Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

92 Grunt Jana Markového

f 140a

Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červenejch v listu 42 nadepsaný Jan Marků koupil jest podsedek svuoj od Jíry Lišky jinak Knoblocha za summu 50 R.
Na kderoužto summu závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]93 vyplnil 18 R a ještě dopláceti zuostává tomuž Jiříkovi Liškovi při Vánocích po 3 R – 32 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu Dobiáš Marků, Jan Tomášků S.R.S.N.
Letha [15]94 zadržel na tu summu 3 R.

Letha [15]94 položil Jan vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních Jiříkovi Liškovi 3 R.
Letha 1595 položil Jan vejš psaný za grunth svůj Jírovi Liškovi 3 R.

Letha [15]96 ten grunth nahoře psaný prodán od Jana Markových Jírovi Kopřivnickýmu za summu 50 R. Závdanku Markovi položil při odevzdávce 4 R a ostatek platiti má od letha [15]96 pořadně po 3 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Jeroný[m] Presmon, Ozvald Krejčí, Jan Žamberský S.R.S.N.
f 140b
Ta všecka summa náleží Jírovi Liškovi, a to tím, že jest od Jana Markovýho, což jemu na tom gruntě vyplaceného náleželo
20 R, koupil za 3 R 7 ½ gr hotových.
Letha [15]96 položil Jíra Kopřivů za grunt Jírovi Liškovi
3 R.
Leta [15]97 položil Jíra Kopřivů za grunt Jírovi Liškovi
3 R.

Leta 1598 Jíra Kopřivnicský prodal podsedek vejš psanej Mikolášovi Sečkaři Prachaticskému za summu 50 R, závdanku jemu vyplnil i s penězi od Jíry Kopřivnicského skoupenejmi 10 R, ostatek doplátceti má od leta [15]98 při Vánocích po 3 R až do vyplnění summy ut s[upr]a. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské a obecní Filip Staňkuo, Štefan Lech S.R.S.a N.
Téhož leta [15]98 položil Mikoláš Sečkař za grunt svůj Jírovi Liškovýmu 3 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.

Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Mikuláš Čech jinak Sečkař prodal podsedek svůj Jírovi Mazačovi za summu 50 R. Závdanku jemu dal 8 R a pustil Jírovi Mazačovi, což zaplaceného měl 5 R, ostatek platiti má od leta [15]99 po 3 R. odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Martin Komňanský, Jan Hřivnák S.R.S.N.

Téhož leta a za předního konšela Petra Kostického položil Jíra Mazač za grunt svůj Jírovi Liškovýmu 3 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jíra Mazač za grunt Jírovi Liškovému 3 R.
f 141a
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Jíra Mazač za grunt Jírovi Liškovýmu 3 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jíra Mazač za grunt Jírovi Liškovýmu 3 R.

Letha 1604 za fojta Pavla Macháčkového Jíra Mazač prodal podsedek ut s[upr]a Vaňkovi Zálešákovýmu za summu 50 R. Závdanku jemu dal 9 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub Kuchař, Jan Zoubek S.R.S.A N.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Vaněk Zálešáků za g[runt] Jírovi Liškovýmu 3 R.
Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového pan ouředník pustil Vaňkovi Zálešákovýmu, aby tento podsedek požár rok po roku toliko po 2 R doplácel.

Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Knobloch majíc spravedlnost na tomto podsedku, přijal jej zase od Vaňka Zálešáka a prodal jej Janovi Pavlovskýmu za summu 11 R. Z toho pustila jemu Kateřina Mazačka díl svůj, totiž 5 R 15 gr, a tak toliko bude povinen dopláceti s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Mazače 5 R 15 gr, placením od letha ut sup[ra] po 2 R. A cožkoliv Jíra Knobloch a Jíra Kopřivnický a Vaněk Zálešák zaplaceného měli, to všeckno na tom podsedku škodují. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Knobloch a Jíra Noha S.R.S.a N.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Jan Pavlovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mazače 2 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Pavlovský za gr[unt] na s[irotky n[ebožtíka] Jíry Mazače 2 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Pavlovský ostatních peněz za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mazače 1 R 15 gr.
A tak má grunt zouplna zaplacený.
f 141b
Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Vítek Biskupský po smrti Jana Pavlovského pojmouc sobě Dorotu, vdovu po něm zůstalou, za manželku ujal ten grunth napřed psaný v summě 11 R. A tak jest mu odevzdán za volný, svobodný a zaplacený.
Rukojmě za opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Jíra Skočdopole a Jan Pohanků S.R.S.a N.
Solutum.

Leta Páně 1743 dne 18. Januarii za purgkmistra opatrného pana Jozefa Duraye a spoluradních ten čas Tomáš Sochor před vzácnou comissí jest přednesl, že svůj grund a dům ut supra ležící [z] svej dobrej a líbeznej vůle Václavovi Múčkovi proti složení 40 zlr a odevzdání jednych honcův roli, jak v regálních knihách u Starého města stojí, folio 1029 pagina 2da, handlem jest odevzdal. Pročež takový takový dům se Václavovi Múčkovi za volný a dědičný se odevzdává a připisuje.
Za opravení toho domu a vyplacení všelijakých dáněk, jak královských, tak vrchnostenských a jiných obecních za rukojmě sobě dožádal pana Ignatiusa Philipa a p[ana] Pavla Svobody radních. Jenž se stalo u přítomnosti oboje stran anno et die ut supra.
f 142a
Přípis Jozefa Prokša

Leta Páně 1747 dne 19. Decembris za purgkmistrovství pana Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Jozef Prokeš od Václava Múčky před opsaný dům se vším k němu od starodávna patřícím právem za summu hotových peněz čtyriceti čtyri rejnské. Pročež se jemu takový dům za vlastní a dědičný tuto připisuje. Jenž se stalo dne a roku ut supra.
Za rukovníky bedlivého poslušenství právu a dobré opravování gruntu jsou p[an] Eliáš Greger a p[an] Jozef Heisig.

Přípis Jana Martinka

Leta Páně 1747 dne 19. Decembris za purgkmistrovství pana Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Jan Martinek od Jozefa Prokše před opsaný dům za summu hotových peněz čtyriceti čtyri rýnské. Pročež se jemu takový dům za vlastní a dědičný tuto připisuje a odevzdává. Stalo se dne a roku ut supra.
Za obyčejné rukovníky jsou p[an] Eliáš Greger a p[an] Jozef Heisig.
f 142b
Přípis domu Jana Možnera

Letha Páně 1757 dne 17. Martii za purkmistra p[ana] Gottfrida Mayera a spoluradních toho času majíce Jan Martinek grunt ut supra ležící, jest takový z dobrej vůle Janovi Možnerovi za summu osumdesáte šest rýnsk[ých] hotových peněz odprodal. Pročeš se jmenovitý grunt ze vším od starodávna majícím právem Janovi Možnerovi za jeho vlastní, volný a dědičný tuto připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu domu a placení jak cís[ařských], tak panských i městských povinností p[an] Jozef Fojt a p[an] Matěj Paška. Stalo se dne a roku ut supra.

f 143a
No 182 téhož domu
Dle vrchnostenského povolení de d[ato] 19ho Martii [1]788

Leta Páně 1788 dne 29ho Martii proukázal Štěpán Možnar, kterak on dle učiněného přátelského porovnání a podíly v příčině dědictví po neboštíkovi Janovi Možnarovi a manželce jeho Marině dům na Suchém řádku vedle Martina Svobody a Jozefa Stanislava stojící v summě třech stách rejnskejch jest zdědil. Tehdy uznajíce za slušné a dokonalé to jejich přátelské porovnání a rozdělení, se jemu ten po otci jeho Janovi Možnarovi zanechaný dům za jeho vlastní, volný a dědičný u přítomnosti společných dědiců a schválně dožádaných svědků od ouřadu gruntovního města Strážnice připisuje a odevzdává. Stalo se dne a roku ut supra.

Franz Mohenický Karel Svoboda
svědek gruntovního ouřadu
zastavatel
Venzl Juřický
svědek

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 224 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier 1o loco versicheret werden.
Strassnitz den 5. Novembris [1]794.
Auf obige Art haftet 220 fr Herrschaft Strassnitzer Waisengelder secundo loco versicheret.
Strassnitz am 3e Oct[obris] [1]807. Prat.
Imgleichen haftet 40 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder 3tio loco versicheret.
Strassnitz am 11ten Feb[ruarii] [1]809. Prat.