Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

93 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Šimunce

f 307a

K tomu statku jest sirotků 3, Václav, Anna a Kuna od nepřítele zajatá.

Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt s poluláním, ze 2 konimi, s vozem, pluhem, bránou, s osetím zaplacený za 80 zl.
Zahrada Švirgovská zaplacená za 30 zl.
Zahrada Prokšovská zaplacená za 40 zl.
Vinohrad v Šumberku ze 3 káděmi za 80 zl.
Na vinohradě v Slavkovskej hoře na Lipovsku Pavla Miškaře 28 zl 22 ½ gr, placením při každých Vánocích po 3 zl.
Ovsa 1 met po 10 gr za 10 zl.
Peněz hotových po smrti neb[ožtíka] našlo se 28 zl.
Vína 11 věder, utrženo za něj peněz 38 zl 15 gr.
Žita 19 m[ěřic] po 1 zl za 19 zl.
Krávy 2 po 6 zl za 12 zl.
Dluhu na Jakubovi Hažovi 4 zl 15 gr.
Dluhu na Pavlovi Slavičínským 3 zl 10 gr.
Vinohrad [ve] Veselé hoře, který drží Jan Hlavačka za
40 zl, placením od leta 1607 po 2 zl.
Summa všeho statku 414 zl 2 ½ gr.

Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Na kostel kněždubský podle poručenství 6 zl.
Čeledi za službu a příměnky vydáno 2 zl 2 ½ gr.
Na pohřeb a jiné potřeby vydáno 4 zl 22 gr 1 den.
Na Vrbovce dluhu za oves zaplaceno 5 zl.
Summa dluhův 17 zl 24 gr 4 ½ den.
Zůstává čistého statku 396 zl 7 gr 6 den.
f 307b
Dělíc tu summu na 3 díly, přijde každému po 132 zl 2 gr
4 den.

Václav přijal na díl svůj grunt s polulánem, s konimi, s vozem, pluhem, bránou a jiným hospodářstvím v 80 zl.
Zahradu Švirgovskou v 30 zl.
Žita 11 měřic po 1 zl za 11 zl.
Ovsa 1 met za 10 zl.
Krávu 1 za 6 zl.
Dluhu od Pavla Slavičínského 3 zl 10 gr.
Peněz hotových přijal 28 zl 20 gr 2 ½ den.
Summa toho 169 zl 0 gr 2 ½ den.
Z toho sobě srazil dílu svého 132 zl 2 gr 4 gr. Zůstává dopláceti 36 zl 27 gr 5 ½ den, placením při každých Vánocích po 4 zl.

Anna přijala na svůj díl vinohrad v Šumberku na Lhotsku v 80 zl.
Krávu 1 za 6 zl.
Žita 8 m[ěřic] po 1 zl za 8 zl.
Dluhu na Jakubovi Hažovi 4 zl 15 gr.
Peněz hotových 26 zl. Summa toho 124 zl 15 gr.
Zůstává se jí dodati 5 zl 22 gr 2 ½ den.

Kuně sirotku zajatýmu zanechává se na díl její zahrada Prokšovská ve 40 zl.
Zůstává se jí dodati k doplnění dílu její[ho] 92 zl 2 gr
4 den.
Ta zahrada puštěna jest k užívání Martinovi Remšovýmu švagru jejímu do vůle vrchnosti a má ji dobře dělati.
f 308a
Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Martina Remšového přijato od Jana Hlavačky za vinohrad Veselé 2 zl. Z toho dáno Anně na díl její 1 zl a Václavovi 1 zl.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového přijato od Jana Hlavačky za Veselou 2 zl. Z toho přijal Václav 1 zl a Martin
1 zl.
NB. Po rozdílu statku našlo se těmto sirotkům dluhu na Prokšovi Kosrbovi 8 zl, přijde na každého po 2 zl 20 gr.
Letha 1609 za fojta Martina Remšového přijato z statku Prokše Kosrby na dluh ut s[upr]a 1 zl 15 gr. Z toho přijal Václav 22 ½ gr a Anna 22 ½ gr.
Letha 1610 a 1611 přijato z statku n[ebožtíka] Prokše Kosrby na dluh svrchu psaný 4 zl. Z toho dáno Václavovi
1 zl 27 ½ gr, Anně 1 zl 27 ½ gr.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy přijato od Jana Hlavačky za vinohrad v Veselé hoře dvojích peněz i za rok 1610 4 zl.
Z těch přijal Václav Šimunec 2 zl a Martin Remeš 2 zl.
Od Jana Halíka za grunt přijato 2 zl. Z toho přijal Václav 1 zl a Martin Remšů 1 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Jana Halíka za grunt 2 zl. Přijal z toho Václav 1 zl a Martin Remšů 1 zl.
Od Jakuba Haže přijato dluhu 4 zl 15 gr. Ty přijali Václav Šimunců a Martin Remšů.
Od Pavla Slavičínskýho přijato dluhu 3 zl 15 gr. Ty přijali Václav Šimunců a Martin Remšů.
Od Jana Hlavačky za vinohrad přijato 2 zl. Přijali je Václav Šimunců 1 zl a Martin Remeš 1 zl.
Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Jana Hlavačky za vinohrad 2 zl. Z toho přijal Václav Šimunec 1 zl a Martin Remšů 1 zl.

f 308b
Jakož náleželo Kuně sirotku od nepřátel zajatýmu dílu otcovského summy 132 zl 2 gr 4 den, ten všecken díl její, na čemž by se koliv nalézal a z statku tohoto vyplniti měl, jest puštěn od pana Thobiáše Purgkrábka, ty časy ouředníka strážnickýho, Vácslavovi, synu Mikuláše Šimunce, a Martinovi Remšovi švagru jeho, manželu Anninýmu, aby jej sobě odkudž a na čemž náleží vyzdvihovali, však na tento jistý způsob:
Pokudž by nyní neb v budoucích letech Kuna vejš psaná zase z nepřátelského zajetí se navrátila, aby Václav Šimunců a Martin Remšů takový všecken díl její zouplna povinni byli jí zase navrátiti. Pakliž by již naživu nebyli, tedy z statkův jejich taková summa před dítkami i jinými nápadníky jejich aby zouplna zaplacena byla. A že se tomu od nich zadosti státi má, zastavili za to rukojmě zejména tyto: za Vácslava Šimunce Vaněk Bánovský, Jan Páníček, Jan Krahulík a Vácslav Košula, za Martina Remše tito: Jana Valka, Jan Belfa, Pavel Šula a Jíra Večeře S.R.S.A N.