Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13 Grunt Kateřiny Záleský

f 123a

Ten grunth jest od několika leth zaplacenej, při něm vinohrad v hoře Klučovej j[es]t. A ta Kateřina spolu z Janem z sirotkem svejm zůstává.
Začkoli ten grunth a vinohrad se potomně prodá, to bude tomu sirotku vejš psanému náležeti.
Též Anně do Sudoměřic, kteráž j[es]t tam vdaná.
A Margetě do Vnorov spolu z mateří na ty štyři díly náležeti.

Letha Páně 1595 ten grunt vejš psaný po nebož[tíku] Zálešském zůstalý prodán jest s povolením pana Jana Šponara z Blimsdorfu, ouředníka na Strážnici, Kateřině, pozůstalé manželce po témž neboštíku Zálešském, spolu z Janem synem jejím s půl lánem roli, koňmi, dobytkem všelijakým i se vším hospodářstvím, též i z vinohradem na Lipovsku v hoře Klučové za summu 100 R. A to tím jest jim to v penězích skrovných týž statek puštěn, že dcery její všecky na tom společně se snesly a jim toho přejíc, o to samy se srovnaly a tomuto zápisu místo daly. Místo závdanku porazila sobě vejš psaná Kateřina z Janem synem svým na témž statku díly své 50 R, ty pokládati mají od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 6 R.
f 123b
Ta spravedlnost náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item Anně, dceři neboštíka Zálešského napřed psaného, do Sudoměřic 25 R. Ty se jí pokládati mají po 3 R.
Item Margetě, sestře Annině, též náleží do Vnorov 25 R. Ty se jí pokládati mají po 3 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské jsou zejména tito: Tomáš Horčiců, Jíra Cihlář, Mikuláš Kubíčků, Jan Miklošů, Mikuláš Jakše Zálešského, Jan Fojtů z Sudoměřic R.S.N.
Letha [15]95 položila Kateřina Záleská za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
Letha [15]96 položila Kateřina Záleská za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
Leta [15]97 položila Kateřina Záleská za grunt svůj peněz purgkrechtních 6 R.
Leta 1598 položila Kateřina Záleská za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Zálešáka 6 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položila Kateřina Záleská za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Zálešáka 6 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položila Kateřina Záleská za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Zálešáka
6 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položila Kateřina Záleská za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Zálešáka 4 R.

Jan Fojtových z Sudoměřic majíc spravedlnosti na tomto gruntě na Anně manželce své 10 R, správu dávají ouřad a některé osoby z obce, že takové peníze Janovi Zálešákovýmu pustil. A tak tu nic nemá.
A tak má grunt zaplacený.

Pusté
f 124a
Leta Páně 1639 za fojta Martina Horčice ten svrchu psaný grunt prodán jest dvoum osobám: Janovi Hoškovému ze čtvrtí roli za summu 50 R a druhá polovice gruntu ze čtvrtí roli Jurovi Hránkovi za 50 R, platiti mají oba po vyjití tří let komu náležeti bude po 2 R. Odevzdán jest jim za volný.
Rukojmě za placení a opravy gruntu Štěpán Jmela, Martin Jonáček S.R.S.N.
Leta 1641 za fojta Tomáše Koplového poněvadž to místo pusté bylo, Janovi Hoškovému na tom gruntě se upouští 35 R, a tak bude na něm doplácet, co mu náležeti bude 15 R.
Téhož letha a za fojta ut supra Jurovi Hránkovému, taky to místo pusté bylo, na tom gruntě se upouští 35 R, a tak bude na něm doplácet, co mu náležeti bude 15 R.
Rukojmě za oba placení gruntu, povinností JHM a jinších Štěpán Jmela, Martin Jonáček R.S. a nerozdílnou.
Letha 1646 za fojta Jana Banača Jan Hošků položil peněz ročních a zůstává za úřadem 1 R.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jura Hránek a zůstává za úřadem 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka položil Jan Hošek a Jura Hránek za své grunty 1 R, takové peníze zůstávají za ouřadem.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Šimkového Jan Hošek položil peněz ročních a zůstává za ouřadem 1 R.
f 124b
Letha Páně 1648 za fojta ut s[upr]a Jíra Hránků položil ze své čtvrti a zůstává za ouřadem 15 gr.

Letha 1661 dne 10. Martii za fojta Jíry Hránka týž fojt majíc čtvrt roli od gruntu ut supra ujatou, takovou postoupil fojt frejmarkem protiv poloulání a gruntu v počtu v počtu 56 Martinovi Jonáčkovi, kterýžto sobě Annu, pozůstalou vdovu po Janovi Varadíkovi, pojal za manželku na ten jistý spuosob, aby každý co tak platiti za jeden i druhý grunt, též i roli ještě pozůstává, to zaplatiti povinen byl. O[devzdána] za volnou a svobodnou.
R[ukojmě] za opravu grunthu, spravování roli, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní Jan Hošek a Mikula Vachův SRSaNR.