Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

93 Gr[unt] Mikuláše Tulákového

f 1099a

Letha Páně 1584 podle zápisu knih starejch sirotčích červenejch v listu 63 nadepsaný Mikuláš drží grunth svůj se čtvrtí roli robotní v dílu svém ujatý po n[ebožtíku] Janovi Tulákovi otci svým v summě 100 R, kterejžto má zouplna docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.

Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jakub Řehořů prodal grunt ze čtvrtí roli robotní obsetú, ze dvěma koňmi, z vozem, pluhem a bránú i jiným příslušenství[m], se dvěma roubanicemi u Řečici, z půl nivky na Vrbkách Janovi Kojetínskýmu za summu 80 R. Závdanku jemu dal 15 R, ostatek platiti má od leta 1610 po 3 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukoj[mě] Jan Bartošků, Martin Chytroška a Ondra Bartošků a Michal Křižanovský SRSAN.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Jan Kojetský za grunt Jakubovi Řehořovýmu 3 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jan Kojetský za grunt Jakubovi Řehořovýmu 3 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan Kojetský za grunth Jakubovi Řehořovýmu 3 R.
Leta 1613 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Jan Kojetínský položil za grunt Jakubovi Řehořovému 3 R.
f 1099b
Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Jan Kojetínský prodal grunt ze čtvrtí roli robotní Janovi Matouškovému za summu 80 R bez závdanku. A což Jan Kojetínský na tom g[runtě] zaplaceného měl, totiž 27 R, ty jest Janovi Matouškovému pustil a tak na tomto gruntě Jan Kojetínský nic nemá. Ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Kojetínský, Michal Křenovský, Mikuláš Šrámek, Jan Černý S.R.S.N.
Téhož letha ut s[upr]a Jan Matoušků položil za grunt Jakubovi Řehořovému 3 R.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Matoušků položil Jakubovi Řehořovému za grunt 3 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Matoušků položil Jakubovi Řehořovému 2 R.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Matoušků položil Jakubovi Řehořovému 2 R.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Matoušků položil Jakubovi Řehořovému 3 R.

Pustý

Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka prodán jest ten grunth požár ze čtvrtí roli robotní, se dvěma roubanicemi u Řečice Martinovi Fraňkovi bez závdanku za summu 65 R, platiti

jej má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] Jan Bartošů, Jakub Myslivců, Martin Mléčko a Ondra Dvořáků S.R.S.a N.

Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Martin Franěk prodal ten gr[unt] ze čtvrtí roli robotní, se dvěma roubanicemi u Řečice Vávrovi Vrbecskému za 60 R. Závdanku dal jemu 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Adam Syrinský, Matěj Emrichů a Kašpar Pukač S.R.S.N. (a platiti jej má 3 R).
Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Vávra Vrbecský položil Jakubovi Řehořovému za gr[unt] 1 R.
f 1100a
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Vávra Vrbecký položil za gr[unt] Jakubovi Řehořovému 2 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Vávra Vrbecký položil za gr[unt] Jakubovi Řehořovému 1 R.
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Vávra Vrbecký položil za gr[unt] Jakubovi Řehořovému 6 R, kteréž tenž Jakub Řehoř přijal.
Letha 1643 za purgkmistra Martina Mráze Vávra Vrbecský položil za g[runt] svůj, kteréž Ondra Lazebníků přijal 1 R
15 gr.

Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho prodán jest ten grunth ut supra všechen spustilý Martinovi Třasohlávkovi za summu 60 R bez závdanku, platiti jej má při každých Vánocích počna letha 1653 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní Jan Hák a Václav Cigánek SRSaNR.
Letha Páně 1683 dne 20. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho poněvadž Pavel Holý zůstávaje na gruntě svrchu psaným mnohá letha, takového gruntu podle register v zápis sobě uvésti nedal. S tej příčiny týž grunt připisuje se Vávrovi Vrbeckýmu za summu 60 R a co tak neboštík děd na tomž gruntě vyplatil 17 R 15 gr, ty se jemu za zaplacené připisují, placením ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Tukojmě za všelijaké povinnosti Martin Lipenský, Mikuláš Mozler, Jura Vlček, p[an] Lorenc Fabrici SRSaN.
f 1100b
Letha Páně 1683 dne 16. Martii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho poněvadž se to z dostatečného původu vynašlo, kterak Pavel Holý v roku 1681 podle jinších vyhořel i také zase takový grunt vystavěl, ačkoliv po ty všechny letha téhož gruntu sobě připsaného [neměl], z uznáním celého magistrátu co tak Vavřínovi Vrbeckýmu 17 R 15 gr zaplaceného připsáno jest, aby na porážku Pavel Holý 3 zlm

položil, což i také se jest stalo, ostatní s[um]u platiti povinen bude po 3 zlm každoročně, prodán jest Pavlovi Holýmu za summu 60 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za všeliké povinnosti panské i obecní Mikoláš Mozler, Matěj Bártků SRSpaN.
NB. Ten zápis Vrbeckýho nic neplatí a za vystavení Pavlovi Holýmu podle uznání z ouřadu k zhlídnutí takového stavení k tomu vyslaných poráží se 15 R 12 gr 2 den.
NB. Napřed psaný zápis jest náležitý a Holého se casiruje, poněvadž ten Vrbecký na něm hospodářem za purgmistra p[ana] Václ[ava] Žarůška a spoluradních jeho dne 19. Januarii 1688. A tak dopláceti bude mimo 17 zlm 15 gr zaplacených nápadníkům Řehořovským ročně po 3 zlm, co tak k obci náleží.
f 1101a
Letha Páně 1702 dne 11. Martii za purgmistra p[ana] Jana Dašického a spoluradních téhož leta zemříce Vavřín Vrbecký Běta, pozůstalá vdova po něm, nemohúc na něm pro nemožnost svou délejíc zůstávat, pustila jej a prodala podle prošacování o[patrných] p[ánů] Martinovi Mlýnkovi za 14 zlr peněz hotových, které se za vystavení gr[untu] pokládají a z nich na zasezelé contr[ibuční] rešta a jinší povinnosti 10 zlr 29 kr
2 den se drželo, ostatní jí složené jsou. Tak se jemu připisuje a odevzdává v tej summě, jak jej sám připsaný měl, totiž 60 zlm, placením ročně po 2 zlm dětom neb[ožtíka] Vavřína Vrbeckého a vdově po něm 17 zlm 15 gr, které on po dědu svém získal, ostatních 42 zlm 15 gr k obci městské. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmí Filip Studenský a Jakub Šejda SRSaN.
f 1101b
Letha Páně 1711 dne 3. Martii za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce pozůstalá vd[ova] Kateřina, pozůstalá po neb[ožtíku] Martinovi Mlýnkovi, grunt ut supra, na takovém nechtíce délejíc zůstávati prodala jest Matějovi Mlýnkovi za summu hotovú 15 zlr, které toliko za vystavení se jemu počítají. A tak se jemu týž grunt připisuje v summě tej, jak jej neb[ožtík] Martin Mlýnek měl, totiž
60 zlm, placením ročně po dvouch zlm dětom neb[ožtíka] Vavřína Vrbeckého a vdově po něm 17 zlm 15 gr, které on po dědu svém získal, ostatní summu, totiž 42 zlm 15 gr, k obci městskej. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Pavel Hořák a pan Pavel Rychlík S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 1102a
Letha Páně 1712 dne 13. Feb[ruarii] za purgmistra pana Pavla Rychlíka a spoluradních toho času majíce Matěj Mlýnek z gruntu ut supra ještě obci městskej 42 zlm 15 gr a sir[otkům] n[ebožtíka] Vavřína Vrbeckého 17 zlm 15 gr alb na letha spláceti, že takový spolu z jinými skrz tou uherskú rebelii na ruinu přišel, z tej summy obojí se jemu třetí díl

za vystavení upúští. A hnedt ten den ještě nadto pokládá
1 zlm, ostatní peníze bude povinen platiti dědicom jak nahoře. Ten ale 1 zlm přijal pan purgm[istr] za příjem.
Zůstává ještě:
Obci 28 zlm 10 gr alb.
Děd[icům] Vavř[ína] Vrbec[kého] 17 zlm 20 gr alb.

Letha Páně 1744 dne 18. Maii za purgkmistra opatrného pana Eliáše Grögra a spoluradních toho času Maryna, pozůstalá vdova po nebo[žtíku] Matějovi Mlýnkovi, před právem purgkmistrovským stojíce jest přednesla, že grunt ut supra od svého manžela srze kšaft na sebe a na svého syna Jakuba jest dostala. A majíce ona předjmenovaná Maryna na tom domě poloviční díl, s tej polovici po svej smrti na své dvě dcery odkázati mocti bude, tak aby on Jakub svým sestrám Bětě
f 1102b
a Kače, co by ona jim odkázati mínila, po vyplacení verunkových peněz vyplatiti povinen byl. Pročež Marianě a Jakubovi synu jejímu takový grunt za vlastní a dědičný jí až do smrti a jemu Jakubovi až po její smrti připisuje a odevzdává. Ty verunkové peníze k obci 28 zlm 10 gr, dědicom Vavřince Vrbeckého 11 zlm 20 gr k vyplacení zůstávají.
Za rukojmě jak za chování toho gruntu, tak taky vyplacení všelijakých dáněk, jak královských, tak panských a obecních dožádala sobě pana Jozefa Duraye a p[ana] Ignatiusa Philipa radních.

Přípis Jana Mlýnka

Leta Páně 1778 dne 28. února za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Jacub Mlýnek grunt ut supra společně s matkú svou Marynú za živobytí jejího, pak po smrti její na sebe samého připsaný, týž grunt po vyplacení sester svých až na verunkové peníze, jichžto jest k obci městskej 28 zlm 10 gr a dědicům Vavřince Vrbeckého patřících 11 zlm 20 gr, jest očistil. Pak jsouce on všelijakým neduhám těla podrobený nemohouce opáčený grunt potřebně opravovati, synovi svému nejstaršímu Janovi v summě jedno sto dvacet rýnských z lásky otcovskej dobrovolně odevz-
f 1103a
dal moc a právo sobě zanechávajíce, aby on odevzdavatel gruntu Jacub Mlýnek až do smrti svej společně s manželkú svú svobodné bydlení míti, jakož taky pro svůj dobytek plac pohodlný užívati a s těma za dům vystavenýma penězi 120 zlr dle libosti kšaftovati mohl. S tím tehdy grunt tento i s těma na něm vjezícíma verunk[ovými] penězi p[e]r 40 zl mor[avských] v summě po 2 zl mor[avských] ročně k splacení se jemu Janovi Mlýnkovi za vlastní, volný a dědičný dle řádu a práva purgrechtního připisuje a odevzdává.

Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých povinností pan Johann Ježík a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra.

Hypothec. Ob diesem Hause haften 22 Fr Stadt Strassnitzer Gemeindgelder, welche hier primo loco versicheret worden.
Strassnitz den 10ten Junii [1]795.
Diese 22 Fr sind ut einverleibten Quittung de a[nn]o [1]795 fol 96 p.v. bezahlt und geloschet.
De sess[ione] 28. April [1]810. Prat.