Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

89 Grunth Jíry Ječménka kováře

f 881a

Ten nadepsaný Jíra přiženíce se k Lidě, pozůstalej vdově po nebožt[íku] Martinovi Náhlém, má jej zouplna a docela zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej.

Letha Páně 1647 za purgkmistra Lorenc Peypoldta a spoluradních jeho pojmouce Pavel Brodský sobě pozůstalou vdovu po neb[ožtíku] Pavlovi Fejfarovi téhož grunthu se ujal, kterýžto grunth majíce předkové jeho zaplacený, jemu tímž spůsobem za zaplacený, volný a svobodný jest připsán.
Rukojmě za opravu grunthu a všelijaké povinnosti J.H.M. i obci Jiřík Přerovský mydlář, Václav Svoboda kolář S.R.S.a N.

Letha Páně 1651 dne 31. Octobris, to jest v vigilie Všech milých Božích svatých, za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Pavel Brodský majíc nadepsaný grunth zouplna a docela zaplacený, takový prodal z jednou štěpnicí u Holých břehů slove Španhielovská Janovi Prokšovi z Polnej za summu 150 R. Závdanku dal jemu při odevzdání grunthu 15 R, ostatek summy platiti má každoročně počna roku 1652 při Vánocích po
6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké J.H.M. i obci Lorenc Peypoldt a Řehoř Líbal S.R.S.a N.R.
f 881b
Leta 1658 za purgkmistra Jiříka Prašťka vypisuje se Janovi Prokšovi na gruntě ut supra, co tak za Pavla Brodského roku 1651 contibuti doplatil, totiž 2 R.
Tak jakož ještě na gruntě ut supra Jan Prokšů 133 R Pavlovi Brodskému področně dopláceti povinen byl, prohlédajíc na to Pavel Brodský, že jmenovaný Jan Prokšů v ten nešťastný oheň k velikej škodě přišel, z svej dobrovolnej vůle témuž Janovi Prokšovi polovic z nadepsanej summy, to jest 66 R 15 gr, upustil, ostatních pak 66 R 15 gr každoročně po vyjití tří leth po 3 R splacovati jmá a povinen bude.
Stalo se u přítomnosti Řehoře Líbala, jakožto vyslaného a dožádaného od Pavla Brodského, a za purgkmistra téhož letha a dne ut supra.

Leta Páně 1656 dne 24. Martii za purgkmistra Jiříka Ratiborského a spoluradních jeho pan purgkmistr a páni po smrti Jana Prokše prodali sou tento grunt s jednou štěpničkou u Holých břehů Petrovi Hrdličkovi za summu 135 zlm. Závdanku má dáti 15 zlm, ihned 10 zlm a o s[vatém] Václavě 5 zlm, ostatek summy platiti má každoročně po 5 zlm až do vyplacení.
Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Jiřík Fijala a Jan Tesařů S.R.S.a Ne.
Takový závdanek Petr Bednář ihned 10 R položil, takové Mariana, pozůstalá vdova po Janovi Prokšovi, když něco contr[ibuci] z toho spravila, přijala k rukám svým.

f 882a
Letha Páně 1656 dne 15. Decembris Petr Hrdlička položil ostatek závdanku 5 R.
Z toho závdanku vydáno Jiříkovi Kopřivnickému na porážku reštu solného a do počtu jeho purgkmistrovského patřícího a od neb[ožtíka] Jana Prokše povinného 3 zlr a vdova po témž neb[ožtíku] Janovi Prokšovi přijala 2 zlr 50 kr.
Letha Páně 1662 dne 13. Janua[rii] Petr Hrdlička položil za gr[unt] svůj, kteréž vdova po nebo[žtíku] Janovi Prokšovi k sobě přijala 1 ½ R.
Item porazí se do solního reštu do počtu purgkmistrovského Jiříka Kopřivnického a od Jana Pokše Polenského povinného 1 R 18 gr, činí v jedné summě 3 R 3 gr.

Letha Páně 1666 dne 20. Martii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Petr Hrdlička koupil na tom gruntě od pozůstalý vdovy Mandaleny po nebo[žtíku] Pavlovi Brodském 66 zlm 15 gr za summu hotových 5 zl mor[avských] a za 1 mě[řici] a 1 čt[vrt] pšenice, kteréž k rukám svým přijala.
Item Petr Hrdlička položil za grunt svůj Marijaně, pozůstalý vdově po nebo[žtíku] Janovi Prokšovi, kteréž k rukám svým přijala 3 zlm.
Letha Páně 1672 dne 29. Martii tak jakož Petr Hrdlička v roku 1664 dne 23. Octobris za purgkmistrovství Lorentze Zajíčka do důchodův J.V.H.Mti na rešt Jana Prokše 12 zlr 10 kr zaplatil, takové peníze jemu za vyplacené se jemu vypisují na gruntě jeho 10 zlm 17 gr 3 den.
f 882b
Letha Páně 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho jakož Petr Hrdlička s manželkou svou grunt ut s[upra] docela zaplacený a v ničem nezávadný měl, ačkoliv kolik dítek pozůstalo po nich, však souc oni jinším mohovitým statkem vyděleni, matka j[ej]ich na smrtedlném posteli kšaftem pořádným odporučila jest týž grunt za 100 zlm samému Pavlovi synu vlastní[mu], aby žádný z bratrův jeho víc na tomž gruntě pohledávati neměl a nemá. Kterýžto jemu za svobodný a zaplacený se odvádí a připisuje.
Rukojmě za povinnosti c[ísařské], panské i obecní S.R.S.N. Tomáš Svoboda a Hans John dne a leta ut s[upra].
Solutum.

Grunt tento k domu radnímu potažen, ku kterémužto pusté místo následujícícho gruntu od Jeho Milost Pána přikúpeno.