Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

90 Gr(unt) Jakuba sklenáře

f 287a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 135 nadepsaný Jakub sklenář má grunth svůj od Abrahama Poláka Žida za summu 20 zl. Na to jest letha 92 závdanku položil 2 zl a letha 93, též 94 zadržalých zuostává 4 zl. A tak ještě mimo ty zadržalé od letha 95 při Vánocích rok po roku po 2 zl dopláceti zuostává 14 zl. Ta všecka summa náleží Martinovi Mitmánkovi. Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Jelen sklenář Žid, Jar kantor S R S A N R.
Letha 94 položil Jakub sklenář Žid za grunth svůj peněz purgkrechtních Martinovi Mitmánkovi 4 zl.
Letha 95 položil Jakub sklenář Žid Martinovi Mitmánkovi peněz purgk(rechtních) 2 zl.
Letha 96 položil Jakub sklenář Martinovi Mitmánkovi 2 zl.
Letha 97 položil Jakub sklenář Martinovi Mitmánkovi 2 zl.
Leta 1598 položil Jakub sklenář Martinovi Mitmánkovi za grunt svůj 2 zl. Act(um) za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
f 287b
Leta 99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jakub sklenář za grunt Martinovi Mitmánkovi 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Jakub sklenář za grunt Martinovi Mitmánkovi 2 zl.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty ouřad města Strážnice prodali místo pusté, požár po témž Jakubovi sklenářovi Židu zůstalý, Matějovi Prosenskému jinak Mazači za summu 35 zl bez závdanku, platiti jej má po vyjití lhoty jemu na ten požár danej od leta 1618 po 3 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbejvání povinnosti panské i obecní Jan Drahotoušský, Šimek Vodislavský z Německé ulice a Tomáš Křenovský S.R.S.N.
Ty peníze náleží obci městské, protože se z poručení JM Páně jako pustý od ouřadu městského prodal, o nějž se prve žádný ujímati nechtěl a platy i povinnosti JMP ucházely.

Pustý

Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového a spoluradních jeho ten grunt ut s(upr)a požár s povolením J.M. vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, hraběte na Strážnici (titul), prodán jest Lachmanovi Židu, Abrahama koželuha Žida pastorku, za touž summu, což ještě obci města Strážnice k doplnění zůstává, za 34 zl, placení po vyjití tří leth každoročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti Jeho (Mil)osti Páně i obecní Izák Kojetínský a Abraham syn Jelenů, Židé stráž(ničtí) S.R.S.a N.

151
f 288a
Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních jeho Lachman Žid umřel a budouc do důchodův dlužen 30 zl, tehdy fojt a starší židovští prodali nadepsaný grunt Izákovi židovskému kantorovi v tem dluhu, však na ten spůsob, co tak ještě na tom gruntě k obci městské k splacování jest, totiž 34 zl, ty bude povinen Izák kantor spláceti každoročně po
2 zl. O(devzdán) za v(olný) a sv(obodný). Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti Mojžíš Volehradskej a Abraham Zungel S R S a N R.
Pusté

Letha Páně 1663 dne 5.Feb(ruarii) za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho tak jakož byl ten gr(unt) od letha 1652 pustý ležel, tehdy p(an) purgk(mistr) a páni radní prodali jsou ten gr(unt) nadepsaný Aronovi Kyjovskému Židu za summu 34 zlm. A poněvadž jako jiní vyhořel, tedy se jemu polovici na tom gr(untě) odpouští, totiž 17 zlm. Polhocení se jemu dává do třech leth, po třech letech má platiti jej každoročně při posudcích k obci městské po 2 zlm až do vyplnění té summy. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení gr(untu) a povinnosti panské i obecní Jakub Šage a Jakub Joachym S.R.S.A.N.R.