Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

98 Gr(unt) Abrahama, syna mečířova a Jidle, bratra jeho

f 313a

Kterejžto grunth po mateři jejich jim připadl v summě
160 zl zaplacenej, přišlo na každého po 80 zl. Díl Abrahamů na tom gruntě v celosti zuostává a Jidl bratr Abrahamů pro chudobu svou purgkmistru a starším strážnicským na rathauz
80 zl dílu svého prodal.
Na kteroužto summu Odl Židovka, manželka po n(ebožtíku) Jidlovi Židu zuostalá, do letha 94 vyplnila 52 zl 15 gr. A tak ještě od letha 95 při Vánocích rok po roku po 7 zl obci městské strážnicské na rathauz dopláceti zuostává 27 zl 15 gr, na to jest do letha 94 zadržela 10 zl 15 gr. A tak když ta summa obci městské strážnicské se na rathauz vyplní, bude Abrahamovi vejš psanému na tom podsedku 80 zl a Odl Židovce spolu (se) sirotky jejími též 80 zl náležeti.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Abraham mečířů, Izák Uher S R S A N R.
Letha 1595 položil Abraham syn mečířin za grunth obci městské 5 zl.
Letha 96 položila Odl Židovka obci městské 3 zl.
f 313b
Letha 97 položila Odl Židovka obci městské 3 ½ zl.
Leta 1598 položil Izák syn Židovky Odl na místě jejím za grunt svůj peněz purgkrech(tních) obci městské 5 zl. Act(um) za purgkmistra Matyáše Pragenusa.
Leta 99 za purgkmistra Tomáše Grausa Izák syn Odl Židovky položil na místě jejím obci městské peněz koupených 5 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberské(ho) Izák syn Odl Židovky položil obci městské 5 zl.

Leta 99 za rychtáře Bartoše Šlechty Samuele mečíře grunt od Abrahama syna jeho, od Izáka Idle a od Odl Židovky prodán Abrahamovi Holomkovýmu zeti za summu 160 zl. Závdanku jim položil 60 zl, ostatek summy platiti má od letha ut s(upr)a pořadně po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti J.U.M.Páně David Holomků strejc, Izák syn Idlovej, Izák mečířů syn S.R.S.N. Stalo se v outerý po 2.neděli po s(vaté) Trojici u přítomnosti obou stran.
Téhož letha a za rychtáře ut s(upr)a položil Abraham Holomků zeť za grunt svůj Abrahamovi mečířovýmu synu a Izákovi Idlové 10 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Abraham Holomků zeť Abrahamovi mečířovému a Izákovi dvojích peněz i za rok 1601 20 zl.

f 314a
Letha 1602 za purg(mistra) Pavla Hulínského Jachet, pozůstalá vdova po n(ebožtíku) Abrahamovi zeti Holomkovým, prodala podsedek Jakubovi Dobrušovýmu zeťovi za summu 160 zl. Závdanku položil Jachet Židovce 50 zl, ostatek platiti má od letha ut s(upr)a po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Majer Lidin zeť, Jegl Žid, Lazar Hluchého zeť
S.R.S.A N.
Téhož letha položil Jakub Dobrušů zeť za podsedek ut s(upr)a 50 zl. Z toho vzala Jachet Židovka 40 zl a Abrahama mečíře syn Izák 10 zl.
Letha 1603 za purg(mistra) Martina Rožmberskýho položil Jakub Dobrušů zeť za g(runt) Izákovi mečířovýmu 10 zl.
Letha 1604 za purg(mistra) Martina Rožumberského položil Jakub Dobrušů zeť za g(runt) Izákovi mečířovýmu 10 zl.

Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty fojt a starší židovští prodali podsedek ut s(upr)a Markusovi Lidinému zeti za summu 60 zl, závdanku dal 4 zl. Z toho dáno obci městské, což se jim ještě skoupených peněz doplniti mělo, totiž 1 zl, a vdova po neb(ožtíku) Jakubovi Dobrušovým zeti vzala 3 zl. Ostatek platiti má od letha 1609 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Izák Kojetínský, Jelen Bílený S.R.S.A N.
Zůstává se za ten grunt doplatiti ročně při posudcích
56 zl. Ty náleží Esteře Židovce, kteráž měla za muže Abrahama syna mečířového, placení po 4 zl.

Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty ouřad města Strážnice z poručení JM Páně prodali ten požár pustý (když se ten Markus po své újmě do Nyklšpurgku odebral a stavěti jeho nechtěl) Abrahamovi Prostějovskému Židu za 60 zl. Závdanku dal při odevzdávce 2 zl, ten přijala Estera.
Od leta 1614 až do 1618 vyplnil Abraham Prostějovský kromě závdanku za ten grunt peněz všech 12 zl. Ty jest přijala Estera Židovka po muži svém.
A poněvadž ten Markus gruntu pustého odešel a ouřad městský na tom gruntě 4 zl vydělali, ty na obec náleží.
Rukojmě Mojžíš Hesčin, Markus zlatník syn provazníků a Lev zlatník podle dvora panského S.R.S.N.
f 314b
Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Abraham Prostějovský položil za grunt svůj Esteře Židovce 28 zl. Takové peníze že jest Estera přijala, k tomu se před pane(m) purgkmistrem a ouřadem na rathauze přiznala.

Pustý

Leta 1625 za purgmistra Martina Jankhy Abraham Prostějovský majíce tento grunt zouplna zaplacený podstavil jej Izákovi Čaštínskému v summě 72 zl. Po smrti pak téhož Abrahama Prostějovského nevidouc odkud takového svého dluhu dosáhnouti,

ujal se jest toho grunthu v tej summě jmenovaných 72 zl. A tak Izák Čaštínský má takový gr(unt) zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. Rukojmě za opravu a povinnosti panské i obecní Šalomoun syn Jelenů a Alexander masař
S.R.S.a N.

Izák Čaštínský zemřel a po sobě téhož gruntu zanechal, Michal Viktorinů pojmúc manželku po něm toho gruntu se ujal, kterýž jemu za zaplacený, volný a svobodný se připisuje. Avšak při tomž gruntě tato památka se činí, že Michal Viktorinů takového gruntu bez vůle a vědomí manželky své prodati nechce. Ruk(ojmě) za opravu gruntu a povinnosti všeliké JHM i obecní Michal koželuh a Nosrle S.R.S.a N. Stalo se za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních letha 1644.
f 315a
Letha 1658 za purgkmistra Jiříka Ratiborského a spoluradních jeho Michal Viktorinů s vuolí manželky své pro sešlost věku svého prodal ten grunth ut supra Lazarovi Michala koželuha zeti za hotových 100 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný, zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti všelijaké J.H.M(ilosti) a obecní Michal koželuh a Izák Malého Samka zeť S R S a N R.