Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

98 Grunt Ondry Peštrnáka

f 182a

Letha Páně 1595 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červenejch v listu 47 ten vejš psaný Ondra koupil podsedek svuoj od Jana Peštrnáka bratra svého za summu 50 R.
Na to jest závdanku téhož letha ut s[upr]a i s penězi purgkrechtními skoupenými vyplnil 25 R a ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 5 R obci předměstskej strážnickej dopláceti zůstává 25 R.
A ten Jan Peštrnáků tu nic více již nemá.
Rukojmě za placení gruntu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých Filip Staňků a Václav Trubač S.R.S.A.N.

Letha 1595 položil Ondra za grunth svůj peněz purgkrechtních obci předměstské 5 R.
Letha [15]96 položil Ondra obci předměstské za grunth peněz purgkrechtních 4 R.
Leta [15]97 položil Ondra Peštrnák předměstské obci 5 R.
A za rok [15]94 položil obci předměstské 4 R.
Leta 1598 položil Ondra Peštrnák za grunt svůj obci předměstskej 4 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
f 182b
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Ondra Peštrnák za grunt svůj obci předměstské ostat[ní] 3 R.
A tak Ondra Peštrnák docela a zouplna grunt svůj zaplatil.

Ten podsedek ut s[upr]a Zuzanna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Ondrovi Peštrnákovi, spolu s jiným statkem podli rozdílu koupila za 110 R. Z toho sobě srazila dílu svého 55 R a ostatek dopláceti zůstává s[irotku] svýmu díl jeho summy
55 R, placením od leta 1600 po 6 R. Odevzdán jí za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti JM Páně Jíra Noha, Štefan Lech, Martin Solga a Janek Lipovský S.R.S.N.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Zuzana vejš psaná srazila sobě na tomto podsedku nápadu po Anně, zemřelé dceři své, což na ni přišlo summy 27 R 15 gr. A tak nebude povinna platiti od letha 1604 nežli po 5 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položila vdova, pozůstalá po n[ebožtíku] Ondrovi Peštrnákovi, za g[runt] 3 R.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Zuzanna vejš psaná prodala podsedek požár ut s[upr]a Janovi Peštrnákovi za summu 8 R bez závdanku, platiti má od letha 1608 po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Steruzský a Mathouš Střítežský S.R.S.A N.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Peštrnák za grunt lonských a letojších Zuzanně Peštrnákové 2 R.

Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Peštrnák za gru[nt] Zuzaně Peštrnákové 1 R.

Téhož letha a za předního konšela ut sup[ra] Jan Peštrnák prodal týž požár svůj Eliášovi Klempéři za summu 30 R. Závdanku dal 3 R, platiti má od letha 1611 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Filka a Jan Radějovský S.R.S.a N.
f 183a
Jakož náleželo Janovi Peštrnákovi na tom gruntě posledních peněz 22 R 15 gr, ty jest prodal Eliášovi Klempéři za hotových 4 R 26 gr 1 d 1 víd, a tak toliko dotčený Eliáš Klempéř bude doplatiti Zuzaně, pozůstalé vdově po n[ebožtíku] Ondrovi Peštrnákovi, 4 R 15 gr.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Eliáš Klempíř za grunt Zuzanně, vdově po n[ebožtíku] Ondrovi Peštrnákovi 1 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Eliáš Klempíř za gr[unt] Zuzanně, vdově po n[ebožtíku] Ondrovi Peštrnákovi 1 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Eliáš Klempíř za gr[unt] Zuzanně, vdově po n[ebožtíku] Ondrovi Peštrnákovi 1 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Eliáš Klempíř ostatních peněz za podsedek 1 R 15 gr.
Ty přijala vdova Ondry Peštrnáka.
A tak týž Eliáš Klempíř má podsedek svůj zouplna a docela zaplacený.

Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Eliáš Klempíř prodal grunt svůj Janovi Peprnému za 80 R. Závdanku dal 10 R, platiti po 4 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Ruka a Jan Vodička.
Téhož leta Jan Peprný položil za grunt Eliášovi Klempířovi 4 R.
Ty jest přijal Eliáš Klempíř.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Peprný položil za gr[unt] Eliášovi Klempířovi 4 R.

Pusté

Letha Páně 1632 za purgmistra Martina Jankhy prodán jest ten grunth požár Pavlovi Lačickému koláři bez závdanku za summu 40 R, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Spěvák, Jan Chovánek starý i mladý a Jan Rudský S.R.S.N.

f 183b
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních jeho jest tento zvrchu psaný podsedek po odjití z gruntů JHMti Pavla Lačického zaprodán Martinovi Manekovi za summu 80 R, platiti je má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i obecné Jakub Myslivců a Jíra Plášek SRSaN.

Letha 1659 dne 9. Januarii za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho prodán jest ten grunth ut supra Janovi Myškovi za summu 80 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní Pavel Radmili a Daniel Velický SRSaNR.

Letha Páně 1686 dne 9. Decembris za purkmistra Jiřík Frantzeka Těšínského a spoluradních jeho majíce Jan Myška grunt napřed psaný odevzdaný, však na něj nic nezaplatil, toliko sedíc na něm mnoho leth v roku 1683 od rebelantův uherských vypálený, že zas vystavěl, z dovolením J[ejich] Opat[rností] p[ana] purkmistra [a] pánův manželka jeho Kateřina to Jiříkovi Ratiborskému za 8 zl mor[avských] 17 gr alb a 1 den odprodala. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a všelijaké povinnosti p[an] Jan Havlíček a Jiřík Hořák S.R.S.a N.
NB. A tak ten grunt platiti bude za 80 zl mor[avských] k obci města Strážnice každoročně po 2 zl mor[avských].
f 184a
Letha Páně 1688 dne 12. Martii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška položil Jiřík Ratiborský za grunth svůj k obci městské 1 zlm, za který se jemu vypisuje v důležité potřebě stavení rathauze za zaplacený 2 zl mor[avské].
Který přijal svrchu psaný purgkmistr do počtu svého, id est 1 zlm.

Leta Páně 1731 dne 5. Maii za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho času držíce grunt ut supra vdova po neboštíkovi Jiříkovi Ratiborském a zatím provdalá za neb[ožtíka] Matěje Pavlíka a nemohouce jej delej pro zasezelé rešta contribučenské držeti, takový prodala ze svej a sirotkův pozůstalých po neb[ožtíku] Jiříkovi Ratiborském dobrovolnej vůle Tomášovi Kůrkovi za osmnáct rýnských, kteréžto na contribuci zasezelú kupec odvésti má. Pročež podle toho se připisuje a odevzdává grunt ten Tomášovi Kůrkovi za vlastní, placením verunkovej summy ještě 76 zlm ročně při posudcích po 2 zlm obci městskej. Odevzdán jest jemu za vlastní.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Antonín Duray a p[an] Carel Dedel S.R.S.V.a N.

f 184b
Přípis Martina Pergla

Leta Páně 1761 dne 1ho Martii za purkmistra p[ana] Johanesa Bartelsmana a spoluradních toho času po zemřelém Tomášovi Kůrkovi pozůstalá cera Kristyna provdaná Bartošková zdědila grunt ut supra, který ze svej a manžele Matúša Bartoška dobrej vůle z Martinem Perglem prohandlovala. Přitom Martina Pergla ženy matka Matrina provdaná Kúkolka to na tom předešlým majícím a ceře Kateřině Perglovej postúpeném gruntě svobodné bydlení i ze svým manželem do obúch smrti se na tomto gruntě vyjímá a zanechává s tímto doložením, že kdyby její zeť Martin Pergl se s ňú Marinů Kúkolků aneb z jejím mužem srovnati nemohl, aby Martin Pergl jí Marině Kúkolce štyriceti rýnsk[ých], kdyby ale Marina Kúkolka se pominuti mněla, po její smrti
f 188a
jejímu manželovi Janovi Kúkolovi dvaceti rýnsk[ých] složiti povinen bude, proti čemu často jmenovaná Marina Kúkolka polovičnú contribuci z toho gruntu spláceti se zavazuje. Pročeš tento nadepsaný grunt se Martinovi Perglovi s těma na něm obci podlužnýma 76 zl mor[avských] verunkovýma penězi
(z kterých ročně při posudcích po 2 zl mor[avských] skládati povinen bude) za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení povinností jak král[ovských], tak vrchnostenských i městských p[an] Johannes Weiner a p[an] Pavel Svoboda. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.
f 188b
Dle povolení slavného vrchnost[enského] ouřadu d[e] d[ato]
27. März anno [1]788
Přípis Jozefa Ratiborskýho

Dnes důle psaného dne a roku stal se dobrovolný a nezrušitedlný contract mezi Martinem Perglem jakožto otcem stranou jednou, pak Jozefem Ratiborským jakožto zetěm stranou druhou v příčině skrze prvního poslednímu postoupeného domu a zní následovně:
Za první odevzdává Martin Pergl zeťovi svému Jozefovi Ratiborskému jeho dům v Bednářskej ulici vedle Jury Myšky a Jozefa Landiburka pod Nrem 192 stojící s tím ouplným právem a mocí, aby on takový sobě za vlastní připsati dáti mohl. Však ale
za druhé vymiňuje pro sebe Martin Pergl až do smrti jeho ve setnici na dvoře v témž domě od všeckých poplatků a popravování svobodné bydlení. Dálejc
za třetí povinen bude Jozef Ratiborský nejenom ty obci městskej náležející verunkový peníze p[e]r 76 zl mor[avských] po 2 zlm ročně k splacení na sebe přijati, ale taky dcerám
téhož Martina Pergla s téhož domu dvě sta osumdesáte rejnských

takto vyplatiti musí, a sice:
Anně s prvního manželstva 100 zlr,
Alžbětě z druhého detto 80 zlr,
pak na podíl otcovský pro manželku svou zanechá 100 zlr, facit 280 zlr.
f 186a
Vše věrně a bezelstně.
Pro stálost toho kup a prodej tento od obojí smlúvu činící strany podpisem jména stvrzen a od svědků, však jim bez újmy a škody, společně podepsán, do knih gruntovních města Strážnice vtažen býti se povoluje.
Jenž se stalo v městě Strážnici d[ne] 7ho Aprilis [1]788.

Jann Ratiborský + Martin Pergl
svědek odevzdavatel

Pavel Pergl + Jozef Ratiborský
svědek
Karel Svoboda
gruntovního ouřadu zastavatel

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 187 fr 28 kr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret worden.
Sig[num] Strassnitz den 30ten Decembris [1[795. Ignatz Prat, Kanzelist.
No IIdo
Hypothec. Ob diesem Hause haftet 100 fr Kapitali den Pater Piaristen gehörig, welche hier secundo loco vorgemerkt worden.
De sessione 17te Octob[ris] 1800. Prat.
III
Laut im Buche Contractuum de a[nn]o [1]790 folio 379 einverleibten contract und an dem Hause 500 fr dem Wenzl Ratschek gehörig vorgemerkt worden.
De sessione 28te Januarii 1802. Prat.