Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

10 Grunt Martina Fifíka

f 83a

Letha 1587 v neděli před svatým Bartholomějem Martin Fifíků koupil jest grunth s půl lánem roli, se dvěma koňmi, s vozem, pluhem a jiným k tomu příslušenstvím od Marka Tvrdoňového za 300 R.
I nachází se, že j[es]t tenž Martin od letha [15]87 až do letha [15]93 témuž Markovi Tvrdoňovýmu závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 72 R. A ještě od letha [15]94 při s[va]tým Jiří dopláceti Markovi Tvrdoňovi zůstává 228 R, kderejchžto 228 R pořadně pokládati má po 8 R.

Letha [15]94 Martin vejš psaný položil za grunth peněz purgkrechtních Markovi Tvrdoňovi 8 R.
Letha [15]95 Martin vejš psaný položil za grunth peněz purgkrechtních Markovi Tvrdoňovi 8 R.
Letha [15]96 Martin vejš psaný položil za grunth svůj peněz purgkrechtních Markovi Tvrdoňovi 8 R.
Leta [15]97 položil Martin Fifík za grunt svůj ročních peněz 8 R.
Ty jsou vydány Markovi Tvrdoňovi.
Leta 1598 položil Martin Fifík za grunt svůj ročních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového 8 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Martin Fifík za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového 8 R.

f 83b
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Martin Fifík za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového 8 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Martin Fifík za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového 8 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Martin Fifík za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového 4 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Martin Fifík za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrodňového 8 R.
Letha 1606 za fojta Jana Miklošových puštěn od pana ouřadníka tento grunt požár na placení po 6 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošových položil Martin Fifík za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového 3 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Martin Fifík za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového 6 R.
NB. Odvedeno na tomto gruntě Petrovi Jana Hoškového na díl Zuzanny, dcery neb[ožtíka] Marka Tvrdoňového, manželky jeho summy 35 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového položil Martin Fifík za g[runt] 4 R.
Z toho přijal Petra Jana Hoškového na díl Zuzany manželky své 2 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového zanecháno 2 R.

Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Martin Fifík za g[runt] 5 R.
Z toho dáno Petrovi Jana Hoškového na díl Zuzany ženy jeho 3 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového zanecháno
2 R.

Letha 1612 za fojta Jana Miklošového prodal Martin Fifík z půl lánem roli grunt Tomášovi Kokoškovu za summu, což za ni dopláceti zůstane, totiž 132 R, přidal jemu 2 koní, půl vozu, pluh s železami, bránu, polovice osetí ozimního i jarého, sobě vymínil jedny hony roli do smrti. Dal mu závdanku 6 R, platiti má od letha 1612 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti JM Páně Martin Košut, Mikuláš Králů, Jan Machalků, Adam Bocheň, Jan Masařů, Martin Masařů S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Tomáš Kokošků za grunt 6 R.
Z toho dáno Petrovi Jana Hoškového na díl Zuzanny ženy jeho 3 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového zanecháno
3 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Tomáš Kokošků za grunt 6 R.
Z toho dáno Petrovi Jana Hoškovýho na díl ut s[upr]a 3 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového 3 R.
f 84a
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Thomáš Kokošků za g[runt] nápad[níkům] ut s[upr]a 6 R.
Z toho vzal Petr Hošků na díl manželky své 3 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového 3 R.
Letha 1615 za fojta Martina Mlejnka Tomáš Kokoška položil za grunt nápadníkům svrchu psaným 5 R.
Ty sou vydány Petrovi Jana Hoškového samému.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Tomáš Kokoška položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka], nápadníky svrchu psané 6 R.
Z toho dáno Dorotě nemocné všech těch 6 R.

Leta svrchu psaného Tomáš Kokoška prodal ten grunt s půl láne[m] roli a se vším příslušenstvím, jakž jej sám měl, za tu summu, což na něm ještě dopláceti zůstává, totiž 100 R, Václavovi Matoušovému. Závdanku dal jemu 10 R, platiti má každého roku po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Horňák, Mikuláš Uhlík, Martin Trnka, Mikuláš Pulec, Jan Vítků a Tomáš Kokoška SRSN.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcové[ho] Václav Matoušů položil za grunt peněz ročních 6 R.
Z toho dáno Petrovi Jana Hoškového 3 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového zanecháno 3 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Václav Matoušů položil za grunt peněz ročních 6 R.

Z toho dáno Petrovi Jana Hoškového 3 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového zanecháno 3 R.

Letha Páně 1623 za fojta Jana Markového po smrti Václava Mathouše prodán jest grunt tento Jurovi Tvrdoňovému za summu tu, což na tom gruntě dopláceti pozůstává, bez závdanku a platiti má po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Martin Masař a Jura Peprný S.R.S.a N.

Letha 1628 za fojta Pavla Mlejnka po smrti Jíry Tvrdoňového prodán jest grunt tento Mikulášovi Mlejnkovi za summu, tu, což na tom gruntě dopláceti pozůstává, bez závdanku a platiti jej má každoročně po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Šimek Zálezský a Mikuláš Janča S.R.S.a N.
f 84b
Letha 1636 za fojta Petra Hoškového týž fojt a ouřad prodali grunt s půl lánem roli Adamovi Karubcovi za summu
100 R, placení komu náležeti bude ročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě Jura Škoda, Jakuch Míchů SRSN.
Letha 1640 za fojta Martina Horčice Adam Karubecký položil za grunt svůj ročních peněz 1 R.
Ten zůstává za ouřadem.

Leta 1641 za fojta Tomáše Koplového ten svrchu [psaný] grunt s polouláním roli připisuje se polovici gruntu, totiž ze čtvrtí roli Adamovi Karubcovému. Poněvadž na jinejch gruntech jest odpuštěno i jemu se odpouští, totiž za summu 25 R, placení komu náležeti bude po 1 R. Odevzdán za volný.
Rukojmě Tomáš Jíry Tkadlcových, Adam Halíčků SRSN.
Druhá čtvrt od téhož gruntu se připisuje Jurovi Tesařovému i z gruntem za summu 25 R, placení komu náležeti bude po 1 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinší Václav Tkadlců, Martin Šimkových SRSN.
Letha 1646 za fojta Jana Banača Adam Karubecký položil a přijal Jan Marků 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Adam Karubecký položil 1 R a Jan Marků je přijal.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Šimkového Adam Karubecký položil a Jan Marků přijal 1 R.
f 85a
Letha Páně 1649 za fojta Jana Mlýnkového ta čtvrt připisuje se Jírovi Zimákovi, kterou taky Jíra Tesař v držení měl, za summu 25 zlm bez závdanku. Ode[v]zdán za volný.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Václav Tkadlec, Jan Hrubý SRSN.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Mikuláše Poučeja Jakub Řehoř ujal čtvrt roli po Adamovi Karubovi s půl gruntem za summu 25 zlm bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Straštík a Martin Ctibora SRSAN.