Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

99 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Odračky

f 324a

K tomu statku jest jich 5, Jan z první manželkou splozený, Jakub, Martin, Anna, Jíra z druhou manželkou zplozený, Dorota mateř jejich šestá.

Vyhledalo se spravedlnosti na těchto věcech:
Grunt s půl lánem roli, ze 4 konimi, hříbětem, ze 2 vozy, ze dvouma bránami i se vším osetím, kteréž zaplaceno jest, summy 150 zl, placením od letha 1614 po 6 zl.
Půl achtele vinohradu v Veselé hoře zaplacený 110 zl.
Půl achtele vinohradu v Leskové hoře zaplacený za 20 zl
Na půl achteli vinohradu v Fryzáku zaplaceno 36 zl.
Zahrada Mackovská blíž Hučláka u pradlí zaplacená za summu 26 zl.
Druhá zahrada u Hučláka podle Jíry Tkadlcového za 20 zl.
Zahrada v koutě za lesem podle Hasákovské za 22 zl.
Zahrada Maluškovská při Podlúčkách za 20 zl.
Zahrada Mackovská při roubanicích za 14 zl.
Zahrada Hlidáčovská též při roubanicích 30 zl.
Zahrada sečitá při struze ležící podle Jana Prčka za summu 15 zl.
Chmelinec orací za svodnicí za 12 zl.
V statku n[ebožtíka] Jana Švirgy dílu nedobraného po Babuši, prvnější manželce jeho 33 zl.
Krávy dojné 3, dvě jalovice, jedna lonská a druhá letojší za 20 zl.
Svinského dobytka jest 3 za 3 zl.
Včely 13 po 22 ½ gr za 9 zl 22 ½ gr.
Obilí nemlácené rži 50 kop, ovsa 15 kop, ječmene 6 kop a prosa 3 kopy, to jest zanechané k setí.
f 324b
Vína mladého bečka za 18 zl.
A druhá bečka vína zanechána na zaplacení dluhův pozůstalých.
Summa všeho statku 558 zl 22 ½ gr.
Dělíc tu summu na 6 dílů, přijde každému po 93 zl 3 gr
5 den.
V statku n[ebožtíka] Martina Ondračkového co těmto sirotkům náleží, má se dohledati a tuto připsati i rozděliti.

Dorota vdova přijala na díl svůj grunt s půl lánem roli, ze 4 konimi, hříbětem, ze 2 vozi, pluhem, 2 bránami a jiným domovním hospodářstvím v summě 150 zl.
Krávy dojné 3 a dvě jalovice, jedna lonská a druhá letojší za 20 zl.
Dobytka svinskýho 6 kusů za 3 zl.
Včely sedmery po 22 ½ gr za 5 zl 7 ½ gr.

Na půl achteli vinohradu Švirgovským v Fryzáku zaplaceného 36 zl. Má jej sobě dopláceti, jakž v rejstřích horenských zapsáno jest.
Půl achtele vinohradu v Leskové hoře za 40 zl.
Zahrada u Hučláka podle Jíry Tkadlcového v 20 zl.
Zahrada Mackovská při Hučláku za 26 zl.
Summa 280 zl 7 ½ gr.
Z toho sobě srazila dílu svého 93 zl 3 gr 5 den a tak zůstává dopláceti sirotkům mimo poražení dílu svého sumu
187 zl 3 gr 5 den. Placením takto: za grunt po 6 zl, za zahrady a jiné věci po 4 zl od letha 1614, až se z gruntu 9 zl s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Malých vyplní.

Jan přijal na svůj díl zahradu Mackovskou při roubanicích ležící za 14 zl.
f 325a
Půl achtele vinohradu v Veselé hoře za 110 zl.
Chmelinec orací při svodnici za 12 zl.
Včely 6 po 22 ½ gr v summě 4 zl 15 gr.
Summa 140 zl 15 gr.
Z toho sobě porazil dílu svého 93 zl 3 gr 5 den a tak zůstává bratřím svým dopláceti 47 zl 11 gr 2 den, placením od letha 1614 po 4 zl.

Jakubovi zanechává se na díl jeho zahrada sečitá podle Jana Prčka ležící za 15 zl.
Zůstává se jemu k doplnění dílu jeho ještě summy 71 zl 3 gr
5 den.

Anně zanechává se na díl její zahrada Hlidáčkovská při roubanicích za sumu 30 zl.
Zůstává se jí k doplnění dílu jejího 63 zl 3 gr 5 den.

Jírovi zanechává se zahrada Maluškovská za 20 zl.
Zůstává se jemu k doplnění dílu jeho 73 zl 3 gr 5 den.

Těch zahrad Jakubovej, Martinovej, Anninej a Jírovej užívati má Dorota mateř jejich do zrostu těch sirotků a má ty zahrady dobře dělati, sirotky opatrovati, jim křivdy nečiniti a šaty náležitě na ně jednati. Stalo se sepsání těchto statků za fojta Jíry Tkadlce letha Páně 1614.
f 325b
Příjem a vydání:
Letha 1613 a 1614 za fojta Jíry Tkadlcového z statku n[ebožtíka] Martina Ondračkového nápadu po strejci těchto sirotkův přijato 4 zl. Z toho dáno Dorotě vdově na díl její
20 gr, Janovi sirotku 20 gr.
Po rozdílu statku tohoto našlo se podle vysvědčení lidí hodnověrných, že Mikuláš Ondračků, otec neboštík sirotků

těchto, dlužen zůstal neb[ožtíku] Jakubovi Ondračkovýmu bratru
svému půjčených 1 zl. Takový 1 zl jest daný Markytě, vdově po témž Jakubovi Ondračkovi pozůstalé.
Ten dluh má se ze všech dílů poraziti.
Od Jana Mlynáře na místě Doroty manželky jeho za statek přijato 4 zl.
Od Jana sirotka za statek, což přes díl svůj převzal, přijato 2 zl.
Z statku n[ebožtíka] Jana Švirgy přijato 5 zl 15 gr.
Leta 1615 za fojta Jana Šmatláně Jan s[irotek] za statek převzatý 3 zl.
Z statku n[ebožtíka] Jana Švirgy přijato 2 zl.
Z statku Martina Ondračkového přijato 2 zl.
Z toho vydáno Dorotě na díl její 12 [gr], Janovi sirotkovi na díl jeho 12 gr a ostatek těch peněz jiným sirotkům zanechány jsou.
Podle bedlivého vyhledání [našlo se] při statku Martina Ondračkového, že na gruntě Jíry Okáníčka těmto sirotkům a Dorotě, mateři těch sirotkův, ještě k doplácení zůstává 1 zl 18 gr 2 ½ den. Ty když přijaty budú, má se z nich vydati:
Dorotě mateři 9 gr 4 ½ den.
Janovi sirotku 9 gr 4 ½ den.
Sirotkům mladším ostatek zanechati.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka od Jana Mlynáře přijato za grunt peněz ročních i za statek 5 zl.

Jíra sirotek napřed psaný umřel a dílu svého po sobě zanechal 93 zl 3 gr 5 den, dělíc to na 5 dílů, dostane se každému z nich po tom Jírovi spravedlnosti po 18 zl 18 gr
5 den.
Jan ujal zahradu, kteráž byla Jírovi zanechána, slove Maluškovskou za 20 zl. Z toho sobě srazil dílu svého 18 zl
18 gr 5 den, dostane se Janovi doplatiti z té zahrady 1 zl
11 gr 2 den. Ty 1 zl 11 gr 2 den Jan ihned doložil a dány do truhlice.
Dorotě, mateři těch sirotků, náleželo též na díl její s dítkami 18 zl 18 gr 5 den. Ty sobě s Janem manželem svým poráží na placení a tak se tuto klade jako by těch 18 zl 18 gr 5 den položila.
Od Jana sirotka za statek jiným s[irotkům] položených přijato 2 zl.
f 326a
Více z statku n[ebožtíka] Martina Ondračky přijato do tohoto statku 2 zl. Vydáno z nich Dorotě 12 gr a Janovi též
12 gr a na sirotky 3 zanecháno v truhlici 1 zl 6 gr.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Drašťového od Jana Mlynáře položeno z gruntu peněz ročních 6 zl.
Od Jana sirotka za statek těmto sirotkům přijato 2 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Liškového od Jana Mlynáře za grunt peněz ročních přijato 6 zl.

Od Jana sirotka za vinohrad neb statek převzatý 2 zl.
Letha Páně 1623 za fojta Jíra Tkadlcového přijato od Jana Mlynáře za statek převzatý 1 zl. Ten zůstává při ouřadě kněždubským.
Leta 1625 za fojta Jana Šmatláně jakož jest sirotek Jan půl achtele vinohradu v hoře Veselé v summě 130 zl na sebe přijal a po sražení dílu svého z něho i za jinej převzatej statek summy 47 zl 11 gr 2 den dopláceti měl. Vyhledalo se, že vejš psaný Jan sirotek za týž vinohrad a převzatý statek do letha 1619 vyplnil peněz 11 zl a tak ještě dopláceti zůstává 36 zl 11 gr 2 den. Takový pak vinohrad vejš psaný v hoře Veselé týž Jan sirotek profrejmarčil Václavovi Stehlíčkovi z Choryně kuchaři, za kterýž jest jemu od téhož Václava Stehlíčka jinýho vinohradu čtvrt achtele v hoře Vlčí ležícího a 13 zl peněz hotových odvedeno na ten spůsob, aby on Václav Stehlíček takového půl achtele v hoře Veselé ležícího zouplna za zaplacený jměl. A on Jan sirotek aby z téhož čtvrt achtele vinohradu v Vlčí hoře svrchu oznámených 36 zl 11 gr 2 den svým bratřím a sestře doplácel.