Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

86 Grunt Jíry Hudečka

f 90a

Letha Páně 1585 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červených v listu 12 ten Jíra napřed psaný má podsedek svuoj od Matěje Křižánka za summu 80 R koupenej.
Na kderejž jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]91 Matoušovi Pernikářovu položil 29 R a tak zůstává témuž Matoušovi vejš psanému ještě dopláceti 51 R. Na to jest jemu zadrželých do letha [15]94 31 R.
O ty zadržalé peníze sou takto rovnali a Matouš Pernikářů k tomu své dovolení dal, aby týž Jíra Hudec leta tohoto [15]94 při posudku příštím na předměstí strážnickým 6 R položil a potomně rok po roku počna letha [15]95 při Vánocích až do vyplnění tej summy zadržalé i což ještě na témž gruntě dopláceti jest, totiž 45 R, pořadně, jakž nahoře dotčeno, pokládati má po 4 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských Jančí ze Lhoty Ostrožské, Jan Hanáček, Jíra Noha, Mikuláš Trubačů S.R.S.A.N.
f 90b
Letha [15]94 položil Jíra napřed psaný za grunt svůj peněz purgkrechtních Matoušovi Pernikářovýmu 6 R.
Letha [15]95 položil Jíra napřed psaný za grunth Matoušovi Pernikáři 4 R.
Letha [15]96 položil Jíra za grunth Matoušovi Pernikáři
4 R.
Leta [15]97 položil Jíra Hudec za grunt Matoušovi Pernikáři 4 R.
Leta 1598 položil Jíra Hudec za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře 4 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jíra Hudec za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře 4 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jíra Hudec za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře 4 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jíra Hudec za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře 2 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil Jíra Hudec za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Pernikáře 1 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jíra Hudec za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře 4 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jíra Hudec za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Pernikáře
4 R.

Letha 1604 za předního konšela ut s[upr]a prodán od fojta a starších z poručení a u přítomnosti pana ouředníka [grunt], zůstalý po n[ebožtku] Jírovi Hudcovi, šimkovi Závadovi tesaři za summu 50 R. Závdanku položil 4 R, ty sou položeny za g[runt] téhož Jíry Hudce, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Žamberský, Tomáš Tesař S.R.S.N.
f 91a
Na tom podsedku náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře předních peněz
10 R, placením po 4 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Hudce posledních peněz 36 R.
Jakož náleželo s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Hudce posledních peněz na tom podsedku 36 R, ty peníze na Babušu, mateř těch sirotků, poněvadž žádných přátel krevních se nenašlo, připadly a Šimek Závada manžel její sobě je na týmž podsedku sráží a za položené se jemu vypisují 4 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Šimek Závada za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Pernikáře 2 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil Šimek Závada na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře za grunt 2 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Šimek Závada na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře za grunt
2 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Šimek Závada za grunt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře
2 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Šimek Závada za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře peněz ročních 2 R.
A tak ten podsedek zouplna zaplatil.

Letha Páně 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho prodán jest ten grunth ut supra Janovi Hrušákovi za summu 50 R bez závdanku, platiti jej má počna letha 1653 při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké J.H.Mti i obecní Matouš Bělohoubek a Jura Bobek S.R.S.a N.R.

Pusté

Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho prodán jest ten grunt ut supra Michalovi Rybnickému za summu 50 R

f 91b
bez závdanku, platiti jej má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Pavel Štěrba a Jíra Sedlický SRSaNR.

[Pustý]

Přípis domu Václava Možnara

Leta Páně 1764 dne 6. Februarii za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních téhož času předstoupil Matúš Velček a přednášel, že on ze svej dobrovolnej vůle dům ut supra, kterého on připsaný neměl, Václavovi Možnarovi za summu jedno sto patnáct rýnských odprodal. Vymínil ale sobě v tom domě v jednej sednici z kupcem svobodnej bydlení až do smrti a kdyby se v jednej svednici spolu znášeti nemohli, povinen má být kupec Možnar prodavačovi svedničku na dvoře vystaviti. Pročež se nadjmenovaný grunt ze summú verunkovú p[e]r 50 zl mor[avských], jakož i s řečenú vejminkú za vlastní, volný a dědičný připisuje a právně odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti cís[ařsko] král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Jozef Svoboda a p[an] Petr Gruner. Stalo se
f 82a
u přítomnosti oboje stran dne a roku ut supra.

Přípis Rozáry provdalej za Jana Urbánka

Leta Páně 1776 dne 9. měsíce dubna za purgmistra pana Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času držitel gruntu ut supra Václav Možnar kúpíce sobě od vejš jmenovanej Rozáry, manželky Jana Urbánka, dům v Starém městě podle Václava Surého a Jana Možnara mladého stojící za summu 225 zlr, jak zápis tamotný obšírněj dovozuje, na kterúžto summu on Václav Možnar jí Rozáře provdalej za Jana Urbánka grunt tento podle dobrovolného ujednání ve sto desíti rýnských postúpil. Pročež grunt tento i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 50 zlm k placení po 2 zlm ročně se jí Rozáře Urbánkovej za vlastní, volný a dědičný dle práva purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských] vrchnostenských i městských povinností pan Frantz Gatty a p[an] Johann Ježík S.R.S.V.a N.

Přípis Šebestiana Floriana

Leta Páně 1779 dne 10. měsíce ledna za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Rozára provdatá za Jana Urbánka grunt ut supra svýma penězi ukúpený a pořadně připsaný, takový (odtáhnouce s manželem svým na

Rohatec na panský grunt) z čistej vůle svej odprodala vejš jmenovanému Šebestianovi Florianovi
f 92b
za summu jedno sto šedesát rýnských, na kteroužto summu ihned jedno sto třiceti tři rýnské k rukám svým odpočítané přijala, ostatních dvaceti sedum rýnských nanejdýl do konce fašanku tohoto [1]779 kupec složiti se zavázal. Podle toho tehdy grunt ten i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r padesát zlatých moravských po 2 zlm ročně k obci městskej k splacení se jemu Šebestianovi Florian za vlastní, volný a dědičný s vším na gruntě tom se vynacházejícím právem dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Pavel Paravičini a pan Jozef Horný S.R.S.V.a N.

Přípis Jozefa Marek

Leta Páně 1782 d ne 18. Julii za purgmistra pana Jana Ježík a spoluradních jeho toho času majíce Šebestian Florian grunt ut supra pořadně ukúpený a za vlastní připsaný, takový když sobě jiný grunt na předměstí zdejším zaopatřil, ze svej čistej vůle odprodal Jozefovi Marek za summu dvě sta čtyricet rýnských hotových k rukám prodavače připočítaných peněz. Přitom poněvadž na gruntě tom verunkových peněz padesát zlatých moravských po 2 zl mor[avskch] ročně obci k splacení pozůstávalo, za takové předcházející držitel gruntu
f 93a
Šebestian Frlorian při počestnost radě městskej dvacet rýnských ihned na hotově položiti a tím spůsobem splatiti a grunt ten očistiti žádostiv byl, na kteroužto žádost jeho Jich Opatrnost páni laskavě jsou zvolili a za celou tou na tom gruntě vězící summu peněz verunkových těch 20 zlr přijat sobě oblíbili, a tak budoucně grunt tento do konce vyplacený jest. Pročež odevzdává se Jozefovi Marek za vlastní, volný, dědičný i zaplacený a v ničem nezávadný.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých královských, vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Dvořák a pan Antonín Ferdini S.R.S.V.a N.
Pamět. Vejš doložených dvacet rýnských přijal pan purgmistr Johann Ježík pod počet purgmistrovský za rok 1782 vedoucí.