ten docela a zouplna zaplacený míti bude. Stalo se d[ne] a letha ut supra. Solutum.
f 1007b
Leta Páně 1740 dne 17. Septembris za purgmistra pana Hendricha Bartelsmana a spoluradních toho času předstoupila na ratús před společnú radu Zuzanna, pozůstalá vdova po neboštíkovi Janovi Solaříkovi, spolu ze zetěm svým Janem Klimkem přednášejíce, kterak neb[ožtík] manžel její jmenovaný Jan Solařík a respective držitel gruntu ut supra, jsouc v poslední svej již nemoci postavený a zůstávajíce ještě při dobré a zdravé paměti a rozumu, skrz poslední vůli svú učiníce de dato 9. Aprilis přítomného 1740 roku pořízenú o pozůstalosti mezi manželkú a dvúma cerami jeho, Kateřinú totižto a Annú, mezi jinýma větcmi taky poručil, aby na domě tomto za sto rýnských šacovaném Cateřina cera jeho za Jana Klimka provdaná dědičkú byla, matce pak a druhej ceře Anně aby dle prošacování toho 60 zlr vyplatila, však přitom aby matka do svej smrti z cerú svú svobodnú Annú v dom domě volné a svobodné obydlí bez všelijakých domovních daní neb povinností měla a což by P[án] Bůh v humně požehnal, toho aby taky užívati mohly. Na kterémžto
f 1008a
pořízení manžela svého spokojená jsouce, nadjmenovaná Zuzanna zadává v tom spůsobu dům ten tejž svej ceře nadřečené spolu i manželovi jejímu Janovi Klimkovi za vlastní a dědičný, a sice s dostatečnú vejminkú a opatřením tímto, aby matka jmenovaná Zuzanna v domě tom, a sice ve světničce na dvoře od neb[ožtíka] Jana Solaříka vystavěnej (kterú ostatek s potřebama příslušnýma opatřiti Jan Klimek, ano i budúcně v stavu náležitém zachovati povinen býti má) spolu ze svú druhú cerú Annú až do smrti svej volné a svobodné bez všelikých poplatků jak na výminku manželském a podíle svém zachovajíce vždy právo purgkrechtní obydlí měla, jakož taky zároveň humna i s cerú svú Annú, kterú pro posluhu u sebe míti musí, volně užívala, v komoře a ve sklepě své věci skovati, ano i v chlévě krávu držeti mohla. Pak potomně aby Jan Klimek, když by k stavu svému Anna došla a potřebovala, takových
60 zlr jí vyplatiti aby povinen byl, dokud by ale nevyplatil, ať by juž po smrti matky bylo, ji Annu z domu toho vypuditi a užitku nadepsaného zbaviti práva míti nemá.
f 1008b
Na kterémžto vyplacení těch 60 zlr žádná nešťasná příhoda (kterýžto Bůh uchovati rač) jakožto ohně vystavení aneb co jiného dokonce nc škodný býti nemá a Anně na nich nic defallirováno býti nemůže, na kterémžto spůsobu a všech těch

výminkách poněvadž Jan Klimek dobrovolně zvolil a všemu tomu zadosti učiniti se zavázal. Pročež tím spůsobem dům ten připisuje se a odevzdává Janovi Klimkovi a respective manželce jeho Cateřině za vlastní a dědičný, a proto taky jakožto svůj vlastní on sám splacovati, opravovati a stavěti bez všelikého potahování matky neb cery povinen bude. Vše věrně a upřímně. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinností p[an] Andris Weiner a p[an] Vác[lav] Košvitz S.R.V.a Ne.
NB. Tak jak dne 23. Aprilis 1745 u přítomnosti řízenej comissi porovnáno bylo, aby Jan Klimek Anně na domě tom vězící 60 zlr složil, takový 60 zlr dne 17. Maii 1745 skutečně taky složil, což tuto pro pamět zaznamenáno jest.
f 1009a
Pročež oznámená Anna nic více na něm praetendirovati nemá.

Přípis Pavla Floriána

Leta Páně 1747 dne 15. Decembris za purgkmistrovství pana Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Pavel Florián od Jana Klimka předepsaný dům se vším k němu od starodávna příslušejícím právem za summu hotových peněz jedno sto rejnsk[ých]. A co se tejče tej v předcházejícím přípisu opsanej vejminky, taková jest jí Zuzaně obdovělej Solaříčce jakož prvnější držitelkyni domu od něho Jana Klimka s devatenácti rejnskýma hotově zaplacená skrz dobrovolné jejich mezi sebou učiněné přátelské narovnání, a proto ona nic vícej na něm Klimkovi dálej v tej věci k pohledávání nemá a tak on vejš jmenovaný kupec bez omezení takový dům na sebe přijal. Pročež se jemu takovým právem za vlastní a volný připisuje a odevzdává. Stalo se dne a roku jak vejš stojí.
Za rukovníky bedlivého poslušenství právu p[an] Eliáš Gregr a p[an] Jozef Heissig.
f 1009b
Přípis domu Martina Machálka

Leta Páně 1771 dne 7. Februarii za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního Pavel Florián a ohlásil, kterak on svůj dům právně mající připsaný za summu jedno sto rýnských Martinovi Machálkovi odprodal. Však s tou výminkú, aby on kupec jemu prodavačovi Pavlovi Floriánovi a jeho manželce svobodné bydlení v zadní setnici až do jejich smrti spolu s jednú komůrkú zanechal. Kdyby ale nahoře psaný Mart[in] Machálek skrze jakúkolvěk nepořádnost svého prodavače v tom domě trpěti nemohl, na ten a takový spůsob on prodavač Pavel Floriján se vystěhovati má, ale kupec Martin Machálek jemu prodavači 33 zlr hotových peněz vyplatiti povinen bude. Pročeš se jemu kupcovi Martinovi Machálkovi za jeho vlastní a volný s tím na něm od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává.

Svědkové za opravení gruntu a placení povinností cís[ařsko] král[ovských], vrchnost[enských] a mněstských p[an] Jozef Stanislav a p[an] Franc Lánský. Stalo se dne a roku ut supra.
f 1010a
Notandum. Ta v tomto zápisi dle prodaje Pavla Floriána Martinovi Machálkovi učiněného domu se vynacházející výminka, kterou sobě on Pavel Florián až do smrti vymínil, se tuto takto notiruje, že on tu výminku kubcovi toho domu Martinovi Machálkovi za summu 33 zlr na věčnost odprodal. Pročeš tento dům kubcovi docela beze vší výminky [se] připisuje.
Actum v radhausi dne 13ho Aprilis [1]771.

Purg[mistr] a rada