Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

25 Grunt Mikoláše Jankového

f 243a

Letha Páně 1592 Mikoláš Jankových koupil jest grunth svůj s půl lánem roli, koňmi, s vozem, s pluhem i jiným k témuž gruntu příslušenstvím za summu 200 R. Závdanku téhož letha Václavovi Šáchových položil 24 R.
Téhož letha [15]92 položil peníze purgkrechtní sirot[kům] nebož[tíka] Vaňka Šimečkového 7 R.
Letha [15]93 položl 2 R a mimo to zadržel 5 R.
A ostatek 167 R od letha [15]94 dopláceti zůstává osobám níže psaným, a to takto:
Item sirot[kům] nebož[tíka] Vaňka Šimečkového 152 R 5 gr. Ty jim od vejš psaného letha [15]94 při Vánocích pokládati se mají po 7 R až do vyplnění summy vejš psané.
Též náleží sirot[kům] nebož[tíka] Václava Šáchy posledních peněz 9 R 25 gr.

Letha [15]94 položil Mikoláš vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních i zadržalých 14 R.
Téhož letha ten Mikoláš koupil od Barbory, nápadnici ne[božtíka] Vaňka Šimečkovýho, což jí ještě na tom gruntě náleželo 5 R 27 ½ gr.
Letha [15]95 položil Mikoláš vejš psaný za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
Letha [15]96 položil Mikoláš vejš psaný za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
f 243b
Letha 1595 Mikoláš Jankových koupil od Margety neb[ožtíka] Vaňka Šimkového peněz jí náležitých 32 R 5 gr, dal za to manželu jejímu Bartoňovi Vlčnovskému hotových 7 R, kteréžto peníze se jemu na zaplacení gruntu jeho sraziti mají.
Letha [15]97 položil Mikoláš Jankových za grunt svůj peněz purgkrechtních 6 R.
Leta [15]98 položil Mikuoláš Jankových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šimečkového 6 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Janků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šimečkové[ho] 6 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Janků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šimečkového 6 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Janků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šimečkového 6 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Janků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šimečkového 3 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Janků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šimečkového 6 R.

Letha 1606 za fojta Jana Miklošových ouřad vrbecký prodali požár s půl lánem roli, s achtelem vinohradu na Malovrbecku, s 1 klisnou a jiným hospodářstvím, zůstalý po neb[ožtíku] Mikulášovi Jankovém, Jírovi synu jeho za summu 190 R. Z toho

sobě srazil dílu svého 31 R 24 gr 6 den, ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Bartošků, Mikuláš Varadík, Martin Horčiců, Mikuláš Králů, Martin Košut S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Šimečkového předních peněz
45 R 2 ½ gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Jankového posledních peněz 95 R 9 gr 3 den.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Janků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šimečkového 2 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Janků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šimečkového 4 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošových položil Jíra Janků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šimečkovýho 3 R.
f 244a
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Jíra Janků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šimečkovýho 3 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Janků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šimečkovýho 3 R.
Letha 1613 za fojta ut supr]a položil Jíra Janků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šimečkovýho 4 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Janků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šimečkového 4 R.
Letha 1615 za fojta Martina Mlejnka Jíra Janků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šimečkového 4 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Jíra Janků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šimečkového 4 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Jíra Janků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šimečkového 4 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Jíra Janků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šimkového 3 R.

Pusté

Ten grunt svrchu poloulání na dvý rozdělen:
Leta 1641 za fojta Tomáše Koplového týž fojt s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu čtvrt roli i z gruntem Janovi Čambalovi za summu 8 R, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 R. Jest jemu za volný odevzdán.
Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinších Tomáš Tkadlcových a Jan Horalík slíbili R.S.A N.

Druhá čtvrt roli z gruntem:
Za fojta ut s[upr]a prodána jest druhá čtvrt roli Šimkovi Záleskýmu i z gruntem za summu 8 R, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 R. Odevzdáno mu za volný.
Rukojmě Tomáš Koplů a Jan Vašků S.R.S.A N.

Pusté

f 248a
Grunt B[ratra] Martina Šáchy

Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa prodán tento g[runt] s půl lánem roli, s vinohradem na Tasovsku v Osralkách, s loukou na Vojšicích, s dobytekm svinským, s obilím a jinými věcmi, jak při statku o tom obšírněji stojí, Zuzanně, pozůstalé vdově po témž n[ebožtíku] Bratru Martinovi Šáchovi, za summu 386 R 26 gr.
Z toho sobě srazila dílu svého 116 R 6 gr 1 den. A tak zůstává dopláceti mimo poražení dílu svého 270 R 20 gr 6 den, placením od letha 1603 takto: za grunt a poloulání po 6 R a za vinohrad po 4 R podli odvodu. Odevzdáno jí to všecko za volné a svobodné.
Rukojmě Mikuláš Prakšický, Mikuláš Janků, Jan Jakšů, Matěj Hošků, Thomáš Jančů, Martin Králů, Thomáš Bartošků, Jan Trnků S.R.S.A N.

Letha 1603 za fojta Martina Klamby položil Petr Jana Hoškových za grunt na místě Zuzanny ut s[upr]a manželky své na s[irotky] n[ebožtíka] B[ratra] Martina Šáchy 3 R
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Petr Jana Hoškových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] B[ratra] Martina Šáchy 6 R.
Petr Jana Hoškových platiti má toliko po 4 R, jakž jemu od pana ouředníka puštěno jest.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Petr Jana Hoškových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] B[ratra] Martina Šáchy 2 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Petr Jana Hoškových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] B[ratra] Martina Šáchy 4 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošových položil Petr Jana Hoškových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] B[ratra] Martina Šáchy 2 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Petr Jana Hoškových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] B[ratra] Martina Šáchy
3 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Petr Jana Hoškových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] B[ratra] Martina Šáchy 4 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upor]a položil Petr Jana Hoškových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] B[ratra] Martina Šáchy 4 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Petr Jana Hoškového za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bratra Martina Šáchového 4 R.
f 248b
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Petr Jana Hoškového položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] B[ratra] Martina Šácha 4 R.

Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Petr Jana Hoškového položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] B[ratra] Martina Šácha 2 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Petr Jana Hoškového položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] B[ratra] Martina Šácha 4 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Petr Jana Hoškového položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] B[ratra] Martina Šácha 4 R.
Pusté