Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

86 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Vachového

f 217a

K tomu statku jest sirotků 6, Ondra, Pavel, Kateřina, Jan, Václav, Martin.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Požár zaplacený prodán Pavlovi sirotku za 50 zl.
Čtvrt roli na Strážnicku zaplacená za 80 zl.
Půl achtele vinohradu v Beraní hoře zaplacený za 100 zl.
Čtvrt achtele vinohradu v Gruntích zaplacený za 30 zl.
Čtvrt achtele vinohradu ve Fryzencích za 50 zl.
Louka u panského včelínu orací za 40 zl.
Louka v Kocúrových orací za včelínem za 30 zl.
Roubanice v Střešňovci zaplacená za 1 zl.
Roubanice travná nad Drahami za 10 zl.
Ve Lhotě na čtvrti Martina Juríkova zaplaceného 20 zl.
Hotových peněz u Matyáše Ostřešovského 33 zl.
Summa 444 zl.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Do sirotčích peněz 5 zl.
Starším [radějovským] 3 zl.
Abrahamovi Mečířovému 11 zl 15 gr.
Abrahamovi Soplivé[mu] 8 zl 15 gr.
Zádušních peněz 15 zl 16 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Svatého 1 zl.
Bratřím za žalmy 15 gr.
Izákovi Kojetínskýmu místo Abrahama Danielového dluhu 16 zl 15 gr. f 217b
Davidovi Holomkové[mu] strejci dluhu 11 zl.
Summa 72 zl 16 gr.
Zůstává čistého statku mimo dluhy 371 zl 14 gr. Dělíc to na 6 dílů, přijde každé[mu] po 61 zl 27 gr 2 den.
Více mimo to, co jest na vinohradě na Lhotsku, když se vyhledá, má na rozdíly jíti.

Ondra přijal na svůj díl:
Roubanici v Střešňovci za 1 zl.
Roubanici travnou nad Drahami v 10 zl.
Summa 11 zl.
Zůstává se jemu ještě dodati 50 zl 27 gr 2 den.

Pavel přijal:
Požár v 50 zl.
Štvrt roli na Strážnicku v 80 zl.
Půl achtele vinohradu v Beraní [hoře] v 100 zl.
Summa 230 zl.
S toho sobě srazil dílu svého 61 zl 27 gr 2 den. Zůstává dopláceti 168 zl 2 gr 5 den, placením takto: za požár po 2 zl, za roli po 2 zl, za vinohrad po 2 zl. Rukojmě Matouš Raků, Jan Řitka, Václav Poslů, Ondra Žáků, Tomáš Fryštacký S.R.S.A N.

Jan přijímá na dvůj díl:
Vinohrad v Frejzácích za 50 zl.
Loučku orací v Kocúrovcích za včelínem v 30 zl.
Summa 80 zl.
f 218a
Z toho sobě srazil 61 zl 27 gr 2 den. Zůstává dopláceti
18 zl 2 gr 5 den, placením po 2 zl z Frejzáku.

Václav přijímá vinohrad v Gruntích v 30 zl.
Zůstává se jemu ještě dodati 31 zl 27 gr 2 den.

Martin přijal louku orací u panského včelínu za 40 zl.
Zůstává se jemu dodati ještě 21 zl 27 gr 2 den.

Kateřině díl její zouplna zůstává 61 zl 27 gr 2 den.

Příjem a vydání:
Letha 1616 přijato hotových peněz 33 zl.
Z toho dáno zádušních peněz 15 zl 16 gr.
Sirotčích peněz 5 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Svatého 1 zl.
Bratřím za žalmy 15 gr.
Starším dluhu 3 zl.
Z dílů sirotčích od statku dáno 1 zl.
Z dílu Václavové[ho] dáno na dílo vinohradu 3 zl 14 gr.
Z dílu Martinové[ho] dáno na dělání vinohradu 3 zl 15 gr.
Letha 1607 za fojta Jana Kachníka od Pavla, syna n[ebožtíka] Jana Vachového, přijato za statek od něho koupený 11 zl 7 ½ gr.
Abrahamovi mečířovému Židu na zaplacení dluhu dáno 2 zl 7 ½ gr.
Davidovi Holomkovému též na zaplacení dluhu dáno 9 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Pavla za roli a vinohrad v Beraní hoře 6 zl. Ty přijal Abraham mečířův na dluh svůj.
f 218b
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a přijato od Pavla za roli a vinohrad 2 zl. Ty přijal David Holomek ostatek za dluh svůj.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana a Pavla za Beraní horu a Fryzák 3 zl. Ty přijal Abraham Izáků syn na dluh mečíře Žida.
Václav a Jan zemřeli a dílů svých po sobě zanechali každý po 61 zl 27 gr 2 den, summy 123 zl 24 gr 4 den. Ta spravedlnost připadla na Ondru, Pavla, Kateřinu, Martina, bratry a sestru jejich, přijde na každého po 30 zl 28 gr
4 ½ den.
Pavel srazil sobě ten nápad z toho, což dopláceti měl bratřím a sestře své, totiž 30 zl 28 gr 4 ½ den.
Kateřina přijala na ten nápad vinoh[rad] v Gruntích, kterýž Václavů byl, ve 30 zl.

Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Pavla za roli a vinohrad 3 zl. Náleží Izákovi Kojetínskýmu Židu a zuost[ává] při ouřadu, vydali je tomu Židu.
Více přijato od Pavla Vachového za vinohrad 2 zl. Přijal je Izák Kojetínský na dluh svůj.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského Pavel položil za statek 11 zl 15 gr. Ty přijal Izák Kojetínský dluhu svého. A tak jemu dluh zaplacen.
Letha 1613 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Pavla za statek ut s[upr]a 6 zl. Z toho dáno Ondrovi 3 zl a Kateřině 3 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Pavla za statek 6 zl. Z toho dáno Ondrovi 3 zl a Kateřině 3 zl.
Martin zemřel a dílu svého nedobraného po sobě zanechal sumy 58 zl 2 gr 3 den. Ta spravedlnost připadla na Ondru, Pavla a Kateřinu, bratry jeho vlastní, přijde na každého po
19 zl 10 gr 5 ½ den.
f 219a
Letha 1615 za fojta Jury Vávrového od Pavla Vachového přijato za statek 6 zl. Z toho vydáno Ondrovi 3 zl a Kateřině sestře jeho 3 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Pavla Vachového položeno za statek převzatý peněz ročních 3 zl. Z toho dáno Ondrovi 1 zl 15 gr a Kateřině 1 zl 15 gr.
Jakož jest po Martinovi zemřelém zůstala spravedlnost podle napřed psaného poznamenání, v té spravedlnosti měl jest louku orací na díl jeho jemu danou ve 40 zl. Tu louku ujali bratři jeho společně k užívání, totiž Ondra, Pavel a Jura Peterků, manžel n[ebožky] Kateřiny. Protož se jim společně vypisuje, jako by hotové peníze přijali.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Pavla Vachového položeno za statek převzatý peněz ročních 6 zl. Ty jsou vydané Ondrovi a Kateřině po 3 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Pavla Vachového za grunt přijato peněz ročních 6 zl. Ty jsou vydané Ondrovi a Kateřině každému po 3 zl.
Martin umřel, ta spravedlnost připadla na tři díly na Ondru, Pavla, Kateřinu, bratry a sestru, zůstalo jí 30 zl
28 gr 4 ½ den, dostalo se každému po 10 zl 9 gr 3 ½ den.

Poněvadž se neplatilo za kolik leth od letha 1618 až do letha 1637, Pavel Slováků položil zostatek na místě Pavla Vachového 7 zl. Ty přijala Kateřina a Ondra po 3 zl 15 gr.