Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 Grunt Tomáše Horčice

f 223a

Letha Páně 1563 Tomáš Horčice koupil j[es[t grunth svůj z půl lánem roli, z vinohradem v hoře Slavkovské i jiným k tomu příslušenstvím za 158 R.
Za kderejž j[es]t do letha [15]93 peněz purgkrechtních i s poraženým dílem svým, i s tím, což od Jíry bratra svého skoupil, vyplnil 145 R.
A ještě dopláceti zůstává 13 R, ty sou vyšlé a za ním zadržalé zůstávají.

Letha [15]94 položil Tomáš Horčiců za grunth svůj peněz purgkrechtních do jinejch peněz sirotčích 13 R.
A tak grunth svůj zouplna zaplacenej má a žádnému za něj nic dlužen není.
Letha 1603 našlo se, že z těch 13 R náleželo Barboře Staňkové z Louky, dceři n[ebožtíka] Matěje Slováčka, dílu jejího se dodati 2 R, ty sou jí vydány. A tak ona tu nic nemá.

Letha 1606 za fojta Jana Miklošových nápadníci neb[ožtíka] Tomáše Horčicového prodali grunt a půl lánem roli, s vinohradu achtelem na Lipovsku v hoře Slavkovské, s půldruhou bečkou vína, s vozem a roubanicí v Bukovým Martinovi, synu neb[ožtíka] Tomáše Horčice, za summu 250 R. Z toho sobě srazil dílu svého 50 R a závdanku položil 24 R, ty přijali nápadníci ut s[upr]a, ostatek dopláceti má při každých Vánocích po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Jakšů, Martin Košut, Mikuláš Kubaňů, Petr Slabých, Jan Trubačů S.R.S.A N.
f 223b
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Martin Horčiců za grunt na nápadníky Tomáše Horčicového 3 R.
Ty jsou dány za dluh otce jejich s[irotkům] n[ebožtíka] Male mlynáře za víno.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Martin Horčiců prodal grunt s půl lánem roli, z jedním koněm, pluhem, bránú, půl vozem, s polovicí osetí ozimého i jarého a jatkou Janovi Vítkovýmu z Vrbovců za summu 232 R. Závdanku jemu dal 22 R, ostatek platiti má od letha 1609 po 6 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Martin Košut, Jíra Hlásný, Jan Zálešák, Martin Masařů, Vavřinec Štěpánových, Pavel Mlýnků SRSAN.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Male mlynáře dluhu za víno, co nebožtík] Tomáš Horčica dlužen byl 6 R 18 gr.
Mikulášovi Varadíkovi dluhu 1 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Horčicového 172 R 9 gr 3 den.
Martinovi Horčicovému posledních 30 R 2 gr 4 den.

Martin Horčica pustil z těch 30 R 2 gr 4 den Janovi Vítkovému na posledních penězích 18 R.

Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Jan Vítků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Male mlynáře za dluh ut s[upr]a 6 R.
Nápadníci všickni neb[ožtíka] Tomáše Horčicového povinni jsou Zuzanně, manželce Jana Miklošovýho, podle poručenství otce jejího 5 věder vína dáti aneb ji penězi za to víno spokojiti, poněvadž jsou grunt i z vínem prodali, totižto
11 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošových položil Jan Vítků za g[runt] 4 R.
Z toho dané za dluh na s[irotky] n[ebožtíka] Male mlynáře ostatních 18 gr a Mikulášovi Varadíkovi zaplaceno dluhu 1 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Thomáše Horčicového prvních peněz
2 R 12 gr, z nich vzali jeden každý toto: Margita 18 gr, Dorota 18 gr, Zuzana 18 gr a za dítě Kateřinino do Kuželového 18 gr. Zůstávají při ouřadu, ty do Kuželového vydány.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Jan Vítků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Horčicového 6 R.
Ty jsou dány Zuzaně, manželce Jana Miklošovýho, za dluh za pět věder vína.
Jakož náleželo Margitě, dceři neb[ožtíka] Thomáše Horčicového, na tom gruntě dílu jejího 39 R 21 gr 4 den, ty jest prodala Janovi Vítkovýmu za hotových 7 ½ R. A tak tu již nic více jmíti nebude.
f 224a
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Jan Vítků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Thomáše Horčicového 5 R.
Ty přijal Jan Miklošů podli poručenství za pětítku. A tak tu již více nic nemá a Jan Vítků nebude povinen platiti nežli 4 R 15 gr za tou příčinú, že jest jeden díl skoupil.
Jakož náleželo Dorotě n[ebožtíka] Tomáše Horčicového dílu jejího na tomto gruntě 39 R 21 gr 4 den, ty jest Jan Žilka z Velkej manžel její z lásky a dobrovolně za zbor velickej odvedl. Tak ty peníze na zbor se vyzdvihovati mají.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a plložil Jan Vítků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Horčicového 4 R 15 gr.
Z toho dáno na zbor velický podli odvodu Jana Žilky peněz
1 R 15 gr a Janovi Miklošovýmu na díl Zuzanny manželky jeho dáno 1 R 15 gr, též na dítě Kateřinino do Kuželového 1 R
15 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Jan Vítků za grunt 4 R 15 gr.
Z toho dáno na zbor velický podle odvodu 1 R 15 gr a Janovi Miklošovýmu na díl Zuzanin 1 R 15 gr a na dítě Kateřinino do Kuželového 1 R 15 gr.

Leta 1615 za fojta Martina Mlejnka Jan Vítků položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Horčicového 4 R
15 gr.
Z toho dáno na zbor velický podle odvodu 1 R 15 gr, Janovi Miklošovému na díl Zuzannin 1 R 15 gr a na dítě Kateřinino do Kuželového dáno 1 R 15 gr.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Jan Vítků položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Horčicového 4 R
15 gr.
Z toho dáno na zbor velický 1 R 15 gr, Janovi Miklošovému na díl Zuzanin 1 R 15 gr a na dítě Kateřinino do Kuželového
1 R 15 gr.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Jan Vítků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Horčicového 4 R 15 gr.
Z toho dáno na zbor velický 1 R 15 gr, Janovi Miklošovému na díl Zuzany 1 R 15 gr a na dítě Kateřinino do Kuželového 1 R 15 gr.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Jan Vítků položil za g[runt] peněz ročních 4 R 15 gr.
Z toho dáno na zbor velický 1 R 15 gr, Janovi Miklošovému na díl Zuzanny 1 R 15 gr a na dítě Kateřinino do Kuželového
1 R 15 gr.
Pusté
f 224b
Letha 1632 za fojta Jíry Kačerového prodán jest ten grunt požár s půl lánem roli Michalovi Pšurnému bez závdanku za summu 100 R, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, stavení požáru a povinnosti panské i obecní Adam Šiša a Martin Porubský S.R.S.a N.

Letha 1635 za fojta Štěpána Jmelového týž fojt a ouřad prodali grunt požár s půl lánem roli Adamovi Junákovi za
100 R, placení ročně po 4 R. Odveden jemu za volný.
Rukojmě za placení gruntu i za jiné povinnosti panské i obecní Tomáš Králů, Adam Zimák SRSN.

Letha 1640 za fojta Martina Horčice a starších jeho jest ten grunt zase prodán Šimkovi Pauzovi za summu, totiž jednu čtvrt postavenou za 60 R bez závdanku, placením každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké panské i obecní Martin Jonáček a Jura Krejčí SRSaN.
Letha 1645 Jíry Peprnýho Šimek Pauzů položil do důchodů JHM, co ouřad odvésti mají 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Banača Šimek Pauzů položil a náleží do důchodů JHM, co úřad odvésti mají 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Šimek Pauzů položil za svou čtvrt roli 1 R, náleží do ouřadu JHM.

NB. Druhá čtvrt Adama Junáka jest pustá.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Šimkového Šimek Pauzů položil do důchodův JHM 1 R.
f 225a
Letha Páně 1651 za fojta Kryštofa Mřihlada prodal ouřad vrbecký druhou čtvrt roli po Adamovi Junákovi Janovi Pokornýmu za summu 40 zlm, platiti se má komu náležeti bude ročně po
3 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a povinnosti J.H.M. a obecní Václav Kudláč a Jura Hránka S.R.S.a N.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Mikuláše Poučeja ujali pustý požár s půl lánem roli Petrovi Doleželovi jednu čtvrt a druhú Mikulášovi Mlýnkovi za 60 zlm bez závdanku, platiti mají komu náležeti budou po
3 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jíra Hránka a Martin Hudců SRSAN.