Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

89 Gr[unt] Tobiáše Markového

f 1051a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch purkrechtních bílejch v listu 150 nadepsaný Tobiáš drží grunth od Jíry Konečného vyfrejmarčený, na kterémž jest tenž Jíra Konečný
14 R vyplacené[ho] měl, kteréž jest tomu Tobiášovi pustil.
A tak Tobiáš od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po
5 R dopláceti zuostává 56 R, neb jest týž Tobiáš ujal ten grunth svůj v 70 R.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Ryšavých předních peněz náleží jim 28 R.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Mlynáře posledních peněz náleží jim též 28 R.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Jan Pešků, Jura Konečných S.R.S.A.N.R.

Letha [15]95 Tobiáš vejš psaný položil za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 5 R.
Letha [15]96 Tobiáš vejš psaný položil za grunth penět purgkrechtních 5 R.
Stál ten podsedek pustý dvě lítě.
f 1051b
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa prodán podsedek ut s[upr]a Jakubovi Polákovi za summu 70 R. Závdanku položil 10 R na s[irotky] n[ebožtíka] Tobiáše Markového, ostatek summy dopláceti má od leta [15]99 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě žádný.
Leta [15]99 Jakub Polák položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Ryšavých 5 R.

Téhož leta a purgkmistra ut s[upr]a prodán podsedek ut s[upr]a pozůstalý po n[ebožtíku] Jakubovi Polákovi Pavlovi Staňka Sokolového za summu 70 R, Závdanku dal 5 R, ostatek summy platiti má od leta 1600 po 5 R až do vyplnění. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, za placení a povinnosti J.M. Páně Jan Buchta, Jan Bartošek, Jan Miškéřů S.R.S.N.
Na tom podsedku náleží předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Ryšavého od leta 1600 13 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Mlynáře 28 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Tobiáše Markového 14 R.
Jakubovi Polákovi na posledních penězích 10 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Pavel Staňka Sokolového na sirotky n[ebožtíka] Matěje Ryšavého položil 5 R.

Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a Pavel Staňka Sokolových prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Martinusovému za summu 70 R. Závdanku jemu dal 5 R a po Anně Matěje Ryšavých manželce své srazil sobě 8 R, ostatek platiti má od letha 1603 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě (neuvedeno).
f 1052a
Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a Jan Martinusů nemoha pro nemožnost svou toho gruntu držeti, zase jej prodal Jančovi Tesařovi za summu 70 R. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má od letha 1601 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Švejcar, Jan Zelenka S.R.S.A N.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Janča Tesař za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Ryšavých
5 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Janča Tesař za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Ryšavých ost[atní] 3 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Janča Tesař za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Mlynáře 4 R 15 gr.

Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Janča Tesař prodal podsedek požár ut s[upr]a Jírovi Těšínskýmu za summu
70 R. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má od letha 1608 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Konečných, Václav Polák S.R.S.A N.

Letha 1608 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Jíra Těšínský z toho gruntu ušel a prodán jest Janovi Chmelařovi za summu 66 R bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 5 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jan Štikových, Jan Kojecký SRSAN.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Chmelař za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Mlynáře 4 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Jan Chmelař za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Mlynáře 2 R.
Leta Páně 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jan Chmelař za grunth na si[rotky] n[ebožtíka] Štěpána Mlynáře
4 R.
f 1052b
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Jan Chmelař prodal podsedek ut s[upr]a Řehořovi Talkovi za summu 80 R. Závdanku jemu dal 20 R, ostatek platiti má od letha 1612 po
4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] za opravu, placení a povinnosti J.M. Páně Petr Držka, Jan Vnorovský, Jan Drahotouskej, Vojtek Kašubka.
Jakož Jan Chmelař měl vyplacených peněz na tomto podsedku
4 R, ty jest Řehořovi Talkovi pustil. A tak tu nic míti nebude.

Téhož letha za purgmistra ut s[upra položil Řehoř Talka na si[rotky] n[ebožtíka] Štěpána Mlynáře 4 R.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Řehoř Talka položil za gunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Mlynáře
4 R.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Řehoř Talka položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Mlynáře 4 R.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Řehoř Talka položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Mlynáře 4 R.
Z nich dáno k ruce JM Páně posledních peněz 1 R 15 gr a Zuzanně Tobiáše Markového na díl její 2 R 15 gr.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Řehoř Talka položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Mlynáře 4 R.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Řehoř Talka položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Mlynáře 4 R.
Z toho vydáno Zuzanně Tobiáše Markového ostatních 1 R 21 gr 5 den. A tak Zuzanna nic více nemá na díl svůj.
Letha 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Řehoř Talka položil za grunt 4 R.
Ty sou vydané Zuzanně Tobiáše Markového na nápad po Mikulášovi bratru svém.

Letha 1624 za purgkmistra Vclava Urbanového svrchu psaný Řehoř Talka umřel a ten grunt po něm zůstalý z poručení pana Thobiáše Purgkrábka, ten čas ouředníka na Strážnici, prodán jest Jakubovi Smolkovi bez závdanku za summu 80 R, platiti má ročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Lukáš Prokšů a Pavel Režný S.R.S.a N.
Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Jakub Smolka položil za grunt peněz ročních 1 R 23 gr 2 den.
Ty sou vydané Zuzanně Thobiáše Markového na nápad po Mikulášovi bratru jejím. A již tu táž Zuzanna nic více nemá.
f 1053a
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Jakub Smolka položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Řehoře Talky 2 R.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jakub Smolka položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Řehoře Talky 3 R.
NB. Ty peníze dvoje položené jsou omylem do st[atku] n[ebožtíka] Řehoře Talky, náležejí k obci po nebo[žtíku] Jakubovi Polákovi.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jakub Smolka položil za gr[unt] svůj peněz zadrželých obci městské 2 R.

Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spolu rad[ních] prodán jest tento podsedek Jurovi Drahnovi za summu 70 R bez závdanku, placení ročně po
4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.

Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Martin Matějkových a Jíra Václavů S.R.S.a Nerozd[ílnou].

Letha Páně 1683 dne 20. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho poněvadž neboštík Jura Drahno zemrouc na gruntě ut supra nic zaplaceného neměl, J[ejich] Op[atrnosti] pan purgkmistr a páni prodali takový grunt Matějovi Bártkovi za summu 70 zlm bez závdanku, placením ročně po 4 R. Odevzdán k obci za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, všeliké povinnosti Tomáš Stanislavů, Pavel Jurášek S.R.Sp.a N.
Leta 1699 dne 18. Maii za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického Matěj Bártků položil za grunt ut sup[ra] 7 zlr, za které jsouce toho velmi pilná potřeba na zaplacení dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on na výplatu roli obecní zapůjčil, vypisuje se jemu 9 zlm 18 gr.
Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého.
f 1053b
Letha Páně 1702 dne 31. Januarii za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického Matěj Bártků položil za gr[unt] svůj ut s[upra] k obci městské str[ážnické] 8 zlm 17 gr 1 den, za které se jemu vypisuje 13 zlm.

Letha Páně 1702 dne 24. Apr[ilis] za purgmistra p[ana] Jana Dašického Matěj Bártků nemohouc na g[runtě] ut supra pro sešlost věku svého zůstávat a povinností rozličných odbývati, pustil jest ten g[runt] synu svému Jakubovi v tej summě, jak jej sám měl odevzdaný 70 zlm. A co vyplaceného měl, to mu také púští a za zaplacené dává, totiž 22 zlm, ostatní 48 zlm platiti bude povinen obci městské ročně po 4 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Stanislav a Jakub Sasín SRSN.
f 1054a
Letha Páně 1710 dne 13. Decembris za purgm[istra] pana Carla Kaysera a spoluradních toho času Jakub Bártků majíce z gruntu ut supra 48 zlm obci strážn[ické] spláceti, z takovej summy že tenž grunt spolu z jinými skrz tu rebelii vyhořel, aby jej tím lépeji opravovati mohl, upúští se jemu třetí díl, totiž 16 zlm, a ostatní 32 zlm jemu k splacení na spůsob ut supra pozůstává. Na kterúžto summu při posudcích dr[žených] ut supra pokládáí 1 zlm 21 gr 3 den. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Letha Páně 1712 dne 13. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Jakub Bártků pokládá z gruntu svého při držaných posudcích 1 zlm.
Ten přijal p[an] purgmistr za příjem.

Přípis domu Šebestianovi Mičkovi

Letha Páně 1754 dne 24. Junii za purgmistra p[ana] Gottfrida Mayera a spoluradních toho času vdova Bártková
f 1054b
jest svůj dům po svém manželi zerbovaný vedle Martina Kajdy z jednej a vd[ovy] Viktory Zahradníčkovej druhej strany v Starém městě ležící svému zeťovi Šebestianovi Mičkovi v jedno sto rýnsk[ých] dobrovolně popustila a právně odevzdala s tím a takovým spůsobem, aby nadjmenovaný Šebestian Mička jí vdově Bártkovej na její žádost 40 zlr, které ona k svej dobrovolnej disspositi sobě zanechává, vydal, pak Maryně Solaříčce 20 zlr, Anně Horákovej 20 zlr vyplatil, ostatních
20 zlr pozůstávající pro Šebesty Mičky manželku Barboru, rozenú Bártkovú. A poněvadž na tom gruntě posu[d]čí peníze aneb verunky 29 zl mor[avských] 6 gr 1 den obci strážnickej k vyplacení pozůstávají,
f 1055a
tak držitel toho gruntu na sebe k vyplacení bere. Pročež se tento grunt ze všima nadepsanýma clausulama Šebestianovi Mičkovi za jeho vlastní a dědičný zde připisuje a odevzdává, kdežto vd[ova] Bártková spoluhospodyní v domě a svoje svobodné bydlení míti má.
Rukojmí za opravu gruntu a placení císařsk[ých], panských a městských povinností p[an] Jozef Duray a p[an] Jozef Haisig. Stalo se dne a roku ut supra.

Dle povolení slav[ného] vrch[nostenského] ouřadu de d[at]o 25ho April[is] [1]788
Přípis Jozefa Mičky

Dnes důle psaného dne a roku stala se dokonalá a nezrušitedlná smlúva mezi Šebestianem Mičkou jakožto otcem stranou jednou, pak Jozefem Mitschkou jakožto synem stranou druhou v příčině jemu synovi popuštěného domu, a to tímto spůsobem:
Za první popoušťá Šebestian Mička synovi svému Jozefovi jeden pod Nrem 128 vedle Františka Zahradníka a vdovy Kajdovej stojící dům. Však ale
f 1055b
za druhé zavázaný bude on Jozef Mička nejenom ty na tomž domě vězící a obci městskej náležející verunkové peníze p[e]r 29 zl mor[avských] 6 gr alb po 1 zl mor[avských] ročně k splacení na sebe přijati, ale taky s téhož domu následovně splatiti, a sice:
Janovi bratrovi svému 20 zlr,
Anně sestře 20 zlr,
Dorotě dto 20 zlr
a otec pro sebe na témž domě zanechává 120 zlr, spolu
180 zlr.

Přitom taky otec jeho Šebestian Mička zanechává za sebou až do smrti svej v témž domě bez všeho platu osvobozenou vejminku. S tím tehdy a
za třetí Šebestian Mička povoluje a žádá, aby smlúva tato knihou přípisní stvrzena, následovně zmíněný dům by jeho synovi Jozefovi Mičkovi za vlastní, volný a dědičný připsaný a odevzdaný byl. Kterýžto přípis taky od strany městského gruntovního ouřadu u přítomnosti svědkův Václava Stanislava a Jana Vingléřa se vykonává stvrzuje. Sig. ut supra.

Karel Svoboda,
gruntovního ouřadu zastavatel

Hypothec. Ob diesem Hause haften 50 Fr Stadt Strassnitzer Gemeindgeldern, welche hier primo loco ad juxta versichert worden.
Strassnitz dem 10ten Januar [1]795.
f 1056
Laut in Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 fol. 96 p.v. einverleibten Quittung sind diese 50 Fr baar bezahlt, solglich hier geloschet werden.
De sess[ione] 28te Apr[il] [1]810. Prat.