Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 Grunt Martina Macigala

f 21a

Letha 1592 Martin Macigalů koupil podsedek svůj od Mikuláše Klambového z loučkou a z kusem roli za humny za summu 70 R.
Na kderejž j[es]t závdanku a jedny peníze roční do letha [15]92 vyplnil 14 R a ostatní dopláceti zůstává při Vánocích od letha [15]94 po 5 R – 56 R.
Na to zadržel za rok [15]92 a [15]93 7 R.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item Zuzaně nebožtíka Vzáctného Jana 8 R.
Item Ondrovi Jestřábskému též náleží 20 R.
Item Mikoláši Klambovému 28 R.
Ty peníze, jakž pořadně poznamenané jsú, nejprve Zuzanně, potom Ondrovi Jestřábskýmu a naposledy Mikolášovi Klambových jíti a je sobě vyzdvihovati mají.
Rukojmě za opravu a placení toho gruntu Bernhart Trachta, Mikoláš Jakše Záleskýho, Martin Horčiců, Mikoláš Klambů a Vaněk Hladkých SRSAN.

Letha [15]94 Martin vejš psaný položil za grunth peněz purgkrechtních 5 R.
Těch všech 5 R dány Zuzanně nebožtíka Jana Vzácného.
Letha [15]95 položil Martin Macigalů za podsedek svůj peněz purgkrecht[ních] 5 R.
f 21b
Z toho dáno Zuzanně Vzáctného Jana 3 R, Ondrovi Jestřábskýmu též dáno 2 R.
Letha [15]96 jakož jest Zuzanně napřed psané na tom gruntě náleželo 18 R k vyzdvižení, takové peníze j[es]t Martin Macigal od Jana Janulků manžela jejího za 4 R 15 gr koupil. A tak táž Zuzanna více tu na tom gruntě spravedlnosti žádné nemá, též i Ondra Jestřabý, manžel té Zuzanny.

Letha [15]96 prodán grunth od Martina Macigala Václavovi Královi se dvěma roubanicemi a jednou loukou a za humny kus roli a kus rži oseté za humny za 69 R. Závdanku položil Václav Králů Martinovi Macigalovi 10 R a plati[t] jej má od letha [15]96 pořadně po 5 R. A mimo to Martin Macigal prodal předních peněz Václavovi Králi, kteréž byl od Jana Janulky koupil, 13 R a tak nebude povinen platiti od letha [15]99 2 R a letha 1600 po 5 R.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i za povinnosti panské Martin Hudec, Martin Králů, Martin Macigalů SRSN.

Leta [15]98 Václav Králův prodal grunt svůj Janovi Šáchovému ze dvěma roubanicemi a jednou loukou a za humny kus roli za 69 R. Závdanku položil Jan Šáchův Václavovi Královýmu hned při odevzdávce 14 R, ostatek platiti má takto: leta [15]99 2 R a od leta 1600 po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.

Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Jakšů, Václav Machálků, Tomáš Bartošků S.R.S.N.
Týž Jan Šáchů přikoupil kus humna pro prostranství od Jana Jakšových za hotové peníze 3 R.
f 22a
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Šáchův za grunt svůj Mikulášovi Klambovi 4 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Šáchův za grunt svůj Mikulášovi Klambovi 5 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Šáchův za grunt Mikulášovi Klambovi 5 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Šáchův za grunt Mikulášovi Klambovi 2 ½ R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Jan Šáchův za g[runt] Mikulášovi Klambovi 5 R.
Jíra Baček pojmouc sobě Kateřinu, vdovu po nebo[žtíku] Janovi Šáchovém, za manželku ten grunt vzal a za něj platiti má.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Baček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Klamby 2 R 25 gr.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Baček za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Klamby 2 R 25 gr.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošovýho položil Jíra Baček za
g[runt] 3 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Klamby ostatních peněz 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Macigala prvních peněz 2 R 15 gr.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil on Jíra Baček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Macigala 3 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Baček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Macigala 3 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Baček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Macigala 3 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Baček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Macigala 3 R.

Letha 1614 za fojta Jana Miklošového Jíra Baček prodal grunt svůj se dvěma roubanicemi a s jednou loukou a s kusem roli za humny Jírovi Peprnýmu za summu 69 R. Závdanku jemu dal peněz hotových 18 R a což jest týž Jíra Baček za tento grunt vyplatil i což jemu po manželce jeho od neb[ožtíka] Jana Šáchového za týž grunt vyplacených, totiž 38 R 15 gr, náleželo, to všechno jest témuž Jírovi Peprnýmu z té příčiny, že jemu tak mnoho závdanku dal, pustil, ostatek té vejš psané summy platiti má Jíra Peprný od letha 1615 po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Thomáš Martina Koplového, Šimek Záleský a Thomáš Krkošků S.R.S.A.N.
A tak Jíra Peprný za tento grunt dopláceti zůstává toliko 12 R 15 gr. A Jíra Baček tu nic více nemá.

f 22b
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Jíra Peprný položil za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Macigala 3 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Jíra Peprný položil na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Macigala za grunt 2 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Jíra Peprný položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Macigala 3 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Jíra Peprný položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Macigala 3 R.

Letha Páně 1623 za fojta Jana Markového Jíra Peprný prodal jest grunt tento Jírovi Bačkovi za 40 R. Závdanku dal 4 R a platiti jej má po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Šimek Záleský a Jíra Peprný S.R.S.A.N.

Letha 1629 za fojta Jana Markového Jíra Baček utekl z toho gruntu pryč a Jíra Peprný jej zase ujal. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a odbývání povinností panských i obecních jsou při odevzdávce ut s[upr]a.

Letha 1649 za fojta Jana Mlýnkového Jíra Peprnej zemřel majíce ženu Annu, tu jest pojal Jan Baláž za manželku a podle toho týž svrchu psaný grunth, tak jakž svrchu psaný prodán byl, ujal za summu 40 zlm a také polovici po manželce jeho díl poráží, totiž 20 zlm, druhou polovici, totiž 20 zlm, Kateřině, sestře manželky jeho, platiti povinen bude každoročně po
1 zlm. Odevzdán za volné.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Šimek Záleský, Martin Hudců SRSN.
f 23a
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Martina Šimkového prodán jest týž podsedek Jírovi Křičkovi za 8 R bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti budou po 3 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jakub Řehořů a Jan Jonáčků SRSN.