Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

86 Grunt Jíry Práskala

f 627a

Ten grunth Jíry Práskala jest koupen i z vinohradmi dvěma na krátkej straně v Pomykalce za 80 zl.
Náleželo summy Židovi Holomkovi do Strážnice dopláceti 10 zl. A sirot[kům] nebož[tíka] Adama Kokotového dvěma Anně, Alžbětě a Oršile, mateři jejich, 70 zl. Těch 10 zl vejš psaných jest Jíra, otčím těch sirot[ků], tomu Židu zaplatil. A mimo to dílu Oršily manželky své Jíra výš psaný srazil 23 zl 10 gr. A ostatek 46 zl 20 gr majíce Anně a Alžbětě po 4 zl při Vánocích pokládati.
Ty jest za sebou zadržel s příčiny té, že ty dva sirot[ky] smrti při sobě dochoval, pravíce k tomu nápadu po nich zůstalý spravedlnost jmíti. I poněvadž také jiní nápadníci a přátelé k dotčené spravedlnosti po nebož[kách] Anně a Alžbětě ohlašují se, právo a spravedlnost jmíti praví, i kdož k tomu nápadu lepší právo jmíti bude a to prokáže, ten toho vzíti má.
f 627b
Letha [15]96 jakož j[es]t sirotkům napřed psaným spravedlnosti náleželo 46 zl 20 gr, i poněvadž j[es]t Pán Bůh všemohoucí ty sirotky z tohoto světa povolati ráčil, ta spravedlnost j[es]t osobám níže psaným podle usouzení připadla takto:
Mateři těch sirotků, poněvadž ona smrti ty sirotky dochovala, 26 zl 20 gr. Ty jest Jíra Práskalů po manželce své, mateři těch sirotků, srazil.
A Janovi Rabákovi též připadlo po těch nápadnících jakožto strejci jejich vlastním 20 zl. Ty jemu Jíra Práskalů od leth[a] [15]97 po 1 zl vyplniti má.
Letha [15]97 přijato od Jíry Práskala za grunth, který Rabák přijal 1 zl.
Leta [15]98 přijato od Jíry Práskala za grunt svůj 1 zl. Ty přijal Jan Rabák.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jíra Práskal za grunt svůj Janovi Rabákovi 1 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jíra Práskal za grunt 1 zl.
Z toho podsedku předních peněz vyplniti se má za dluh n[ebožtíka] Jana Rabáka do peněz sirotčích míšených, což se z regimenu našlo 4 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Práskal za g[runt] do peněz sirotčích míšených na dluh n[ebožtíka] Jana Rabáka 15 gr.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jíry Práskala za g[runt] na dluh Rabáčků do peněz sirotčích míšených 1 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Jíra Práskal za grunt Jana Rabáka synu Martinovi 1 zl.

f 628a
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Jíra Práskal za grunt Jana Rabáčka synu Martinovi 1 zl.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Jíra Práskal za g[runt] Martinovi neb[ožtíka] Jana Rabáčka 2 zl.
Jakub Matěje Burjanových pojmouc sobě manželku po n[ebožtíkovi] Jírovi Práskalovi jí platiti povinen bude.

Letha 1614 za fojta Václava Rožkového Jakub Burjanů prodal podsedek svůj se vším k němu příslušenstvím Zlesa Janovi za tu summu, což na něj dopláceti pozůstává, totiž 10 zl 15 gr
2 den, placením po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za něj Jíra Koželuhů, Jakub Burjanů slíbili rukou společní a nerozdílnú.
Téhož letha ut s[upr]a položil Zlesa Jan za g[runt] nápadníkům neboštíka Jana Rabáčka peněz 2 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Zlesa Jan položil za grunt svůj nápadníkům n[ebožtíka] Jana Rabáčka peněz 1 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Zlesa Jan položil za grunt svůj nápadníkům n[ebožtíka] Jana Rabáčka 1 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Zlesa Jan položil za grunt nápad[níkům] n[ebožtíka] Jana Rabáčka 1 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Jan Zlesa položil za g[runt] nápad[níkům] n[ebožtíka] Jana Rabáčka 1 zl.

Letha 1624 za fojta Martina Liškového po smrti Jana Zlesa týž fojt Martin Lišků spolu z svými radními prodali ten grunt Jakubovi Tesařovi za summu 6 zl. Závdanku při odevzdávce dal, kterýž přijali obec lhotská 1 zl a ostatek platiti má po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Hanák a Jíra Nováků S.R.S.a N.

Letha 1629 za fojta Martina Zákrska prodán jest od ouřadu ten grunth požár Michalovi Michálkovému za 10 zl bez závdanku, platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a jiné všelijaké povinnosti Valenta Kubů a Jan Háků S.R.S.a N.
f 628b
Letha 1636 za fojta Martina Šulíka prodali týž grunt ut s[upr]a fojt a starší Mikulášovi Matulovému, jenž jest požár, za 16 zl, placení po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za opravu, placení gruntu [a] povinnosti panské [i] obecní odbejvání Václav Františ a Jan Tomků SRSN.

Pusté