Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 Grunt Jakuba Jelénky

f 81a

Letha Páně 1579 podle zápisu knih starých purgkrechtních černejch dlouhejch v listu 60 nadepsaný Jakub Jelének koupil ten grunth svuój z řekou od Jana Jelénka bratra své[ho] za summu 65 zl. Kderoužto summu jemu docela a zouplna vyplnil a tak ten grunth zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej má.

Letha 1606 za plesníka Mikuláše Rybáře Kateřina, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Jakubovi Jelínkovi, prodala podsedek ut s[upr]a z řekou i se všemi pasekami, což k ní přináleží, Václavovi Veselskýmu za summu 50 zl bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po 3 zl. Odevzdáno jemu to za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Kratochvíle, Jakub Chácha, Jan Fitoule S.R.S.A N.
Na tom podsedku náleží těmto:
Janovi, synu neb[ožtíka] Jana Jelénka, podle poručenství Jakuba Jelénka strejce jeho předních peněz 10 zl.
Kateřině, vdově po neb[ožtíku] Jakubovi Jelénkovi, posledních peněz 40 zl.
f 81b
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského položil on za podsedek a říku 1 zl 15 gr. Náleží Janovi Jelínkovi, sou dány do truhlice sirotčí.

Letha a za plesníka ut s[upr]a Václav Veselský prodal podsedek svrchu psaný s říkou i s pasekami, kteréž k ní přináležejí, Václavovi Peřinovi za summu 60 zl. Závdanku jemu dal 3 zl, ostatek platiti má od letha 1609 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Franěk a Mathouš Chroust S.R.S.A N.

Letha 1609 za plesníka Václava Veselského Václav Peřina prodal podsedek s říkou i s pasekami, kteréž k ní přináleží, Janovi Kutějkovi za summu 60 zl. Závdanku jemu dal 3 zl, ostatek platiti má od letha 1609 po 3 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Florián Fitula a Pavel Pikhart S.R.S.A N.
Téhož letha ut s[upr]a položil Jan Kutějka za grunt a říku 3 zl. Ty přijal Jan Jelínek, kteréž sou jemu poručeny od Jakuba Jelínka strejce jeho. Zůstává se jemu ještě 8 zl 15 gr.
Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky položil Jan Kutějků Janovi Jelínkovi 3 zl.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Jan Kutějků Janovi Jelínkovi ostatní 3 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky položil Jan Kutějků za grunt a říku Kateřině, vdově po neb[ožtíku] Jakubovi Jelínkovi, 3 zl. Ty přijali plesník a rybářé za dluh též Kateřiny Jelínkové.

Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil Jan Kutějků za g[runt] a řeku Kateřině, vdově po n[ebožtíku] Jakubovi Jelénkovi, 3 zl. Zůstávají při rybářích, jsou tej Kateřině Třískové od rybářův vydány.
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitule Jan Kutějků položil za grunt peněz ročních 3 zl. Ty nebyly vypsané a teprve po smrti n[ebožtíka] Bartoše písaře Martin Tříska, manžel Kateřiny, přiznal je. U přítomnosti plesníka a starších rybářů že jest je přiznal.
f 82a
Leta Páně 1615 v pondělí před památkou svatého Jana Křtitele Martin Tříska, manžel Kateřiny, zůstalé po n[ebožtíku] Jakubovi Jelénkovi, prodal všecken díl ten, což manželce jeho náleželo [však s vůlí její], plesníkovi a starším rybářským na obec jejich, totiž 31 zl 15 gr, za hotových peněz 4 zl 15 gr. Kteréžto peníze Martin zouplna přijav, již na tom gruntě nic nemá, ani žádný z potomkův jeho nyní ani potomně.
A jakož se nachází, že jest Jan jelínek přebral více, než mu náleželo 15 gr, ty jest připověděl při posudku leta 1615 navrátiti.
Leta Páně 1615 za plesníka Floriána Fitule Jan Kutějků položil za grunt svůj obci rybářské podle prodaje ut s[upr]a
2 zl.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriána Fitule Jan Kutějků položil za grunt na obec rybářskou peněz ročních 3 zl.
Za téhož plesníka a téhož leta jakož jest Václav Veselský na tomto gruntě a říce vydělaného měl peněz 10 zl, ty jest prodal obci rybářské, kteréž jim na posledních penězích půjdou. A Václav tu nic nemá.

Letha 1618 za plesníka Jana Svobody z poručení pana ouředníka týž plesník a starší prodali ten grunt s říkou, po Janovi Kutějkovi zůstalou, Janovi Fraňkovi za summu 60 zl. Závdanku položil 1 zl, platiti má ročně po 3 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Jan Jelínek, Václav Peřina a Jan Fitule
S R S N.

Letha Páně 1629 za plesníka Václava Lipnického s povolením pana ouředníka strážnického prodán jest požár s tou říkou ut s[upr]a Petrovi Hodoňskému za summu 60 zl bez závdanku, placením při Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Václav Macháčků a Ondra Eliášů S.R.S.a N.

f 82b
Letha 1630 za plesníka Jana Macháčkového Petr Hodoňský prodal ten požár s říkou i vším k tomu příslušenstvím Matoušovi Havlíčkovému bez závdanku za summu 60 zl, platiti jej má každoročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. R[ukojmě] za placení, povinnosti panské i obecní Mikuláš Lipovský a Ondra Eliáš S.R.S.a N.

letha 1638 za plesníka Václava Lipnického týž plesník prodal ten grunt místo pusté Matějovi Diškantovi, mistru řemesla sladovnicského, staršímu pivovaru a důchodův JHM, za summu 50 zl, placení ročně komu náležeti bude, totiž těch
50 zl, po 2 zl. Rukojmě za povinnosti panské a obecní i placení gruntu Jan Macháčků a Václav Šlechta S R S N.
Letha 1640 za plesníka Jana Macháčkového Matěj Diškant položil za grunt svůj 1 zl. Ten přijal plesník ut s[upr]a.
Letha 1641 za plesníka Jana Macháčkového Matěj Diškant položil za gr[unt] svůj 1 zl. Ten přijal plesník ut su[pra] k opce rybář[ské].
f 83a
Letha Páně 1646 za plesníka Jana Veselského tak jakož Matěj Diškant koupil sobě grunt místo pusté od Václava Lipnického za 50 zl, po smrti téhož Matěje Diškanta prodán jest týž grunt Jiříkovi Urbanovi od urozeného a statečného rytíře pana Jana Kluga z Ehrenwaldu, pana ouředníka strážnického, za summu
140 zl. Závdanku položil 6 zl, platiti má ročně po 4 zl. Předních peněz 50 zl budou náležeti k obci rybářské a ostatních 90 zl sirotkům po témž nebo[žtíku] Matějovi Diškantovi. A tak jemu za volný a svobodný odevzdán. Rukoj[mě] za placení a povinnosti panské a obecní Martin Straka a Jiřík Pokořený S.R.N.
Letha 1648 za plesníka Pavla Kunovského Jiřík Urbanů položil a vydal za grunt svůj msísto hotových peněz sirotku Václavovi po nebo[žtíku] Diškantu na šaty a košili pláten, které se jemu na panězích poráží 4 zl.