Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

89 S[irotek] n[ebožtíka] Jana Venhleďového

f 197

K tomu statku jest sirotek Kateřina a Markyta mateř jeho druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt s poluláním zaplacený za 10 zl.
Dva vinohrady v Pomykalkách za 28 zl.
Summa statku 38 zl. Dělíc to na 2 díly, přijde na každého po 19 zl.

Jan Susů na díl Markyty manželky své ujal grunt s půl lánem roli i ze 2 vinohrady v Pomykalkách v 38 zl. Z toho sobě srazil dílu svého 19 zl, zůstává dopláceti 19 zl, placením takto: za podsedek po 1 zl a za Pomykalky po 1 zl.
Kateřině sirotku náleží dílu otcovského 19 zl. Též tomu samému sirotku náleží půl achtele vinohradu v Šumberku, který jemu Šimek Venhledě strejc jeho poručil a prodán jest Janovi Susovýmu otčímovi jeho za 50 zl, placením při každých Vánocích po 2 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Jana Susového za vinohrad v Pomykalkách 1 zl.
Též od něho přijato za vinohrad v Šumbercích 2 zl.
Z dílu sirotka ut s[upr]a na podsedku Jana Susového otčíma jeho škoduje se 5 zl. To se má sirotku na díl je[ho] poraziti.
f 197
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Jana Susa za vinoh[rad] v Šumberku 1 zl.
NB. Jakož náleželo Kateřině dílu jejího dovzíti 19 zl, ta spravedlnost jakožto po sirotku zběhlým na Jeho [Mil]ost Pána obrácena jest. Z níž jest poraženo, co na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem bylo 4 zl. Ac[tum] za fojta Martina Liškového letha 1610. [Připsáno: To jest omylem napsáno, není zběhlá.]

Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho přijato od Jana Susa za vinohrad v Šumberku 2 zl.
Od Jana Vaškovýho za Pomykalku 1 zl.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Jana Vaškového za Pomykalku 1 zl.
Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Jana Vaškovýho za vinohrad Pomykalku 1 zl.
Od Jana Susa za vinohrad v Šumbergku 3 zl.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Jana Susa za vinohrad v Šumbergku přijato 2 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého od Jana Vaškového za vinohrad Pomykalku přijato 1 zl.

Jan Sus umřel a po smrti téhož Jana Susa ten vinohrad v Šumbercích jest zase Kateřině sirotku napřed psané odveden, aby což Jan Sus na tom vinohradě 10 zl vyplatil, ona Kateřina sirotkům po Janovi Susovi zůstalým zase vyplatila a navrátila.
Letha Páně 1616 za fojta Jana Pškavého od Jana Vaškového za vinohrad Pomykalku přijato 1 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Jana Vaškového za vinohrad Pomykalku 1 zl.