Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

98 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Pánka

f 241a
Jest jich k tomu statku 6, Václav, Kateřina, Jan, Anna, Ondra, Zuzanna a Veruna macocha jejich sedmá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Podsedek požár zaplacený za 50 zl, se dvěma koňmi a jiným hospodářstvím.
Dva vinohrady v Telecí hoře zaplacené z boudú a presem za 100 zl.
Na vinohradě v Ronové hoře na Sudoměřicku zaplaceného
30 zl.
Roubanice u samej cesty za 5 zl.
Štěpnička u Lazu za 6 zl.
Roubanice na Nádavky za 7 zl.
Roli kus slově Podcestík pod Nádavky za 5 zl.
Viktorin švec v Strážnici dlužen za víno 7 zl.
Pavel Hachů dlužen 12 zl.
Peněz hotových našlo se 7 zl.
Summa 229 zl.
Z toho se zaplatiti má dluhův toto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Svatého 1 zl.
Starším [radějovským] 22 gr 2 den.
Janovi Pánkovi 1 zl.
Summa 2 zl 22 gr 2 den.
Zůstává čistého statku mimo dluhy 226 zl 7 gr 5 den. Dělíc to na 7 dílů, přijde každému po 32 zl 9 gr 4 ½ den.
f 241b
Ondra přijal na svůj díl:
Podsedek ze 2 koňmi a jiným hospodářstvím za 50 zl.
Kus vinohradu v Telecí [hoře] z půl boudou a půl presem za 50 zl.
Rúbanici na Nádavky za 7 zl. Summa 107 zl.
Z toho sobě srazil dílu svého 32 zl 9 gr 4 ½ den. Zůstává dopláceti ještě 74 zl 20 gr 2 ½ den, placením po 6 zl. Rukojmě Jan Pánků, Martin Menšíků S.R.S.A N.

Jan přijal na svůj díl:
Vinohradu kus v Telecí hoře s půl boudou a půl presem za 50 zl.
Štěpničku u Lazu za 6 zl. Summa 56 zl.
Zůstává dopláceti 23 zl 20 gr 2 ½ den, placením po 3 zl. Rukojmě Pavel Hachů, Ondra Pánků S.R.S.A N.

Veruna vdova přijala na svůj díl na vinohradě na Sudoměřicku 30 zl. Zůstává se jí dodati ještě 2 zl 9 gr
4 ½ den.

Zuzanně zanechává se rúbanice u samé cesty za 5 zl. Zůstává se jí dodati 27 zl 9 gr 4 ½ den.

Kateřina přijala kus roli slově Podcestek 5 zl. Zůstává se jí dodati 27 zl 9 gr 4 ½ den.
f 242a
Pavel Hachů přijal na díl Anny manželky své dluhu na sobě sraženého 12 zl, dluhu na Viktorinovi 7 zl. Zůstává se jemu dodati 13 zl 9 gr 4 ½ den.

Václavovým dítkám do Kněždubu 32 zl 9 gr 4 ½ den.

Více náleží nahoře psaným nápadníkům kromě Veruny macochy jejich louka u Žerůvky, kterou neb[ožtík] Jan Pánek na smlouvách svadebních sobě vymínil a ji Veruně nepoddal. Prodána jest Ondrovi polovici za 20 zl, Janovi druhú polovici za 20 zl. Z toho sobě srazil každý dílu svého 6 zl 20 gr, a tak dopláceti mají 26 zl 20 gr, placením jeden každý po 2 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1606 přijato hotových peněz 7 zl.
Z toho zaplaceno dluhu 2 zl 22 gr 2 den.

Veruně vdově dodáno ostatek dílu jejího 1 zl 9 gr 4 ½ den. A tak díl svůj zouplna a docela přijala.
Zuzanně dáno na díl její 1 zl 11 gr 6 den.
Kateřině dáno též 1 zl 11 gr 6 ½ den.
Písaři dáno od rozdílu 4 gr 2 den.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Ondry Pánkového za g[runt] 3 zl. Ty přijala Kateřina na díl svůj.
f 242b
Václav nahoře psaný oženíc se zemřel a dítěte po sobě zanechajíc také zemřelé a spravedlnosti po sobě zanechal 32 zl
9 gr 4 ½ den. Ta spravedlnost připadla na Dorotu Papášku, mateř dítěte Václavového, na Jana, Ondru strejce a Kateřinu a Zuzannu, tetky její, přijde na každého po 6 zl 13 gr 6 ½ den.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Ondry za grunt 3 zl. Též on položil za louku 1 zl.
Ty 4 zl přijala Kateřina na svůj díl.
Ondra ut s[upr]a srazil sobě na gruntě svém nápadu po dítěti Václava, bratru jeho zemřelém, 6 zl 13 gr 6 ½ den.
Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Ondry za grunt 4 zl. Přijal je Václav Šimonec po Dorotě Papášce z Kněžduba nápadu po Václavovi, sirotku zemřelým.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Ondry za statek a g[runt] 4 zl. Zuzana přijala ty 4 zl na díl svůj.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Ondry za statek 6 zl. Z toho vzala Dorota 2 zl a Zuzanna 4 zl.
Od Jana přijato za vinohrad 2 zl.
Též od něho přijato za louku 1 zl.
Od Ondry přijato za louku 1 zl.
Zuzanně dáno na díl její 4 zl.

Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Ondry za statek a vinohrady 6 zl. Též od něho přijato za louku 1 zl.
Zuzaně dáno na díl její 7 zl, přijal je muž její.
Od Jana Pánka přijato za vinohrad 2 zl. Ty přijala Zuzanna na díl svůj.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Ondry za grunt 6 zl.
Též od něho přijato za louku 1 zl.
Zuzaně dáno na díl její 7 zl.
Od Jana Pánka přijato za vinohrad 2 zl. Přijala je Zuzanna na díl svůj.
f 243a
Letha 1615 za fojta Jury Vávrového Ondra Pánků položil za grunt 6 zl.
Též od něho přijato za louku 1 zl.
Od Jana Pánka za vinoh[rad] a loučku přijato 3 zl. Ty jsou vydány Kateřině na díl její.
NB. Našlo se, že Zuzanna na díl svůj přebrala 4 zl 2 gr 2 ½ den. Ty jest zase položila a jsou vydány Kateřině na díl její.
Letha 1616 za fojta Ondry Žákového Ondra Pánků položil za grunt 6 zl. Z toho dáno ostatek, což Kateřině dílu otcovského náleželo 4 zl 25 gr 1 ½ den.
Od Jana Pánka za vinohrad a loučku přijato a dáno Kateřině 2 zl.
Dáno z nich Václavovi Šimuncovi po Dorotě ostatních 13 gr
½ den. A tak tu nic více nemá.
Kateřině vydáno na díl její 20 gr 4 den.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Ondry Pánkového přijato za grunt peněz ročních 6 zl. Ty jsou vydány Zuzanně na díl její s dovolením Kateřiny.
Od téhož Ondry přijato za louku 1 zl. Ten 1 zl jest vydán Kateřině na díl její.
Letha 1617 za fojta Martina Kašparového od Jana Pánkového přijato za vinohrad 2 zl. Ty sou vydané Kateřině.
Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Ondry Pánkového za grunt a louku přijato peněz 7 zl. Dáno z toho Kateřině 4 zl a Zuzaně 3 zl.
Urban Ambrů ujmouce se toho gruntu po nebo[žtíkovi] Ondrovi Pánkovi zůstalého, porazil sobě [což bylo na něm dopláceti] po Zuzanně, manželce své summy 12 zl 6 gr 3 den.
A tak jest ten grunt zouplna zaplacený.