Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

94 Gr[unt] Jana Bartoše Štikového

f 1111a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purkrechtních bílejch v listu 151 nadepsaný Jan drží grunth svůj, kterejž od Matěje, syna n[ebožtíka] Tomáše Oravského, i s puol lánem roli [koupil] za summu 148 R.
Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 28 R 20 gr a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 6 R dopláceti zuostává 89 R 10 gr.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Vlka předních peněz náleží jim 81 R.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Oravského posledních peněz náleží jim 8 R 10 gr.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Ondra Bartoše Štikového, Jan Pešků, Jan Ryšánek, Jakub Miškéřů S.R.S.A.N.R.

Letha [15]95 položil Bartoš Štika za grunt svůj peněz purgkrechtních 6 R.
Letha [15]96 položil Jan Štiků za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
Letha nahoře psaného koupil Jan Bartoše Štikovýho od Jíry, nápadníka Matěje Vlka, 15 R, dal jemu za to hřebec, kteréžto peníze je[mu] se na splacení gruntu sraziti mají.
f 1111b
Letha [15]96 Jan napřed psaný nápadník ten j[es]t prodal Janovi Bartoše Štikových spravedlnosti, což jemu na tom gruntě náleželo 15 R, dal jemu peněz hotových 3 ½ R.
Letha [15]97 Jan Bartoše Štikového za grunt peněz purgkrechtních položil 6 R.
Leta 1598 Jan Bartoše Štikového položil za grunt svůj peněz purgkrechtních 6 R. Ty přijal Jura Vlků z mateří svou. Acth[um] za purg[mistra] Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan Bartoše Štikového za grunt svůj 4 R.
Ty sou dány do peněz skoupených obci městské ost[atní] peníze.
Jakož náleželo Jírovi Vlkovýmu po Zuzanně sestře jeho a mateři na tomto gruntě 23 R, takové peníze Janovi Štikovýmu za 7 ½ R prodal.
Ještě bude povinen týž Jan Štiků za ten grunt doplatiti s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Oravského 8 R 10 gr splacením od leta 1604 po 6 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Jan Bartoše Štikového za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Oravského 2 R.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Bartoše Štikového za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Thomáše Oravského 2 R.

Letha 1609 za purg[mistra] Bartholoměje šlechty položil Jan Bartoše Štikového za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Thomáše Oravského 2 R.
Leta 1610 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan Bartoše Štikového na si[rotky] n[ebožtíka] Tomáše Oravského ostatních 2 R 10 gr.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

[Pustý]
f 1112a
Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového s povolením slovoutného pana Thobiáše Purgkrábka, na ten čas náměstka vrchnosti, prodán jest ten grunth požár z spůl lánem roli robotní v Sedlském poli Janovi Augustovi za summu 50 R bez závdanku, platiti jej má při posudcích po 4 R.
Rukojmě za placení, stavení téhož požáru i jiné povinnosti panské i obecní Martin Lačný, Jan Bartošků, Jíra Čech a Pavel Emrichů S.R.S.a N.
Ta summa těch 50 R pokudž by se žádných nápadníkův nenašlo, bude podle obdarování k obci městské náležeti.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jan Augusta položil za gr[unt] obci městské 2 R.
Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Jan Augusta položil za grunth obci městské 2 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Augusta položil za gr[unt] svůj peněz ročních.
Ty přijala Anna Matěje Zámečníka, protože jí nápadem spravedlivým náležejí.

Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho prodal Jan Augusta podsedek svůj bez roli Matějovi Augustovi synu svému za summu 50 R bez závdanku, platiti ho má každoročně při posudcích po 2 R. A co on Jan Augusta koliv na něm zaplaceného jměl, to jest jemu všecko pustil. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmí za opravu, placení gruntu a povinnosti JHM i obecní Adam Syrinský a Václav Vytřasil S.R.S.a N.
f 1112b
Leta 1641 za purgkmistra ut s[upr]a položil Matěj Augustů za gr[unt] svůj peněz ročních 6 R.
Ty přijala Anna Matěje Zámečníka, protože jí nápadem spravedlivým náležejí.
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Matěj Augusta položil za grunt svůj ročních peněz, které Anna ut s[upr]a přijala 1 R.

Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních jeho Jan Augusta po smrti Matěje Augusta syna svého prodal grunt Jírovi Havránkovi za summu 50 zlm. Závdanku dal 3 zlm, placení roční po 3 zlm. Od[evzdán] z[a] v[olný] a svobodný.

Rukojmě za opravu, placení i jiné povinnosti všeliké Václav Pálka a Bernart Svinka S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Jíra Havránek z gruntův J.H.Mti zběhl, pan purgkmistr a páni aby ten grunth do konce k spuštění nepřišel a tudy povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní nehynuly, prodali Havlovi Navrátilovi za summu 50 R bez závdanku, platiti jej má při každých posudcích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení i povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní Jíra Boršický a Matěj Gejda SRSaNR.
Leta [1]652 Havel Navrátil dal do důchodů vína ¾ v[ědra], jsouc obec quitovaná, srazí se jemu na podsedku 1 R 8 gr
4 den.
f 1113a
Letha Páně 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho Jan Ouhoř pojmouc sobě po smrti neb[ožtíka] Havla Navrátila Margetu pozůstalou vdovu za manželku, ujal ten grunt v summě 50 R bez závdanku, platiti jej má při každých posudcích počna roku 1658 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní Jan Sasín a Blažej Ratibořský S.R.S.a N.R.
L[eta] 1670 [dne] 12. Januarii Jan Ouhoř platí za grunt svůj jedním kusem černého dobytka, který jest do důchodů panských v reštu odveden 45 kr.
Toho času purgmistr Lorenc Zajíček za příjem sobě položil do počtu purgmistrovského 1669.

Letha Páně 1680 dne 24. Maii za purgkmistra Václava Kneyzla a spoluradních jeho vdova Margeta, pozůstalá po neboštíkovi Janovi Ouhořovi, nemohouce všelikých povinností panských i obecních pro nemožnost svou zapravovati, prodala jest týž grunt Matoušovi Šoustalovi v tej summě, jek jej neb[ožtík] Ouhoř ujal 50 zlm. A co tak na témž gruntě vyplaceného měla, to Matoušovi postoupila. Odevzdán za volný a svobodný, placením ročně po 3 zlm.
Rukojmě za všeliké povinnosti panské i obecní Jakub Šoustal, Mikuláš Mozler SRSpaN.
f 1113b
Letha Páně 1687 dne 20. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho poněvadž Matouš Šoustal od takového gruntu doborovolně jest upustil, J[ejich] O[patrnosti] pan purgkmistr a páni prodali takový grunt Ondrovi Spěvákovi za summu 50 R bez závdanku, placením k obci po 3 R. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti Matěj Bártků, Pavel Jurášek S.R.S.Sp.a N.

Letha 1688 dne 22. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho nechtíce Ondra Spěvák gruntu, tu aby c[ísařské], p[anské] i obecní nehynuly, puštěn jest od J[ejich] O[patrností] pánů týž grunt Adamovi Šefránkovi, tak jak jej byl tenž Spěvák ujal, za summu 50 zlm bez závdanku, placením ročně k obci po 3 zlm. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a všeliké povinnosti p[an] Tomáš Svoboda a Matěj Bártků S.R.S.N. dne a leta ut supra.

Letha Páně 1695 dne 17. Februarii za purgkmistra p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Adam Šefránek z dovolením milostivé vrchnosti odbírajíce se do dědiny, předepsaný grunt postúpil Martinovi Stanislavovi v tej summě jak nahoře v 50 zl mor[avských]. Poněvadž pak Adamovi Šefránkovi položil za vystavení 12 zl mor[avských], pročež na summě
f 1114a
hlavní vypisuje se Martinovi těch 12 zlm, ostatek placením ročně po 2 zlm při posudcích obci města Strážnice.
Rukojemníci za zvelebování gruntu a zbývání povinností Blažej Solařík, Václav Vlček S.R.S.N.
Letha Páně 1699 d[ne] 12. Maii za purgmistra p[ana] Jana Dašického Martin Stanislav položil za gr[unt] svůj ut s[upra] k obci městské stráž[nické] 1 zlm, za který se mu vypisuje
1 zlm 15 gr.
Letha Páně 1702 dne 29. Januarii za purgmistra p[ana] Jana Dašického Martin Stanislav položil za gr[unt] svůj ut s[upra] k obci města Stráž[nice] 1 zlm, za který se vypisuje 1 zlm
15 gr.
Letha Páně 1712 dne 13. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních toho času majíce Martin Stanislav z gruntu ut supra ještě obci městskej 35 zlm na letha spláceti, však že tenž grunt spolu z jinými na ruinu vyšel skrz tu uherskú rebelii, aby jej tím lépejíc zvelebiti mohl, z tej summy se jemu třetí díl za vystavení vypisuje. A nadto více hnedt při posudcích pokládá 1 zlm, ostatní bude povinen platiti na spůsob jak nahoře, totiž 22 zlm 10 gr.
f 1114b
Nro 133
Přípis Frantzovi Stanislavovi

Leta Páně [1]771 dne 27. Aprilis za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního Jan Malata a ohlásil, kterak po neboš[tíku] Janovi pozůstalá vdova Katheřina nemohouce pro svůj starý vjek a stálou nemoc sama do domu radního přijíti, jeho Jana Malatu na své místo odeslala a splnomocnila, aby on přednesl, že psaná vdova Kateřina svému synovi Frantzovi dům na něj napadající

odevzdala. Pročeš se jemu synovi Frantzovi Stanislavovi spolu s těma obci městské podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 22 zlm 10 gr bílých za jeho vlastní, volný a dědičný skrze pořadnost práv a zřízení císař[sko] král[ovských] připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] král[ovských], vrch[nostenských] i měs[tských] povinností p[an] Johann Karásekh a p[an] Jozef Svoboda. Stalo se dne a roku ut supra.

Hypothec. Ob diesem Hause haften 20 Fr Stadt Strassnitzer Gemeindgeldern, welche hier primo loco versichert worden.
Strassnitz den 10ten Januar [1]795.