Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 Grunt Václava a Petra, bratruov vlastních, synuov Jana Hoškových

f 103a

Letha 1593 v sobotu před obrácení na víru křesťanskou svatého Pavla Jan Hoškuov prodal jest grunth z jedním lánem roli Václavovi a Petrovi synům svejm za summu 300 R. Místo závdanku mají vyplniti 20 R, [z] kderéhožto závdanku podle zápisu knih starých purgkrechtních v listu 134 náleží:
Za dluh nebož[tíka] otce jejich do Strážnice 10 R.
Item Matoušovi Kolaciovi do Lipova 7 R.
Item do zboru vrbeckého 2 R.
Item tesařům 1 R.
A platiti Petr a Václav při Vánocích od letha [15]94 mají pořadně po 10 R.
Kterémužto gruntu jest otec jejich za živnosti své témuž Václavovi a Petrovi tyto věci přidal: koně orací, ozimé osetí a jiné hospodářství, i dobytek všelijaký kromě dvou krav nejlepších, ty jest manželce své, mateři napřed psaného Václava a Petra, aby je sobě vzala.
Též osetí ozimé na jednom Záblatí vymínil více.
Kači jedno lože šatů a jalovice aby jí to vydané bylo, též vymínil.
f 103b
Item nevěstě svej Kateřině aby jí s toho statku ovci s jehnětem vydali, poručil.
Item více Petrovi volka nejlepšího toho vydati mají.
A mateři svej sou povinni Petr a Václav každého roku do smrti jedny honce roli spravovati a semenem jejím osívati, totiž na Díle druhé hony od předku.
Též Mezi cesty jedny hony.
A na Záblatí jedny horní hony.
Též oddává se tejž mateři k užívání malý vinohrad, aby ho ona do smrti užívala a platila. A po její smrti, cožkoliv na něm zaplaceného bude, to má náležeti Petrovi bez překážky jiných dětí.
Item druhej vinohrad větší, cožkoliv na ně[m] zaplaceného, to podle vlastní vůle nebož[tíka] otce těch sirot[ků], kderejž j[es]t to za zdravýho života nařídil Václavovi a Janovi, aby jej sobě doplatili, oddal. Však dokudkoli mateř těch sirot[ků] živa bude, to sou jí povinni Petr a Václav na svůj náklad dělati.
A velikého vinohradu spolu Václav s Petrem platíce jej dělati a užívati a potom po smrti mateři malého vinohradu má Petr užívati a velikého vinohradu Janovi, bratru vejše psaných, polovici postúpiti.

f 104a
A což na Krajině na Tasovsku zaplaceného j[es]t, toho mateř má užívati, pakliže by umřela, to má na tři syny připadnouti.
Item více na vinohradě v Starej hoře a na druhém, kterej Martin Kopl drží, k tomu mateř a dítky všecky právo společné jmíti mají.
Toto pak všechno nebož[tík] Jan Hošků, otec napřed psaných synuov, za živnosti svej v přítomnosti fojta a starších vrbeckých nařídil a i to těmito slovy doložil.
Co se na vinohradech zaplaceného nachází, i ty vinohrady, též grunth z těmi přídavky tak správně odevzdal a mimo jiné dítky své za zdravého života zmocnil, a to proto, že oni v jeho starosti a v sešlosti věku, když již choditi a z sebou hejbati nemohl, též manželka jeho, po štyři letha náležitě chovali a opatrovali.
Nato nadevšecko mimo předešle dobrovolně statku svrchu psaného odkázaného díl rovný a jednostejný jako které jiné dítě jmíti mají.
Rukojmě za Petra Štěpán Šáchů, Jan Štěpána Šáchového, Jan Vašíčků, Mikoláš Kubíčků, Martin Machnička S.R.S.A N.
A za Václava Martin Kačerů, Jan Matoušků, Tomáš Horčiců, Jíra Cihlář, Jan Kovářů S.R.S.A N.
f 104b
Letha [15]94 položily napřed psané osoby za statek svůj koupený 20 R.
Z toho dáno do Strážnice za dluh nebož[tíka] otce těch nápadníků, kteréž Jan Skřička purgkmistr k svému počtu přijal 10 R.
A druhých 10 R dáno za dluh do Velké za bečku vína, kteréž Vaněk Jakšových purgkmistr k sobě přijal 9 R 5 gr.
A na zbor vrbeckej dáno 25 gr.
Těch 9 R 5 gr vejš psaných do Velikej ku právu za dluh vejš psanej nepřináleželo, jsou zase navráceny a jsou vydány osobám vejš psaným, a to těmto:
Matoušovi Kolaciovi do Lipova 7 R.
Tesařům dáno 1 R.
A na zbor dodáno poručených 1 R 5 gr.
Letha [15]95 položili Václav a Petr Hoškových za grunth peněz purgkrechtních 10 R.
A mimo to sobě tenž Václav a Petr každá z nich díly své, což jim na tom gruntě náleželo, po 35 R srazili – 70 R.
Letha [15]96 položil Václav a Petr Hoškových za grunth peněz purgkrechtních 10 R.
Letha [15]97 položili Václav a Petr Hoškových za grunt svůj peněz purgkrechtních 10 R.
Leta [15]98 položil Václav a Petr Hoškových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hoška 10 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Václav a Petr Hoškových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hoška 10 R.

Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Petr Hoškových za grunt 5 R.
A Kateřina Václava Hoškových položila 2 R 15 gr. Ty jsou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hoška.
f 105a
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa prodán grunt z půl lánem roli, z vinohradem na Lipovsku v Slavkovské hoře, ze dvěma koňmi, z vozem, pluhem a jiným hospodářstvím, pozůstalý po n[ebožtíku] Václavovi Hoškových, Kateřině, manželce téhož nebo[žtíka] Václava napřed psaného, za summu 230 R. Místo závdanku porazila sobě dílu svého 38 R 3 gr 5 den, zůstává dopláceti mimo srazení dílu 191 R 26 gr 5 den, placení od letha 1601 po 8 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Ještíků, Tomáš Vrtalů, oba z Lipova, Václav Žílových, Petr Janíčkův S.R.S.A.N.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Petr Hošků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hoškových 5 R.
A Jíra Tkadlec na místě Kateřiny ut s[upr]a manželky své položil na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Hoškových 5 R.
A tak z těch obou gruntů mají jíti na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hoška přední peníze po 10 R, potom teprve na Václava Hoškových.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa jakož náleželo na tomto gruntě Pavlovi Pěrkovi peněz skoupených od Zuzanny a Mikuláše, s[irotků] n[ebožtíka] Jana Hoška, totiž na gruntě Petrovým summy 63 R 24 gr 3 den, ty peníze týž Pavel Pěrka pustil Petrovi švagru svému za tou příčinou, že zase proti tomu tu summu pustil na vinohradě v Slavkovské hoře na Lipovsku, který jemu Petr prodal, a tak se tyto peníze Petrovi na gruntě jeho porážejí. A i takéž též přišlo Petrovi dílu po mateři jeho zemřelé, jmenovitě 3 R 8 gr 1 ½ den, ty peníze sobě tolikýž na gruntě srazí. A tak ještě za ten grunt dopláceti zuostává summy 2 R 27 gr 2 ½ den.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Jíra Tkadlců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hoškových 3 R.
Též položil Petr Hošků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hoškových ostatních 2 R 27 gr 2 ½ den.
A tak týž Petr Hošků svou polovici gruntu zaplac[enou] má.
f 105b
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Tkadlců za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hoškových 6 R.
Letha 1606 za fojta Jana Miklošových puštěn od pana ouředníka Jírovi Tkadlcovi tento g[runt] na placení po 4 R.

Letha 1607 za fojta Jana Miklošových Petr Hošků prodal grunt s půl lánem roli a jiným k tomu příslušenstvím Janovi Trubačovému za summu 220 R. Závdanku jemu dal 20 R a platiti má každého roku při Vánocích od letha 1608 po 6 R. Odevzdán za volné a svobodné.

Rukojmě Martin Košut, Matěj Slabý, Pavel Bartošků, Mikuláš Králů, Mikuláš Kovář, Jíra Ďatlů, Matouš Vančík S.R.S.A.N.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Jan Trubačů za grunt Petrovi Hoškovýmu 3 R.
Jíra Tkadlců též položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hoškových 2 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Jan Trubačů za grunt Petrovi Hoškovému 6 R.
Jíra Tkadlců též položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hoškových 4 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového položil Jan Trubačů za g[runt] Petrovi Hoškovému 4 R.
Jíra Tkadlců též položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hoškových 4 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Jíra Tkadlců za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hoškových 4 R.
Též Jan Peprný jinak Trubačů položil Petrovi Hoškovýmu 6 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Tkadlců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hoškových 4 R.
Též Jan Trubačů jinak Peprný položil Petrovi Hoškovýmu 6 R. Ty přijal Petr Hošků.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Tkadlců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hoškových 4 R.
Též Jan Trubačů jinak Peprný položil Petrovi Hoškovýmu 6 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Tkadlců za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hoškových 4 R.
Též položil Jan Trubačů jinak Peprný za g[runt] Petrovi ut s[upr]a 4 R.
Ten Petr zemřel a sirotků po sobě zanechal, kteréžto peníze z toho gruntu na s[irotky] n[ebožtíka] téhož Petra jdou.
f 106a
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Jíra Tkadlců položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Hoškových 4 R.
Jan Trubačů jinak Peprný položil na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Hoška 4 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Jíra Tkadlců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Hoškového 4 R.
Letha 1617 Jíra Tkadlců za svého fojství položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Hoškového 4 R.
Více Jan Trubačů jinak Peprný položil na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Hoška 6 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Jíra Tkadlců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Hoškového 4 R.
Jan Trubačů jinak Peprný položil za grunt peněz na sirotky Petra Hoškového 4 R.

Letha Páně 1623 za fojta Jana Markového Jan Trubačů jinak Peprný umřel a po smrti prodán jest grunt tento Jírovi Peprnému za summu tu, což na tom gruntě dopláceti pozůstává. Odevzdán grunt tento za volný a svobodný.

Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jíra Baček a Martin Jonáčků S.R.S.a N.
Letha 1630 za fojta Štěpána Jmelového Jíra Tkadlců položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Hoškového 2 R.
Zůstávají za ouřadem.

Letha 1633 za fojta Tomáše Králového s povolením pana ouředníka strážn[ického] prodán jest grunt s půl lánem roli po Jírovi Peprném zůstalý Janovi Varvasovi za 100 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Šimek Zálešáků, Štěpán Jmelů S.R.S.N.
Letha 1635 za fojta Štěpána Jmelového Jíra Tkadlců položil za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Petra Hoškového 2 R. Ty přijal Jan.
f 106b
Letha 1637 za fojta Martina Horčice Jíra Tkadlců položil za grunt Václava Hoškového a ty přijal Jan 1 R.
Letha 1640 za fojta Martina Horčice Jíra Tkadlců položil za grunt svůj, ty přijal Jan Janíčků 1 R.

Ten grunt jest na dvý rozdělen:
Leta 1641 za fojta Tomáše Koplového týž fojt s ouřadem prodali čtvrt roli z gruntem Janovi Halíčkovému za summu 10 R, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 R. Jest mu odevzdán za volný.
Rukojmě za placení gruntu a jinších povinností Šimek Záleský a Jan Marků S.R.S.N.

Druhá čtvrt roli z gruntem:
Druhá čtvrt roli prodána za fojta ut supra Jurovi Tkadlcovému za summu 10 R, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za všelijaké povinnosti Mikuláš Hlavatý, Martin Jonáček S.R.S.N.
Letha 1645 za fojta Jíry Peprného Jíra Tkadlců položil peněz ročních do důchodů JHM 1 R.

Letha 1645 za fojta Jíry Peprného Jíra Tkadlců zemřel a půl lánu roli po něm zůstalo, kteréžto poloulání roli zase ujal Tomáš Tkadlců za summu 260 R.
NB. Na něm vyplatil 96 R 3 gr 5 den, dělí to na pět dílů, tehdy přijde na díl Tomášového 19 R 6 gr 5 den, což se jemu místo závdanku srazí, placením po 4 R ostatek summy. Od[evzdán].
Rukojmě Jan Hošků a Šimek Polanců SRSAN.
f 107a
Letha 1646 za fojta Jana Banača Tomáš Tkadlců položil a přijali s[irotci] n[ebožtíka] Petra Hoškového 1 R.

Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Martin Pečenka ujímá od teho gruntu půl lánu koupené roli po Jírovi mladým Tkadlci za summu 20 R, a to bez závdanku, placení rok po roku po 1 R až do vyplnění té summy. A tak za volný a svobodný jest odevzdán.
Rukojmě postavuje Jana Banače a Jana Hoška SRN.
Pamět. Po Zuzaně, kteráž zběhla, po otci Petra Hoškového náleží do důchodů JHM, totiž předních na tý napřed psané čtvrti peněz 5 R. Na tu summu položil Martin Pečenka za rok 1646 do důchodův JHM 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Tomáš Tkadlců položil za grunt svůj 1 R.
Ty přijal Jan Janíčků k své ruce.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Šimkového Martin Pečenka položil do důchodův JHM 1 R.
Letha Páně 1648 za fojta ut s[upr]a Tomáš Tkadlců položil a přijal Jan Janíčků k svej ruce 1 R.

Letha 1651 za fojta Kryštofa Mřihlada jakož maje Martin Pečenka čtvrt roli po Jírovi mladém Kadlcovi ukúpenú, zase ujal druhú čtvrt po Janovi Halíčkovi za summu 20 R, placení rok po roku po 1 R až do vyplnění summy. A tak odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a povinnosti JHM i obecní Jan Hránka, Martin Šimkův SRSaN.

Letha 1661 dne 10. Martii za fojta Jíry Hránka Martin Šimků ujímá čtvrt roli pusté po Martinovi Pečenkovi za summu 20 zlm bez závdanku, placení rok po roku po 1 zlm až do vyplnění summy. Kterážto se jemu oddává za volnou a svobodnou.
Rukojmě Jan Hošek a Ondra Tesař SRSaNR.

Letha a dne ut supra za fojta téhož Jíry Hránka Ondra Tesařů ujímá druhou čtvrt roli pustou po dotčeným Martinovi Pečenkovi za summu 20 zlm bez závdanku, placení rok po roku po 1 zlm až do vyplnění summy. O[devzdána] za v[olnou] a s[vobodnou].
Rukojmě Jan Marků a Pavel Rujmíšek SRSaNR.