Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

86 Gru(nt) Jelena Sandrmana

f 274a

Letha Páně 1582 podle zápisu knih starejch sirotčích červenejch v listu 120 nadepsaný Jelen Žid má grunth svůj od purgkmistra a starších strážnicských po n(ebožtíku) Jiříkovi Myslivcovi zuostalej za summu 100 zl koupenej. Na kterejž závdanku a peněz purkrechtních do letha 94 vyplnil 55 zl a tak ještě od letha 95 při Vánocích rok po roku po 8 zl dopláceti zuostává 45 zl. Tato všecka summa náleží synuom n(ebožtíka) Jana Myslivce. Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Lazar Michal, Izák Polák, Lev Jozefa Čecha zeť, Izák knězů syn S R S A N R.
Letha 1595 položil Jelen Žid za grunth svůj peněz purgkrechtních 8 zl.
Letha 96 položil Jelen Žid za grunt svůj peněz purgkrechtních 5 zl.
Letha 97 položil Jelen Žid za grunth do důchodů panských, kteréž sou na jiné sirotky obráceny, 5 zl.
Leta 98 položil Jelen Žid za grunt svůj do důchodů panských, kteréž sou na jiné sirotky vobráceny, 5 zl. Act(um) za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
f 274b
Leta 99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jelen Žid za grunt svůj 5 zl. Ty jsou obráceny do důchodův na jiné sirotky za dluh panský.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Jelen Žid za grunt svůj 5 zl. Jsou obrácené do důchodů sirotčích.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jelen Žid za grunt svůj 3 zl. Jsou obráceny do důchodův sirotčích.
Letha 1602 za purg(mistra) Pavla Hulínského položil Jelen Žid za grunt 2 zl. Ty sou přijaty do důchodův sirotčích.
Letha 1603 za purg(mistra) Martina Rožumberského položil Jelen Žid za g(runt) 2 zl.

Letha 1612 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty z poručení J.M.Pána prodali pan purgkmistr a radní podsedek ut s(upr)a, poněvadž se jeho žádnej z nápadníkův ujíti a stavěti nechtěl a aby tyto platy a jiné povinnosti neucházely, Janovi Solkovi za summu 25 zl bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. R(ukojmě) Vojtěch Kolomskej, Dobiáš Řemenář S.R.S.N.
Na tom podsedku náleží předních peněz J.M.Pánu po s(irotcích) n(ebožtíka) Jiříka Myslivce zběhlých 5 zl a ostatek obci městské 20 zl.

Leta 1615 Jan Solga koupě ten požár nestavěl na něm nic, prodal jej zase Ondrovi, synu Staňka Pavlíkova zedníku. Ačkoli měl smlouvou Jan s Ondrou, že jej měl ujíti za 40 zl, však

zase puštěn za 25 zl, platiti jej má počna leta 1616 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Adam Hruška, Jan Bartošů, Jan Havránek a Matěj Prosenský S R S N.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Ondra Zedník položil za grunt na s(irotky) n(ebožtíka) Jiříka Myslivce 2 zl. Ty sou obrácené k ruce JM Páně.
f 275a
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Ondra Zedník položil za grunt peněz ročních na s(irotky) n(ebožtíka) Jiříka Myslivce 2 zl. Ty sou obrácené k ruce JM Páně.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Ondra Zedník za grunt na s(irotky) n(ebožtíka) Jiříka Myslivce 2 zl. Ty jsou obrácené k ruce JM Páně.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Ondra Zedník prodal jest grunt tento Abrahamovi Jelenovému synu Židu za summu 50 zl. Závdanku dal 12 zl a platiti jej má po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Michal koželuh a Mojžíš Alexandrů zeť S.R.S.a N.

Pustý

Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Abraham Jelenů syn položil za gr(unt) k ruce Jeho (Mil)osti Páně 1 zl. Ten jest odveden Václavovi Vinošickýmu, písaři důchodnímu na Strážnici, do důchodův Jeho (Mil)osti Páně.
Letha 1630 za purg(mistra) Jiříka Prašťka Abraham Jelenů syn položil za grunt na s(irotky) n(ebožtíka) Jiříka Myslivce 2 zl.
Letha 1631 za purg(mistra) Jana Šlechty Abraham Jelenů syn položil za gr(unt) na s(irotky) n(ebožtíka) Jiříka Myslivce 2 zl. Ty přijal p(an) Martin Jankho purg(mistr) l(eta) 1632.
Letha 1632 za purg(mistra) Šimona Tesařového Abraham Jelenů syn položil za gr(unt) ut s(upr)a na s(irotky) n(ebožtíka) Jiříka Myslivce 1 zl. Ten přijal Vácslav Vinošicský, písař důchodní do důchodův J.M. hraběcích.
NB. Z těch peněz za gr(unt) ut s(upr)a na s(irotky) n(ebožtíka) Jiříka Myslivce pokládaných a k ruce Jeho (Mil)osti Páně obrácených přebráno jest 7 zl. Náležejí k obci městské strážnicské, mají odjinud vynahraženy bejti. A mimo těch 7 zl vyzdvižených k ruce Jeho (Mil)osti Páně ještě 13 zl předních peněz k obci městské přináležeti bude.
f 275b
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Abraham syn Jelenů Žid položil za gr(unt) obci městské 1 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Abraham syn Jelenů Žid položil za gr(unt) obci městské 1 zl.

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Abraham syn Jelenů položil za gr(unt) obci městské 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Abraham syn Jelenů položil za gr(unt) obci městské 1 zl.

Na tom gruntě náleží peníze těmto:
Předních peněz mimo vyzdvižení 7 zl, které se k ruce J(eho) M(il)osti Páně vyzdvihly a odjinud vynahražené býti mají, k obci městské ještě náležeti bude 15 zl.
Poslední peníze Janovi Hrošovi z městečka Velkej a sirotkovi neb(ožtíka) Ondry Zedníka na dva díly, totiž 19 zl.

Letha 1660 dne 16.Januarii za purgkmistra Václava Mračny a spoluradních jeho po smrti Abrahama syna Jelenového Rachele, pozůstalá vdova po něm, prodala ten grunt ut supra Elišce Bzenecké Židovce za summu 59 zl. Závdanku jí dala 25 zl, od Jana Hroše z městečka Veliké a sirotka neb(ožtíka) Ondry Zedníka skoupila 19 zl jim společně náležejících za 2 zl. A poněvadž týž grunth podle jiných sousedův a Židův vyhořel, z těch 15 zl, kteréž k obci městské náleží, upouští se jí polovice, jmenovitě 7 ½ zl, ostatní pak summu totiž 7 ½ zl platiti má při každých posudcích po 2 R. O(devzdán) z(a) v(olný) a s(vobodný). Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Samek Malý a Jelen Kojetínský
S R S a N R.