Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

86 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Kuše

f 288a

K tomu statku sou sirotci 4, Kuna, Jan, Dorota a Pavel

Náleží jim spravedlnosti toto:
Na podsedku 10 zaplaceného 70 zl.
Achtel vinohradu v Veselé hoře, který jest prodán Mikulášovi Šimůnkovýmu za 160 zl. Placením od letha 1603 podle ourody po 6 zl.
Vinohrad novosad v Vlčí hoře zaplacený za 60 zl.
Na vinohradě ve Velkej zaplaceného 25 zl. Placením od letha 1603 podle ourody po 4 zl.
V Veselskej Lhotě na gruntě Václava Šimůnkového zaplaceného 26 zl. Půjdou jim po 13 zl, když Skřivánková své peníze vybere.
Na podsedku 67 Adama Biskupskýho zaplacených 19 zl. Půjdou po 2 zl, když se obci kněždubské skoupené peníze zaplatí.
Martin Puků dlužen 6 zl.
Vaněk Bánovský dlužen 13 gr.
Za 5 m[ěřic] mouky prodané po 1 zl 4 gr – 5 zl 20 gr.
Za 108 klubek příze prodané po 9 den – 4 zl 18 gr 6 den.
Za všelijaké domovní svršky po drobnu rozprodané utrženo
4 zl 20 gr.
V Veliké na gruntě 16 v městečku Martina Žádalova, nápad[níka] po Pavlovi Zeleným 2 zl 15 gr.
Summa všeho statku 383 zl 26 gr 6 den.
f 288b
Z toho se dluhů zaplatilo 1 zl 13 gr, zůstává čistého statku 382 zl 13 gr 6 den. To dělíc na 4 díly, přijde každému na jeho díl po 95 zl 18 gr 2 ½ den 1 v.

Pavlovi sirotku zanechává se na díl jeho vinoh[rad] novosad v Vlčí hoře v 60 zl.
Toho vinohradu užívati má Mikuláš Šimůnek, aby toho sirotka do zrostu jeho choval, jemu křivdy nečinil a vinohrad dobře dělal. Za což rukojmě sou Macek Martinků, Václav Šimunců, Jakub Haža, Vaněk Kotlásek S.R.S.A N.
Zůstává se jemu dodati dílu jeho 35 zl 18 gr 2 ½ den 1 v.
Více tenž Mikuláš Šimůnek přijal k sobě 1 krávu na ten spůsob, aby každému děvčeti přisadil od ní jalovici a když těm jalovicím po 2 letech bude, povinen jim je bude odvésti.

Kuně sirotku mimo díl její zanechává se při Alžbětě Skřivánkovej ve Veselské Lhotě tetě její těchto věcí:
škříně 1, v ní šaty choděcí,
plachty konopný 2,
cíchy konopný 2,
ubrus krámský 1,
prostěradlo tenký 1,
plachetka tenká 1,
fěrtochy 2, jeden tenký, druhý konopný,
čepice popeličí.
Šatů ložných: duchna 1, poduška 1. To všecko má jí táž teta její vydati, když toho potřebovati bude. Za což uručila osobami těmito: Mikuláš Šimůnků, Jiřík Košík, Václav Šimunců S.R.S.A N.

Dorotě sirotku zanechává se truhla a což bylo v ní šatů choděcích vetchých a duchna nedobrá, to jest prodáno za 2 zl.
A mimo to vydán jí kolárek, poduška, fěrtoch tenký, plachetka tenká, ubrus krámský, 2 roušky.

Janovi díl jeho zouplna zůstává, totiž 95 zl 18 gr 2 ½ den
1 v.
f 289a
Příjem a vydání:
Letha 1602 za fojta Martina Černého Tasovského přijato od Václava Šimuncového závdanku 22 zl.
Za svršky svrchu psané zvyupomínaných přijato 6 zl 10 gr.
Z toho dáno dluhů, jaký ut s[upr]a psáno 1 zl 13 gr.
Písaři od spravení a vložení statku z dílův sirotčích dáno 1 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato ouroku ze
16 zl, což Václav Šimůnek k závd[anku] za vinohrad položiti měl, 1 zl 4 den. Má ten závdanek položiti o posudku příštím.
Za svršky peněz zvyupomínaných přijato 6 zl 14 ½ gr.
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Mikuláše Šimonka ze Lhoty Veselské závdanku za vinohrad 16 zl.
Z Velké z gruntu Martina Žádalového přijato ostatních peněz 2 zl 15 gr.
Za svršky a mouku přijato 4 zl 11 gr 6 den.
Letha 1605 za fojta Martina Černého z poručení J.M. pánů poručníků vypůjčeno těchto si[rotků] peněz hotových na zaplacení dluhu panského o s[vaté]m Jiří 43 zl 18 gr 6 ½ den. Takové peníze mají zase z důchodů oplaceny bejti, když jich si[rotci] potřebovati budou.
Jakož náleželo Pavlovi dílu jeho otcovského 95 zl 10 gr 6 ½ den, ta spravedlnost jakožto po s[irotku] zběhlým jest k ruce panské obrácena. Z níž jest poraženo, což na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem bylo vyšlé spravedlnosti 35 zl 18 gr 3 den, a vinohrad novosad v Vlčí hoře v 60 zl ten se k ruce panské obrací. Act[um] za fojta Jíry Tkadlce letha 1613.

Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového Janovi sirotku odveden jest na díl jeho vinohrad novosad v Vlčí hoře v summě 60 zl.
Jakož Mikuláš Šimůnek přijal sobě 1 krávu těchto sirotků, aby děvčatům každej jalovici přisadil, taková kráva zhynula jest v ten nešťastný pád nepřátelský. Nic méně aby ti sirotci do konce škody neměli, Alžběta, vdova pozůstalá po n[ebožtíkovi] Mikulášovi Šimůnkovi, těm sirotkům jedno tele jalovici má jim přisaditi a odvésti.
f 289a
Jakož Kuně sirotku podle rozepsání napřed položeného mimo díl otcovský některé věci náležely, kteréž Alžběta Škřivánková, teta její ve Lhotě Veselské, v opatrování k sobě přijala a když by toho potřebovala, jí vydati povinna byla. I poněvadž Kuna dotčená zemřela, jakož díl otcovský, tak i ty vejš rozepsané věci na Jana bratra jejího a na Dorotu sestru její připadly. Pročež aby sobě týž Jan a Dorota ty všecky věci od tejž Alžběty Škřivánkovej vyzdvihli, jest jim povoleno, na čemž oni přestali a tím se rozděliti připověděli.

Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka od Tomáše Vlčejového přijato 1 zl. Ten jest vydán Janovi a Dorotě, každému po
15 gr.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového přijato od Tomáše Vlčejového 1 zl. Ten jest vydán Janovi a Dorotě, každému po
15 gr.
Leta Páně 1618 za fojta Liškového jakož těm sirotkům na gruntě 67 náleželo dobírati ještě 13 zl, ty jsou prodali Tomášovi Vlčejovému. A tak tu tíž sirotci na tom gruntě nic více nemají.