Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

87 Grunth Blažka Pekaře

f 861a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih starých purgkrechtních červených v listu 59 nadepsaný Blažek Pekař koupil podsedek svuoj od rukojemníků Vávry Pekaře za summu 99 R.
Na to jest závdanku téhož letha [15]94 vyplnil 10 R a tak ještě za něj dopláceti zůstává 89 R osobám níže psaným, a to těmto:
Item nápadníkům dětí zuostalých po nebožt[íku] Vaňkovi Ryšavým peněz předaných 2 R.
Item obci předměstskej 87 R. Ty jim jíti mají takto: letha 1594 4 R a od letha [15]95 při Vánocích rok po roku až do vyplnění tej summy po 6 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských Urban Bednář a Jakub Kolář S.R.S.A.N.

Letha [15]94 položil položil Blažek vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 R.
Z toho dáno nápadníkům nebož[tíka] Vaňka Ryšavýho ostatních 2 R.
A na obec přijato na peníze skoupené 4 R.
f 861b
Letha 1595 položil Blažek Pekař za grunth svůh peněz purgkrecht[ních] 6 R.
Ty sou přijali starší na obec.
Letha [15]96 položil položil Blažek Pekař za grunt obci předměstské 6 R.
Leta [15]97 položil Blažek Pekař za grunt svůj obci předměstský 6 R.
Leta 1598 Blažek Pekař položil za grunt svůj obci předměstské 6 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Blažek Pekař za grunt svůj obci předměstské 6 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Blažek Pekař obci předměstské za grunt 6 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Blažek Pekař prodal pro potřebu svou na tomto podsedku obci předměstské peněz svých, což na něm do letha 1600 vyplatil summy 50 R za hotových 15 R, platiti má po 6 R.
Rukojmě za to Urban Bednář, Jan Faber, Řehoř Kovář
S.R.S.A N.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil Blažek Pekař za grunt obci předměstské 2 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Blažek Pekař za g[runt] obci předměstské 3 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Blažek Pekař za g[runt] obci předměstské 3 R.

Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší prodali podsedek požár ut sup[ra], z kterého Blažek Pekař ušel a obci předměstské peníze na něm náleží, Pavlovi Jakubovýmu za summu 20 R bez závdanku, placením od letha 1611 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Vizovský a Kryštof z Olomouce S.R.S.a N.
f 862a
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Pavel Jakubů za g[runt] obci předměstské 2 R.

Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Jakubů prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Ďuličkovi za summu 40 R. Závdanku jemu dal 12 R, ostatek platiti má od letha 1612 po
2 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] za placení a povinnosti J.M. Páně Martin Ďulička, Jiřík Krejčí S.R.S.N.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Ďulička za g[runt] obci předměstské 2 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Ďulička za g[runt] obci předměstské 2 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Ďulička položil za grunth obci předměstské 1 R.
A jakož Pavel Jakubů měl na tom gruntě mimo vzetí závdanku ještě 10 R, ty jest prodal Janovi Ďuličkovému. A tak tu nic nemá.
Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Ďulička položil za gr[unt] obci předměstské 1 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Ďulička položil za grunt obci předměstské 1 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Ďulička položil za grunt obci předměstské 1 R.

Pustý

Letha Páně 1717 dne 6. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Matyse Anderle a spoluradních jeho zůstávajíc temto gr[unt] ut supra již na 98 leth pustý a již jen toliko holé místo, takový puštěn jest k stavení a prodán od ouřadu Martinovi Soukeníčkovi příchozímu za summu prodajnú 40 zlm bez závdanku, placením ročně po vyjití
f 862b polhocení po 2 zlm k obci městské. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě postavení a placení povinnosti p[an] Jan Bíteský a p[an] Vencl Korotin S.R.S.a N.

Leta Páně 1740 dne 28. Martii za purgmistra p[ana] Joannesa Richtra a spoluradních toho času jsouce držitel gruntu ut supra Martin Soukeníček jináč Landiburg, takový z svej

dobrovolnej vůle prodal Jozefovi Rybeckému za hotových tři a čtyricet rýnsk[ých]. Pročež nyní ten grund se jemu za vlastní a volný připisuje a odevzdává. Stalo se dne a leta ut supra u přítomnosti obúch stran.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti z gruntu toho p[an] Andris Weiner a p[an] Ignatz Philip S.R.S.V.a N.
Verunkovej summy se nachází 40 zlm, které po 2 zlm spláceti povinen jest.
f 863a
Přípis Václ[ava] Srnského

Leta Páně 1746 dne 12. Decembris za purgkmistrovství pana Ignáce Filipa a druhých pánů spoluradních koupil Václav Srnský od Jozefa Rybeckého před opsaný dům se vším k němu od starodávna patřícím právem za summu hotových peněz padesáte tři rejnsk[ých]. Pročež se jemu kupujícímu za vlastní a dědičný tenž dům tímto připisuje.
Za rukovníky dobrého poslušenství právu a dobrého opravování gruntu p[an] Eliáš Greger a p[an] Jozef Heissig.
Ad notam se bere, že sobě prodavač na 1746 rok stranu ohně prošlou bonifikaci reserviruje.

Přípis Václ[ava] Janotíka

Leta Páně 1747 dne 17. měsíce dubna za purgkmistrovství pana Ignáce Filipa a druhých pánů spoluradních koupil Václav Janotík od Václava Srnského před opsaný dům se vším k němu od starodávna patřícím právem za summu hotových peněz čtyriceti osum rejnsk[ých] 30 kr. Pročež se jemu kupujícímu takový dům za vlastní a dědičný tuto připisuje.
Za rukovníky bedlivého poslušenství právu a dobrého opravování gruntu p[an] Eliáš Greger a p[an] Jozef Heissig.
f 863b
Přípis Martina Ráčka

Leta Páně 1754 dne 1ho Junii za purgmistra pana Jozefa Duraye a spoluradních téhož času zemříce držitel gruntu ut supra Václ[av] Janotík ze svojú manželkú, jest per testamentum zaporoučil nadjmenovaný grunt nanejlípej odprodat, s tím takový per licitationem plus offerenti Martinovi Ráčkovi za summu devadesáte dva rýnsk[ých], id est 92 zlr, prodán. Pročeš se takový grunt dle zápisu Martina Landiburga Martinovi Ráčkovi za jeho vlastní a dědičný ze vším majícím právem připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení contribuce, vrchnostenských i městských povinností pan Henrich Vil[ém] Bartelsmann a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se dne a roku ut supra.
Verunkovú summu p[e]r 40 zlm po 2 zlm ročně spláceti povinen jest obci městskej.

Přípis Matěja Ráčka

Leta Páně 1787 dne 13ho měsíce března za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Martin Ráček grunt ut supra při veřejnej licitaci ukoupený a
f 864a
sobě dle řádu purgrechtního připsaný, takový grunt, když jej jsouce v letech zešlý potřebně opravovati se neuznával, s čistej a dobrej vůle svej synovi svému jedinému v ceně otcovskej vystavenej za jedno sto padesát rýnských říšských na tento spůsob k zaplacení jej odprodal a postúpil,
aby on syn Matěj Ráček z tej kupní summy sobě na částku dědictví zanechal 30 zlr,
sestře svej Apoleně podobně 30 zlr,
sestře svej Anně též 30 zlr
a otcovi jestli by je potřeboval ostatních šedesát rýnských, id est 60 zlr
na hotově vyplatil a v gruntě tom otci svému Martinovi Ráčkovi, jakož taky manželce téhož Martina Ráčka respective matce svej Alžbětě až do smrti jejich svobodné obydlí bez všelikého ouplatku zanechal, kdežto době přitom jednu krávu a ušípané chovati by mohli. Ostatně pak on Martin Ráček ještě doložil, že kdyby on těch sobě zanechaných 60 zlr ut supra nepotřeboval, on syn takové po smrti jeho otce a matky mezi společné dědice v rovnosti vyplatil. S tím tehdy grunt tento spolu i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi obci městskej p[e]r 40 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně k splacení patřícíma se jemu Matějovi Ráčkovi za jeho vlastní, volný a dědičný tímto dle řádu purgkrechtního ze vším od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Jozef Stanislav a p[an] Ignác Souček S.R.S.V.a N.
f 864b
Dnes dole doloženýho dne a roku předstoupili před ouřad gruntovní města Strážnice společní Martin Ráčkovský dědici a tu přednesli, kterak oni po učiněným přátelským domluvení od jejichho bratra Matěja Ráčka tu v předstojícím zápisu jim z domu přináležeící splátku, a sice:
sestře Anně 30 zlr
a Apolonii podobně 30 zlr, spolu 60 zlr,
náležitě obdrželi. Dáleji ale z ostatníma 60 zlr, které po smrti otce i matky jejich na společných dědiců připadnouti měly, následující dobrovolné rozvržení mezi sebou učinili a z nich matce jejich Alžbětě na její další uživení 30 zlr,
sestra Anna přijala od bratra jejího Matěje Ráčka hotových 10 zlr,
Apolonia 10 zlr.
on bratr Matěj Ráček na jeho díl sobě zadržel 10 zlr, facit 60 zlr.

Podle toho tehdy on Matěj Ráček docela vyplacený jest, což se tuto pro budoucí stálost zaznamenalo.
Stalo se u přítomnosti společných dědiců dne 23ho aug[usti] [1]794.
Kaspar Bartelsmann, gruntovní

Hypothec. Ob deisem Hause haftet 190 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret worden.
De sessione 6te Feb[ruarii] 1800. Prat.
f 865a
Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 40 einverleibten Quittung sind diese 190 fr baar bezahlt, folglich hier geloschet worden.
De sessione 22te Novembris 1701. Prat.
Hypothec. Ob diesem Hause haftet 240 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden.
De sess[ione] 27te April [1]811. Prat.
Diese 240 fr, sage zwei hundert vierzig Gulden, sind laut im Buche Quitantiarum de anno [1]795 fol. 113 einverleibten Quittung bezahlt und gelöschet worden.
De sess[ione] 14te Decembris [1]811. Prat.