Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 Grunt Bernharta Trachtového

f 213a

Letha 1586 v středu den památky Navštívení Panny Marie podle zápisu kněh starejch purgkrechtních v listu 86 Bernhart Trachtů koupil jest grunth svůj za 200 R.
Za kterejž j[es]t do letha [1593 souc požárníke[m] a po tři letha lhotníkem toliko vyplatil 48 R 6 gr a ostatek platiti má od letha [15]94 při Vánocích pořadně po 10 R.
Kterážto summa z toho grunthu náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item nápadníkům nebošky Doroty Škodový 22 R 10 gr.
Item sirot[kům] nebož[tíka] Jíry Škodového též náleží 3 R 24 gr.
Item sirot[kům] nebož[tíka] Pavla Škody spolu s mateří jejich podle zápisu kněh sirotčích náleží 125 R 20 gr. Ty jim jíti mají po vybrání napřed psaných osob též po 10 R.
A mimo svrchu psanou summu, což dopláceti má, zadržel 11 R 24 gr.
Rukojmě za grunth[u] placení a opravu tito: Martin Bartošků, Jan Kavják, Jan Ďatlů, Jakeš Záleský, Martin Macigal, Jan Koplů, Jíra Pavlečků, Pavel Jarošů, Jan Matějů a Pavel Kutějků S.R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Bernharth Trachtů za grunth svůj purgkrechtních peněz 10 R.
Ty sou vydány Dorotě Škodové a nápadníkům jejím, totiž Jírovi Škodové[mu] 3 R a Dorotě Škodové též dáno 3 R.
f 213b
A od letha [15]95 týž Bernhart grunt svůj napřed psaný platiti má pořadně po 6 R a to tím jemu to placení na 6 R puštěno jest, že jest velmi grunth spustlý, též i požár koupil, aby mohl tím volněji živnost svou provozovati, grunt svůj čistiti, tak aby pustý nezůstal.
Letha [15]95 položil Bernharth Trachta za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 R.
Ty sou vydány nápadníkům Doroty Škodové 5 R 6 gr a Jírovi Škodovi ostatních dáno 24 gr.
Téhož letha [15]95 Bernhart Trachta přijal Václava bratra svého na týž grunth a pustil je[mu] čtvrt roli, na kterémžto gruntě spolu zůstávají a jej užívají. [Z] kteréhožto gruntu Václav vyplatiti má od letha [15]96 70 R po 3 R a Bernhart tolikéž po 3 R.
Téhož letha [15]95 Barbora nebož[tíka] Pavla Škody prodala obci vrbecké všecku spravedlnost svou, což jí na tom gruntě náleželo, za 9 R 20 gr všeho 41 R 26 gr 4 ½ den.
Letha [15]96 položil Bernhart z Václave[m] bratrem svejm
6 R.
Ty sou dány nápadníkům po Dorotě Škodové. A tak se po též Dorotě vyplniti má ještě z téhož gruntu letha [15]97 5 R 4 gr.

Letha [15]96 ten grunth jest zase prodán od Bernharta Trachty a od Václava bratra jeho s půl lánem roli, s dvěma koňmi, vozem, pluhem, bránami a osetí ozimého žita a réž troje hony a 4 m[ěřice] ovsa v semeni Mackovi Jarošových za summu
250 R. Závdanku hned při odevzdávce položil Bernhartovi a Václavovi Trachtovi týž Macek Jarošů 30 R
f 214a
a platiti má od letha [15]97 pořadně až do vyplnění té summy při Vánocích po 8 R.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Mlynářů, Zachariáš Šimečků, Martin Macigal, Jan Tlustý, Vašek Králových, Mikuláš Červený, Jíra Ďatlů, Martin Koplových a Pavel Benků SRSN.
Bernharth Trachtů ten prodal z dílu svého, což na gruntě napřed psaném zaplaceného má, Václavovi Trachtovi bratru svému 30 R, za kteréž jemu hotových 12 R dal.
Ta summa z toho gruntu náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Dorotě Škodové předních peněz 5 R 4 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Škody též náleží 125 R 20 gr. Ty se jim pokládati mají, když Dorota Škodová svou spravedlnost vyzdvihne, po 6 R.
Václavovi Trachtovi náleží 60 R. Ty se jemu od letha [15]97 po 1 R pokládati budou.
Barnhartovi Trachtovi též náleží 29 R 6 gr. Ty se jemu též od letha [15]97 po 1 R pokládati mají.
Letha [15]96 ten Bernhart Trachtů prodal obci vrbecké těch 29 R 6 gr jemu náležitých za 5 R 24 gr. A tak on tu více nic nemá.
Leta [15]97 položil Macek Jarošů za grunt svůj peněz purgk[rechtních] 8 R.
Z toho dáno obci vrbecské 1 R, Václavovi Trachtovi též dán
1 R, Dorotě Škodové též dáno ostatních peněz peněz 5 R, na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Škodového dán 1 R.
Leta [15]98 položil Macek Jarošův za grunt svůj 8 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Škody 6 R, obci vrbecké 1 R a Václavovi Trachtovi 1 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Macek Jarošů za grunt svůj 8 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Škody 6 R, obci vrbecké 1 R a Václavovi Trachtovi 1 R.
f 214b
Jakož náleželo Václavovi Trachtovi na tomto gruntě 57 R, takové peníze prodal obci vrbecké za 11 R 22 gr. A tak ten Václav tu nic nemá.
Ty peníze obec vrbecká zase pustila Mackovi Jarošovému a což sou za ně dali, jim to navrátil.

Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Macek Jarošův za grunt 7 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Škody 4 R 20 gr, obci vrbecké dáno 2 R 10 gr.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Macek Jarošův za grunt 4 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Škody 2 R a obci vrbecké dáno 2 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Macek Jarošův za grunt 2 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Škody 1 R a obci vrbecké 1 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Macek Jarošův za grunt 6 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Škody.

Letha 1607 za fojta Jana Miklošového prodán grunt zůstalý po n[ebožtíku] Mackovi Jarošových s půl lánem roli, z novosadem v Nové hoře, z půl vozem a jiným k tomu příslušenstvím Martinovi Dudíkovi za 180 R bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Tuřan, Mikuláš Pulec, Thomáš Bartošků, Martin Kýchavka, Jíra Hrabovský S.R.S.a N.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Martin Dudíků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Škody 3 R.

Téhož letha ut s[upr]a Martin Dudíků prodal grunt z půl lánem roli, ze 2 koňmi, půl vozem a jiným k tomu příslušenstvím Jírovi Trnkovi za summu 192 R. Závdanku jemu dal 15 R, ostatek platiti má od letha 1609 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Bartošků, Martin Hoferků, Mikuláš Král, Martin Mathoušků, Tomáš Jeníčků SRSAN.

f 215a
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Trnka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Škody 5 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošových položil Jíra Trnka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla škody 3 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Jíra Trnka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Škody 3 R 15 gr.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Trnka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Škody 5 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Trnka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Škody 5 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Trnka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Škody 5 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Jíra Trnka položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Škody 5 R.

Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Jíra Trnka položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Škody 3 R 15 gr.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Jíra Trnka položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Škody 5 R.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Markového Jíra Trnka položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Škody 5 R.

Pusté

Tento grunt jest na dvý rozdělen:
[Leta 1641] za fojta Tomáše Koplového týž fojt s ouřadem prodali čtvrt roli a z gruntem Janovi Albrechtovi za summu
10 R, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 R. Jest jemu odevzdán za volný.
Rukojmě za placení gruntu, povinnosti JHM a jinší Jan Varadík a Jíra škoda S.R.S.A N.

Druhá čtvrt:
Leta 1641 za fojta Tomáše Koplového týž fojt s ouřadem prodali druhou čtvrt roli i s gruntem Janovi Liškovi za summu 10 R, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 R. Odevzdán jest jemu za volný.
Rukojmě za všelijaké povinnosti a placení gruntu Mikuláš Hlavatý a Václav Tkadlců S.R.S.A N.
f 215b
Letha 1645 za fojta Jíry Peprného Jan Liška položil s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Trnky 1 R.

Letha 1646 za fojta Jana Banača Jan Albrechtů ujal sobě jiný grunt, zatím ujal zase Štěpán Matúšů tu čtvrti roli za summu 10 R, placením po 1 R. Od[evzdán].
Rukojmě Martin Jonáček, Jan Kuklica SRSAN.
Letha 1646 za fojta Jana Banača Jan Liška položil a přijala Kateřina Jarošová jakožto po Mackovi Jarošovi otci svém 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Štěpán Matoušů položil peněz ročních 1 R.
Přijal[a] ten zlatej velkovrbecká obec.
Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Jan Liška položil peněz ročních 1 R.
Přijala jej Kateřina Jarošová.
Leta Páně 1648 za fojta Martina Šimkového Štěpán Matoušů položil peněz ročních a přijala obec vrbecká 1 R.
Leta Páně 1648 za fojta ut s[upr]a Jan Liška položil peněz ročních a přijala Kateřina Jarošová 1 R.

Letha Páně 1651 za fojta Kryštofa Mřihlada ouřad prodal grunt po Janovi Liškovi ze čtvrtí roli Janovi Jačníkovému zeti jeho za summu 10 zlm, platiti má ročně po 1 zlm komu náležeti bude. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě [za placení] i povinnosti J.H.M. a obecní Jura Hránka a Jura Jestřáb S.R.S.a N. A což týž Jan Liška zaplatil, ty se Janovi Jačníkovi zeti jeho pouští.

Letha 1660 Jan Janíčků ujal zase druhou čtvrt roli po Štěpánovi Matúšovým za summu 30 zlm, k tomu gruntu platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdána za volnú a svobodnú.
Rukojmě za placení Jan Hošek a Jan Vojtek SRSN.
Stalo se za fojta Mikuláše Poučeja.