Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 Grunt Václava Kutějkova

f 173a

Letha Páně 1582 ve čtvrtek den Božího Těla koupil jest Václav, syn nebožt[íka] Kutějky, grunth z půl lánem roli, s koňmi, z vozem i jinými nábytky k tomu přináležejícími, též z jedním vinohradem v hoře Zaječí na Tasovsku za summu 340 R.
Rukojmě Štěpán Šáchů, Jan Kutějků, Mikoláš Kutějků, Jan Matušků, Matěj Masařů, Martin Bartošků, Jan Kavják, Martin Horčiců, Matěj Vachů, Martin Macigal R.S.A.N.
Na to jest od téhož letha [15]82 vyplnil až do letha [15]93 bratřím a sestrám svejm i s tím, což od nich skoupil, a s poraženým dílem svejm 179 R 16 gr ½ den.
A tak ještě dopláceti má bratřím a Janošovi Tvrdoňovi mimo to, což prve na díly své vybrali, 160 R 13 gr 6 ½ den.
Z kterejžto spravedlnosti náleží ještě toto:
Item Lukášovi, sirotku nebož[tíka] Jíry Kutějkova 64 R
24 gr 1 ½ den.
Item Tomášovi, bratru téhož Lukáše 64 R 24 gr 1 ½ den.
Item Pavlovi, bratru téhož Tomáše 1 R.
Item Janošovi Tvrdoňovu dílu od Kači Kutějkovy koupeného mimo to, což prve vzal, náleží 38 R 24 gr 1 ½ den.
f 173b
Na to jest zadržel Václav vejš psaný do letha [15]93 těm samejm sirot[kům] dvěma, kteří sou na díly své málo vzali, totiž Lukášovi a Tomášovi 32 R 15 gr.
A mimo to jim při právě z jinejch vyupomínaných dluhů, jak v rejstřích sirotčích položeno j[es]t, náleží 7 R 24 gr 5 den.

Letha 1594 položil Václav vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 R.
Téhož letha [15]94 položil Václav na zadržalé peníze 5 R.
Jakož jest Lukášovi, nápadníku napřed psanému, spravedlnosti náleželo 64 R 24 gr 1 ½ den, takovou spravedlnost svou jest všecku Václavovi Kutějkovi bratru svému prodal za 15 R, kteroužto summu sobě na zaplacení gruntu svého sraziti má, i sejmouc takové skoupené peníze, i těch 10 R letha [15]94 položených.
Z summy napřed psané, což ještě za grunt svůj dopláceti měl, zůstává ještě za týž grunth svůj od letha [15]95 připsáno jich dopláceti nápadníkům napřed psaným 85 R 19 gr 5 den, ty má pokládati po 4 R.
Z těch 10 R napřed psaných vydáno Janošovi Tvrdoňovi na peníze skoupené 2 R a Tomášovi sirotku zběhlému 8 R, kteréž na JM Pána obrácené jsou.
f 174a
Letha [15]95 položil Václav Kutějků za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Z toho dáno Janošovi Tvrdoňovi po Kateřině 2 R a na Tomáše zběhlýho s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Mlynáře 2 R dáno.

Letha [15]96 položil Václav Kutějků za grunth peněz purgkrechtních 4 R.
Z toho dáno Janošovi Tvrdoňovi 2 R a po Tomášovi zběhlém odvedeno s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Mlynáře 2 R.
Letha [15]97 položil Václav Kutějků za grunth peněz purgk[rechtních] 4 R.
Z toho dáno Janošovi na skoupené peníze 2 R a obci vrbecké na peníze skoupené po Tomášovi zběhlém 2 R.
Leta [15]98 položil Václav Kutějků za grunt svůj 4 R.
Ty sou odvedeny na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Kutějky.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Václav Kutějků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Kutějky 4 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Václav Kutějků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka]v Jíry Kutějky 2 R.

Letha 1600 za fojta ut s[upr]a prodán grunt pozůstalý po neboštíku Václavovi Kutějkovi Ance, vdově též pozůstalé po témž n[ebožtíku] Václavovi ut s[upr]a, z polouláním, z vinohradem na Lipovsku v Slavkovské hoře, ze čtverými koňmi, ze dvěma krávami, z osetím, s pluhem a jiným hospodářstvím za summu 350 R. Místo závdanku porazila sobě dílu svého 47 R
21 gr 1 den, zůstává dopláceti 302 R 8 gr 2 den, a to těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Kutějky předních peněz 63 R
19 gr 5 den, placením od letha 1601 po 4 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Václava Kutějky 238 R 18 gr 4 den, placením od téhož letha po 6 R.
f 174b
A když se s[irotci] n[ebožtíka] Jíry Kutějky doplatí, přece platiti má po 10 R až do zaplacení summy svrchu psané. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Jarošův, Jan Kutějkův, Petr Janíčků.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Pavel Tomků na místě Anky manželky své za statek 6 R.
Ty sou vzaty na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Kutějky.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Pavel Tomků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Kutějky 4 R.
Též položil na sirotky] n[ebožtíka] Václava Kutějky 1 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Tomků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Kutějky 4 R.
Též položil na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Kutějky 6 R.
Letha 1606 za fojta Jana Miklošových puštěno od pana ouředníka Pavlovi Tomkovýmu, aby platil s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Kutějka po 3 R a s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Kutějka po 5 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Tomků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Kutějky 2 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Kutějky položil 3 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Tomků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Kutějky 3 R.

Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Pavel Tomků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Kutějky 8 R.
Letha 1613 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Tomků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka ] Václava Kutějky 3 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Kutějky 2 R.
Tento grunt jest puštěn od p[ana] ouředníka na placení po
5 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Tomků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Kutějky 3 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Kutějkového položil 2 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Pavel Tomků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Kutějkového 2 R, na sirotky n[ebožtíka] Václava Kutějkového položil 3 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Pavel Tomků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Kutějkového 3 R.
Též více položil na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Kutějkového za týž g[runt] 2 R.
f 175a
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Pavel Tomků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Kutějkového 3 R.
Více položil na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Kutějkového za týž grunt 2 R.
Jakož jest Pavel Tomků podle bedlivého vyhledání s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Kutějkovýho za grunt a statek povinen byl vyplatiti 211 R 18 gr 4 den, za to jest Martinovi a Pavlovi dal a odvedl 1 achtel vinohradu v hoře Slavkovské na Lipovsku ležící, kdež se jemu z summy při kupu gruntu tohoto snímá a poráží. A tak ten Pavel Tomků nebude povinen do statku n[ebožtíka] Václava Kutějkovýho více platiti.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Pavel Tomků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Kutějkového 2 R.
Ty sou přijaté k ruce JM Páně po Tomášovi [zběhlém].

Pusté

Letha 1633 za fojta Tomáše Králového prodán jest ten g[runt] požár s půl lánem roli Martinovi Kačerovi za 100 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Kuba Bílek a Jan Buček S.R.S.N.

Letha 1640 za fojta Martina Horčice a starších jeho ujal Jan Záleský ten svrchu psaný grunt z půl lánem roli za summu 100 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a všelijaké povinnosti panské i obecné Tomáš Kopal a Jan Křivoklad SRSaN.
A tak obec a žádný jiný na tom nic nemá, protože obec jeho vystavila z gruntu.

Letha 1646 za fojta Jana Banača Jan Záleský zemřel, tehdy Jíra Slížek zase ze čtvrtí roli ujal ten grunt za summu 100 R, placení po 2 R. Od[evzdán].
Rukojmě Jan Mikulášů a Šimek Záleský SRSAN.
Druhá čtvrt j[es]t pustá.
Letha 1648 za fojta Martina Šimkového Jíra Slížek položil za rok 1646 obci vrbeckej 15 gr.
f 175b
Leta Páně 1651 za fojta Kryštofa Mřihlada prodal ouřad vrbecký Tomášovi Zdejnkovi čtvrt roli po Janovi Zálešákovi za summu 50 zlm, platiti se má komu náležeti bude ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě [za placení] i povinnosti J.H.M. a obecní Šimek Záleský a Jura Živnost S.R.S.a N. Však po vyjití 4 leth takový peníze pokládán[y] bejti mají.