Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

26 Grunt Jana Fiantova

f 253a

Letha Páně 1582 v sobotu den svatého Medarda koupil jest Jan napřed psaný grunth z půl lánem roli, dobytkem a jiným vším hospodářstvím za summu 420 R.
Nachází se, že jest do letha [15]92 vyplnil závdanku [a] peněz purgkrechtních z poraženým dílem Doroty manželky svej 219 R 16 gr a ještě dopláceti zůstává 200 R 14 gr.
Osobám níže psaným, kteréž platiti má po 12 R od letha [15]93:
Item sir[otkům] nebož[tíka] Jana Mariasa 25 R. A když těm sirotkům Jana Mariasa od vejš psaného letha [15]93 po 12 R summu jejich vyplní, tehdy sir[otku] ne[božtíka] Jana Hyjače ročně povinen platiti bude až do vyplnění summy náležité po
8 R.
Item sirotku nebož[tíka] Jana Hyjače Jírovi náleží 175 R
14 gr. Ty po vybrání napřed psaných 25 R, jak nahoře dotčeno, j[es]t jíti mají.
Rukojmě za opravu a placení grunthu Filip Šáchových, Jan Kutějka, Jan Matoušků, Mikoláš Trubačů, Matěj Bartošků, Martin Bartošků, Vaněk Šimečků, Jan Onučka, Jan Barinusů, Petr Hošků, Jakeš Záleskej, Vávra Šáchů.
f 253b
Více k témuž gruntu napřed psanému náleží jatka, z kteréž Jan Fiant povinen j[es]t plat roční podle zápisu kněh důchodních panství strážnického spravovati.

Letha [15]93 položil Jan Fiant za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 R.
Letha [15]94 položil Jan Fiant za grunth svůj peněz purgkrechtních 12 R.
Letha [15]95 položil Jan Fiant za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 R.
Z toho dáno na sir[otky] nebož[tíka] Jana Mariase 3 R a na sirotka Jana Hyjače obráceno 7 R.
Letha [15]96 položil Jan Fiant za grunth s[irotku] n[ebožtíka] Jana Hyjače 8 R.
Leta [15]97 položil Jan Fiant za grunt svůj peněz purgkrechtních 8 R.
Leta [15]98 položil Jan Fijant za grunt svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Hyjače ročních peněz 8 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Fijant za grunt svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Hyjače 9 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Fijant za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Hyjače 6 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Fiant za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Hyače 4 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Fiant za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Hyače 3 R.

Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Jan Fiant za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Hyače 8 R.
Letha 1606 za fojta Jana Miklošových puštěn od pana ouředníka tento g[runt] na placení po 6 R.
f 254a
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového Jíra Konečný pojmúc sobě za manželku Annu, pozůstalú vdovu po neb[ožtíku] Janovi Fijantovi, prodal grunt z půl lánem roli, z jedním koněm, z vozem, pluhem a jiným hospodářstvím Pavlovi Vachovýmu za summu 140 R bez závdanku, platiti má od letha 1608 po 6 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Mikuláš Vachových, Ondra Tuřanský, Tomáš Bartošků, Martin Dudík, Jíra Mlýnků, Jan Vítků SRSAN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Pavel Vachů za g[runt] na s[irotka ] n[ebožtíka] Jana Hyjače 3 R.
Letha 1609 za fojta ut s[upr]a položil Pavel Vachů za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Hyjače 2 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Pavel Vachů za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Hyjače 3 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Vachů za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Hyjače 3 R.
A tak má týž Pavel Vachů pokládati každýho roku po 3 R, za tou příčinou jemu nápad[níci] pustili.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Pavel Vachů za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Hyjače 3 R.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Pavel Vachů za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Hyjače 2 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Pavel Vachů položil za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Hyače 3 R.

Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Pavel Vachů ušel a fojt a starší z pověření pana ouředníka prodali ten grunt Matějovi Kubaňovi za tu summu, což jest na něm dopláceti
121 R, platiti má ročně po 3 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Matěj Hošků, Martin Mlejnků a Tomáš Bartošků SRSAN.
Našlo se při statku n[ebožtíka] Jana Hyjače jinak Fianta, že jest Jíra Konečný na místě téhož Fianta zaplatil těm sirotkům z toho gruntu 1 b[ečku] vína 25 R. A tak se mu, totiž Matějovi Kubaňovi, z summy 121 R snímají.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Matěj Kuban položil za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Hyjače 3 R.

[Pustý]
f 254b
Letha 1630 za fojta Štěpána Jmelového fojt a starší prodali ten g[runt] požár s půl lánem roli Matějovi Bakošovi bez závdanku za summu 100 R, platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Čambal a Martin Porubský S.R.S.A N.

Letha 1635 za fojta Štěpána Jmelového prodal týž fojt a ouřad grunt s půl lánem roli Janovi Šášovi za summu 100 R, placení po 4 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské i obecní odbejvání Jurka Tuřanský, Mikuláš Davčů SRSN.

Letha 1640 za fojta Martina Horčice a starších jeho prodal jest Jan Šášových ten zvrchu psaný grunt z poluláním roli za summu Adamovi Šášovi 100 R bez závdanku, placením každoročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a všelijaké povinnosti panské i obecní Jan Čambal a Jan Šášových SRSaN.

Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Martin Filo po smrti Adama Šáša vezmouce sobě po něm jeho manželku ujal jednu čtvrt roli s povolením vrchnosti a s vědomím ouřadu za summu 50 zlm, a to bez závdanku a platiti má rok po roku až do vyplacení summy po 2 zlm. A tak jemu za volný a svobodný jest odevzdán.
Rukojmě postavuje Šimek Záleský a Tomáš Kopla S.R.N.
NB. Druhá pak čtvrt od toho půl lánu zůstává pustá.
Leta Páně 1648 za fojta Martina Šimkového Martin Filo položil ročních peněz a zůstává za ouřadem 1 R.
f 255a
Letha Páně 1654 za fojta Mikuláše Holečka prodán jest grunth z jednú čtvrtí roli od pana ouředníka Jurovi Šášovi po zběhlých nápadníkoch po Janovi Janáči za summu jako napřed zapsaný jest 50 zlm, pokládati má rok po roce až do vyplnění summy té ut supra po 2 zlm, kteréž peníze do důchodův J.M. panských náležeti budú. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za povinnosti panské a obecní, též placení gruntu Gregor Slezák a Jan Janík RSSN.