Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

94 Grunt Mikuláše Trubače

f 156a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starých purgkrechtních červenejch v listu 61 ten Mikuláš Trubač koupil podsedek svuoj od Burše Jarošova za summu 80 R.
Na to jest vyplnil témuž Buršovi závdanku 11 R a letha [15]92 od téhož Bartoše skoupil 51 R a tak ještě dopláceti zůstává od letha 1592 18 R.
Náleží z nich s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Bartošového 13 R a cechmistrům řemesla krejčířského strážnického na posledních penězích 5 R.
Na to jest letha [15]92 s[irotkům] vejš psaným položil ku právu 3 R a zadržel mimo těm sirot[kům] 10 R a těch 5 R krejčím do cechu též za ním zadrželé zůstávají.
Rukojmě Martin Vítků a Václav Trubačů S.R.S.N.

Letha [15]94 položil Mikoláš nahoře psaný za grunth svůj peněz zadržalejch 10 R.
Těch 10 R za předního konšela Tobiáše Náhlého jest navráceno z peněz obecních do statku Jíry Bartošového na místě Burše Jarošového, neb omylem do obecních peněz byly přijaty. Ac[tum] 1600.
f 156b
Letha [15]95 položil za grunth svůj peněz purgkrechtních
5 R.
Ty přijali cech krejčířskej.
A tak má grunth svůj zaplacený a v ničemž nezávadný.

Leta 1598 Mikuoláš Trubačů prodal podsedek napřed psaný Jírovi Kopřivnicskýmu za 80 R. Závdanku jemu dal při odevzdávce 8 R, ostatek platiti má od letha [15]98 po 5 R až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Václav Trubačů, Mikuoláš Trubač, Martin Hlavů
S.R.S.a N.
Leta 1598 položil Mikulášovi Trubačovi Jíra Kopřivnicský za grunt svůj 5 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jíra Kopřivnicský za grunt Mikulášovi Trubačovi 5 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jíra Kopřivnický Mikulášovi Trubačovi za grunt 5 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jíra Kopřivnický Mikulášovi Trubačovi 2 ½ R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Jíra Kopřivnický za grunt Mikulášovi Trubačovi 1 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jíra Kopřivnický za grunt Mikulášovi Trubačovi 5 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jíra Kopřivnický za g[runt] Mikulášovi Trubačovi 5 R.

Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Jíra Kopřivnický prodal podsedek ut s[upr]a Pavlovi Mrouhalovýmu za summu 30 R. Závdanku jemu dal 3 R, ostatek platiti má po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Blažek Kopřivnický, Mathouš Střítežský S.R.S.A N.
f 157a
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Blažek Kopřivnický jsou rukojmě za Pavla Mrouhala za tento ut s[upr]a podsedek, z něhož týž Pavel Mrouhal byl ušel, prodal jej Vaňkovi Slaničkovi za summu 34 R. Závdanku dal 4 R, ty sou vydány Janvi Vnučkovi dluhu, což Pavel Mrouhal jemu povinen byl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Kopřivnický a Jan Hřivnák S.R.S.A N.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Vaněk Slaničků za gr[unt] s[irotkům] nebožtíka] Mikuláše Trubače 1 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Vaněk Slaničků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Trubače 1 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Vaněk Slaničků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Trubače 1 R.
Má na rok položiti 3 R.

Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře Vaněk Slaničků prodal podsedek svůj Janovi Černému za summu 48 R. Závdanku dal jemu 8 R, platiti má rok po roku po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Řehořů a Tomáš Služíbka S.R.S.A N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upra položil Jan Černý za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Trubače
3 R.
Z těch dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Trubače 2 R a Vaněk Slaníčků vzal 1 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Černý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Trubače peněz
3 R.

Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Janek Černý prodal podsedek ut s[upr]a Jírovi Vrablovi za summu 48 R. Závdanku jemu dal 12 R, platiti má po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení, opravu a placení grunthu, povinnosti panské i obecní Blažek Kopřivnicský a Jíra Hranicský S.R.S.N.
Téhož letha za téhož konšela Jíra Vrablů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Trubače 2 R.
Janek Černý měl na tom gruntě 2 R zaplacené, ty jemu pouští.

f 157b
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jura Vrabl prodal podsedek svůj na Suchém řádku Danielovi Malířovému za summu 48 R. Závdanku dáti má 12 R na dva termíny, při odevzdávce 7 R a při s[va]té Kateřině 5 R, platiti má ročně po 3 R počna leta 1616 při posudku. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení, opravu gruntu, povinnosti JM Páně i obecní osoby tyto: Daniel Štefanů a Martin Duličků SRSN.
A což měl Jíra Vrabl zaplaceného, to jest Danielovi pustil.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře ten závdanek, totiž 5 R, Vrablovi položen a mimo to Daniel Malířů položil za grunt peněz ročních 2 R.
Zůstávají při právě, mají se vyhledati, komu náleží.

Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel Malířů prodal zase ten podsedek Jurovi Vrablovi za 48 R. Závdanku dal jemu 12 R, platiti jej má po 3 R.
Rukojmě Martin Osoblažský a Marcelin Chytroška.
Leta 1617 za téhož konšela Jura Vrabl položil za grunt 2 R.
Náleží do města s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Trubačového.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jura Vrabl položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Trubače
3 R.
[Pustý]

Přípis domu Janovi Koukalovi

Leta Páně 1761 [dne] 2. Septemb[ris] za purgmistra pana Johanesa Bartelsmana a spoluradních toho času jakož grunt ut supra N.94 od mnoha let vždy pustý pozůstával, takový tempore inter medio z pustotiny vystavil Pavel Řehánek a nedadouce jejich sobě připsati, prodal zase Janovi Koukalovi za 19 zlr. Poněvadž ale až posavat připsaný neměl, nyní teprv jemu Janovi Koukalovi připsán jest, s placením verunkovej summy 34 zl mor[avských] ročně při posudcích obci městskej po 2 zl mor[avských].
f 158a
Přípis gruntu ut supra Tomášovi Mařicovi

Leta Páně 1761 dne 2. Septemb[ris] za purgmistra pana Johanesa Bartlsmana a spoluradních toho času majíce Jan Koukal grunt ut supra N.94 (jak zápis nahoře ukazuje), takový ze svej dobrovolnej vůle prohandloval Tomášovi Mařicovi za jeho grunt N.18 a k tomu ještě Jan Koukal Tomášovi Mařicovi peněz přidal 30 zlr. Pročež poněvadž obě strany dobrovolně na tom se smluvily, tento grund se připisuje a odevzdává Tomášovi Mařicovi za vlastní a dědičný, z placením na něm verunskej summy 34 zl mor[avských] ročně obci městskej po 2 zl mor[avských].

Svědkové za opravu gruntu a placení povinností jak císar[ských], tak pansk[ých] i obecních pan Jozef Stanislav a pan Frantz Gatty. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a roku ut supra.
f 158b
Přípis Martinovi Tomšovi

Leta Páně [1]771 dne 12. Martii za purgmistra p[ana] Karla Večeřa a spoluradních toho času přednesel v domě radním nahoře psaný Martin Tomšej, kterak on dům na Suchém řádku vedle Jozefa Stanislava ležící od Tomáše Mařice za summu 40 zlr odkoupil, při kterémšto slušném přednešení uctivě žádal, aby jemu právně připsán byl. Pročeš se jemu spolu s těma na tom domě obci mněstské podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 34 zl mor[avských] při posudcích po 2 zlm za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] král[ovské], vr[chnostenské] a mněst[ské] povinnosti p[an] Peter Gruner a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se u přítomnosti obouch stran die [et] anno ut supra.