Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

96 Grunt Václava Trubače

f 166a

Letha Páně 1586 podle zápisu knih starých purgkrechtních červenejch v listu 14 vejš psaný Václav koupil jest podsedek svuoj od Jana Blaže za summu 40 R.
Na kderoužto summu jemu závdanku letha ut s[upr]a a peněz purgkrechtních cechmistrům blanařským vyplnil 12 R a tak ještě těmž cechmistrům blanařským dopláceti zůstává 28 R.
Ty jest jim položil. A tak zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej má.

Ten podsedek náleží Janovi Pecinovi, kterýž sobě Kateřinu, zuostalú vdovu po n[ebožtíku] Václavovi Trubačovi, za manželku pojal.
A má jej zaplacený.

Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Pecina prodal týž svrchu psaný podsedek Václavovi Ostrovskému za summu 20 R. Na to závdanku položiti má Janovi Pecinovi letha 1611 4 R a platiti rok po roce po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Štefan Lech a Eliáš Klempíř S.R.S.a N.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Váícslav Ostrovský Janovi Pecinovi na závdanek 4 R.
f 166b
Téhož letha a za předního konšela ut sup[ra] Vácslav Ostrovský prodal týž podsedek Thomášovi Služíbkovi za summu
25 R. Závdanku jemu dal 5 R a pustil jemu 4 R.
A tenž Thomáš Služíbka prodal zase týž podsedek Martinovi Osoblažskýmu za summu 25 R. Závdanku jemu dal 9 R, ostatek platiti má od letha 1612 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a jiné povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Šebesta Tkadlec a Eliáš Klempíř S.R.S.a N.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Martin Osoblažský Janovi Pecinovi 2 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin Osoblažský Janovi Pecinovi 2 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin Osoblažský Janovi Pecinovi za g[runt] 2 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Martin Osoblažský položil za g[runt] Janovi Pecinovi 2 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Osoblažský položil Janovi Pecinovi 2 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Osoblažský položil za grunt peněz ročních 2 R.
Zanechány na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peciny.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Osoblažský položil za grunt 2 R.
Zanechány na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peciny.

Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten gr[unt] požár Matějovi Hoskovi bez závdanku za summu 40 R, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Spěvák, Pavel Černý, Jan Hlubocký a Jíra Střelecský S.R.S.N.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Matěj Hosek položil za gr[unt], zůstává při právě 1 R.
f 167a
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Matěj Hosek prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Janovi Šimkovému za summu 40 R. Závdanku dal při odevzdávce 8 R, placení ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti J.M.P. i obecní S.R.S.a N. Ondřej Štejn a Thomáš Šimků.

Pusté

Letha Páně 1683 dne 4. Martii za purgkmistra p[ana] Martina Frantzeka a spoluradních jeho poněvadž nadepsaný grunt mnohá letha stálého hospodáře neměl, aby pak tudy povinnosti cís[ařské], panské i obecní nehynuly, p[an] purgkmistr a páni prodali takový grunt Adamovi Němtcovi za summu 40 R. Odevzdán za volný [a] svobodný, placením ročně po 2 R bez závdanku.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Tomáš Zahradníček, Martin Pavlíků SRSpaN.

Letha Páně 1708 dne 4. Maii za purgmistra p[ana] Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho tak jakož Matúš Třeták ujmúce ten grunt a místo pusté a jej nětco vystavíc, však ani připsaného nemajíc pryč odešel a manželka jeho zemřela, po smrti její husar Joachym takového se zaujal a 3 ½ zlr na pohřeb neb[ožky] Třetačky složil, chtíce dálejíc zde sousedem býti. Poněvadž pak ale on svobodný od poddanosti není, tehdy z nařízení náměstka vrchnosti milostivej z příčin douležitých popuštěn jest ten grunt Jozefovi Nejmonovi v summě prodajné 40 zlm.
f 167b
Místo závdanku položil těch 3 ½ zlr, co tenž Joachym dal byl, a za okna 45 kr, za plot a přikrytí kus střechy nad síňú a úpravu v zahrádce 2 zlr, spolu 6 zlr 15 kr. Které peníze manželka nadepsaného Joachyma náležitě k rukám svým přijala a žádnej praetensi na tom více míti nebudú. Odevzdán jemu za volný a svobodný, placením k obci měst[ské] po 1 zlm.
Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti placení p[an] Jiřík Myška a Karel Kayser SRSVN.
NB. Pamět se činí, že Jozef Najmon svrchu psanému Joachymovi, poněvadž s tím za opravu toho gr[untu] spokojen býti nechtěl, ještě 1 zlr 30 kr položil, které se mu zde za zaplacené vypisují.

Letha Páně 1711 d[ne] 4. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Joseph Najman z gruntu ut supra ještě obci strážnickej 40 zlm na letha spláceti, z takovej summy, že ten spolu z jinými na ruinu
f 168a
skrz tou rebelantskú vojnu přišel, upúští se jemu třetí díl, totiž 13 zlm 10 gr. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá 1 zlm, ostatní summu platiti má jak nahoře, totiž 25 zlm 20 gr. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Letha Páně 1712 dne 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Jozef Najman pokládá obci městskej při držaných posudcích peněz ročních 15 gr alb, za které jsouc toho douležitá potřeba vypisuje se jemu 1 zlm.
Ty přijal p[an] purgmistr za příjem.

Letha Páně 1714 dne 15. Decembris za purgmistra p[ana] Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce grunt ut supra Jozef Najman a ukúpíce grunt sobě jiný v Německej ulici, ten prodal ze vším tím, co zaplaceného na něm má, Jakubovi Hrachovskému za summu hotovú patnácte rýnských, jenž mu v tej summě ½ achtele vinohradu v Podkovnej dal, kterážto summa toliko za vystavení se počítá, grunt ale ten v summě hlavní
40 zlm. A poněvadž juž 15 zlm 10 gr alb již
f 168b
vyplaceno jest, táž summa se jemu také za zaplacenú vypisuje, ostatní summu 24 zlm a 20 gr bude povinen platiti obci městskej na spůsob jak prve. Pročež se nyní týž grunt Jakubovi Hrachovskému připisuje za volný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Mikuláš Horný a Jan Hakač S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Přípis Jiříka Še[j]dy

Leta Páně [1]765 dne 1. Aprilis za burgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních teho času předstoupil Jiřík Še[j]da v domě radním a ohlásil, kterak on ten dle testamentu svému bratrovi Janovi odporučený dům na sebe potahuje, však s tou vejminkou, kdyby hned pravený Jan Šedý z vojny se navrátil, tehdy zase bratr Jiřík jemu Janovi takový dům popustiti a svůj na něj vynaložený náklad strhnouti povinen bude.
f 169a
Pročeš se jemu Jiříkovi Šejdovi s těma na tom domě obci městské podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 24 zlm 20 gr při posucích po 1 zlm spláceti povinen bude za jeho vlastní [a] volný připisuje a odevzdává.
Svjetkové toho za opravení gruntu a placení král[ovské], vrch[nostenské] i měst[ské] povinnosti pan Peter Gruner a p[an] Joseph Svoboda. Stalo se dne a roku ut supra.

Dass diese Schuldverscheinbung zu Handen deren Martin Pechischen Waisen p[e]r 70 fr, auch in dem Grundbuche folio wie oben des Hauses primo loco zur Sicherheit des Pfandrechts vorgemerket worden anmit bescheinige.
Strassnitz den 10ten März [1[797. K. Bartelsmann, Grundt.
Laut vorgeznügten und im Buche Quitantiarum de a[nno [1]795 folio 8mo p.v. einverleibten Quittung sind die obige 70 fr baar bezahlt, folglich hier als bezahlte gelöschet worden.
De sessione 3te Martii 1798. Prat.