Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

97 Grunt Jana Ryšánka jinak Šťukového

f 1147b

Letha Páně 1566 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 173 nadepsaný Jan drží grunth svůj s puol lánem roli, kterejž od Oršily Zgjanových za summu 90 R koupil, kterejž jest podle téhož zápisu ut s[upr]a letha [15]81 zouplna a docela zaplatil.

Letha [15]95 prodán grunth s půl lánem roli, s osetím ozimním i jařním za summu 130 R manželce neboš[tíka] Jana Ryšánka Babuši. Závdanku táž Babuše položila 18 R, z toho závdanku dáno Barboře, sestře ne[božtíka] Jana Ryšánka 9 R a sirotkům n[ebožtíka] Martina Ryšánka též dáno 9 R a ostatek platiti má od letha [15]96 při Vánocích po 4 R.
Též koupila vinohrad v [Z]bavsa hoře za 40 R, platiti jej má od letha [15]96 po 1 ½ R.
Více koupila štěpničku vedle uličky za Starém městě za
18 R, placení po 4 R.
Více koupila tři roubanice za 40 R, placení po 4 R.
Summa všeho což ukoupila, učiní 228 R.
f 1147b
Na to sobě díl svůj porazila i [s] závdankem položeným všeho 132 R a tak ještě dopláceti zůstává 96 R. Z toho náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Ryšánka 42 R 22 ½ gr.
Barboře, sestře n[ebožtíka] Jana Ryšánka též náleží 42 R
7 ½ gr.
A ostatek 11 R náleží Babuši napřed psané, které se jí z dílu jejího sraziti má na zaplacení téhož statku.
Letha 1596 položil Pavel Hanáček na místě Babuši manželky své za statek, totiž 9 ½ R.
Z toho dáno Barboře, sestře n[ebožtíka] Jana Ryšánka 4 R
22 ½ gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ryšánka tolikéž 4 R 22 ½ gr.
Letha 1597 položil Pavel Hanáček za statek napřed psaný
9 ½ R.
Z toho dáno Barboře, sestře n[ebožtíka] Jana Ryšánka 4 R
22 ½ gr a na sirotky zanecháno v truhlici 4 R 22 ½ gr.
Leta 1598 položil Pavel Hanáček za statek napřed psaný
9 ½ R.
Z toho dáno Barboře, sestře n[ebožtíka] Jana Ryšánka 4 R
22 ½ gr a na sirotky zanecháno ne[božtíka] Martina Ryšánka v truhlici při právě 4 R 22 ½ gr. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Pavel Hanáček za statek napřed psaný 9 ½ R.
Z toho dáno Barboře, sestře n[ebožtíka] Jana Ryšánka 4 R
22 ½ gr a na s[irotky] zanecháno n[ebožtíka] Martina Ryšánka v truhlici 4 R 22 ½ gr.

f 1148a
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Pavel Hanáček za grunt 9 R 15 gr.
Z toho dáno Barboře, sestře n[ebožtíka] Jana Ryšánka 4 R
22 ½ gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ryšánka 4 R
22 ½ gr.
Jakož náeleželo Martinovi Šeberovi na tomto gruntě po Barboře, sestře n[ebožtíka] Martina(!) Ryšánka, mateři jeho
8 R 15 gr, takové peníze prodal Pavlovi Hanáčkovi za hotové
2 R. A tak Pavel Hanáček nebude povinen za ten grunt platiti nežli po 4 R 22 ½ gr.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Pavel Hanáček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ryšánka 2 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Pavel Hanáček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ryšánka 2 R 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil Pavel Hanáček za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ryšánka 6 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Bartoš Jičínský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ryšánka 3 R.

Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Martin Mikulec pojmouc sobě za manželku Babuši, pozůstalou vdovu po neb[ožtíku] Bartošovi Jitčínským, prodal grunt ut s[upr]a s půl lánem roli robotním Michalovi Křižanovskýmu i s jedenáctery honcemi osetím ozimým za summu 110 R. Závdanku jemu dal 3 R, ostatek platiti má od letha 1609 až do letha 1614 po 4 R a od téhož letha až do vyplnění summy svrchu psané po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub Chytroška, Martin Chytroška, Jakub Řehořů, Martin Slováků S.R.S.N.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Michal Křižanovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ryšánka 2 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Michal Křižanovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ryšánka 54 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Michal Křižanovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ryšánka 4 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Michal Křižanovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ryšánka 4 R.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Michal Křižanovský položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ryšánka 4 R.

f 1148b
Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Michal Křižanovský za grunt 4 R.
Ty přijal Martin Mikulec na místě Babuše manželky své na těch napřed psaných 11 R.
Martin pak Mladíček přebral z tohoto gruntu na díl Johanky manželky své, dcery n[ebožtíka] Martina Ryšánka, kteréž mu nenáležely, totiž 12 R 25 gr. Z toho dáno Martinovi Mikulcovi na místě Babuše manželky jeho 22 R 25 gr a při právě zůstává Martinovi Šemberovi náležejících 10 R.
Nepoložil jich, až přes rok má položit.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Michal Křižanovský položil za grunt Martinovi Mikulcovému 6 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Michal Křižanovský položil za grunt Martinovi Mikulcové[mu] 6 R.
A jakož Martin Mladíček na místě Johanky manželky své převzal spravedlnosti náležející po Janovi Ryšánkovi Babuši, manželce Martina Mikulce, 7 R 22 ½ gr, takových převzatých 7 R 22 ½ gr napřed psaný Martin Mladíček Martinovi Mikulcovi zouplna a docela navrátil a na té spravedlnosti po Janovi Ryšánkovi nemá nic více.
Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Michal Křižanovský položil za grunt Martinovi Mikulcové[mu] 6 R.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Michal Křižanovský položil za grunt Martinovi Mikulcovému 6 R.

Pustý

Letha 1631 za purgmistra Jana Šlechty s povolením slovoutného p[ana] Jana Jakubovského, toho času ouředníka panství strážnicského, prodán jest ten gr[unt] požár bez roli robotní Janovi Vávrovému za summu 50 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Ocas a Mikuláš Santal S.R.S.a N.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Vávrů položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Martina Mikulce
1 R.
Ten přijal následující purgkmistr Jiřík Praštěk.
f 1149a
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Vávrů prodal ten grunt ut s[upr]a Janovi Vysocskému za summu 60 R. Závdanku jemu dal 9 R, placení každoročně při posudcích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Mikuláš Vysocký a Jan Vávrů S.R.S.a N.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Vysocký položil za gr[unt] svůj 6 R 6 den.
Zůstávají při právě.

Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho prodán jest grunth ut supra Václavovi Svobodovi za summu 60 R bez závdanku, platiti jej má počna letha 1653 při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké J.H.Mti i obecní Onda Salcman a Martin Třasohlávek
S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1666 dne 18. Martii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického prodán jest ten grunt Pavlovi Thumerovi ze vším k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím za summu 60 zlm bez závdanku, platiti jej má při každých Vánocích po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké JVHMti i obecní Jan Sasín a Matouš Surý S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1671 za purgmistra p[ana] Daniele L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho po smrti
f 1149b
Pavla Tumhera pozůstalá vdova Zuzanna dobrovolně podstúpila grunt svůj Martinovi Malíkovi na ten spuosob, tak jak jej manžel její koupený měl, za summu 60 zlm, ročně jej spláceti povinen bude při posudcích po 2 zlm. Závdanku dal při zápisi
1 zlr 59 kr, ty jsou vzaté za zasezelou její contrib[uci]. Odevzdává se a připisuje za volný a svobodný.
Rukojmě za všeliké povinnosti, placení gruntu i opravu p[an] Jan Dvořák a p[an] Tomáš Svoboda S.R.S.a N. dne ut supra.
Nápadník jest obec m[ěsta] Strážnice.
Letha Páně 1671 dne 27. Januarii za purgkmistra ut supra Martin Malík položil za grunt svůj ut supra 35 kr.
Takové svrchu psaný purgkmistr do počtu svého za příjem položil.

Letha Páně 1688 dne 19. Januarii za purgmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho jsouc grunt ten holý požár, aby k zvelebení svému přišel, puštěn jest od Jich O[patrností] pánů Ondřejovi Kudlíkovi za summu 60 zl mor[avských]. Z kteréžto summy za vystavení z bedlivého uvážení 20 zlm se upouští, a tak platiti má k obci m[ěsta] Strážnice ročně po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za svobodný a volný.
Rukojmě za vystavení gruntu, všelikých povinností pan[ských] i obecních Václav Stanislav a Lukáš Šrámek d[ne] a leta ut s[upra].

f 1150a
Letha Páně 1749 dne 4. Januarii za purgkmistra pana Jana Weinera [a] spolupánův radních jest Jan Zahnaš přednesl, kterak on svůj mající dům z hospodářskýma věci svýmu synovi Frantzovi Zahnašovi z dobrej vůle postupuje s tím doložením, aby Frantz otce svého do smrti jeho u sebe mněl, pak jeho po smrti na svoje outraty pochovati dal, p[anu] Mihatschovi
15 zlr dluhu a obecních peněz 10 zlr, pak Václavovi bratru svému za vystavenú sedničku (kdyby v ní Václav dálej pozůstávat nechtěl) zaplatil, coš to všechno zplniti se Frantz Zahnaš zavá[za]l. Pročež se jemu jmenovitý dům z hospodářskýma věci za jeho vlastní a volný zde připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravení gruntu a splacení povinností p[an] Josef Heysik a p[an] Pavel Cigánek. Stalo se u přítomnosti obojích stran anno et die ut supra.
f 1150b
Einantwortungsurkunde

Von dem Magistrate den Stadt Strassnitz wird das dem am
7. Aug[usti] [1]795 allhier verstorbene Franz Zahnasch hinterbliebene in dem Altstadt sub. Nr. Cons. 150 zitierte Haus mit allem mas dazu gerhörig ist, und zu folge von diesem Erblasser vernichteten schnitlichen Testament de d[at]o
7. Junii [1]795 und dem hiernach am 15ten Dezember u. Jahre geschlagenen verlassenschaften Abhandlung mit allen Rechten und Lasten solges Franz Zahnasch besessen, dessen Sohnen und Erben dem gleichfalls schon am 20. Maii [1]798 verstorbenen Johann Zahnasch im Sterthje den fünf hundert Gulden hiemit als Eigenthum eingeart wartet und zugescheinten.
So geschehen Strassnitz am 5ten Okt. [1]822.

Johann Soltan
Bürgermeister

(nečitelné)
Syndikus