Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

89 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Kalouska

f 298a

K tomu statku jest sirotků 6, Jan, Jíra, Martin, Pavel, Anna, Lida mateř s těžkým životem, kterýž dáno po porodu jméno Zuzanna.

Náleží jim spravedlnosti toto:
Grunt 17 s půl lánem roli, se 3 koňmi tažnými, s hřebicí 1, s 1 krávou dojnou, s vozem, pluhem, ozimým osetím a jiným hospodářstvím zaplacenej za 194 zl, placením od letha 1604 po 6 zl.
Krávy dojný 2 po 5 zl za 10 zl.
Jalovičky 3 za 9 zl.
Svinskýho dobytka 4 za 4 zl.
Bečka vína za 30 zl.
Na achteli vinohradu v hoře Leskové zaplaceného 132 zl, placením po 10 zl, když se 38 zl strejci Holomkovýmu předních peněz vyplatí.
Hřebec 2letej za 8 zl.
Summa všeho statku 387 zl.
Z toho statku tito dluhové se zaplatiti mají:
Davidovi Holomkovýmu za vinohrad za rok 1603 8 zl.
Též jemu dluhu půjčených peněz 19 zl 18 gr, placením od letha 1603 po 8 zl.
Jírovi Kubějovi za pivo drábům brané 13 gr.
Pacholku půjčených peněz 3 zl 7 ½ gr.
f 298b
Václavovi pacholku za službu 1 zl 15 gr.
Jeronýmovi Presmonovi do Strážnice za žito 6 zl 7 ½ gr.
Dluhu do peněz sirotčích míšených za obilí 10 zl.
Summa dluhuo 49 zl 1 gr.
Zůstává čistého statku 337 zl 29 gr, to dělíc na 7 dílů, přijde každému na jeho díl po 48 zl 8 gr 3 den.

Lida, mateř těch sirotků, grunt s půl lánem roli, se 3 koňmi a 1 hřebicí, s 1 krávou, s vozem, pluhem, bránou a osetím ozimým na díl svůj přijímá ve 194 zl.
Krávy dojný 2 v 10 zl.
Jalovičky 3 v 9 zl.
Svinského dobytka 4 za 4 zl.
Bečku vína za 30 zl.
Hřebec 2letej za 8 zl.
Summa toho 255 zl.
Z toho sobě srazila dílu svého 48 zl 8 gr 3 den.
A tak zůstává dopláceti sirotkům 206 zl 21 gr 4 den, placením od letha 1604 po 6 zl. Rukojmě Jíra Večeřů, Jakub Haža, Matyáš Staníčků, Jan Břoušek, Jíra Smolka, Petr Kaváň S.R.S.A N.

Achtel vinohradu v Leskové hoře zůstává na sirotky, na němž zaplaceného 132 zl.
Ten puštěn k užívání mateři těchto sirotků a z něho za užitky aby nic nedávala až do zrostu jejich aneb uznání vrchnosti, však aby jej dobře dělala.
f 299a
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Lidy Kalouskové za statek 25 zl 13 gr.
Z toho dáno Davidovi Holomkovi 8 zl.
Též jemu dáno na dluh 6 zl.
Jírovi Kubějovi dluhu za pivo 13 gr.
Pacholku půjčených peněz 3 zl 7 ½ gr.
Václavovi pacholku za službu 1 zl 15 gr.
Jeronýmovi Presmonovi dluhu 6 zl 7 ½ gr.

Zuzanna, sirotek na sirobu narozená, umřela a díl její, totiž 48 zl 8 gr 3 den, připadl na bratří a sestru její i na Lidu mateř, přijde každé[mu] po 8 zl 1 gr 2 ½ den.
Lida mateř sobě na gruntě ten díl, který jí po Zuzaně náležel, srazila totiž 8 zl 1 gr 2 ½ den.
Letha 1606 za fojta Jíry Kuběje přijato od Mikuláše Vávry Pěnicových na místě Lidy ut s[upr]a ženy své za statek 2 zl. Ty 2 zl přijal David Holomků na dluh svůj.
Letha 1609 za fojta Martina Remšového přijato od Vávry Pěnicových za vinohrad 5 zl. Ty přijal David Holomek na dluh svůj.
Letha 1609 za fojta Martina Remšového přijato od Jíry Rohateckýho na místě Lidy ženy jeho za g[runt] 2 zl. Ty přijal David Holomek na dluh svůj.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy přijato od Jíry Rohateckého, které položila Lida žena jeho 3 zl. Ty přijal David Holomek na dluh svůj.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Jíry Rohateckýho za grunt 3 zl.
Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Jíry Rohateckýho, které položila Lida žena jeho za grunt 3 zl.
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového od Jíry Rohateckýho za grunt přijato 3 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Šmatláně od Jíry Rohateckého přijato za grunt peněz ročních 3 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka od Jíry Rohatecského přijato za grunt peněz ročních 3 zl.
f 299b
Jíra sirotek dán byl s vůlí vrchnosti na službu panu Vilímovi Žernovskému do Kvasic, kterýž od něho po své vůli preč odešel a některé věci panu Vilímovi s sebou jest odnesl podle poznamenání vlastní rukou páně Vilímovou, čehož se našlo, jakž na cedulce zapsáno. Má se panu Vilímovi zase z dílu Jírového zaplatiti 13 zl 8 gr 4 den.

Leta 1616 za fojta Jana Prčka vydáno panu Vilímovi Žernovskému 3 zl.
Leta 1617 za fojta Pavla Drašťového od Jíry Rohateckého přijato peněz ročních za grunt 3 zl.

Jakož Pavlovi sirotku zběhlému dílu jeho otcovského i po Zuzanně sestře zemřelé náleželo (částka neuvedena), ty se jakožto po neposlušném a v řádu nestojícím k ruce JM Páně obracejí. Z níž jest poraženo, co na dluhu za JM Pánem bylo, totiž 12 zl a ostatek se po letech vyzdvihovati má.

NB. Ty 3 zl letha 1617 položené, ač byly k ruce JM Páně po Pavlovi sirotku zběhlém obrácené, však na žádost pana Vilíma Žernovského jsou zase z důchodů JM Páně navrácené a panu Vilímovi, po panu Janovi Ctiborovi Žernovském synu panském, na tu škodu, kteráž se od Jíry sirotka stala, témuž panu Vilímovi Žernovskému odeslané. Stalo se ve čtvrtek den s[vatéh]o Řehoře, to jest 12. Martii 1620.
Leta 1620 z důchodů JM Páně přijato na vyšlou spravedlnost 3 zl. Ty jsou vydány panu Vilímovi Žernovskýmu za příčinou škody té, kterouž jemu Jíra sirotek učinil.

(Na zvláštním lístku – přední strana:)

Poznamenání některejch věcí, co tak Jíra Kalousek pokradl.

Plátna konopnýho nebílenýho v jednom kusi 33 ½ loketh. Však takové plátno zase sem dostal, nebo přijdouce do jednej dědiny Jeho [Mil]osti panu z Vrbna náležející slove Bělov, to jest u fojta pohodil a fojtovej, aby je sobě vzala, dle správy její daroval.
Tyto pak věci skořisťovaly:
Plátna bílenýho v jednom kusi konopnýho 13 loketh po 8 kr činí 1 zl 14 gr 4 den.
Nože mý, za který sem dal 1 zl 15 gr.
Boty nový zevnitř z bílej, uvnitř červenej kůže z vysokejmi podešvami, za kterýž sem dal 3 tolary 1 široký.
Střevíce kordyvanský z vysokejmi podešvami, za něž sem dal 1 tolar širokej.
Střevíce nový mazaný od křtěnejch koupený, za něž sem dal 15 gr.
Štrymfy soukený, který sem do botův obouval, pár jeden.
Rouchy prosté bílé dvě, jedna větčí a druhá menší.
Soukna šerýho podširokovýho 7 loketh.
Peněz z galiot mých, kdy odjíti měl z šatkou na cesty 3 zl.

(zadní strana:)

O jiných věcech, [které] jest budouc při mně spáchal, bylo by obšírněji vypisovati.
Více dluh mně spravedlivej, co sem ne[božce] mateři jeho půjčil na kopačku, 2 zl.
Týž ten lotřík přebral služby 2 zl.
Summa 13 zl 8 gr 4 den.
V[ilím] z Ž[ernovic]