Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

92 Grunt Barbory Režné

f 1087a

Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 178 nadepsaná Barbora Režná drží grunth svůj po n[ebožtíku] Janovi Režném muži svém zuostalej a od Matěje Emrichovýho vyfrejmarčený v summě 60 R.
Na kterejž jest od letha [15]92 vyplnil 52 R a ještě dopláceti zuostává Abrahamovi Šerému 8 R.
I našlo se, že jest se tenž Abraham Žid Šerý přiznal, že takové peníze od ní přijal. A tak ona jej zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha 1603 za purgmistra Martina Rožmberskýho Barbora vejš psaná prodala grunt svůj Pavlovi Staňka Sokolového za summu
60 R. Závdanku jí dal 4 R, ostatek platiti má od letha 1604 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Trn, Matěj Emrichů, Jíra Pohunek, Jan Dujhuba S.R.S.A N.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Pavel Staňka Sokolových za g[runt] Barboře Režnej 4 R.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Anna, vdova po neb[ožtíku] Pavlovi Staňka Sokolových, položila za grunt
2 R.
Dány sou do statku neb[ožtíka] Jana Režného.
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Anna, vdova po n[ebožtíku] Pavlovi Staňka Sokolových, položila za grunt
1 R.
Dán jest do statku nebo[žtíka] Jana Režnýho.
f 1087b
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty pan purg[mistr] a páni uznávajíce, že ten grunt ut sup[ra] neopravováním pustne a placením jeho se peníze zaseděly, prodali jej Pavlovi Režnýmu za summu 60 R. Závdanku dal 7 R, ty přijala Anna, vdova po n[ebožtíku] Pavlovi Staňka Sokolových pozůstalá, platiti jej má rok po roce po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Režný, Jan Bartošků, Jan Kojetínský S.R.S.a N.
Pavel Režných srazil sobě na tom podsedku dílu svého, což jemu tu náleželo 12 R 7 ½ gr.
Leta Páně 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Pavel Režných Janovi Režnýmu a Mikulášovi Maníkové[mu] 2 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel Režných Janovi Režnýmu a Mikulášovi Maníkovi každému po 2 R – 4 R.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Pavel Režný položil za g[rtunt] svůj peněz ročních 4 R.
Z těch přijal Jan Režný 2 R a Kateřina sestra jeho též 2 R.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upra] Pavel Režných položil za g[runt] svůj peněz ročních 4 R.
Z toho dáno muži Kateřininému 1 R a Janovi Režnýmu 2 R.

Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Pavel Režný položil za grunt svůj peněz ročních 4 R.
Dáno z nich Kateřině 2 R a Janovi Režnému 2 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Pavel Režný položil za grunt peněz ročních 4 R.
Dáno z nich Kateřině 2 R a Janovi též 2 R.
Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Pavel Režný položil za grunt peněz ročních s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Režných 3 R.
Zanechány při právě. Ty 3 R jsou zase vydány Janovi a Pavlovi Režnému.
f 1088a
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Pavel Režný položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Režných.

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka a téhož roku Pavel Režný zemřel a po sobě gruntu zanechal. I jsouce Václav syn věku dospělého, týž purgkmistr a páni radní odvedli jsou ten gr[unt] ut s[upr]a Václavovi, synu Pavla Režného i s tím, což otec jeho na něm vyplnil, totiž 11 R 23 gr 3 ½ den, placení ročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Jan Augusta a Jan Masařů S.R.S.a N.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky položil za gr[unt] ut s[upr]a Václav Režný na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Režných 1 R 15 gr.
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Václav Režný položil za gr[unt] svůj ročních peněz 2 R.
Ty zůstávají při právě.

Letha Páně 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka a spoluradních jeho Václav Režný z gruntu ut s[upr]a zběhl, potom aby tenž gr[unt] k spuštění nepřišel, tehdy s povolením uro[zeného] a stat[ečného] rytíře p[ana] Jana Kluga z Ehrenwaldu, ten čas ouředníka na Strážnici, jest zase ten grunt prodán Jiříkovi Stanislavovi za summu 70 R. A poněvadž dotčený Václav Režný contr[ibuci] a jiný všelijaké poplatky v reštu zůstal, tehdy na to při odevzdávce závdanku dal 4 R a sou takové peníze na zaplacení jich ihned obrácené, ostatek summy
f 1088b
každoročně při posudcích po 3 R splacovati má. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] za placení, opravu gr[untu] a povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní Petr Gejda a Jan Stanislavů SRSaN. Act[um] letha dne ut s[upra].

NB. Poněvadž Václav Režný nad vrchností svou zradil a z gruntů JHM ušel, tehdy JHM cožkoliv tenž Václav Režný na tomž gruntě zaplaceného jměl jakožto po zběhlém na předních penězích připadá, totiž 51 R 22 gr 3 ½ den. Ostatek summy pak na splacení všelijaké rešty k obci městské náležeti bude.

Letha Páně 1659 dne 4. Januarii za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho po smrti Jiříka Stanislavového Jan Spěvák pojmouc sobě Annu pozůstalou vdovu za manželku takový grunth ujal v tej summě 70 R bez závdanku, platiti jej má při každých Vánocích po 3 R.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Matěj Vlk a Jan Sasín SRSaNR.

Letha Páně 1710 dne 11. Maii za purgmistra p[ana] Karla Kaysera a spoluradních jeho Matěj Stanislav zdědíce gr[unt] ut s[upra] po otci svém Matějovi Stanislavovi (kterýž jej sic sobě ani připsaného neměl, ani nic vyplaceného), takový nadepsanému Matějovi Stanislavovi jakožto synu vlastnímu se připisuje za summu 70 zlm bez závdanku, placením nápadníkom ut s[upra] při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu
f 1089a
za volný a svobodný.
Rukojmě p[an] Pavel Hořák a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N.
Na tomto gruntě náleží na předních penězích po předku ut sup[ra] Václ[avovi] Režném zběhlém z gruntu:
Mil[ostivé] vrchnosti 51 zlm 22 gr 3 ½ den.
Obci městskej 18 zlm 7 gr 3 ½ den.

Letha Páně 1712 dne 27. Junii za purgmistra pana Pavla Rychlíka a spoluradních jeho jsouce Matěj Stanislav hospodář na gruntě ut sup[ra] v tomto roku 1712 roce za recrouta vzatý a odvedený, ten po něm pozůstalý grunt přátelé, totiž bratři a sestry s povolením téhož Matěje Stanislava prodali Václavovi Martinkovému za hotových osm rýnských. Kteréžto peníze jeho (kdyby se zas z vojny navrátil) čekati a zůstati mají, kteréžto peníze Janovi Kučovi složiti se mají. Pročež grunt ten se připisuje Václavovi Martinkovému v tej hlavní summě, jak prve byl, totiž 70 zlm, kteroužto summu bude povinen platiti při držaných posudcích po 2 zlm nápadníkom ut supra. Grunt ale se jemu připisuje a odevzdává za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností p[an] Jozef Moravec a p[an] Antonín Duray S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

f 1089b
Přípis domu Martinovi Martinkovi po Václ[avovi]

Letha Páně 1763 dne 12. Julii za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních téhož času předstoupil Martin Martinek ze sestrú Marynú, provdanú za Martina Myšku, a ze švagrovú Marynú, pozůstalú vdovú po Tomášovi Martinkovi, a přednášel, že poněvadž dům ut supra od otce svého Václava Martinka matce svej Cateřině po Václ[avovi] Martinkovi poroučen i od tej matky zase jim třem, totiž jemu Martinovi, Tomášovi Martinkovi a Maryně Myškovej následovně zanechán jest, aby oni dva synové a respective bratři sestře svej Myškovej 8 rýnsk[ých] zaplatili a oni Martin a Tomáš Martinek sestře takový 8 zlr zaplatitli, následovně taky oni bratři takový dům spolu užívali. Poněvadž ale nyní Tomáš bez dědice, totiž desandentes zemřel a tím spůsobem z toho půl Tomášovi patřícího domu vdova po něm pozůstalá Maryna třetinu, setra Myšková třetinu i on Martin třetinu jakošto bratrský podíl zděditi měli. Následovně on Martin Martinek celý dům na sebe přijímá, švagrovej ale přátelským spůsobem 30 zlr hotových za tou jí patřící třetinu in Decembri, a sice
f 1090a
posledního tohoto 1763ho roku, zaplatiti slíbí, sestře ale Maryně Myškovej podobně přátelským spůsobem z povolením manžela Myška za všecku na tom domě mající praetensi 8 zlr zloží. A poněvadž obě strany z těma 30 zlr a 8 zlr zpokojeny jsou, následovně se takový dům Martinovi Martinovi s těma od starodávna na něm vězícíma verunkovýma penězi ročně při posudcích po 2 zlm za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko] král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Christoph Mihatsch a p[an] Johann Weiner. Stalo se u přítomnosti stran dne a roku ut supra.

Přípis Jana Martinka

Leta Páně 1775 dne 9ho měsíce máje za purgmistra pana Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času po smrti neb[ožtíka] Martina Martinka pozůstal grunt tento mezi po něm pozůstalé dědice k podělení, poněvadž ale mnoho dědiců pozůstalo, dům tento však in natura rozdělen být nemohl. Pročež rozvažujíce vše bedlivě Jejich Opatrnost páni, obvzláštně aby na škodu sirotkův nějakým spůsobem nespustl, takový synovi nejstaršímu Janovi Martinkovi, který jej na sebe přijat žádostivý byl, v summě 130 zlr jsou zanechali. Z kterejžto summy on Jan Martinek po zrášce svého na tomž domě majícícho podílu p[e]r 17 zlr 15 kr 1/3 den bratrovi Philipovi 17 zlr 15 kr 1/3 den a Jurovi 17 zlr 15 gr 1/3 den, pak sestře Rozáře 12 zlr 15 klr 1 /3 den a Eleonoře 12 zlr 15 gr 1/3 den,

jakož taky na faru fundačních peněz 22 zlr, pak obecní povinnosti 3 zlr 27 kr, k tomu právní outraty i za štempl[ovaný] papír 1 zlr 2 kr vyplatí a matky svej Kateřiny podíl p[e]r 27 zlr 15 kr, s[uma] 130 zlr.
f 1090a
Poněvadž ona při něm až do smrti své svobodné bydlení míti chce, za sebou zadrží, kterýžto podíl matky, jestli tak spolem v svornosti až do její smrti vznášeti se budú, po smrti jemu Janovi Martinkovi vlastně připadnúti má. Mezi tím ale z peněz k vyplacení vystavených jak matce, tak i ostatním bratrom a sestrám pokudž v domě u sebe jich míti bude, žádné interesse platiti nemá. Podle toho grunt tento i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 70 zlm obci městskej při posudcích po 2 zl mor[avských] k splacení se jemu Janovi Martinkovi za jeho vlastní, volný a dědičný ze vším od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává.
Rukojmě strany placení císařsko královských, vrchnostenských i městských povinností a opravy gruntu p[an] Jozef Stanislav a p[an] Ventzl Lánský S.R.S.V.a N.

Hypothec. Ob diesem Hause haften 27 Fr Stadt Strassnitzer Gemeindgelder, welche hier primo loco versicheret worden.
Strassnitz den 10ten Januar [1]795. Prat.
Ebenfalls haftet an diesem Hause ein Capital p[e]r 30 Fr dem Pfarrkirhce St. Martin gehörig, welchen hier secundo loco versicheret worden.
Strassnitz am 13ten Aug[usti] [1]796. Prat.