Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

88 Grunth Daniele Mazánka

f 871a

Letha Páně 1583 podle zápisu knih starejch červených purgkrechtních v listu 211 a 214 ten Daniel vejš psaný koupil jest grunth svůj za summu 170 R.
I nachází se, že jest od téhož letha [15]83 až do letha [15]93 vyplnil všeho 120 R.
Za kderýž ještě od letha [15]94 při Vánocích po 10 R Jírovi, Tomšovi a Lukášovi, synom Pavla Vavřincového z Bašky, dopláceti má 50 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých Martin Kovář, Tomáš Mazánek S.R.S.N.

Letha [15]94 Daniel vejš psaný položil peněz purgkrechtních za grunth svůj Jírovi, Tomášovi, Lukášovi a Zu[za]ně 10 R.
Jakož jest ještě Zuzanně na tom gruntě spravedlnosti 10 R náleželo, takové peníze jest Jan Hrubec na místě té Zuzanny Danielovi Mazánkovi prodal. A tak ještě za týž grunth svůj doplatiti má 30 R, kteréž od letha [15]95 při Vánocích pokládati má po 7 ½ R.
f 871b
Letha [15]95 položil Daniel Mazánků za grunt svůj peněz purgkrechtních 7 ½ R.
Ty přijali nápadníci napřed psaní.
Letha [15]96 položil Daniel Mazánků za grunt nápadníkům napřed psaným 7 ½ R.
Leta [15]97 položil Daniel Mazánků za grunt nápadníkům napřed psaným 7 ½ R.
Leta 1598 položil Daniel Mazánků za grunt svůj nápadníkům ut s[upr]a ostat[ní] 7 ½ R.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel Mazánek prodal podsedek svůj zaplacenej Martinovi Stejrovskýmu za summu 110 R. Závdanku jemu dal 34 R, ostatek platiti má od letha 1613 po 8 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] za spravení, opravu a placení i povinnosti J.M. Páně Jiřík Karásek, Jirkl Krejčí S.R.S.N.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin Sterouzský za grunt Danielovi Mazánkovi 8 R.
Jakož náleželo Danielovi Mazánkovému na gruntě výš psaným summy področní 68 R, ty jest prodal Martinovi Sterouskýmu za hotových 23 R. A tak týž Martin Sterouský má týž grunt zouplna zaplacený.
Tento grunt zaplacený.

Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko po smrti Martina Sterouského Martin Kohout miškéř pojal sobě po neboštíkovi zůstalou vdovu za manželku, po kteréž jemu tento podsedek (poněvadž po neboštíkovi dotčeném Martinovi Steruzském žádných

sirotků nezůstalo) připadl. A tak Martin Kohout má týž podsedek zouplna zaplacený a jest jemu odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Jiřík Landkočí a Lukáš Mečíř S.R.S,a N.
f 872a
Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Martin Kohout miškéř majíc ten podsedek zouplna zaplacený prodal jej Janovi Valgáškovi za summu 40 R bez závdanku, platiti jej má každoročně při Vánocích podle odkazu a zadání téhož Martina Kohouta na kostel strážnický po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Martin Frank a Tobiáš Radmilli
S.R.S.a N.

Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Valgášek ušel z toho grunthu pryč a pan purgmistr a ouřad města Strážnice prodali jej Jiříkovi Bykovskému s povolením p[ana] Thobiáše Purgkábka, na ten čas náměstka vrchnosti, za summu 100 R bez závdanku, platiti jej má počnouc letha 1631 při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Jakub Řehořů, Melichar Bohuslavský, Bartek Fryštacký a Martin Mléčko S.R.S.a N.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jiřík Bykovský položil za gr[unt] na kostel strážnicský 1 R a k obci města Strážnice na vydělané peníze 1 R.
Na tom gruntě náíleží:
Na kostel strážnicský placením po 1 R summy 39 R.
A k obci města Strážnice na vydělané peníze summy 59 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jíra Bykovský položil za grunt na kostel strážnicský 1 R a obci města Strážnice tolikéž 1 R.
f 872b
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho a z povolením slovoutného pana Martina Jankhy, toho času ouředníka na Stráž[nici], po odjití Jiříka Bykovského a aby do konce k spuštění nepřišel prodali ho Pavlovi Čejkovi za summu 100 R bez závdanku, placení poročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu gr[untu], povinnosti Jeho [Mil]osti Páně a obecní Matěj Nyc a Václav Svoboda SRSaN.
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza položil Pavel Čejka ročních peněz k obci městské, ten purgkmistr ut s[upr]a přijal 1 R.
[Pustý]

Letha Páně 1658 dne 28, Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho jakož ten grunt mnoho leth a to holé místo zůstávalo, aby vystaven býti mohl, puštěn jest od J.M.P. Ondřejovi Čechovi za 50 zl mor[avských] bez závdanku, placením ročně po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za svobodný [a] volný.
Rukojmě za vystavení a cís[ařských], pan[ských] i obecních povinností zbejvání S.R.S.N. Jiřík Slušický a Ondřej Železo dne a leta ut s[upra].
Nápadníci:
Kostel strážnický 25 zlm.
Obec strážnická 25 zlm.
f 873a
Letha Páně 1702 dne 7. April[is] za purgmist[ra] p[ana] Jana Dašického a spoluradních téhož leta tak jakož po smrti neb[ožtíka] Ondřeje Čecha ten gr[unt] ut s[upra], který on z holého místa vystavil, mnoho let bez hospodáře zůstával, ale protože na něm 26 zlr 52 kr contribučního reštu po něm na tom gr[untu] zůstalo, žádný se ho podjíti v tom reště, poněvadž za to nestál, nešel, kterého však potom Frantz Vogler se zaujal a ten rešt všechen k zaplacení na sebe přijal, na který také ihned 13 zlr 26 kr hotových položil. Poněvadž ale ten grunt a to stavení v tom reště nikoliv nestojí, pročež aby rešt k zaplacení a grunt k zvelebení přijíti mohl, dává se polhocení nadepsanému Frantzovi Voglovi na 3 leta a z těch
25 zlm, které k obci na tom domě náleží, 12 zlm se upúští a za zaplacené vypisují. A tak se jemu ten gr[unt] v tej summě jako jej předek jeho připsaný měl připisuje, totiž 50 zlm,
f 873b
těch pak 26 zlr 52 kr místo závdanku se vypisuje za zaplacené k budúcí jeho praetensi a on na domě ještě platiti povinen bude na kostel 25 zlm, k obci 13 zlm ročně po 1 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě p[an] Lorentz Fabrici a Elis Gregr.

Letha Páně 1703 dne 7. Maii za purgmistra p[ana] Jana Bíteského a spoluradních téhož leta Frantz Vogler nemohouc na tom gr[untu] ut supra pro veliké teškosti délejíc zůstávati, pustil jej zasej Janovi Urbánkovi za túž summu, jak jej sám sobě odevzdaný měl, totiž za 50 zlm. Závdanku položil 26 zlr 52 kr Frantzovi Čejkovi, totiž co on reštu vyplatil 18 zlr
56 kr a do contribučního restu 7 zlr 56 kr, po zvelebení pak gr[untu] a lepšejší vyplacení reštů lhota se na 2 leta od datum zápisu tohoto dává,
f 874a
po vyjití pak lhoty ostatní summu bude povinen platit na kostel strážnický 25 zlm, k obci stráž[nické] 13 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gr[untu] a placení Jan Čejka a p[an] Jiř[ík] Peldřimovský SRSN.

Letha Páně 1711 dne 7. Februarii za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních jeho majíce Jan Urbánek z gruntu ut supra na kostel strážnický 25 zlm na letha spláceti, na takovú summu pokládá 1 zlm a z tej summy, co obci městskej patří, totiž 13 zlm, púští se jemu, že ten spolu z jinými na ruinu vyšel, 4 zlm 10 gr, ostatní bude povinen platiti jak nahoře na kostel stráž[nický] 24 zlm, obci měst[ské] 8 zlm 20 gr.
f 874b
Sub Nro.43
Přípis Pavlovi Urbánkovi

Leta Páně [1]771 dne 20. Aprilis za burgmistra p[ana] Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupil Pavel Urbánek, vlasní otec nahoře psaného Pavla Urbánka, do domu radního a ohlásil, kterak on dům na předměstí ležící vedle Jury Baňařa svému synovi Pavlovi odevzdává, nemajíce on otec takový právně sobě připsaný. Pročeš se jemu synovi Pavlovi spolu i s těma farnímu kostelu p[e]r 24 zlm a obci mněstské p[e]r 8 zlm 20 gr alb za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravování grundtu a placení vrch[nostenské] i mněstské povinnosti p[an] Johann Weiner a p[an] Joseph Horný. Stalo se dne a roku ut supra.

Hypothec. Ob deisem Hause haften 80 fr der Stadt Strassnitzer Gemeindkasse, welche hier primo loco versicheret werden.
Strassnitz den 2. Dezember [1]796. F. Svoboda, Kanzelist.
Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 58 p.v. einverleibten Quittung sind diese 80 fr baar bezahlt, folglich hier gelöschet werden.
De sessione 26e Martii 1803. Prat.