Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

2 Grunt Filipa Řepky

f 11a

Ten Filip Řepů majíce podsedek svůj koupený od fojta a starších vrbeckých, kterejž již zaplacenej má.

Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa prodán podsedek ut s[upr]a Zuzaně, vdově pozůstalé po n[ebožtíku] Mikulášovi Masaři, a Filipovi synu jejímu i z vinohradem ve Veselé hoře na Kněždubsku za summu 60 R. Též toho sobě každý srazil dílu svého po 15 R, totiž 30 R, a tak zůstávají dopláceti mimo sražení dílu svého dvěma sirotkům jmenovitě těmto: Margetě
15 R a Tomášovi 15 R, což učiní 30 R, placením od leta 1600 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platy, opravu gruntu a povinnosti JM Pánu Mikuláš Němců, Jan Ondry Masařových SRSN.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položila Zuzanna a Filip ut s[up]ra za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Masařového 1 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Filip Masařů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Masařového 1 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Filip Masařů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Masařového 1 R.

Letha 1608 za fojta Jana Miklošového nápadníci nebo[žtíka] Filipa Řepky majíc na tomto podsedku spravedlnosti ujali jej a prodali Janovi Záhorovskýmu tkadlci za 40 R. Závdanku jim dal 1 R, doplatiti má od letha 1609 po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jan Jakšů a Jan Hošků SRSAN.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového položil Jan Záhorovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Masařového 1 R.
Skoupil od Jíry, Martina, Vácava, Pavla, Mikuláše, Zuzany, Doroty, synů a dcer n[ebožtíka] Ondry Masařových, a Barbory mateře jejich, též od Martina, syna n[ebožtíka] Matěje Masařového, všechněch nápadníků po Tomášovi a Margitě, s[irotků] pozůstalých po n[ebožtíku] Mikulášovi Masařovým,
f 11b
což jim toho nápadu náleželo summy 21 R 11 gr 2 den za hotové 2 R. A tak nebude povinen platiti od letha 1611 nežli po 1 R.

Letha 1611 za fojta Jíry Bačka Jan Záhorovský prodal podsedek svůj Mikulášovi Rožnovskýmu za summu 40 R bez závdanku. Pustil jemu, což na tom podsedku zaplaceného měl, totiž 23 R 11 gr 2 den, zůstává dopláceti 16 R 18 gr 5 den placením od letha ut s[upr]a po 1 R.
Rukojmě Jíra Hrubý, Filip Barinusův S.R.S.A.N.
Na tom gruntě náleží:
Nápad[níkům] neb[ožtíka] Mikuláše Masařového Janovi a jiným bratřím, kteříž se koliv najdou, předních peněz 16 R 18 gr
5 den.

Z toho náleží po Janovi neb[ožtíka] Mikuláše Masařových JM Pánu jakožto po sirotku zběhlým 2 R 11 gr 2 den.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošovýho položil Mikuláš Rožnovský za podsedek nápad[níkům] Mikuláše Masařového 1 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Rožnovský za podsedek nápad[níkům] n[ebožtíka] Mikuláše Masařového 1 R.

Téhož letha za fojta ut s[upr]a Mikuláš Rožnovský prodal podsedek svůj Martinovi Masařovýmu s roubanicí za summu 40 R. Závdanku jemu dal 1 R a platiti má od letha 1614 po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Ďatlů a Tomáš Valný SRSAN.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového jakož náleželo na tomto gruntě peněz skoupených, od něj placených Mikulášovi Rožnovskému summy 24 R, takové peníze jest propustil a dobrovolně daroval Martinovi Masařovému. A tak týž Mikuláš tu nic nemá.
Více týž Martin Masařů porazil sobě, což mu tu jakožto jednomu nápad[níku] na tom gruntě po Mikulášovi Masařovým [náleželo], totiž 4 R.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Martin Masařů za grunt 1 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Martin Masařů položil za grunt peněz ročních 1 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Martin Masařů položil za grunt peněz ročních 1 R.
Jest obrácené k ruce JM Páně po Janovi zběhlém.
f 12a
Leta napřed psaného Martin Masařů prodal podsedek svůj Mikulášovi Uhlíkovému za summu 25 R. Závdanku dal jemu při odevzdání 1 R, platiti má po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti JM Páně i obecní Martin Lukášů a Ondra Tuřanský SRSN.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Mikuláš Uhlík položil za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Mikuláše Masařového 1 R.
Ten jest obrácen k ruce JM Páně po s[irotku] zběhlém.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Mikuláš Uhlík položil za g[runt] nápad[níkům] n[ebožtíka] Mikuláše Masařového 1 R.
Z toho jest přijato k ruce JM Páně ostatních 11 gr 2 den.
Nápadníku n[ebožtíka] Miokuláše Masařového, totiž Janovi, strejci téhož Mikuláše Masařového, od Ondry splozenému, dáno
9 gr 2 ½ den.
Martinovi, tolikéž strejci Mikuláše Masařového, od druhého bratra Lukáše splozenému, dáno 9 gr 2 ½ den.
Toto na tomto gruntě náleží osobám těmto:
Janovi dotčenému nápadu svrchu psaného 3 R 27 gr 6 den.
Martinovi dotčenému tolikéž nápadu ut s[upr]a 3 R 27 gr
6 den.

Více témuž Martinovi, což na tomto gruntě zaplaceného má, posledních peněz náleží 15 R 4 gr 2 den.

Pusté

Letha Páně 1629 za fojta Jana Markového fojt a starší prodali pusrý místo toto Janovi Peterkovi za summu 15 R bez závdanku a platiti má po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání robot panských i obecních Jan Liška a Daněk Pejka SRSAN.

Letha 1645 za fojta Jíry Peprného po zemřetí Jana Peterky tenž fojt s ouřadem prodali zase tenž podsedek Janovi Pokornému za summu 15 R bez závdanku, placení po 1 R.
Rukojmě Jíra Stánka a Jan Albrechtů SRSAN.
f 12b
Letha 1646 za fojta Jana Banača Jan Pokorný položil a zůstává za úřadem 1 R.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Šimka Jan Pokorný položil peněz ročních za rok 1646 a 1647 dvoje a přijal Martin Masařík z Javorníka 2 R.
Pusté