Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

95 Gr[unt] Martina Tulákového

f 1123a

Letha Páně 1584 podle zápisu knih starejch sirotčích červenejch v listu 63 nadepsaný Martin drží grunth svůj ze čtvrtí roli v dílu svém otcovském ujatý v summě 158 R, kterejžto jest bratřím a sestrám letha 1592 doplatil.
A tak jej zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.

Ten svrchu psaný grunt po smrti neb[ožtíka] Martina Tulákového Anně manželce jeho nápadem připadl, kterýžto po smrti její Pavlovi Vyskočilovi, druhýmu manželu jejímu, jest připadl. A tak jej zouplna zaplacený a žádnému nezávadný má.

Letha Páně 1620 za purgkmistra Pavla Tučka Pavel Vyskočil prodal tento grunt Bartošovi Janových za summu 100 R. Závdanku dal 16 R a platiti jej má po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
[Rukojmě] Martin Marhecký, Izaiáš Žúžela a Václav Nivnický S.R.S.a N.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Babuše, po Janovi Kostickém zůstalá vdova, položila za ten grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Vyskočila peněz ročních 3 R.

Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Babuše, po Janovi Kostickém zůstalá vdova, prodala ten grunt ut s[upr]a Janovi Bartošovému synu svému za s[um]u 80 R. Závdanku položil jí 6 R, placení každoročně po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Jan Augusta a Jan Ratibořský S.R.S.a N.
f 1123b
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Bartošů položil za grunt svůj 2 R.
NB. Zůstávají při právě, má se vyhledati, komu vlastně náležeti budou.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Bartošů položil za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R.
Zůstávají při právě.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Bartošů položil za gr[unt] svůj peněz ročních dvojích zadržalých, kteréž při právě zůstávají 2 R.

Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Jan Bartošů podle dobrovolné smlouvy postoupil jest grunt svůj Jiříkovi Boršickému za grunt jeho v summě 80 R. A což otec a matka Jana Bartoše na tom gr[untě] vyplnili jmenovitě 19 R, z tej summy
9 R 15 gr, i to, což on sám vyplatil 6 R, to všeckno Jiříkovi Boršickému pustil. Proč pak z tej summy 19 R druhou polovici Jan Bartošů Jiříkovi Boršickému nepouští, totiž 9 R 15 gr,

jest tato příčina, poněvadž Babuše Koastická kšaftem svým posledním odporučila tou polovicim jmenovitě 9 R 15 gr, Lukášovi Křižanovskému z lásky své a on zde při městě zemřel, tehdy podle obdarování odoumrtního k obci města Strážnice jest jmenovaných 9 R 15 gr připadlo. Ostatek summy dopláceti má každoročně po 5 R, nadto všeckno Jiřík Boršický přidal jest Janovi Bartošovému 10 věd[er] vína. A tak odevzdán ten gr[unt] Jiříkovi Boršickému za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Jan Boletský a Thomáš Jarolímů S.R.S.a N.
f 1124a
Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráza položil Jiřík Boršický za gr[unt] svůj ročních peněz 2 R 15 gr.
Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a.
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka [položil] Jiřík Boršický za gr[unt] svůj ročních peněz 2 R.
Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a.
Letha Páně 1645 za purgk[mistra] Pavla Nešporka [položil] Jiřík Boršický za gr[unt] svůj ročních peněz k obci městské
3 R.
Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a.
Item platí k obci za ½ čtvrti roli v Sedlském poli po n[ebožtíku] Lukášovi Křižanovským a položil též 3 R.
Letha Páně 1652 za purgkmistra Jiříka Prašťka platí Jiřík Boršický k obci za ½ čtvrti roli v Sedlském poli po neb[ožtíku] Lukášovi Křižanovském a položil peněz, kteréž týž purgkmistr přijal, totiž 5 R.
NB. Dal pětítku vína, v penězích 8 zlr. Z toho jest jemu poraženo na contributi a vánoční dáňky 2 zlr 11 kr a ostatek na túž roli, totiž 5 zlr 49 kr a 1 kr dodal.
Letha Páně 1654 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jiřík Boršický platí za ½ čtvrti roli v Sedlském poli víne[m] 5 R, které přijal týž purgkmistr do počtu svého.
Item za podsedek svůj klade též vínem 3 ½ v[ědra] ut supra 1 R.
Ty přijal jmenovaný purgkmistr do počtu svého.
NB. Dal 1652 leta do důchodův 3 ½ v[ědra] vína na rešty, protož se mu tuto poráží, jsouc obec quitovaná, a vypisuje těch 6 zlm ut sup[ra].
Letha Páně 1656 dne 15. Martii za purgkmistra Jiříka Ratiborského a spoluradních jeho Jiřík Boršický klade a sráží se jemu z jedné bečky vína 4 zlm.
Ty přijal nadepsaný purgkmistr do počtu svého za ½ čtvrti roli v Sedlském poli.
Letha 1666 dne 22. Februarii za purgkmistra Václava Mračny položil Jíra Boršický za grunth a ¼ roli v Sedlském poli k obci městské 2 R.
Ty přijal purgkmistr ut supra.

f 1124b
Letha Páně 1666 dne 18. Martii za purgkmistra Daniele Dašického a spoluradních jeho prodán jest spřed psaný grunt Martinovi Boršickému ze vším k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím za summu 80 zlm. Poněvadtž Jiřík Boršický, otec vlastní Martina, na tom gruntě jměl totiž 23 zl mor[avských], takové synu svému zadal, splácením po 5 R. Jest jemu za volný a svobodný odevzdán.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijaké povinnosti panské i obecní Jan Sasín a Matouš Surý S.R.S.a N.R.
Letha 1670 [dne] 11. Januarii za purgkmistra Lorence Zajíčka a spolurady jeho položil z gruntu svého ročních peněz Martin Boršický 1 zlm.
Takové purgk[mistr] do počtu svého přijal.
Letha 1671 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Martin Boršický položil k obci městské za grunt svůj, který svrchu psaný purg[mistr] do počtu svého za příjem položil 1 zlm.
f 1125a
Letha Páně 1683 dne 20. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho po zemřetí neboštíka Martina Boršickýho J[ejich] O[patrnosti] pan purgkmistr a páni prodali grunt ut supra Jiříkovi Cikánkovi za s[um]u 80 zlm bez závdanku, placením ročně k obci po 3 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za všeliké povinnosti panské a obecní Jan Sasín a Matouš Surý S.R.Sp.a N.
Letha a dne ut supra a za purgkmistra pana Martina Frantzka položil Jiřík Cikánek za grunt k obci městské 1 zlm.
Ty přijal svrchu psaný [purkmistr] do počtu za příjem.

Letha Páně 1688 dne 22. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho prodal jest Jiřík Cigánek grunt ut s[upr]a Václavovi Mlýnkovi ta summu, tak jak jej sám ukoupil, totižto 80 zlm bez závdanku, placením ročně při vánočních posudcích po 3 zlm. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za vystavení, všelikých povinností c[ísařských], p[anských] i obecních S.R.S.N. p[an] Tomáš Svoboda a Jan Najmon.
Majíc tenž psaný Cigánek 1 zl mor[avský] zaplacený, ten jest upustil Václavovi Mlýnkovi za 12 kr. A tak se mu za vyplacený vypisuje 1 zl mor[avský].
Na radnici:
Obec strážnická 54 zl mor[avských].
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Boršického 25 zl mor[avských].
f 1125b
Letha Páně 1707 dne 7. Julii za purgmistra p[ana] Jana Stavinošky a spoluradních jeho Pavel Mlýnek zůstávajíce na tom gr[untě] ut s[upra] po zemřití otce svého nyní od rebel[antů] spáleném, majíce pak sirotci neb[ožtíka] Martina Boršického
25 zlm na tom domě praetensi, před právo purgmistrovské

praetendirujíc předstoupili a Barbora na tenž dům podle tej praetensi dosednúti chtěla. Že pak ale Pavel Mlýnek již ten dům zasej postavil a náklad provedl, kterého netrúfaje sobě nadepsaná Barbora nahraditi, jemu jej dobrovolně společně popustili v summě 80 zlm. Závdanku položil jim hned 2 zlm, ostatních 23 zlm uvolil se jim na 4 termíny co nejspíš vyplatit. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmí za opravu gr[untu] a zbývání povinností p]an] Jan Hlubocký a p[an] Jiřík Myška S.R.S.V.N. Solutum.
f 1126a
Přípis Pavla Mlýnka

Leta Páně 1760 dne 13. Decembris za substituirovaného purgkmistra p[ana] Christopha Mihatsche a spoluradních téhož času dle proukázaného spisu de a[nn]o 1757 roku dobrovolnej domluvy jest Maryna ovdovělá Mlýnková z povolením druhých její[ch] dětí grunt ut supra svému synovi Pavlovi Mlýnkovi postoupila a sobě z něho k svej disposicii 20 zlr, pak jejímu synovi Janovi 40 zlr a Martinovi 11 zlr z toho gruntu vyplatiti sobě zachovala. S tím Pavel Mlýnek svoje dva bratry Jana z 40 zlr a Martina z 11 zlr skutečně vyplatil a svej matce těch 20 zlr na její žádost ihned zaplatiti se zavázal. Pročeš se nadjmenovaný grunt Pavlovi Mlýnkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a splacení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Jozef Stanislav a p[an] Frantz Gatty. Stalo se u přítomnosti matky Maryny Mlýnkovej a Jakuba Mlýnka dne a roku ut supra.
f 1126b
Přípis domu Jiříka Múčky ex Nro 106 ad Nrum 134

Leta Páně 1771 dne 8. Julii za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil Pavel Mlýnek před počestnost radu a ohlásil, kterak sub Nro 134 svůj mající dům sobě právně připsaný Jiříkovi Múčkovi sub Nro 106 za summu jedno sto štyřicet pět [rýnských] odprodal. Pročež na žádost Jiříka Múčky tenžto grunt jemu za jeho vlastní a volný s tím na něm od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak císařských, vrchnost[enských] a městských pan Jozef Stanislav a p[an] Frantz Králík. Stalo se dne a roku ut supra u přítomnosti obúch stran.

Hypothec. Od diesem Hause haftet 117 Fr Stadt Strassnitzer Gemeindgelder, welche hier primo loco versicheret worden.
Strassnitz den 10ten Januar [1]795.