Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

98 Gr[unt] Ondry Bartošova

f 1159a

Letha Páně 1577 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 171 nadepsaný Ondra drží grunth svůj, kterejž jest od bratří a sester svých za summu 25 R koupil a jej podle téhož zápisu ut s[upr]a letha [15]94 zouplna a docela zaplatil.
A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho z jistým dovolením Její [Mil]osti Paní a pana Bohuše Morkovského z Zástřizl prodal jest Ondra vejš psaný grunt s půl lánem roli robotní bez koní i bez osetí urozené[mu] panu Janovi Skřičkovskému z Pozdětína, ouředníku toho času na Strážnici, za hotových 52 R. A tak jest to všeckno pan Jan Skřičkovský zaplatil a není za to nic dlužen. Odevzdán jemu za volné a svobodné. Stalo se u přítomnosti obou stran v pondělí po svatým Matouši letha ut s[upr]a.

Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a urozený pan Jan Skřičkovský z Pozdětína, ouředník na Strážnici, prodal podsedek ut s[upr]a bez roli (nebo Jan Ondrů má prve čtvrt roli robotní od druhého podsedku, kterouž k tomuto podsedku připojuje) témuž Janovi Ondrových za summu 46 R bez závdanku, platiti má od letha 1602 při Vánocích po 8 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Matěj Emrichů, Jan Maňásek, Václav Tlumačovský, Ondra Bartošků S.R.S.A N.
Po smrti téhož Jana Ondrového ten podsedek zase p[an] Jan Skřičkovský k ruce své ujal, poněvadž mu za něj nic nezaplatil.
f 1159b
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho pan Jan Skřičkovský prodal podsedek ut s[upr]a bez roli Janovi Dujhubovi za summu 50 R. Závdanku jemu dal 6 R, ostatek platiti má od letha 1604 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Matěj Dujhuba, Pavel Staňků, Štěpán Šustů
S.R.S.A N.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Jan Dujhuba za g[runt] panu Janovi Skřičkovskému 6 R.

Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty pan Jan Skřičkovský prodal grunt ut s[upr]a Mikulášovi Konečný[mu] za summu 50 R bez závdanku, placením od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Bílek, Filip Polák S.R.S.A N.
Letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Mikuláš Konečný za grunt panu Janovi Skřičkovskýmu 2 R.
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Mikuláš Konečný za grunt panu Janovi Skřičkovskému 4 R.

Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Mikuláš Konečný za gr[unt] panu Janovi Skřičkovskýmu 4 R.
Ty přijal na místě p[ana] Jana Skřičkovskýho Jan Hulínský podle odvodu, jakž v rejstřích Rybářských při statku Pavla Plesníka doloženo, na díl manželky své.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Mikuláš Konečný za grunt panu Janovi Skřičkovskému 4 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Mikuláš Konečný za grunt panu Janovi Skřičkovskému 4 R.

Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a Mikuláš Konečný prodal podsedek ut s[upr]a Absolonovi Jektavýmu za summu 80 R. Závdanku jemu dal 24 R, ostatek platiti má od letha 1613 po
4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] za placení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Jan Tasů, Jiřík Medlo, Jan Horaznů, Jan Kostický S.R.S.N.
Leta 1613 za purgmistra Bartoloměje Šlechty jakož jest náleželo na tom gruntě Mikulášovi Konečnému peněz vyplacených vydělaných 24 R, ty jest prodal Apsolonovi Jektavému za hotové 4 R. A tak Mikuláš tu nic nemá.
Téhož leta a za téhož purgkmistra položil Apsolon za grunt svůj do statku n[ebožtíka] p[ana] Jana Skřičkovského 4 R.
f 1160a
Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Apsolon za g[runt] 4 R.
Ty přijali purgkmistr a starší na s[irotky] n[ebožtíka] pana Jana Skřičkovského a zůstávají při právě.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Apsolon Krejčí položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] p[ana] Jana Skřičkovského peněz 4 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Apsolon Krejčí položil za grunt do s[tatku] n[ebožtíka] pana Jana Skřičkovského 4 R.

Letha 1622 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Absolon Jektavý krejčí prodal grunt svůj napřed psaný se všelikým od starodávna k němu příslušenstvím Janovi Masařovýmu z Petrova za summu 80 R. Závdanku témuž Absolonovi při odevzdávce dal
4 R a při Vánocích příštích doložiti jemu má ještě téhož závdanku 8 R, ostatek summy platiti má každoročně po 4 R. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i všelijaké povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu i obci náležité Martin Marhevský, Jan Kostický a Pevel Sedláků S.R.S.A N. Stalo se letha a za purgmistra ut s[pur]a dne 1. Martii.
Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Jan Masařů položil jest Absolonovi Jektavému na svrchu psaný závdanek těch 8 R.

Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Jan Masařů položil za grunt peněz ročních do statku nebo[žtíka] pana Jana Skřičkovského 2 R.
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Masařů položil za grunth peněz ročních 2 R.
Ty přijal pan Jetřich Skřičkovský.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Jan Masařů položil za grunth peněz ročních 3 R.
Náleží Absolonovi Jektavému.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jan Masařů položil za gr[unt] Absolonovi Jektavému peněz ročních 2 R.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jan Masařů položil za gr[unt] Absolonovi Jektavému peněz ročních 2 R.
f 1160b
Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Masařů položil za grunt Absolonovi Jektavýmu 1 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Masařů položil za grunt Absolonovi Jektavýmu 2 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Masařů položil za gr[unt] Absolonovi Jaktavému 2 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Masařů položil za gr[unt] Absolonovi Jaktavému, kteréž přijal 2 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Masařů položil za gr[unt] Absolonovi Jektavému, kteréž přijal 2 R.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Masařů položil za gr[unt] Absolonovi Jaktavému, kteréž přijal 2 R.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Masařů položil za gr[unt] svůj 2 R.
Ty přijal Absolon Jaktavej.
Na den s[vaté]ho Jiří 1640 zemřel Absolon Jektavý a podle slavnej obdarování po oumrtí připadlo na obec městskou, co na tom gr[untu] zaplaceno měl, totiž 44 R.
Letha téhož ut s[upr]a za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Masařů položil za gr[unt] svůj 1 R.
Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a k obci městské.

Letha Páně 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka a spoluradních jeho předstoupil na rathauzi při posudcích Jan Masařů oznamujíc, že již člověk v svém věku velmi zešlý souc a gruntu ut s[upr]a dále držeti moci nemá, nýbrž jej synu svému vlastnímu Jírovi Masařovi z ocovský lásky dobrovolně pouští i všecko to, cokoliv na něm vyplaceného jměl, totiž 45 R, ostatek summy těch 35 R každoročně po 4 R
f 1161a
splacovati má. Odevzd[án].
Rukojmě za placení a opravu gr[untu] i povinnosti všelijaké Daniel Velický a Václav Polka letha a dne ut s[upr]a.
Item položil ročních peněz 2 R za purgkm[istra] ut s[upr]a, ty zůstávají při právě.

Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho po zemřetí Jíry Masařových pojmouce Mikuláš Surý pozůstalou vdovu za manželku na místě manželky svej a sirotkův grunthu napřed psaného se ujal a takový prodal Matoušovi Bělohoubkovi za summu 80 R. Závdanku jemu dal 3 R, ostatek summy platiti má při každých Vánocích počna letha 1653 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké J.H.Mti i obecní Jíra Podivínský a Mikuláš Surý S.R.S. a N.R.
Na tom gruntě náleží peníze těmto:
K obci městské předních peněz 41 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíra Masařových posledních peněz
36 R.

Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho Mathouš Bělohoubek nemohouc pro nemožnost svou na tom gruntě obstávati a taky ty 3 R závdanku vyplniti, pustil jej Janovi Sasínovi v tejž summě, jakž jej sám byl ujal, totiž za 80 R bez závdanku, platiti jej má při každých posudcích počna roku 1658 po 4 R. O[devzdán] za v[olný] [a] s[vobodný].
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Mikuláš Moštěnský a Blažej Ratibořský
S.R.S.a N.
f 1161b
A[nn]o 1669 Jan Sasín položil za grunt svůj na útratu olomouckou, které Lorentz Zajíček do počtu svého za příjem položil 15 gr.
Letha Páně 1671 dne 22. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Jan Sasín položil za grunt svůj 1 R.
Kteréž svrchu psaný purgkmistr do počtu svého za příjem sobě jest potáhl.
A[nn]o 1672 dne 6. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašickýho Jan Sasín položil na rešt olomoucký k obci městské
2 R.
Takové peníze přijal nadepsaný purgkmistr do počtu svého za příjem.
[Leta] 1688 dne 11. Martii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška Jan Sasín položil k obci městské za grunt svůj 1 zl mor[avský] 15 gr, za který se jemu v potřebě stavení rathauze vypisuje i s těmi 3 zlm 15 gr.
Takový přijal svrchu psaný purgkmistr do počtu svého za příjem, id est 1 zlm 15 gr.
Leta 1699 dne 18. Maii za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického Jan Sasín položil za grunt ut s[upra] k obci městské na zaplacení dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], že on na vejplatu roli obecní zapůjčil, 10 zlm, za které se jemu 15 zlm vypisuje.
Přijal do počtu svého svrchu psaný purgmistr.

f 1162a
Leta Páně 1702 dne 23. Januarii za purgmistra p[ana] Jana Dašického a spoluradních téhož letha Jan Sasín jsouce ještě k obci městské padesáte osem zlat[ých] platiti, takové za dvaceti dva zlaté moravské skúpil, což jsouce toho tenkráte pilná potřeba na zaplacení reštu vinného J.K.Mti z Lichtenštejna, od něho se přijaly a za zaplacené se jemu vypisuje 58 zlm.
A bude míti dům svůj zcela a zouplna zaplacený. Solutum.

Letha Páně 1702 dne 24. April[is] za purgmistra p[ana] Jana Dašického a spoluradních téhož leta Jan Sasín nemohouc pro sešlost věku svého a nedostatek zdraví jak svého, tak manželky svej na g[runtu] ut s[upra] délejíc zůstávat, jej opravovat, hospodařit s náležitým consensem
f 1162b
uroz[eného] pana hejtmana Rudolfa Franky pustil jej synu svému Jakubovi, tak jak jej sám zaplacený měl, který se mu tak zouplna za zaplacený, totiž za 80 zlm, připisuje a odevzdává. Bratr pak jeho Matěj, poněvadž mu svůj dům a na něm 31 zlm zaplaceného protiva tomuto pustil, žádnej praetensi na něm jmíti nebude, poněvadž toho porovnání vůle otce jejich tak jest. Odevzdává se mu za volný a svobodný, zcela a zouplna zaplacený.
Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti Jakub Bártků a Václav Stanislav SRSN.

Přípis domu Jury Kašpara

Letha Páně 1753 dne 18. Julii za purgkmistra pana Henricha Vil[éma] Bartelsmana a spoluradních téhož času jest nadjmenovaný grunt Jana Sasína z důležitých příčin Jurovi Kašparovi qua plus offerenti
f 1163a
za jedno sto a padesáte rýnsk[ých] ex officio odprodal, a sice na tento spůsob: koupec hnedkom jedno sto rýnsk[ých] složil a padesáte rýnsk[ých] za sebú zanechal, protiv kterým 50 zlr Jan Sasín i ze svojú manželkú v tom domě svoje svobodné bydlení do smrti míti mají. Kdyby ale se vespolek srovnati nemohli a dostatečné příčiny rozepří jejich se vynalezly, které by se od počestnej rady za slušné naznaly, tak koupec Jura Kašpar povinen bude Janovi Sasínovi aneb manželce jeho těch za sebú zadržaných padesáte rýnsk[ých] složit, kde po přijatích těch 50 zlr Jan Sasín i z manželkú svojú z domu hned vytahnúti povinni budú. Pročež se nadjmenovaný grunt Jurovi Kašparovi z napřed psanú clausulú za jeho vlastní a dědičný zde připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak císařsk[ých], tak vrchnostenských i městských povinností p[an] Honsiri (= Hans Jiří) Hoffmann a p[an] Martin Smaženka. Stalo se dne a roku ut supra.

f 1163b
Přípis domu Pavla Šumpolca sub Nro 137

Leta Páně 1772 dne 22. Januarii za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního nahoře psaný Pavel Šumpoletz a ohlásil, že on ten po neboštíkovi Pavlovi Možnarovi pozůstalý dům, poněvač ze synův tu od počestnost rady vyšacovanú summu 110 zlr položiti žádný nechce, on víc pravený Pavel Šumpoletz v tej summě 110 zlr na sebe přijímá a odkupuje. Pročež se jemu ten dům za jeho vlastní a volný spolu i s těma na něm od starodávna majícím právem za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] král[ovské], vrchnostenskej i městskej povinnosti p[an] Ignatz Košvitz a p[an] Jozef Svoboda. Stalo se dne a roku ut supra v přítomnosti obúch stran.
f 1164a
Dle vrchnostenského povolení d[e] d[ato] 25ho Julii 1788
Přípis Martina Šumpolca

Leta Páně 1788 dne 26ho Julii předstoupil Pavel Šumpolec na rathauz městský a tu přednesl, kterak on dle vyhotoveného contractu d[e] d[ato] 2ho Julii [1]788 synovi svému Martinovi jeho vlastní v Starém městě vedle Františka Zahnaša a Františka Moučky po[d] Nrem 137 stojící dům jest popustil a za jeho vlastní, volný a dědičný jemu odevzdal. S kterého ale nejenom 200 zlr následujícím spůsobem, a sice:
Bratrovi jeho Jozefovi 50 zlr.
Sestře Kateřině 50 zlr.
Anně 50 zlr.
Pak otcovi Pavel šumpolcovi 50 zlr, spolu 200 zlr vyplatiti zavázaný bude, ale taky vymiňuje za sebe zmíněný Pavel Šumpolec a manželku jeho Annu v témž domě svobodné bydlení, v kterém on dobytek, jaký by se jemu chovati zalíbilo, držeti může. S tím tehdy se jemu Martinovi Šumpolcovi ten dům za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Jenž se stalo v Strážnici dne 26. Julii roku ut supra.

Jozef Jermarsch + Pavel Šumpolec
svědek otec

Peregrin Kandler + Martin šumpolec
svědek syn
Karl Svoboda
gruntovního ouřadu zastavatel