Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

88 Gr[unt] Václava Roušečníkova

f 1039a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch bílejch purkrechtních v listu 149 nadepsaný Václav má grunth svůj od Martina Vlkova koupenej za summu 60 R.
Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 16 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 4 R Abrahamovi Holomku Židu dopláceti zuostává 44 R.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Martin Solgka, Štěpán, Šustovýho Vaška syn S.R.S.A.N.R.

Letha [15]95 položil Václav Roušečník za grunt svůj peněz purgkrechtních Holomkovi Židu 4 R.

Letha [15]96 Matěj Emrichů koupil podsedek vejš psaný od Václava Emricha za summu 60 R. Závdanku jemu položil Matěj Emrichů 10 R a 40 R Matějovi Emrichovi Václav Roušečník, což na tom gruntě zaplatil, pustil, a tak všeho zaplaceno má 20 R a ostatek platiti má pořadně po 4 R.
Rukojmě Jan Emríšek, Ondra Roháč S.R.S.N.
f 1039b
Letha [15]96 položil Matěj Emrichů za grunth peněz purgkrechtních Holomkovi Židu 4 R.
Letha [15]97 položil Matěj Emrichů za grunth peněz Holomkovi Židu 4 R.
Leta 1598 položil Matěj Emrichů za grunt svůj peněz purgkrechtních Holomkovi Židu 4 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Ptahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Matěj Emrichů za grunt svůj Holomkovi Židu 4 R.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Matěj Emrichů za grunt svůj dvojích peněz nápadníkům Holomkovým 6 R 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Matěj Emrichů za g[runt] nápad[níkům] Holomkovým 4 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Matěj Emrichů za g[runt] nápadníkům Holomkovým 4 R.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Matěj Emrichů položil za grunt nápadníkům Holomkovým 2 R.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Matěj Emrichů za grunt nápadníkům Holomkový[m] 3 R.
Leta 1610 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Matěj Emrichů položil Davidovi Holomkovi za grunth 2 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Matěj Emrichů za grunt Davidovi Holomkovému ostatních peněz 2 R. A půl zlatýho odpustil. A tak týž David na tom gruntě nic nemá.
A Matěj jej zouplna a docela zaplacený má.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Matěj Emrich maje grunt zaplacený prodal na něm obci městské za hotových 18 R 18 gr summu 64 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Matěj Emrich položil na peníze prodané obci městské 2 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Matěj Emrich položil na obec městskou 2 R.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Matěj Emrich položil na obec městskou 2 R.

Pustý
f 1040a
Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového pan purgmistr a páni radní města Strážnice prodali ten požár Janovi Křenkovi jinak Rouskovi s povolením pana ouředníka strážnického za summu 60 R bez závdanku, platiti jej má obci města Strážnice při posudcích, když se jinší požárové platiti počnou po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Pavel Žeravský a Mathouš Rachovský S.R.S.a N.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jan Rousek položil za grunth obci městské 1 R 15 gr.
Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Jan Rousek položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Rousek položil za gr[unt] obci městské 1 R 15 gr.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Rousek položil za grunt obci městské 1 R 15 gr.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Rousek položil za gr[unt] obci městské 1 R 215 gr.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Rousek položil za gr[unt] obci městské 1 R 15 gr.

Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho prodal Jan Rousek zvrchu psaný gr[unt] zase Pavlovi Pertulovi za summu 67 R. Závdanku mu dal 7 R, ostatek summy má platiti ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] za placení a opravu gr[untu] i povinnosti panské a obecní Jíra Boršický a Jan Rousek S.R.S.a N.
f 1040b
Letha Páně 1642 za purgkmistra Martina Mráza Pavel Pertula položil za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R.
Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a.
Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Pavel Pertula položil za grunt svůj peněz ročních 6 R 15 gr.
Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a k obci městské.

Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho prodán jest ten grunth ut supra všechen spuštěný Pavlovi Holýmu z Pet[ř]valdu za summu 67 R bez závdanku, platiti jej má počna letha 1654 každoročně při Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní Jan Stanislavů a Havel Navrátil SRSaNR.

Letha Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních prodán jest tento podsedek Jírovi Václavovému za summu 67 R bez závdanku, platiti ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a povinnosti všelijaké Jan Stanislavů a Martin Matějků S.R.S.a N.

Letha Páně 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho po smrti Jiříka Václavového Jíra Vlček pojmouc sobě pozůstalou vdovu za manželku, takový grunt ujal v tejž summě 67 R
f 1041a
bez závdanku, platiti jej má při každých posudcích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní Matěj Vlk a Martin Karkulík SRSaNR.
Letha Páně 1671 dne 22. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Jura Vlček položil za grunt svůj 15 gr.
Kteréžto svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě za příjem položil.

Letha Páně 1688 dne 26. Januarii za purgmistra Václava Žarůžka a spoluradních jeho Jíra Vlček ujal ten grunt a jen toliko holé místo v summě jakož nahoře 67 zlm bez závdanku, placením ročně při posudcích po 2 zlm. A co jeho neboštík otec vyplatil, totiž 15 gr, ty se jemu zde vypisují. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmí za stavení gr[untu] a povinnosti p[an] Tomáš Svoboda a Jiřík Peldřimovský. Stalo se dne a leta ut s[upra].

Letha Páně 1705 dne 26. Januarii za purgmistra p[ana] Joannesa Bíteského a spoluradních jeho jakož ten grunt Jura Vlček zgruntu jest vystavil a zvelebil, však zasej v roku pominulém 1704
f 1041b
od rebelantů Uhrů spálen jsouce, pro svou všelikou nemožnost prodal jej Janovi Řehánkovi za túž summu ut sup[ra] 67 zlm. Závdanku jemu dal 15 zlr, které však za stavení těch stěn se kladú. Těch pak 15 gr, které on Jíra Vlček po neb[ožtíku] otci svém vyplaceno měl, jemu se zde také za vyplacené vypisují, ostatní summu povinen bude platiti ročně při posudcích po
2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.

Rukojmě za zvelebení gr[untu] a placení Jan Stavinoška a p[an] Pavel Hořák SRSVN.
Letha Páně 1712 dne 13. Feb[ruarii] za purgm[istra] p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních toho času majíce z gruntu ut supra Jan Řehánek ještě obci městskej 66 zlm 15 gr alb na letha spláceti, z takovej summy že tenž grunt spolu z jinými skrz tu uherskú rebelii [na ruinu] vyšel, z tej summy se jemu upúští třetí díl, totiž 22 zlm 5 gr, a nadto ještě ten den pokládá 1 zlm. Ten přijal p[an] purgmistr za příjem.
f 1042a
Přípis domu Victory, ovdovělej po neboštíkovi Martinovi Zahradníčkovi

Letha Páně 1749 dne 24. Janua[rii] za purgkmistra pana Jana Weinera a p[ánů] radních toho času jest Victoria ovdovělá Zahradníčková od sirodčího ouřadu p[ana] Christopha Aloi[se] Mihatscha, ten čas sirodčího písaře, proukázala, kterak ten po svým manželovi Martinovi Zahradníčkovi pozůstalý a dle testamentu polovic jí a dítkám z ní zplozeným a polovic dítkám z prvního manželství poručený jakožto věc, která mnohým nešťastným pádům podrobena jest, když ještě dítky z prvního manželství nedospělé byly, v roku 1743, dne 13. Maii za summu nejvíc offerirovanú sto rejnsk[ých] jest koupila a odtáhnouce z nich 50 zlr pro sebe a pro dítky z ní zplozené, z ostatních 50 zlr pro sirotky z prvního manželstva náležejících
f 1042b
hned od tohož dne 13. Maii 1743 interesse 6 p[er] cento k ouřadu sirodčímu až dosavate vždy platila. Pročež se jmenovitej Victorii Zahradníčkovej nadepsaný dům za její vlastní zde připisuje.
Rukojmíci za opravu domu a splacení povinností jsou p[an] Joseph Haisig a p[an] Pavel Surý. Jenž se stalo anno et die ut supra.