Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

96 Grunt Jana Horazného

f 1135a

Letha Páně 1578 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 87 nadepsaný Jan drží grunth svůj, kterejž jest od Matouše Stehlíka za summu 46 R koupil a podle téhož zápisu i s tím, což jest od téhož Matouše Stehlíka peněz skoupil, letha [15]79 zouplna a docela zaplatil.

Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberského prodán podsedek požár ut s[upr]a pozůstalý po neb[ožtíku] Janovi Horazným Václavovi Bílkovi za summu 45 R. Závdanku dal 3 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub Tesař, Vávra Šumecký S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgk[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Václav Bílek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Horazny 2 R.

Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Václav Bílek prodal podsedek Martinovi Marhevskýmu za summu 70 R. Závdanku dal 12 R, ostatek platiti má při každých Vánocích od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán jemu za volné a svobodné.
Rukojmě Mikuláš Kutějků, Jakub Tesař SRSAN.
Téhož letha 1609 ut s[upr]a položil Jan Marhevský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Horazny 3 R 21 gr 3 den.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Martin Marhefský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Horazny 1 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Martin Marhevský za grunt Janovi Horaznovi 4 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Martin Marhefský za grunth Janovi Horaznovi 4 R.
f 1135b
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin Marhefský položil za grunt Janovi Horaznému 4 R.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Martin Marhefský položil za g[runt] Janovi Horaznému 4 R.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin Marhefský položil Janovi Horaznému za grunt 4 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Martin Marhefský položil za grunt svůj Janovi Horaznému 4 R.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Martin Marhefský položil za grunt Janovi Horaznému 4 R.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin Marhefský položil za grunt Janovi Horaznému 4 R.

Pustý

Letha Páně 1628 za puergmistra Šimona Tesařového prodán jest ten grunth Janovi Nyskému za summu 70 R bez závdanku, platiti jej má každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Jan Šrámků a Jan Plidichů S.R.S.N.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jíra Nyský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Horazny 1 R 15 gr.
Letha 1632 za pzg[mistra] Martina Jankhy Jíra Nyský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Horazny 1 R 15 gr.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Horazny Jíra Nyský 1 R 15 gr.
Ty jsou vydány Václavovi Slavíkovi, protože jemu z statku Jana Horazny nápadu doplniti náleží summy 3 R 10 gr.

Pusté

Letha 1661 dne 31. Januarii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho prodán jest ten podsedek do grunthu spuštěný Mikulášovi Mozlerovi za summu 50 zlm bez závdanku, platiti jej má každoročně počna o posudcích roku 1662 po 2 R. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu, vystavení grunthu a povinnosti všelijaké panské i obecní Jakub Sochor a Mikuláš Moštěnský S.R.S.a N.R.
f 1136a
Na tom gruntě náleží k obci městské 48 zlm 25 gr.
Item sirotkům n[ebožtíka] Jury Nyského 1 zlm 5 gr. Kterýžto 1 zlm 5 gr sub No 104 na gruntě Václava Stanislava se vypisuje.
Letha Páně 1671 dne 22. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Mikoláš Mozler položil za grunt svůj 15 gr.
Které purgkmistr ut supra do počtu svého sobě za příjem položil.
Letha Páně 1672 za purgmistra Daniele Ludvíka Dašického Mikoláš Mozler položil za grunt svůj k obci městské 15 gr.
Letha Páně 1676 dne 25. Januarii za purgkmistra Lorence Zajíčka Mikoláš Mozler položil za grunt svůj k obci městské
1 zlm.
Takové přijal týž purgkmistr do počtu svého za příjem.

Letha Páně 1688 dne 22. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho po zemřetí Mikuláše Mozlera pozůstalý syn Pavel Mozler na grunt ut supra dosedl a jej velebiti a povinnosti všechny zbývati chce, puštěn za summu, jakž jej otec jeho přijal, v 50 zl mor[avských] bez závdanku, placením ročně obci města Strážnice po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za povinnosti všeliké c[ísařské], panské i obecní S.R.S.N. Jan Sasín a Václav Matějků dne a leta ut sup[ra].

f 1136b
Letha 1688 dne 11. Martii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška položil Pavel Mozler za grunt svůj v potřebu stavení rathúze 15 gr, za který vypisuje se 1 zl mor[avských].
Ten přijal týž purgkmistr do počtu svého.
Letha Páně 1699 dne 29. Novembris za purgmistrovství p[ana] Johannesa Dašického Pavel Mozler položil za gr[unt] svůj ut s[upra] k obci měst[ské] stráž[nické] na zaplacení dluhu obecního Balášovi na Vrbovce 1 zlm, za který jsouce toho douležitá potřeba vypisuje se jemu 1 zlm 15 gr.
Ty peníze přijal svrchu psaný purg[mistr] do počtu svého za příjem.
Letha Páně 1710 dne 17. Decembris za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních jeho majíce Pavel Mozler ještě z gruntu ut supra 47 zlm 15 gr obci městské strážnickej zpláceti, že takový spolu z jinými skrz tu nešťasnú rebelii na ruinu vyšel, z takové summy se jemu třetí díl upúští, totiž 15 zlm 29 gr, a tak k zaplacení jemu zůstává 31 zlm 20 gr. Na kterúžto summu zase dne toho položil při držaných posudcích 1 zlm a tak se mu vypisuje za zaplacené 6 zlm 25 gr.
f 1137a
Přípis domu Pavla Pergla

Leta Páně 1757 dne 27ho Maii za purkmistra p[ana] Christopha Mihatsche a spoluradních téhož času majíce Jiřík Kašpar grunt ut supra proti svému folio 1163 z Pavlem Mozlerem prohandlovaný, jest takový ze svej dobrej vůle Pavlovi Perglovi za summu jedno sto a osum rýnsk[ých] odprodal. Pročeš se nadjmenovaný grunt s těma na něm podlužnýma 30 zlm 20 gr verunkovýma penězi za jeho vlastní, volný a dědičný Pavlovi Perglovi připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu, placení císařsk[ých], vrchnostenských i městských povinností p[an] Joseph Haysig a p[an] Martin Smaženka. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Přípis domu Tomáše Kajdy

Leta Páně 1774 dne 4ho měsíce Maii za purgmistra pana Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času majíce zvrchu psaný držitel gruntu Pavel Pergl dům tento pořadně koupený a právně od purgrechtu sobě odevzdaný, takový kúpíce sobě dům jiný N. 65 folio 769 z dobrej a čistej vůle svej odprodal jest vejš jmenovanému Tomášovi Kajdovi za summu hotových peněz jedno sto pět rýnských. Pročež se grunt tento jemu Tomášovi Kajdovi i s těma na něm pozůstávajícíma obci městskej podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 30 zlm 20 gr za vlastní, volný a dědičný pořadně připisuje a odevzdává.
Svědkové strany opravy gruntu a placení všelikých povinností pan Jozef Svoboda a pan Jozef Stanislav. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra S.R.S.V.a N.

Hypothec. Ob diesem Hause haften 50 Fr dem Stadt Strassnitzer Gelder, welche hier primo loco versicheret worden.
Strassnitz den 10te Januar [1]795.
Item haftet 200 Fr Stadt Strassnitzer Commungelder, welche hier primo loco versicheret werden.
De sessione 7te Janurii [1]804. Prat.