Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 Grunt Pavla Barinusového

f 163a

Letha 1582 Pavel vejš psaný koupil jest grunth z půl lánem roli a jiným k tomu náležitým hospodářstvím po nebož[tíku] Matějovi Barinusovi otci svém zůstalý za 255 R.
Na kteroužto summu závdanku a peněz purgkrechtních, též dílů od Jana a Martina bratřích svejch skoupených a s podílem svým, což mu se po nebožce Kuně dostalo, do letha [15]93 vyplatil 205 R 17 gr.
A ještě bratřím a sestrám svejm od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 49 R 12 gr 3 den. Ty má od letha [15]94 pořadně pokládati po 10 R.
O těch sirotcích v rejstřích sirotčích jest obšírněji položeno.

Letha [15]94 přijato aneb položeno od Pavla Barinusovýho za grunth peněz purgkrechtních 10 R.
Ty sou obráceny [na] nápadníky nebož[tíka] Jana Janulka.
Téhož letha [15]94 položil peněz purgkrechtních Pavel Barinusů 3 R.
Ty sou vydaný Anně sestře jeho do Blatnice.
A tak letha [15]95 ten Pavel nebude povinen při Vánocích položiti toliko 7 R.
f 163b
Letha [15]94 Pavel Barinusů koupil od Anny sestry své spravedlnosti, což jí na tom gruntě náleželo 22 R 8 gr 3 den. Stalo se letha ut s[upr]a.
Letha [15]95 položil Pavel Barinusů za grunth peněz purgkrechtních 5 R.
Letha [15]96 položil Pavel Barinusů za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 R.
Letha [15]97 položil Pavel Barinusů ostatních peněz za grunth 4 R 4 gr.
A tak má grunth svůj zaplacenej.

Leta [15]98 Pavle Barinusů prodal grunt s půl lánem roli, ze dvěma koňmi, z vozem, pluhem, bránami a jinejm k tomu náležitejm hospodářstvím Václavovi Královému za summu 270 R. Závdanku položil Václav Králů Pavlovi Barinusovi při odevzdávce 35 R, ostatek platiti má od letha [15]99 po 8 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Martin Bílků, Jan Jakšových, Zachariáš Šimečků, Jura Trubačů, Václav Martina Horčicového, Tomáš Bartoškových, Václav Pavla Škodových S.R.S.N.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Václav Král Pavlovi Barinusovi ročních peněz 8 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Václav Králů Pavlovi Barinusovi 8 R.

Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Václav Králů za grunt Pavlovi Barinusovi 8 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Václav Králů za g[runt] Pavlovi Barinusovi 2 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Václav Králů za g[runt] Pavlovi Barinusovi 8 R.
f 164a
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového ouřad vrbecký prodali grunt z půl lánem roli, pozůstalý po nebo[žtíku] Václavovi Královi, Janovi Kováčovi z Turhyně za summu 140 R bez závdanku, ostatek platiti má od letha 1609 po 4 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jan Tuřanský, Martin Fifík, Mikuláš Kýchavka, Martin Matoušků S.N.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Jan Kovář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Barinusa 4 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Miklošového položil Jan Kovář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Barinusa 4 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Jan Kovář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Barinusa 2 R.

Letha 1613 za fojta ut s[upr]a Jan Kovář prodal grunt ut s[upr]a z jedním koněm, s půl vozem, s pluhem, bránú, půl lánu roli a polovici obsetí Šimkovi Záleskému za summu 140 R. Závdanku jemu dal 6 R, ostatek platiti má od letha 1613 po
4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Mlejnků, Pavel Jana Vachových, Jan Vyvleč SRSN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Šimek Záleský za grunt svůj peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Barinusa 4 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Šimek Záleský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Barinusového 4 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlýnka Šimek Záleský položil za grunt peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Barinusova 4 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Šimek Záleský položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Barinusa 3 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Šimek Záleský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Barinusa 4 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Šimek Záleský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Barinusa 4 R.
Letha 1630 za fojta Štěpána Jmelového Šimek Záleský položil za g[runt] Tomášovi Královému 2 R.
Z těch přijal Tomáš Králů 1 R a Anna Jarošových na dluh neb[ožtíku] Janovi Momáňových povinný 1 R.
Letha 1632 za fojta Jury Kačerového Šimek Záleský položil za g[runt] Anně Jarošových peněz ročních 1 R.

f 164b
Letha 1633 za fojta Thomáše Králového Šimek Záleský položil za g[runt] Anně Jarošových 1 R.
Letha 1635 za fojta Štěpána Jmelového Šimek Záleský položil za grunt Tomášovi Královi 1 R.
Letha 1640 za fojta Martina Horčice Šimek Záleský položil za grunt Tomášovi Královi 1 R.

Item Šimek Záleský provedl to z Štěpánem Jmelů, že jemu jminulého času Štěpán Hlahúl z Kozojídek všecken ten nápad, co po n[ebožce] manželky svej Anně Barinusové na tom gruntě, totiž 28 R, jměl, z lásky dobrovolně pustil a daroval a nic více na časy věčné tu na tom gruntě hledati nechce. Za přítomnosti fojta a letha ut s[upr]a.

Leta 1641 za fojta Tomáše Koplového Šimek Záleský položil za grunt ročních peněz, kteréž přijala Marta Králových 1 R.
Činí se pamět, že Marta Králových z dobrý vůle a lásky na témž svrchu psaným gruntě darovala Šimkovi Záleskýmu peněz a jsou jemu vypsány 30 R.
Letha 1646 za fojta Jana Banača Šimek Záleský položil a přijala Marta Králových 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Šimek Zálešský položil za grunt svůj 1 R.
Ten přijal ještě Jan Matoušů na díl neb[ožky] manželky své.

Letha 1651 za fojta Kryštofa Mřihlada Šimek Záleský majíc grunt svůj s půl lánem roli ukoupený za 140 zlm a taky platil na něm 99 zlm,
f 165a
takový grunt pustil z dobrou vůlí svou Mikulášovi Matoušovi zeti svému za summu tu, což na něm dopláceti jměl, totiž
41 zlm, platiti má každoročně po 2 zlm až do vyplnění tej summy a což na tom gruntě zaplatil, totiž 99 zlm, s těch pouští zeti svému a dceře 49 zlm 15 gr a Martinovi Záleskýmu synu svému tolikéž 49 zlm 15 gr. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě [za placení] i povinnosti JHM a obecní Jura Bohuš a Kašpar Petráš S.R.S.a N.

Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Mikuláše Poučeja prodán jest týž grunt ze čtvrtí roli Jírovi Komoňovi za summu 70 zlm bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Tomáš Polčák, Jan Komoň SRSN. Takové peníze náleží splacovati Martinovi Šimkovi.