Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

19 Grunt Jana Šáchového

f 183a

Letha 1594 v pondělí po neděli družební Jan vejš psaný za fojta Janoše Tvrdoňového a starších k němu přidaných koupil jest grunth po nebož[tíku] Vávrovi Šáchovém otci svém zůstalý z lánem roli, koňmi štverejmi, hříbětem, vozem, pluhem, z bránami, z vosetím i jiným vším k tomu náležitým hospodářstvím, též z půl achtelem vinohradu na Kněždubsku v hoře Veselé z horní strany za summu 490 R.
Rukojmě za placení vejš psané summy Štěpán Šáchů, Václav Janíčků, Václav Kutějků, Mikoláš Jakše Záleského, Matěj Masařů, Pavel Barinusů, Martin Koplů, Martin Macigal, Jan Kutějků a Martin Krejčí S.R.S.A.N.
Místo závdanku dílu svého, což jemu z tohoto gruntu a z jiných všelijakých věcí na podíl jeho přišlo, srazí 80 R
5 gr 5 den. Ostatek 409 R 4 gr 2 den platiti má od letha [15]94 při Vánocích bratru a sestrám svejm, též mateři po
14 R.

Letha [15]94 položil Jan vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 14 R.
Letha [15]95 položil Jan vejš psaný za grunth peněz purgkrechtních 14 R.
f 183b
Téhož letha [15]95 koupil Jan Šáchů od Kateřiny mateře své spravedlnosti, což jí na tom gruntě náleželo 15 R.
Letha [15]96 položil Jan Šáchů za grunth peněz purgkrechtních 12 R.
Leta [15]97 položil Jan Šáchových za grunt svůj peněz purgkrechtních 12 R.
Leta [15]98 položil Jan Šáchových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Šáchového 12 R.

Téhož leta [15]98 Jan Šáchových prodal grunt z celým lánem rolím, z koňmi, z vozem, pluhem, bránami, z polovicí osetím a jinejm od starodávna k tomu náležitejm hospodářstvím Pavlovi Barinusovi za summu 490 R. Závdanku položil při odevzdávce Janovi Šácho[vi] 70 R, ostatek platiti má od leta [15]99 po
14 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Mlynářů, Martin Horčiců, Jura Koplův, Mikuoláš Vachův, Tomáš Horčiců, Václav Kutějků S.R.S.N.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil týž Pavel Barinusů za grunt 14 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Šáchového 12 R, Janovi Šáchovýmu 2 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil týž Pavel Barinusů za grunt 14 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Šáchového 12 R a Janovi Šáchovému 2 R.

Pavel Barinusů skoupil od Jana Šáchového na tomto svém gruntě posledních peněz 78 R, dal jemu vinohrad na Lipovsku za ty peníze zaplacený. Bude ještě náležeti Janovi Šáchovému mimo ten prodaný 21 R 25 gr 5 den, jíti mu mají po 2 R.
f 184a
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil týž Pavel Barinusů za grunt 14 R.
Z toho vydáno na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Šáchového 12 R a Janovi Šáchovému dáno 2 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil týž Pavel Barinus za grunt 8 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Šachového 7 R a Janovi Šáchovému 1 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Barinus za grunth 14 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Šáchového 12 R a Janovi Šáchovému dáno 2 R.

[Pustý]

Letha 1606 za fojta Jana Miklošového ouřad vrbecký prodali požár s lánem roli, s půl achtelem vinohradu v Slavkovské hoře na Lipovsku, ze čtvrti achtelem ve Vlčí hoře na Kněždubsku, s jedním koněm, vozem, pluhem a jiným hospodářstvím, zůstalý po n[ebožtíku] Pavlovi Barinusovi, Mikulášovi Kubaňovi za summu 350 R. závdanku dáti má 10 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Tomků, Martin Kubíčků, Martin Košut, Jan Hošků, Martin Horčiců, Jan Hrubý, Martin Peprný S.R.S.A.N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Vávry Šáchového předních peněz 275 R 4 gr 2 den.
Janovi Šáchovému též 2 R 25 gr 5 den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Barinusa 72 R.
Letha 1607 za fojta Jana Miklošových položil Mikuláš Kubaňů závdanku za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Šáchového
10 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Kubaňů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Šáchového 5 R.
A skoupil od Jíry Bačka, náměstka Jana Šáchového, což jemu na gruntě náleželo ještě 2 R 25 gr 5 den. A tak na tom gruntě nic nemá.
Obec vrbecká skoupila od Doroty, dcery n[ebožtíka] Vávry Šáchového, díl její, což jí doplatiti náleželo 47 R 7 ½ gr, dali za ně hotových 7 R. A tak ona tu nic nemá.
f 184b
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Kubaňů na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Šáchového 7 R.
Z dílu po Alžbětě manželce své na gruntě sobě porazil summy 32 R 25 gr 5 ½ den.

Letha 1610 za fojta Jana Miklošových položil Mikuláš Kubaň za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Šáchových 6 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Mikuláš Kubaň za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Šáchových 10 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Kubaň za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Šáchových 10 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Kubaňů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Šáchových 10 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Kubaňů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Šáchového 10 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Mikuláš Kubaň položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Šáchového
10 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Mikuláš Kubaňů položil za grunt peněz ročních 10 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Běta, vdova po n[ebožtíku] Mikulášovi Kubaňovi, položila za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] ut s[upr]a 10 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Běta, vdova po n[ebožtíku] Mikulášovi Kubaňovi, položila za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Šáchového 10 R.

Běta, vdova zůstalá po n[ebožtíku] Mikulášovi Kubaňovi, ujala ten grunt v té summě, což na ni ještě dopláceti zůstává, jmenovitě v summě 206 R 8 ½ gr, uvolila se za něj dopláceti těm komuž náleží.
Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Pavel Tomků, Lukáš Kovář, Václav Vachalců a Jan Machyčků SRSN.
Pusté

Letha 1628 za fojta Pavla Mlejnka po smrti Běty, vdovy neb[ožtíka] Mikuláše Kubaně, prodáno jest půl gruntu a půl lánu roli svrchu psané Janovi Kotrasovi za summu 106 R 4 gr
2 den bez závdanku, platiti jej má každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Šimek Záleskej, Daněk Pějka, Mikuláš Mlejnků
S.R.S.a N.

Letha a za fojta ut s[upr]a prodána jest druhá polovice toho gruntu s půl lánem roli Martinovi Porubskému za summu
103 R 4 gr 2 den bez závdanku, platiti jej má každoročně po
4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Štěpán Jmela, Staněk Medů, Jan Čambal S.R.S.a N.
f 185a
Letha 1630 za fojta Štěpána Jmelového fojt a starší prodali ten g[runt] s půl lánem roli po Janovi Kotrasovi Martinovi Horčicovi za summu 103 R 4 gr 2 den bez závdanku, platiti jej

má po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Porubský a Jan Čambal S.R.S.a N.
Letha 1631 za fojta ut s[upr]a Martin Porubský položil za g[runt] peněz ročních 2 R.
Ty přijal Jíra Čajka z měst[ečka] Velkej.

Letha 1636 za fojta Petra Hoškového a ouřadních osob ku pomoci jemu přidaných Martin Porubský zejdouc z gruntu ujal jej Jakub Kura v tý summě za 103 R 4 gr 2 den, platiti jej má každoročně komu náležeti bude po 4 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za velijaké povinnosti Jan Hašašových a Jan Čambal SRSN.

Letha 1640 za fojta Martina Horčice a přidaných starších jeho po odchodu Martina Porubského jest ten zvrchu psaný grunt z půl lánem roli zase prodán Janovi Řemenářovému za summu
103 R 4 gr 2 den, platiti jej má po 4 R každoročně. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Jan Rožnovej a Jan Čambal SRSaN.
Letha 1640 za fojta Martina Horčice položil Martin Horčica za grunt svůj Mikulášovi Šucharovi 1 R.
f 185b
Letha 1645 za fojta Jíry Peprného po odjití Martina Horčici tenž fojt z ouřadem prodali ten g[runt] za summu Janovi Albrechtovi 103 R 4 gr 2 den, placení po 4 R. Od[evzdán].
Rukojmě Šimek Pauza a Jan Liška SRSaN.

Letha a za fojta ut s[upr]a Jakub Kura, po odjití Jakuba Kury tenž fojt z ouřadem prodali tou poloulání roli zase Pavlovi Markovému za summu 103 R 4 gr 2 den, placení po 4 R. Od[evzdán].
Ruk[ojmě] Jan Králů a Janíček Marků SRSaN.
Letha 1646 za fojta Jana Banača Pavel Markových položil a zůstává za úřadem 3 R.
Letha a za fojta ut s[upr]a Jan Albrechtů položil a přijal jej Mikul[áš] Šácha z Javor[níka] 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Jan Albrechtů položil za grunt svůj 1 R.
Přijal je Mikul[áš] Šácha z Javorn[íka].
Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Pavel Markových položil za grunt svůj 1 R.
Přijal je Mik[uláš] Šácha z Javor[níka].
Letha Páně 1648 za fojta Martina Šimkového Jan Albrechtů a Pavel Markových položili ročních peněz a přijal Mikula Šácha
1 R.