Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

99 Grunt Jiříka Svadčiny

f 192a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch červenejch purgkrechtních v listu 18 ten vejš psaný Jiřík koupil jest podsedek svuoj po Janovi Popovským zuostalý za summu 110 R.
Na to jest téhož letha ut s[urp]a položil závdanku [15]92 a [15]93 peněz purgkrechtních 18 R a tak ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává obci předměstskej strážnickej rok po roku po 5 R, totiž 92 R.
Na to jest letha [15]93 a [15]94 zadržel 7 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu Pavel Tuhej, Daniel Mazánků, Jan Michnů, Mikuláš Trubačů S.R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Jiřík Svadčina na zadržalé peníze obci předměstské peněz purgkrechtních 5 R.
Letha 1595 položil Jiřík Svatčina peněz purgkrechtních za grunth 5 R.
Přijaty na obec.
Letha [15]96 položil Jiřík Svadtčina za grunt obci 5 R.
Leta [15]97 položil Jiřík Peštrnák jinak Svadčina za grunt obci předměstskej 5 R.
Leta 1598 položil Jiřík Svadčina za grunt svůj obci předměstskej 5 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
f 192b
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jíra Svadčina za grunt svůj obci předměstské 4 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jíra Svadčina obci předměstské za grunt 5 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jíra Svadčina za gr[unt] obci předměstské 2 R 15 gr.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jíra Svadčina za grunt obci předměstské 5 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jíra Svadčina za g[runt] obci předměstské 5 R.
Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno od pana ouředníka Jírovi ut s[upr]a, aby podsedek svůj požár toliko po 3 R doplácel.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra Svadčina za grunt obci předměstské 1 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jíra Svadčina za gr[unt] obci předměstské 3 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra Svadčina dvojích peněz po 3 R obci předměstské, učiní 6 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra Svadčina za gr[unt] obci předměstské 3 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra Svadčina za g[runt] obci předměstské 2 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jann Ruka na místě Jíry Svadčiny položil obci předměstské 2 R.

Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jann Ruka položil za grunt peněz obci předměstské 2 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Ruka položil za gr[unt] obci předměstské 2 R.

Pusté
f 193a
Letha Páně 1631 za purgmistra Jiříka Praštka prodán jest s povolením pana ouředníka strážnického ten požár Martinovi Chmelařovi ze Stěbočan bez závdanku za summu 80 R, platiti jej má ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, stavení a povinnosti panské i obecní Martin Příhoda a Valenta Tesbír S.R.S.a N.

Letha Páně 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Martin Chmelař prodal ten gr[unt] Pavlovi Svobodovi a Pavel Svoboda nemoha jej držeti, prodal jej zase Janovi Rudskému za 80 R, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Adam Syrinský a Jan Bobek S.R.S.a N.

Letha 1640 za purkmistra Jiříka Praštka a spoluradních jeho po odjití Jana Rudského z gruntův Jeho [Mil]osti Páně zaprodán jest zase, aby k spuštění nepřišel, Petrovi Sosnovskému za summu 80 R bez závdanku, placení při každých posudcích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně a obecní Valek Tesbír a Jan Bobolecký SRSaN.

Pusté

Letha Páně 1671 dne 24. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho jsouc ut supra požár od mnoha leth pustý, aby pak do konce na ruinu nepřišel a tudy všeliké povinnosti panské i obecní aby nehynuly, J[ejich] Op[atrnosti]
f 193b
pan purgkmistr a páni radní týž požár prodali sou Martinovi Gajdovi za summu 60 zlm bez závdanku, platíc po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný k užívání.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Matouš Gejda a Jan Studenský SRSpaNR.
Letha Páně 1671 a 1672 za purgkmistra ut supra Martin Gejda položil za grunt svůj obci městské 1 zlm.
Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do svého počtu sobě za příjem položil.

Letha Páně 1688 dne 20. Januarii za purgkmistra pana Václava Žarůška a spoluradních jeho jsouce ten grunt ut s[upra] bez hospodáře, aby větší skázy a ruině nepřišel, dosazen jest naň Pavel Vykročil a v summě mu puštěn za 60 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za vystavení a jiné povinnosti panské i obecní S.R.S.N. Martin Sklenovský a Martin Gajda dne a leta ut s[upra]. Platiti jest k obci.
Leta Páně 1699 dne 6. Novembris za purgmistra p[ana] Jana Dašického Pavel Vykročil položil za gr[unt] ut s[upra] k obci městské na zaplacení dluhu Balášom 35 kr, za který se mu vypisuje 1 zlm.
f 194a
Letha Páně 1701 dne 22. Augusti za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického a spoluradních téhož letha zemrouc Pavel Vykročil a pozůstalá po něm vdova Dorotha na tomž gr[untu] zůstávati a všelikých povinností zbejvati nemohouc, prodala je Václavovi Kristoňovi za summu 60 zlm. Za vystavení toliko jí dal 4 zlr a co neb[ožtík] její vyplatil, to jemu pustila, totiž 1 zlm, který jemu zde za zaplacený [se] vypisuje, ostatní summu tech 59 zlm platiti bude povinen k obci města Stráž[nice] po 1 zlm každoročně. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti všeliké p[an] Jan Hlubocký a Philip Studenský S.R.S.V.N. Stalo se dne a leta ut s[upra].
NB. Tyto obě odevzdávky Vykročilova i Kristoňova patří pod Nr 100.

Letha Páně 1712 dne 11. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních toho času jsouce grunt ut supra (vyjmúce ty dva zápise sub NB. notýrované, které se omylem staly) od mnoha leth pustý
f 194b
a jen toliko holé místo, na takový se ohlásil Jiřík Lipa, aby jej vystaviti mohl. Pročež chtíce J[ejich] Opatr[nosti] páni, aby obec městská se rozmnožovala a douchody jak cís[ařské], tak panské aby růstly, nahoře psanému Jiříkovi Lipovi k vystavení jej dopustili. Aby ale jej tím lépejíc zvelebiti mohl, tehdy na summě, v kterej se jemu týž grunt púští, totiž jak prve byl v 60 zlm, se jemu za vystavení třetí díl upúští, totiž 20 zlm a ostatních 40 zlm bude povinen platiti obci městskej každoročně po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný do šesti leth.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností Frantz Jure a Matěj Glogovský. Stalo se d[ne] a letha ut supra S.R.S.V.a N.

f 195a
Letha Páně 1713 dne 1. Maii za purgkmistrovství pana Phi[lipa] Černého a spoluradních toho času jsouce grunt ut supra od Jiříka Lipy zaujatej, takový zasej státi nechal a nevystavil. Pročež tehdy aby to místo hospodáře dostati a se vystaviti mohlo, taky město k zvelebení a jak císař[ské], tak panské povinnosti k rozmnožení přišlo, se Martinovi Kořenkovi za volný a svobodný v prodajnej summě ut supra, totiž 60 zlm, připisuje a odevzdává. Z tej pak summy za vystavení třetí díl se upouští, totiž 20 zlm, ostatních 40 zlm bude povinen platiti obci městskej každoročně po 2 zlm, polhocení má do šesti leth.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelikých povinností p[an] Andris Weiner a Jiřík Hrachovský. Stalo se dne a letha svrchu psaného R.V.

Přípis domu Jury Myšky

Leta Páně 1771 dne 15. Februarii za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času předstúpil do domu radního nahoře psaný Jura Myška a ohlásil, kterak on ten po svém neb[ožtíku] otci Tomášovi Myškovi pozůstalý dům
f 195b
na sebe potahuje v summě 100 zlm, však v tom domě syna jeho Rozára Rašková své svobodné bydlení v tej vystavenej polovici míti má. Však on Jura Myška cokolvěk tej vystavenej polovice koštovat bude, kdyby spolem [v] svornosti nemohli, nahradit povinen bude, sklep ale [a] humna polovic spolem užívati mají. Pročež se jemu Jurovi Myškovi za jeho vlastní a volný s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 40 zlm obci mněskej při posudcích ročně po 2 zlm připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravování gruntu a placení povinnosti cís[ařsko] král[ovské], vrch[nostenské] a mněst[ské] p[an] Franc Gatty a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se dne a roku ut supra.
NB. Povinnosti napolovic platiti zavázáni jsou.

Ob diesem Haus haftet 50 fr Marischlerischen Waisengelder, welche hier primo loco versicheret worden.
Strassnitz den 24ten Octobris [1]795. Ignatz Prat, Kanzelist.