Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

91 Gr[unt] Jíry Pancového

f 1075a

Letha Páně 1590 podle zápisu knih starejch sirotčích červenejch v listu 103 nadepsaný Jíra má grunth svůj od purgkmistra a starších strážnicských po n[ebožtíku] Petrovi Štikovým zuostalej za summu 30 R koupenej.
Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]93 vyplnil 7 R a tak od letha [15]94 rok po roku při Vánocích po 3 R dopláceti zuostává 23 R. Na to jest téhož letha [15]94 zadržel 4 R.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Abrahamovi Holomku předních peněz 16 R. Na to mu za rok [15]94 zadržel 3 R.
Item Bětě Pecháčkový mimo první vydání náleží jí posledních peněz 1 R. Ty jí při Vánocích letha [15]95 dán bejti má.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Petra Štikového na posledních penězích náleží jim 6 R.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Jan Hlučínský, Bartoš Štiků, Pecha Žákovský S.R.S.A.N.R.

Letha [15]95 Jíra Panců položil za grunt svůj peněz purgkrechtních Abrahamovi Holomkovi Židu 3 R.
f 1075b
A mimo to položil Bětě Pecháčkové, což jí tu ještě náleželo 1 R.
Letha [15]96 položil Jíra Panců za grunt Holomkovi Židu
3 R.
Letha [15]97 položil Jíra Panců za grunth peněz purgkrechtních Holomkovi 3 R.
Letha 1598 položil Jíra Panců Abrahamovi Holomku Židu za grunt 3 R. Zůstává ještě doplatiti Holomku Židu 4 R. Rukoj[mě] za doplacení jich (neuvedeno). Acth[um] Za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jíra Panců za grunt Abrahamovi Holomku Židu 3 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Jíra Panců za grunt 3 R.
Z toho dáno Holomkovi Židu ostatní 1 R.
A na sirotky n[ebožtíka] Petra Štikového 2 R.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jíra Panců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Štikového 1 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Jíra Panců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Štikového 1 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Jíra Panců za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Štikového ostatních peněz 2 R.
A tak zouplna a docela zaplatil.

Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho podle rozdílu statku po neb[ožtíku] Jírovi Pancovým Kateřina manželka jeho ujala podsedek požár ze čt[vrtí] roli napřed psaný v summě 20 R. Z toho sobě srazila dílu svého 14 R, zůsatává dopláceti 6 R, placením při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán jí za volný a svobodný.
Na to placení vstoupil Jíra Ocas manžel její. Rukojmě za něj Mikuláš Šenovský, Jakub Tarnovský S.R.S.A N.
f 1076a
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty z jistým dovolením Jeho [Mil]osti Páně Jíra Ocas odprodal od podsedku svého čtvrt roli robotní Jírovi Nohovi za summu 15 R. Z toho zaplatil dluhu s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Vlacha za zákupenství nebo[žtíka] Jíry Pancového 3 R, Jírovi Ocasovi položil 4 R 15 gr a letha 1610 položiti má s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Pancového 7 R 15 gr. Z kterejžto roli Jíra Noha povinen bude do důchodů panských i s potomky svými platu peněžitého dávati a spravovati při každém svatém Jiří 12 gr a při s[va]tém Václavě tolikéž. Co se pak roboth dotýče, ty Jeho [Mil]ost Pán Jírovi Nohovi odpustiti a pasírovati ráčí. Odevzdána za volnú a svobodnú.
Rukojmě za doplacení Ondra Vracovský, Mikuláš Konečný S.R.S.A N.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty Jíra Noha položil za roli svrchu psanou na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pancového 7 R 15 gr.
A tak ji má docela a zouplna zaplacenou.

Já Jan Fridrich z Žerotína a na Strážnici i s erby svými a potomky pány strážnickými známo činím tímto listem obecně přede všemi:
Jakož sem na poníženou a snažnou žádost Jíry Nohy, poddaného mého z Strážnice, prohlídajíc na věrné a pilné služby jeho jak nebo[žtíku] dobré paměti panu otci mému nejmilejšímu, taky mně za mnoho leth pořadně konané čtvrt roli robotní v Sedlském poli na Strážnicku ve tři pole, kterouž od Jíry Ocasa sobě koupil, ode všech robot od starodávna z té roli pánům strážnickým povinných, tak jakž toho osvobození zápis v registřích purgkrechtních města Strážnice to v sobě obsahuje a zavírá, osvobodil. Že jsem na poníženou a snažnou další na mne od nahoře psaného Jíry Nohy vzkládanou žádost k tomu se naklonil a tu milost ještě jemu činím, aby jakž při tom napřed dotčeném osvobození té čtvrti roli oni s dědici a potomky svými pevně a stále zůstaven byl, a tak on, dědicové i potomci jeho touž čtvrt roli s tímž osvobozením, když by se jim koli líbilo a zdálo, prodati, profrejmarčiti aneb dáti a poručiti, buď za zdravého života, neb na smrtedlné posteli mohli

f 1076a
komukoli a také ze všech ode mně erbův i budoucích potomkův mých, pánův strážnických, jim v tom překážek učinění nyní i v časích budoucích a věčných.
Tomu na svědomí a pro lepší jistotu já zvrchu psaný Jan Fridrich z Žerotína sekryt svůj vlastní k tomuto listu přitisknouti sem dal a v něm se rukou svou vlastní podepsal.
Jehož se stalo na Strážnici v středu po s[vatém] Jiří letha Páně šestnástistého desátého počítajíc.

Leta Páně 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jíra Ocas za podsedek svůj na místě manželky své Mikulášovi Sečkařovému 2 R.
A srazil sobě, což jemu z vinohradu v Supinku náležeti mělo 3 R.
Zůstává Mikulášovi dodati leta 1612 při posudcích 1 R
15 gr.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jíra Ocas za podsedek svůj Mikulášovi Sečkařovému ostatních peněz
1 R 15 gr.
Zaplacený.

Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového s povolením slovutného p[ana] Jana Jakubovskému, ouředníka panství strážnicského, Zuzana Ocaska pozůstalá vdova prodala ten grunt ut s[upr]a Petrovi Gajdovi za s[um]u 70 R. Závdanku dal jí
6 R, platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké panské i obecní Thomáš Zubřicský a Jan Ratibořský S.R.S.N.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Petr Gajda položil za grunt vdově Ocasce Zuzaně 1 R 15 gr.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Petr Gajda položil za gr[unt] svůj 1 R 15 gr.
Zůstávají při právě za rok 1636.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Petr Gajda položil za gr[unt] peněz ročních 1 R 15 gr.
Ty přijal následující purgkmistr Martin Mráz, zůstávají při právě.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Petr Gajda položil za gr[unt] svůj peněz ročních 3 R.
S těch přijala Anna Ocaska k svadebnímu veselí 2 R.
Při právě zůstává 1 R.

f 1077a
Letha 1643 za purgmistra Martina Mráze a spoluradních jeho položil Petr Gejda za grunt 1 R 15 gr.
Ty přijala Anna Ocásková.
Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Petr Gejda položil za grunt peněz ročních, ty zůstávají při právě 3 R.
NB. Poněvadž zlé paměti Pavel Ocas k obci dle výtahu od roku 1625 za všelijaký poplatky 23 R 15 gr 4 ½ den dlužen zůstal.
Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Barbora Gejdová zaplatila dvouma vědry vína k obci 6 zlm.

Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho po smrti Petra Gejdy ujal se téhož grunthu vlastní syn jeho starší Matěj Gejda, kterýžto se jemu v tejž summě, jak vlastní otec jej ukoupený měl, totiž v 70 R, připisuje bez závdanku, platiti jej má každého roku při Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti všelijaké J.Mti Páně i obecní Jan Stanislavů a Jíra Stanislavů
S.R.S.a N.R.
Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Matěj Gejda položil za grunth peněz ročních 1 R 15 gr.
Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a k obci městské.

Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho po smrti Matěje Gejdy pojmouc sobě Matěj Vlk pozůstalou vdovu za manželku, takový grunt v tejž summě ujal za 70 R bez závdanku, platiti jej má každého roku při posudcích po 3 R. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní Martin Mastný a Jíra Vlček SRSaNR.
f 1077b
Letha 1661 dne 27. Januarii za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho Matěj Vlk pro sešlost věku svého a nemožnost svou pustil jest grunth ut s[upr]a Matějovi Matějkovému zeti svému v tejž summě, jak jej sám byl ujal, totiž za 70 R, bez závdanku, platiti jej má každoročně při Vánocích po 3 R.
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní Jan Šejda a Jan Bulík SRSaNR.
L[eta] 1669 [dne] 18. Januarii Matěj Matějků ze Starého města platí za grunt svůj, totiž dal na porážku ročních peněz 1 zlr.
Takový přijal Jiřík Svoboda pekař za outratu holomoucských p[ana] Líznera advokáta strany obecního dluhu. Za purgmistra Lorence Zajíčka.
Letha Páně 1671 dne 21. Januariiza purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Matěj Matějků platí za grunt svůj k obci městské 1 zlm.

Kteréžto svrchu psaný purgkmistr do počtu svého na příjem náležitě potáhl.
Letha Páně 1672 dne 10. Julii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Matěj Matějků položil za grunt svůj k obci městské 1 zlm.
Kteréžto peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého za příjem položil.
f 1078a
Letha Páně 1688 dne 22. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho pozůstalý syn Jan po neb[ožtíku] Matějovi Matějkovi dosedl na grunt ut s[upra], který puštěn jest od J[ejich] O[patrností] pánů za summu, tak jak jej otec jeho měl, za summu 70 zl mor[avských] bez závdanku, platiti při každých posudcích po 3 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gruntu, panských i obecních povinností S.R.S.N. Jan Sasín a Matouš Surý dne a leta ut s[upra].
A tak co jeho vlastní otec vyplatil 3 zl mor[avských] zlatý, ty jemu na zaplacení summy prodajný se vypisují, id est 3 zl mor[avských].
Nápadníkům k placení jest:
Kateřině Gajdové 23 zlm 15 gr 4 ½ den.
K obci města Strážnice 40 zlm 16 gr 2 ½ den.

Letha Páně 1719 d[ne] 5. Martii za purgmistra p[ana] Jana Stavinošky a spoluradních toho času dosednúce na grunt ut sup[ra] Mikuláš, pozůstalý syn po neb[ožtíku] Janovi Matějkovi, mocí testamentem sobě zadaný, takový po tom nešťasném na Staré město de dato 8. Septembris 1718 roku od Boha zeslaný oheň nemajíce jej možnosti stavěti, prodal z svej dobrovolnej vůle bratrovi svému Martinovi Matějkovi za hotových 11 zlr, okrom summy verunkovej, která na tom gruntě vězí, totiž 64 zlm 2 gr alb. Kteréžto peníze kupec Martin Matějků platiti povinen bude při posudcích ročně po 3 zlm, totiž nápadníkom
f 1078b
těmto: Kateřině Kajdovej neb potomkům jejím 23 zlm 15 gr
4 ½ den, k obci městskej 10 zlm 16 gr 2 ½ den. A dle toho grunt ten se připisuje a odevzdává Martinovi Matějkovi za vlastní. Stalo se u přítomnosti obúch stran d[ne] a letha ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Václ[av] Kratochvíla a p[an] Martin Svoboda S.R.S.V.a N.

Letha Páně 1719 d[ne] 18. Septembris za purgmistra pana Pavla Hořáka a spoluradních toho času majíce Martin Matějků grunt ut supra od svého bratra ukoupený, takový zase z povolením svých bratrův prodal zase Jurovi Ratiborskému, tak ještě nedokonale vystavený za hotových dvaceti dva rýnské

30 kr a contrib[uci] za rok 1718 k placení taky týž Jura Ratiborský na sebe přijal. Pročež se mu nyní připisuje a odevzdává týž grunt za volný v summě hlavní, jak prve byl, totiž 64 zlm 2 gr, kteréžto peníze bude povinen platiti ročně při posudcích nápadníkom těmto: Kateřině Gajdové neb potomkom její[m] 23 zlm 15 gr 4 ½ den, obci městskej 40 zlm 16 gr
2 ½ den po 3 zlm. Odevzdán jest jemu za vlastní bez všelikých reštů, okrom tej contrib[uci] za rok 1718, u přítomnosti všech stran d[ne] a letha ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností pan Antonín Duray a Václ[av] Gajda S.R.S.V.a N.
f 1079a
Přípis domu Jana Ratiborského

Leta Páně 1763 dne 21. Janua[rii] za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních téhož času předstoupila vd[ova] Anča po neb[ožtíku] Jurovi Ratiborském a přednášela, že ona dům ut supra po jejím neb[ožtíku] manželovi Jur[ovi] Ratiborském pocházející z povolením i z vědomostí ostatních Ratiborských dědicův synovi svému Janovi Ratiborskému na následující spůsob odstupuje, a sice aby on podlužný 50 zlr p[anu] Janovi Bartelsmanovi zaplatil, i taky aby tý Anči po neb[ožtíku] Václ[avovi] Hurbánkovi patřící 10 zlr položil, po 3tí aby bratrovi svému Václ[avovi] Ratiborskému (poněvadž on v tom domě svědničku stavil) 20 zlr odčítal, konečně vymiňuje sobě matka Anča v tom domě spolu se synem Janem svobodné bydlení až do smrti. Kdyby ale se spolu znážeti nemohli, syn Jan matce svej 20 zlr vyplatiti povinen býti, kdyby ale u něho zemříti měla, takový 20 zlr jemu zůstati, on ale matce pohřeb udělati povinen bejti má. Pročež se nadjmenovaný dům Janovi Ratiborskému za jeho vlastní, volný a dědičný spolu z verunkovú summú p[e]r 64 zlm 2 gr 2 den alb ročně při posudcích po 3 zlm připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinností cís[ařsko] král[ovských], vrchnost[enských] i městských p[an] Petr Grunner a p[an] Jozef Stanislav. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a roku ut supra.

Hypothec. Ob diesem Hause haften 27 Fr Stadt Strassnitzer Gemeindgelder, welche hier primo loco versicheret worden.
Strassnitz dem 10ten Januari [1]795.