Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 Grunt Martina Bartoškovýho

f 133a

Ten Martin má grunth svůj z půl lánem roli za 80 R koupený, kterejž jest již zaplatil a žádnému zaň nic dlužen není.

Letha 1600 za fojta Pavla Barinusova Martin Bartošků prodal grunt z půl lánem roli, se třím koňským, s vozem, s pluhem, bránou a jiným hospodářstvím, z polovicí osetí ozimého i jarého Tomášovi synu svému za summu 220 R. Závdanku jemu dal 30 R a platiti má od leta 1600 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Červený, Jíra Trubačuo, Jíra Ďatlů, Martin Králuo, Jan Jakšuo, Mikuláš Klambů S.R.S.N.
A Martin Bartošků vymínil sobě dvoje hony roli, aby až do smrti své sobě jedny ozimým a druhý třem svým sestrám osíval a Mikuláš syn jeho má jemu tu roli spravovati.

Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Tomáš Bartošků za grunt Martinovi otci svému 6 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Tomáš Bartošků za grunt Martinovi otci svému 6 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Tomáš Bartošků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bartoškového 3 R.
Z toho dáno za dluh n[ebožtíka] Martina Bartoškového k obci půjčený 1 R a na sirotky do truhlice 2 R.
Jakož Tomášovi náleželo z gruntu jeho dílu po n[ebožtíku] Martinovi Bartoškovým otci jeho 23 R 25 gr 5 den, ty jest sobě na gruntě tomto porazil. A ještě dopláceti má osobám těmto:
Pavlovi bratru svému 23 R 25 gr 5 den.
Jírovi bratru jeho 23 R 25 gr 5 den.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bartoškového, bratřím a sestrám jeho, 105 R 12 gr 6 den.
f 133b
Jakož náleželo z tohoto gruntu Kateřině dílu jejího vyplniti se, na to jest Václav Trnka pustil Tomášovi Bartoškovi švagru svému odvedl summy 8 R 20 gr za tou příčinou, že zase proti tomu Tomáš na podsedku jeho pustil taky těch 8 R 20 gr.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Tomáš Bartošků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bartoškového 5 R.
A skoupil od Jíry bratra svého, což jemu na tom gruntě náleželo, totiž 23 R 25 gr 5 den, za hotových 4 R 18 gr.
Z těch položených peněz dáno Pavlovi na díl jeho 1 R 2 ½ gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bartoškového do truhlice
4 R 2 ½ gr.
Letha 1606 za fojta Jana Miklošových puštěn od pana ouředníka tento g[runt] požár na placení po 4 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Tomáš Bartošků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bartoškového 2 R.
Z toho dáno Pavlovi na díl jeho 1 R.

Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Tomáš Bartošků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bartoškového 4 R.
Z toho dáno Pavlovi na díl jeho 1 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošovýho položil Thomáš Bartošků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bartoškovýho 3 R.
Z toho dáno Pavlovi na díl jeho 1 R, ten jest vzat na J.M.P. po zběhlým, a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bartoškovýho 2 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Thomáš Bartošků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bartoškového 4 R.
Z toho dáno Pavlovi na díl jeho 1 R, ten jest vzat na J.M.P. jako po zběhlým, a na s[irotky n[ebožtíka] Martina Bartoškového 3 R.
Thomáš Bartošků srazil sobě na gruntě svým, což jemu nápadu po Kuně mateři a Kači sestře jeho zemřelých přišlo 19 R 3 gr
4 ½ den.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošovýho položil Thomáš Bartošků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bartoškovýho 4 R.
Z toho dáno Pavlovi na díl jeho 1 R, ten jest vzat na J.M.P. jako po zběhlým, a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bartoškového 3 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Tomáš Bartošků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bartoškových 4 R.
Z toho dáno Pavlovi na díl jeho 1 R, ten jest vzat na J.M.P. jako po zběhlým, a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bartoškovýho 3 R.
f 134a
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Thomáš Bartošků za grunt svůj 4 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bartoškovýho
3 R a na JM Pána jakožto po zběhlých vzato 1 R.
Leta 1615 za fojta Martina Mlejnka Thomáš Bartošků položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bartoškového
4 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Thomáš Bartošků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bartoškového 4 R.
Z toho za rok 1615 a 1616 přijato k ruce JM Páně 2 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Tomáš Bartošků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bartoškového 4 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Tomáš Bartošků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bartoškových 4 R.

[Pustý]

Letha Páně 1623 za fojta Jana Markového po smrti Thomáše Bartoškového prodán jest grunt tento požár Mikulášovi, synu téhož n[ebožtíka] Thomáše Bartoškového, za tu summu, což na

tom gruntě zaplatiti pozůstává, totiž 63 R bez závdanku, platiti jej má po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Šimek Záleský a Mikuláš Kulů S.R.S.a N.

Letha 1637 za fojta Martina Horčice týž fojt s ouřadem prodali grunt s polouláním Jírovi Horňákovi za summu 100 R na placení po 2 R komu náležeti bude. Odevzdán jemu jest za volný.
Rukojmě za placení a plac kruntový, povinnosti panské a obecní Jakub Kuna a Jan Varadík SRSAN.

Letha 1645 za fojta Jíry Peprnýho Jíra Horňák zemřel a Jan Hatal pojal za manželku Annu vdovu pozůstalú a ujal z téhož g[runtu] jednu čtvrt roli za summu 50 R, placení po 2 R. Od[evzdán].
Rukojmě Jan Liška a Jan Králů SRSaN.
Letha 1646 za fojta Jana Banača Jan Hatal platí a zůstává za úřadem položiti peněz 1 R.
f 134b
Letha 1646 za fojta Jana Banača Jan Balaždi ujal druhú čtvrt v summě 50 R, placení po 2 R. Od[evzdán].
Rukojmě Šimek Záleský a Martin Žitný SRSaN.
Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Jan Hatalů položil za grunt svůj 1 R, ten zůstává za ouřadem.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Šimkového Jan Hatala položil a přijaté sou do důchodův JHM 1 R.
Leta 1648 za fojta ut s[upra] Jan Balaždi položil ze své čtvrti a přijaté jsou do důchodův 1 R.

Letha Páně 1649 za fojta Jana Mlýnkového Kašpar Petrášů ujímá sobě tu čtvrt po Janovi Hatalovi za summu 20 R bez závdanku, placení ročně po 1 R. Odevzdán za volné.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Hrubý, Jan Liška SRSN.

Letha ut s[upr]a a za fojta ut s[upr]a Kuba Bránecký ujal tu druhú čtvrt po Janovi Balaždovi za summu 20 R bez závdanku, placení každoročně po 1 R. Odevzdán za volné.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Liška, Jan Báleš SRSN.