Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

93 Gr(unt) Jozefa Žida zlatníka

f 297a

Ten Jozef drží grunth od Leva zetě Čechova vyfrejmarčený, za nějž podle zápisu knih starých purkrechtních bílejch v listu 212 vyplniti povinen jest 62 zl, a to takto:
Item Markusovi Židovi předních peněz 52 zl. Na těch 52 zl položil Markusovi Židovi 8 zl a mimo těch 8 zl ještě od letha 95 při Vánocích rok po roku po 8 zl dopláceti zuostává 44 zl.
Item Levovi Čechovýmu zeti na posledních penězích náleží 10 zl.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Samuel kněz, Izák Polák, Abraham Dlúhý, Jar kantor S R S A N R.
Letha 95 položil Jozef Žid zlatník peněz purgkrechtních Markusovi Židu 8 zl.
Letha 96 položil Markus krejčí Žid peněz purgkrechtních Markusovi Židu 8 zl.

Letha 97 ten grunth nahoře psaný prodán od Sorli Židovky Lipmanovi Židu zlatníkovi za sumu 120 zl. Závdanku položil Lipman Žid Sorli Židovce 20 zl a platiti má od letha 97 pořadně po 8 zl – 30 zl. A když ty vyplní,
f 297b
má ostatek platiti Sorli Židovce po 5 zl.
Téhož letha 97 položil Lipman Žid 8 zl. Ty přijal Markus Žid na díl svůj a podle toho povinen bude Sorlu Židov(ku) u sebe v podruství nechati bez úplatku, dokud se nevdá. Rukojmě sou napřed psaní.
Leta 1598 Lipman Žid položil za grunt svůj peněz purgkrechtních Markusovi Židu 8 zl. Act(um) za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Letha 1599 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Lipman Žid za grunt Markusovi Židu 8 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Lipman Žid za grunt Markusovi Židu 4 zl. A tak na tom gruntě Markus Žid, manželka, dítky ani přátelé jeho nic nemají.

Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského Lipman Žid zlatník prodal jest pro potřebu svou z dovolením urozeného pana Jana Skřičkovského, toho času ouředníka na Strážnici, polovici gruntu svého zadní díl Lipmanovi knězi za summu
49 zl. Závdanku jemu dal 14 zl, ostatek platiti má při každých Vánocích od letha 1601 po 5 zl. I jakož náleží na tom gruntě Levovi Čechové(mu) předních peněz 10 zl, ty mají společně zaplatiti. Těch 10 zl Lev Čechů odkázal za dluh svůj Felipovi Židu, jakž při gruntě 97 zapsáno stojí. A toho gruntu i humna mají společně, jeden druhému v ničemž

f 298a
nižádným vymyšleným spůsobem překážky činiti nemajíc, užívati. Co se pak činže a jiných dávek jak panských, tak i jiných i také robot dotýče, to všecko taky spolu dávati a robot odbývati mají bez všelijaké nesnáze a hidrunku jeden z druhým. Odevzdali sobě za volné a svobodné. Stalo se v přítomnosti obou stran. Rukojmě za Lipmana kněze za placení a opravu gruntu Samuel kněz, Mojžíš Jelenů syn S.R.S.N.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Lipman kněz 2 ½ zl a vdova n(ebožtíka) zlatníka 1 ½ zl. Ty 4 zl přijal Felip Žid podle odkázky ut s(upr)a.
Letha 1602 za purg(mistra) Pavla Hulínského položil Lipman kněz za g(runt) Felipovi Židu 5 zl.

Pustý

Letha 1623 purgkmistr Bartoloměj Šlechta a spoluradní jeho po smrti Lipmana Žida zlatníka prodali jsou tu přední polovici gruntu Lvovi zlatníku Židu za 54 zl bez závdanku, platiti má ročně po 3 zl. Odevzdána jemu ta polovice gruntu podle zápisu napřed psaného za volnou a svobodnou. Rukojmě (neuvedeno).

Téhož letha týž purgkmistr a rada prodali sou druhou polovici (totiž zadní) téhož gruntu po Lipmanovi knězi židovském zostalou Šalomounovi masaři za 23 zl bez závdanku, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdána jemu táž polovice podle nahoře psaného zápisu za volnou a svobodnou. Rukojmě (neuvedeno).
Pustý

Letha 1660 dne 16.Januarii za purgkmistra Václava Mračny a spoluradních jeho po smrti Lva zlatníka Jelen Slavkovský Žid, pojmouc Margetu pozůstalou vdovu za manželku, přední polovici toho gruntu ut supra ujal v tej summě, jakž jej neb(ožtík) předek jeho měl, totiž 54 zl. Však poněvadž také dotčený grunth vyhořel, upouští se jemu polovice tej summy, jmenovitě 27 zl, ostatek pak summy, totiž 27 zl, platiti má ročně po
3 zl. O(devzdán) z(a) v(olný) a s(vobodný). Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní Jakub Šago, Samuel Polák S R S a N R.
NB. Platí se k obci města Stráž(nice).