Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

90 Gr[unt] Jana Ondrových

f 1063a

Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch sirotčích červenejch v listu 137 nadepsaný Jan Ondrů má grunth svůj od purgkmistra a starších strážnicských po n[ebožtíku] Ondrovi Musových zuostalej za summu 80 R koupenej.
Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních i s poraženým dílem svým vyplnil 33 R 7 ½ gr a od letha [15]94 rok po roku při Vánocích po 5 R dopláceti zuostává 46 R
22 ½ gr. Na to jest téhož letha [15]94 zadržel 5 R.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item obci městské strážnicské předních peněz náleží jim
16 R.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Venhledě náleží jim 2 R.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Němcova za krávu 5 R.
Item Holomkovi Židu 6 R.
Item Pavlovi, s[irotku] n[ebožtíka] Ondry Musového též náleží po vybrání napřed psaných osob spravedlnosti jeho 12 R 22 ½ gr.
Item Anně, matcoše téhož sirotka, podle vyměnění na smlúvách svadebních náleží jí 5 R.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Martin Tuláků, Mikuláš Tuláků, Jan Solgka S.R.S.A.N.R.
f 1063b
Letha [15]94 položil Jan Ondrových za grunth svůj peněz purgkrechtních obci městské strážnické 5 R.
Letha [15]95 položil Jan Ondrových za grunth svůj peněz purgkrechtních k obci městské 5 R.

Letha [15]96 Jan Pešků prodal grunth svůj s půl lánem roli robotní za summu 80 R bez závdanku Vaculovi Pancovi a to, což na něm Jan Pešků zaplaceného měl, to j[es]t jemu Vaculovi všeckno pustil, toliko což za ten grunth dopláceti měl, toho aby týž Vacule nápadníkům napřed psaným doplatil.
Rukojmě Mikula Tuláků, Jan Bartošků, Ondra Bartošků, Matěj Emrichů, Jíra Pohunek, Tobiáš Marků S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Václav Panců na obec městskou peněz purgkrechtních 5 R.

Letha [15]97 Martin Volfů prodal grunt svůj s půl lánem roli, vůz, pluh a s koněm jedním Jakubovi Plachýmu za summu
80 R. Závdanku položil týž Jakub Plachý Martinovi Volfovi 15 R a ostatek doplátceti má od leta [15]98 pořadně po 5 až do vyplnění summy ut s[upr]a.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Pavel Kutějků, Jan Buchta, Pavel Hanáček, Jan Hemríšek S.R.
Letha [15]97 položil Martin Bolfů za grunth 5 R.
Z toho dáno obci městské ostatních peněz 1 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Venhledě ostatních 2 R.

f 1064
Leta 1598 položil Jakub Plachý za grunt peněz purkrechtních na si[rotky] n[ebožtíka] Pavla Němcového za krávu ostatních peněz 5 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 položil Jakub Plachý za grunt svůj za purgkmistra Tomáše Grausa Holomkovi Židu 5 R.

Leta [15]99 za purgkmistra ut s[upr]a Kateřina, manželka Jakuba Plachého, z vůlí muže svého pustila grunt svrchu psaný Matějovi synu svýmu s tím se vším příslušenstvím, jak jej ten Jakub Plachý koupil, se dvěma koňmi, s vozem, s pluhem, z jednou bránou v summě 80 R bez závdanku. A jakož měl týž Jakub Plachý na tom gruntě 30 R zaplacených, takové peníze Matějovi synu svýmu pustil, však na ten spůsob, že sobě má až do smrti své každého roku na roli jeho jedny hony žita a jedny hony rži přisívati semenem svým. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, za placení a povinnosti J.M. Páně Pavelů Hachů, Mikuláš Tuláků, Pavel Hanáček, Janča Tesař S.R.S.N.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Matěj Plášků za grunt 5 R.
Z toho dáno Holomkovi Židu ostatních peněz 1 R.
A Jan fojt staroměstský nápadu po Pavlovi bratru svým zemřelým 4 R.

Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského Matěj Plášků prodal grunt ut s[upr]a s polouláním roli robotním, s jednou klisnou Ondrovi Bartoškových za summu 100 R. Závdanku je[mu] dal hotových peněz 10 R, ostatek platiti má od letha 1601 do
5 R až do vyplnění tej summy. Odevzdali sobě za volné a svobodné.
Rukoj[mě] Jan Bartošků, Jakub Sýkora, Pavel Vyskočil S.R.S.N. K tomu přislíbil Matěj Plášků.
f 1064b
Na tom gruntě náleží předních peněz:
Pavlovi, s[irotku] n[ebožtíka] Ondry Musového 8 R 22 ½ gr.
Anně, macoše n[ebožtíka] Ondry Musového 5 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Vacule Pancového 31 R 7 ½ gr.
Matějovi Pláškovi naposledy 35 R.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Ondra Bartošů 5 R.
Ty přijal Jan Ondrů nápadu po n[ebožtíku] Pavlovi bratru svém.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Ondra Bartošů za gr[unt] 2 R 15 gr.
Ty přijal Jan Ondrů nápadu po n[ebožtíku] Pavlovi bratru svém.
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho položil Ondra Bartošů za grunt 5 R.

Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ondry Peškového ostatních peněz 1 R 7 ½ gr. A Anně, macoše n[ebožtíka] Ondry Musového, prvních peněz 3 R 22 ½ gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Ondra Bartošů za g[runt] 5 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Vacule Pancového 2 R 22 ½ gr.
A Anně macoše dáno 2 R 7 ½ gr.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Ondra Bartošů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vacule Pancového2 R.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Ondra Bartošů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vacule Pancového
4 R.
Jakož z tohoto gruntu náleželo Kateřině Pancové nápadu po sirotku ut s[upr]a vyplniti se ještě 25 R 7 ½ gr, takové peníze táž Kateřina za dluh svůj odvedla Mojžíšovi Danielové[mu] synu, kterýž on na místě jejím sobě vyzdvihovati má při každých posudcích počnouc letha 1610 po 5 R. A tak ta Kateřina na tom gruntě nic nemá.
Letha 1610 Ondra Bartošů za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty koupil od Mojžíše Danielového syna těch 25 R 7 ½ gr svrchu psaných na svým gruntě ut sup[ra] za hotových 10 R. A tak ten Mojžíš tu nic nemá.
f 1065a
Letha 1612 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Ondra Bartošů za grunth 2 R.
Ty přijala Anna, macocha n[ebožtíka] Ondry Musového. Zůstává se ještě dovzíti 3 R.
Leta 1613 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Ondra Bartošů položil za grunt svůj Anně, macoše n[ebožtíka] Ondry Musového
3 R. A tak ona již na tom gruntě nic více nemá.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Ondra Bartošů položil za g[runt] Anně, macoše n[ebožtíka] Ondry Musového 2 R
22 ½ gr. A tak ta Anna macocha tu již nic více nemá.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty jakož Matěj Plášek převzal mimo díl svůj peněz 14 R 17 gr 1 den, byl jest povinen takové peníze od leta 1601 po 2 R pokládati, což se nestalo. A poněvadž témuž Matějovi při tomto gruntě náleželo 35 R, za tou příčinou obrací se těmto sirotkům n[ebožtíka] Pláška těch 14 R 17 gr 1 den, aby jim odtud zaplacené a položené byly. Ty povinen býti má od leta 1616 Ondra Bartošků pokládati po 3 R.
Leta ut s[upr]a jakož témuž Matějovi též mimo ten odkaz náleželo ještě na tomto gruntě posledních peněz 20 R 12 gr
6 den, ty jest prodal Ondrovi Bartoškovému za hotových 7 R
15 gr. A tak Matěj na tom gruntě nic více nemá.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Ondra Bartošků položil za grunt peněz ročních 3 R.

Z toho dáno Ondrovi Frýdeckému po Dorotě 1 R, Pavlovi Peškovému 1 R a Zuzanně na díl její též 1 R.
Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Ondra Bartošků položil za grunt peněz ročních 3 R.
Z toho dáno každému po 1 R jako roku lonského.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Ondra Bartošků položil za grunt peněz ročních 2 R.
Z toho dáno každému po 20 gr jako ut s[upr]a.

Pustý
f 1065b
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy prodán jest ten gr[unt] požár bez roli robotní s povolením slovutného p[ana] Jana Jakubovského, toho času ouředníka panství strážnicského, Janovi Ratibořskému za 60 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, stavení požáru a povinnosti panské i obecní Jan Buk a Jíra Pajský S.R.S.a N.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Ratibořský položil za grunt peněz ročních 2 R.
Ty zůstávají při právě.

Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky ten grunt nadepsaný po smrti Jana Ratibořského připisuje se Martinovi, synu Jana Ratibořského, v summě 60 R, placení ročně po 4 R. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jakub Řehořů a Bernart Svinka S.R.S.a N.
Letha za purgkmistra ut s[upr]a Martin Ratibořský položil za gr[unt]ut s[upr]a peněz ročních, kteréž při právě zůstávají 2 R.

Letha Páně 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho prodal Martin Ratibořský nadepsaný grundt Thomášovi Cigánkovi za summu 60 R. Závdanku dal jemu při odevzdávce 6 R 12 gr 6 den a půl třetí meřice rži, v penězích 2 R 10 gr
5 den, a dva volky, které Martin Ratibořský zaseděl za ně JHM na povědomý dluh, mimo svých druhých dvouch dáti povinen bude. A cokoliv na tomž gruntě, totiž 4 R, zaplaceno jměl, ty jest jemu pustil, ostatek
f 1066a
summy má každoročně při posudcích po 4 R zplacovati. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení gruntu a povinnosti JHM i obecní Vítek Biskupský a Martin Bělohlávek SRSaN.
Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Thomáš Cigánek položil peněz ročních za grunt svůj, které při právě zůstávají 2 R.

Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních Martin Matějkových pojmouc sobě Kateřinu, pozůstalou vdovu po neb[ožtíku] Tomášovi Cigánkovi, za manželku, ujal tento podsedek v summě 60 R, placení po 4 R každoročně. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Jiřík Podivínský a Jan Stanislavů S.R.S.a neroz[dílnou].

Letha Páně 1666 dne 18. Martii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních toho letha prodán jest ten grunt Janovi Zahnašovi s conditi tou, že jej po manželce Kateřině, ku kterej se přiženil, v summě tej, jakž napřed doloženo jest, se vším k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím sobě připsati a zaopatřiti dal za summu 60 zlm, splácením každoročně při držaných posudcích po 4 zlm. Jest jemu za volný a svobodný odevzdán.
Rukojmě za opravu grunthu a placení všelijaké povinnosti panské i obecní Václav Stanislav a Pavel Thurcher S.R.S.a N.R.
A[nno] 1669 za purgkmistra Lorence Zajíčka Jan Zahnaš platí jedním kusem dobytka černého za grunt svůj 1 zlr 30 kr.
f 1066b
Letha Páně 1671 dne 24. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Jan Zahnaš položil za grunt svůj ut supra peněz 1 zlm.
Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého náležitě sobě za příjem položil.

Letha Páně 1688 dne 22. Januarii za purgkmistra Václava Žarůška a spoluradních jeho přiženíce se k vlastní dceři po neb[ožtíku] Janovi Zahnašovi, zaujal tnež grunt Václav Gajda jakožto zeť za summu tou, jak jej tenž Zahnaš měl, v summě
60 zl mor[avských] bez závdanku, placením při každých posudcích k obci strážnické po 3 zl mor[avských]. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za vystavení gruntu a všeliké povinnosti S.R.S.N. Václav Mlýnek a Jan Sasín dne a leta ut s[upra.

Leta Páně 1710 dne 18. Decembris za purgmistra p[ana] Karla Kaysera a spoluradních toho letha Václav Gajda majíce z gruntu ut supra obci strážnickej ještě 60 zlm spláceti, že tenž grunt spolu z jinými na ruinu skrz tu uherskú rebelii vyšel, s tej summy se jemu za zaplacené vypisují 20 zlm. A při držaných posudcích téhož dne peněz
f 1067a
verunkových pokládá 25 gr 5 den alb a tak po stažení těch obouch k pokládání na spůsob ut sup[ra] jemu zůstává 39 zlm
4 gr 2 den. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Letha Páně 1712 dne 16. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho dadouce Václ[av] Gajda při držaných posudcích v roku 1699 obci městskej za purgmistrovství p[ana] Joannesa Lud[víka] Dašického 2 zlm, na kteréžto až posavad zápisu neměl. Pročež aby se jemu takové peníze netratily, dle producirovanej specificati od p[ana] Dašitského nyní se jemu týž 2 zlm vypisují. A nadto více d[ne] a letha ut supra pokládá při držaných posudcích 1 zlm, za kterýž se jemu vypisuje 2 zlm.
Ty přijal zvrchu psaný purgm[istr] za příjem.
Památka se činí, že co byl Michal Gajda v roku 1699 za purgm[istra] pana[ Joannesa Dašitského k obci městskej z gruntu svého položil a až posavad vypsané neměl, ty daruje nahoře psanému Václavovi Gajdovi bratru svému a zde se za vyplacené vypisuje, totiž 1 zlm.
f 1067b
Přípis Jana Kajdy

Leta Páně 1781 dne posledního dubna za purgmistra pana Johannesa Ježíka a spoluradních jeho toho času majíce Martin Kajda grunt ut supra po otci svém Václavovi dědičně v držení, takový nedajíce sobě připsati dle poručenství de d[ato]
7. měsíce dubna 1753 na syny své, totiž Jana a Tomáše tím spůsobem odporučil, aby on Jan hospodářem pozůstal a Tomášovi, kdyby se spolu snésti nemohli, jeho polovic vyplatil, jakož taky jest zavázal Jana, aby sestře svej Dorotě patnáct rýnských, a Tomáše, aby sestře Rozáře podobně patnáct rýnských splatil. Mezi tím, když Tomáš bratr z gruntu toho se odtáhl a Jan dle znění testamentu jemu na jeho polovic sedumdesát rýnských na hotově vyplatil, k tomu taky sestru svú Dorotu proti jí odvedeným 15 zlm vybavil, i taky Tomáš sestře svej Rozáře přináležející 15 zlr složil. Týž grunt se jemu Janovi Kajdovi spolu s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 36 zl mor[avských] 4 gr 2 den alb po 3 zl mor[avských] ročně obci městskej k splacení tímto purgrechtně připisuje a odevzdává. Stalo se u přítomnosti bratra Tomáše dne a roku ut supra S.R.S.V.a N.