Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

95 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Švirgova

f 312a

K tomu statku jest nápadníkův 6, zejména tito: Babuše, Anka, Běta, Kateřina, Jan, Dorota a Kateřina vdova sedmá.

Náleží jim spravedlnosti toto:
Požár z půl lánem roli, ze dvěma koňmi, z vozem, pluhem, bránou zaplacený za 100 zl.
Zahrada u uličky zaplacená za 70 zl.
Druhá zahrada Hledačka u roubanic za 30 zl.
Zahrada třetí Vrbecká za 25 zl.
Chmelinec za lesem za 60 zl.
Zahrada za lesem podle p[ana] Čačka 30 zl.
Též druhá zahrada v lese 14 zl.
Chmelinec za svodnicí za 15 zl.
Louky 2 při hrázi pod Zigmundkou za 15 zl.
Achtel vinohradu zadní Veselá za 80 zl.
Též achtel vinohradu v Veselé hoře z boudou, s presem, káděmi za 145 zl.
Tři kusy vinohradu v Fryzácích z boudou, presem a káděmi zaplacené za 100 zl.
Včelín ze včelami pod Fryzáky za 5 zl 10 gr.
Dluhu na Matyášovi Prahenusovi za víno jemu prodané 60 zl.
Dluhu na p[anu] Janovi Čačkovi 50 zl.
Dluhu na Dorotě Kudlové v Bučovicích za koně 20 zl.
Na vinohradě v Fryzáku od Jana Javornického koupeným zaplaceného 44 zl. Placení po 2 zl, až se předních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Matyáše Havelky 16 zl vyplatí.
f 312b
Na gruntě 75 Mikuláše Šimůnkova ostatní 3 zl.
Na gruntě 11 Vaňka Slováka 70 zl 15 gr, placení od letha 1608 po 3 zl.
Na podsedku 86 Jana Kladivy zaplacených 25 zl 15 gr, placení od letha 1608 po 2 zl.
Dluhu na Václavovi Majůvkovi za obilí 3 zl.
Dluhu na Bartoňovi Režným za obilí 3 zl.
Zachariáš Bílků v Strážnici dlužen 24 zl.
Krávy 3 po 5 zl za 15 zl.
Dobytka svinskýho 3 kusy za 6 zl.
Hotových peněz po smrti našlo se 240 zl 18 gr.
Summa statku 1230 zl 22 gr.
Z toho statku zaplatiti se má dluhu toto:
Na kostel kněždubský a za desky kostelní 6 zl 24 gr.
Za víno fojtovi dáno 7 gr 1 den.
Summa [dluhů] 7 zl 1 gr 1 den.
Zuostává statku mimo zaplacení dluhův ještě 1223 zl 20 gr
6 den.
Z těch 1223 zl 20 gr 6 den nápadníci svrchu psaní dobrovolně z lásky pustili Janovi švagru svýmu na vinohradě v Fryzáku, kterýž on ukoupil, 100 zl.

Dělíc těch ostatních 1123 zl 20 gr 6 den na 7 dílův, přijde na každého po 160 zl 15 gr 6 den.

Jan přijal na svůj díl požár s půl lánem roli, z koňmi a jiným hospodářstvím za 100 zl.
Zahradu malou u lesa za 14 zl.
Achtel vinohradu v Veselé z boudou, presem, káděmi ve
45 zl.
Včely dvoje po 20 gr za 1 zl 10 gr.
Krávy a dobytek svinský za 2 zl.
f 313a
Dluhů po Václavovi Majůvkovi 3 zl.
Peněz hotových přijal 8 zl 5 gr 6 den.
Summa toho 192 zl 15 gr 6 den.
Z toho sobě srazil dílu svého 160 zl 15 gr 6 den a tak zuostává dopláceti jiným nápadníkům summy 32 zl, placení od letha 1607 po 6 zl.

Václav Šimunců na díl Anny manželky své přijal zahradu podle lesa za 30 zl.
Půl vinohradu Okénkovského v Fryzáku i s tím, což na ně[m] zaplaceno 22 zl.
Včely 1 za 20 gr.
Polovici dluhu na p[anu] Čačkovi 25 zl.
Hotových peněz přijal 63 zl 25 gr 6 den.
Summa 141 zl 15 gr 6 den.
Zuostává se jemu dodati ještě na doplnění dílu jeho 19 zl.

Jan Břoušek na díl Kateřiny manželky své přijal chmelinec za lesem za 60 zl.
Vinohrad Švirgovský v Fryzáku z půl boudou a půl presem za 40 zl.
Včely jedny za 20 gr.
Peněz hotových přijal 25 zl 25 gr 6 den.
Summa 126 zl 15 gr 6 den.
Zuostává se jemu ještě k doplacení dílu jeho dodati 34 zl.
f 313b
Mikuláš Ondračků na díl Babuše manželky své přijal zahradu Hledačku za 30 zl.
Půl vinohradu v Fryzáku Šilhanovskýho za 30 zl
Včely jedny za 20 gr.
Dluhu v Bučovicích za koně 20 zl.
Hotových peněz přijal 43 zl 25 gr 6 den.
Summa 124 zl 15 gr 6 den.
Zuostává se jemu dodati k doplnění dílu jeho ještě 36 zl.
Summa, co se těm třem nápadníkům dodati má, učiní všeho 89 zl.

Ta summa jim náleží na těchto věcech:
Na Janovi švagru jejich 32 zl, placením od letha 1608 po
6 zl.
Na gruntě 11 Vaňka Slováka předních peněz 57 zl, placením od letha 1608 po 3 zl. Summa ut s[upr]a.

Dorota zemřela přečkajíc životem manžela svého.
Kateřina vdova zuostávaje v stavu svobodném též zemřela a spravedlnosti po sobě mimo prvnější vybrání zanechali 250 zl 10 gr.
Ta spravedlnost připadla na Bětu sirotka nejmladšího po Dorotě jakožto sestře její a Kateřině mateři její vlastní.
f 314a
Bětě náleželo dílu jejího otcovského 160 zl 15 gr 6 den, též nápadu po Dorotě a Kateřině mateři její zemřelých 250 zl 10 gr.
Více za krávu prodanou a šaty choděcí po mateři její zuostalé 15 zl.
Více peněz hotových zuostalých 40 zl.
Summa toho všeho 465 zl 25 gr 6 den.
Z toho se zaplatilo dluhu po Kateřině mateři Bětinej toto:
Na kostel strážnický podle poručenst[ví] jejího 6 zl.
Na dělání vinohradu jejího dáno 4 zl 15 gr.
Summa 10 zl 15 gr.
A tak zuostává tej pozuostalosti po Dorotě sestře a Kateřině mateři její i z dílem otcovským mimo zaplacení těch dluhů 455 zl 10 gr 6 den.

Ta pozuostalost na těchto věcech zuostává:
Chmelinec za svodnicí a 2 louky při hrázi podle p[ana] Čačka za 30 zl.
Půl vinohradu v Fryzáku Okénkovského z půl boudou a půl presem a což na něm zaplaceného 22 zl.
Na vinohradě Šilhanovským v Fryzáku prodaným Mikulášovi Ondračkovýmu zuostává 30 zl, placení od letha 1607 po 2 zl.
Dluhu na p[anu] Janovi Čačkovi 25 zl.
Včely troje po 20 gr za 2 zl.
Zahrada u uličky zaplacená za 70 zl.
Na vinohradě v Veselé hoře prodaném z boudou, s presem a káděmi Filipovi za summu 100 zl. Závdanku dáti má 2 zl a platiti od letha 1607 po 3 zl.
f 314b
Dluhu na Bartoňovi Režným za obilí 3 zl.
Zahrada Vrbecká zaplacená za 25 zl.
Jan Remšů dlužen za krávu a šaty 15 zl, platiti má od letha 1608 po 5 zl.
Dluhu na Bartošovi písaři 29 zl 15 gr, placením od letha 1608 po 8 zl.
Na gruntě 75 Mikuláše Šimůnkového 3 zl, položiti má letha 1608.

Na gruntě 11 Vaňka Slováka posledních peněz po vyplacení
57 zl ještě 13 zl 15 gr, placením po 3 zl.
Na podsedku 86 Jana Kladivy 25 zl 15 gr, placení od letha 1608 po 2 zl.
Dluhu na Zachariášovi Bílkovým ševci v Strážnici 24 gr.
Dluhu na Matyášovi Prahenusovi za víno jemu prodané 60 zl.
Summa ut s[upr]a.
Též tomu sirotku zanechává se při Dorotě Filipových kožich králíkový a tři kusy šatů ložných, mají to do zrostu jejího dochovati.

Příjem a vydání:
Letha 1606 za fojta Jíry Večeře přijato peněz hotových na Bětu sirotka malého mimo vybytí napřed psaných nápadníkův a na zaplacení summy 27 zl 27 gr.
Z toho zaplaceno dluhův napřed psaných 7 zl 1 gr 1 den.
Z dílu sirotčího dáno písaři od statku spravení a sečtení
1 zl 5 gr 6 den.
NB. Janovi, bratru téhož sirotka, půjčeno z poručení p[ana] ouředníka [na] vystavení požáru 10 zl, platiti má od letha 1608 po 5 zl.
Letha 1619 v sobotu před nedělí Jubilate jakož při Dorotě Filipových, manželce Jana Remše ve Lhotě, Alžbětě sirotku svrchu psanému kožich králíkový a tři kusy šatů ložných uvedené [v] ruky zůstávaly, takový kožich a tři kusy ložných šatů, též dvě prostěradla a truhlici, což u téhož Jana Remšového bylo, to vše Alžbětě sirotku odvedl a ona to vše u přítomnosti starších z dědiny Kněžduba i také starších z dědiny Lhoty na zámku přijala.
f 315a
Letha 1607 za fojta Martina Remšového přijato samé Bětě sirotku za 5 věder vína, což se z jejich vinohradu utržilo
16 zl.
Od Filipa přijato zavd[anku] za Veselou horu 2 zl.
Od Kateřiny Luskanky dluhu samému sirotku náležitého přijato 3 zl.
Od Filipa přijato za vinohrad 2 zl.
Od Mikuláše Ondráčkova za vinohrad Fryzák Šilhanovský přijato 2 zl.
Ouřadu kněždubskýmu z poručení p[ana] ouředníka půjčeno na opravu kostela 25 zl, mají se oplatiti o posudku letha 1608.

Letha 1608 za fojta Martina Remšového ouřad kněždubský prodali zahradu u uličky, chmelinec za svodnicí a dvě louky při hrázi, kteréž náleží Alžbětě sirotku napřed psanému, urozenému panu Jeremiášovi Michálkovi z Čachtic za summu
100 zl, platiti má od letha 1609 po 8 zl. Odevzdáno to všechno jemu za volné a svobodné.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a prodána zahrada Vrbecká, témuž sirotku ut s[upr]a náležitá, Václavovi Šimoncovému za
25 zl, platiti má od letha 1609 po 2 zl. Odevzdána za volnou a svobodnou.
Od Jana Stemickýho na místě Filipa přijato za Veselou 2 zl.
Od Mikuláše Ondračkového za Fryzák na místě Šilhanovského přijato 1 zl.
Od ouřadu kněždubského přijato dluhu na kostel půjčeného
25 zl.
Ty jsou půjčeny p[anu] Janovi Urbanovi Domanskýmu, ouředníku na Strážnici, oplatiti má, když toho sirotek potřebovati bude.
Václav Šimunců jakož zuostával dopláceti za zahradu jemu prodanou 25 zl, z toho sobě srazil na díl manželky své, což jemu se dáti mělo 19 zl. A tak ještě bude povinen za tu zahradu dopláceti po 2 zl placením 6 zl. A tak Václav Šimunců díl manželky své zouplna vyzdvihl.

Letha 1609 za fojta Martina Remšového přijato od Mikuláše Sirotového za g[runt] 1 zl. Přijal jej Mikuláš Ondračků na díl ženy své.
f 315b
Letha 1609 za fojta Martina Remšového přijato od Martina syna Slovákového za grunt 2 zl. Z toho dáno Janovi Břouškovi
1 zl a Mikulášovi Ondračkovi 1 zl.
Od Mikuláše Ondračka přijato za vinoh[rad] 1 zl.

Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlcova přijato od Martina Slováka za grunt 2 zl. Z toho dáno Janovi Břúškovi 1 zl, Mikulášovi Ondračkovi 1 zl.
Škodují všickni nápadníci na gruntě Jana Kladivy Mikulášovi Sirotovi prodaným 10 zl 15 gr. Má se ta škoda ze všech dílů porážeti.
Od Mikuláše Sirotového přijato za g[runt] 1 zl. Přijal jej Jan Břoušek na díl svůj.
Od Matyáše Prahenusa přijato na dluh jeho peněz hotových, kteréž náleží Bětě, dceři Dorotinej 15 zl. Ty sou půjčeny s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Horáčka.

Letha 1611 za fojta Jana Šímy přijato od Martina Slováka za grunt 2 zl. Z toho dáno Janovi Břúškovi 1 zl, Mikulášovi Ondračkovýmu 1 zl.
Letha téhož a za fojta ut s[upr]a přijato od Mikuláše Sirotového za grunt 1 zl. Přijal jej Pavel Břoušek na místě Jana Břouška bratra svého.
O Mikuláše Ondračkovýho za vinohrad [v] Fryzáku 1 zl.

Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Martina Slováka za grunt 2 zl. Z toho přijal Mikuláš Ondračka 1 zl a Pavel Břúšek na místě Jana bratra jeho 1 zl.
Od Mikuláše Sirotového přijato za g[runt] 1 zl. Přijal jej Mikuláš Ondračků.
Od Mikuláše Ondračkového přijato za Fryzák 1 zl.
Od Jana Rymického z Veselí na místě Filipovém za Veselou horu trojích peněz po 2 zl až do letha 1612 6 zl.
Od Jana Lišky přijato na dluh Janovi půjčený na těch 10 zl – 3 zl.
f 316a
Letha 1613 za fojta Jiříka Tkadlce přijato od Matěje Stratichleba na místě Martina Slováka za g[runt] 2 zl.
Od Jana Lišky přijato na dluh jemu půjčených peněz 3 zl.
Více od Jana Lišky na místě Jana Švirky za statek, což se dopláceti má, 6 zl.
Od Václava Šimonce za zahradu přijato 3 zl.
Od Jana Páníčka za grunt 86 přijato 1 zl.

Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového přijato od Matěje Stratichleba za grunt 2 zl. Ty 2 zl přijal Pavel Břoušek na nápad jemu náležitej.
Od Jana Páníčka za grunt přijato 1 zl.
Od Jana Lišky na dluh Janovi půjčený na jeho místě přijato
2 zl.
Více od Jana Lišky na místě Jana Švirgy za statek přijato
4 zl.
Od Vácslava Šimunce za zahradu přijato 2 zl.
Z statku n[ebožtíka] Martina Horáčka, což z statku tohoto do něho vyplněno bylo, zase jest oplaceno a sem přijato 15 zl.
Pavlovi Břouškovi na místě Jana bratra jeho dáno 3 zl 15 gr a do statku n[ebožtíka] Mikuláše Ondračkového na doplnění dílu jeho po Babuši manželce jeho dáno 5 zl 15 gr.
Od Jana Rymického z Veselí za vinohrad v hoře Veselé za lonský rok přijato 3 zl. Ty 3 zl položil Adam z Klobouk na místě Jana Rymického.
Od ouřadu kněždubskýho zvyupomínaných od paní Anny Čačkové dluhu zůstávajícího přijato 25 zl.
Těch 25 zl jest vydáno Bětě na díl její, kterýmiž spokojeny sou Brída a Dorota, sestry neb[ožtíka] Ondry Lopašovskýho, jakž při tomž statku téhož Ondry Lopašovskýho zapsáno jest.

Letha 1615 za fojta Jana Šmatláně od Matěje Stratichleba přijato za grunt peněz ročních 2 zl.
Od Jana Páníčka přijato za grunt peněz ročních 1 zl.
Od Jana Lišky na dluh jemu půjčený přijato posledních 2 zl.
Od téhož Jana Lišky na místě Jana Švirgy za statek přijato 4 zl.
Od Martina Sedala za vinohrad Fryzák přijato 2 zl.
Od Václava Šimuncova za zahradu ostatních peněz 1 zl.

Pavlovi Břúškovi na místě Jana bratra jeho vydáno 2 zl.

Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka od Jana Lišky za statek přijato 3 zl.
Od Jana Páníčka za grunt přijato 1 zl.
Od Martina Sedalového za vinohrad v Fryzáku 1 zl.
Od Adama Kloboucského na místě Jana Rymického za vi[nohrad] 4 zl.

Leta Páně 1617 od Jakuba Býčka za grunt přijato peněz 2 zl.
Od Jana Lišky na místě Jana Švirgy za statek přijato 3 zl.
Od Martina Sedalového za vinohrad v hoře Fryzáku 2 zl.
Od Václava Galáže na místě Jana Páníčka za grunt 1 zl.
Od Adama Klobouckého za vinohrad na místě Jana Rymického
2 zl.
Od Jana Mlynářového na místě Miuláše Ondračkového za Fryzák 1 zl.
Od Pavla Drašťového přijato za grunt 3 zl.
f 316b
Leta Páně 1618 za fojta Jana Liškova od Pavla Drašťového přijato za grunt peněz za rok 1618 2 zl.
Od Václava Galáže za podsedek 1 zl.
Od Jana Lišky za statek 3 zl.
Od Martina Sedalového za vinohrad v Fryzáku 2 zl.
Od Jana Mlynářového za vinohrad v Fryzáku 1 zl.
Od Pavla Drašťového ut s[upr]a.

Leta 1619 Jan Remšů položil za krávu a šaty jemu prodané
5 zl. Ty jsou vydány Bětě na koupení šatů.

NB. Leta Páně 1617 jakož jest Bartoš Biskupický dlužen byl těmto s[irotkům] 29 zl 15 gr, ten dluh nápadníci Vácslav Smetánka a Šimon Tesařů zeťové zaplatiti povinni zůstali. Na to Šimon položil, co na díl jeho přišlo, totiž 14 zl 22 ½ gr. Z toho půjčeno JM Panu Janovi Jetřichovi, mladému pánu, s vědomím pana ouředníka, když poručeno měl, 10 zl a JM Pánu starému vypůjčeno při jiných penězích vypůjčených 4 zl
22 ½ gr. Těch všech 14 zl 22 ½ gr jest do regimenu sirotčího připsáno a položeno.
Vácslav Smetánka povinen též díl svůj položiti a odvésti, totiž 14 zl 22 ½ gr.

Letha Páně 1623 za fojta Jíry Tomkového přijato od Jana Lišky 7 zl.
Od Jana Juroňkového na místě Martina Sedalového za Fryzák
1 zl.
Jan Liška za statek zouplna doplatil.
Od Jana Mlynáře za Fryzák přijato 1 zl.
Těch všech 9 zl jest vydáno Bětě.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a vydáno z truhlice sirotčí peněz hotových 18 zl 20 gr 4 den.

Letha 1624 za fojta Jana Šmatláně přijato jest z důchodův Jeho Mi[l]osti Páně na vyšlou spravedlnost 32 zl. Ty sou vydané Bětě a dáno jí za ně po 2 zl 16 m[ěřic] rži.

Letha 1625 za fojta Jana Šmatláně od Jana Juroňkového na místě Martina Sedalova přijato za Fryzák za rok 1624 1 zl a za letošek 1 zl 15 gr, činí 2 zl 15 gr.
Od Jana Mlynáře za vinohr[ad] Fryzák dvojích peněz 2 zl.
Těch 4 zl 15 gr jsou vydány Bětě na díl její.

Letha 1626 za fojta Matina Kulíška přijato od Jana Juroňkového za statek 2 zl. Ty sou vydané Bětě na díl její.

Letha 1635 za fojta Jana Synkového jakož se nepokládalo od letha 1624 za týž letha až do letha 1635 na doplacení vinohradu Košíkovského, jakž pamět ukazuje, Jan Mlynářů za ty časy položil 4 zl 15 gr. Ty jsou vydány Bětě na díl její.
Letha 1635 za téhož fojta ut s[upr]a přijato od Jíry Záchvějového na místě Martina Sedalového za všechna vyšlá leta do letha 1635 7 zl. Ty jsou vydány Bětě na díl její.