Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

30 Grunt Jana Kavjáka

f 293a

Letha [15]93 podle zápisu kněh starejch purgkrechtních v listu 50 Jan vejš psaný koupil j[es]t podsedek od Martina Krejčího za 30 R.
Na kteroužto summu ten Jan Martinový Krejčímu závdanku položil 3 R a mimo to do téhož letha peněz purgkrechtních při Vánocích témuž Janovi Krejčímu dal 3 R.
A tak ještě od letha [15]94 dopláceti má 24 R. Ty náleží všecky Martinovi Krejčímu, která sobě pořadně má po 3 R vyzdvihovati.
Rukojmě Jíra Trubačů, Mikoláš Trubačů, Zachariáš Šimečků SRSAN.

Letha [15]94 položil Jan Kavják za grunth peněz purgkrechtních Martinovi Krejčímu 3 R.
Jakož jest na tom gruntě Martinovi Krejčímu 21 R náleželo, takových peněz jest obci vrbecké pustil, aby je oni sobě rok po roku pořadně po 3 R při posudku vyzdvihovali. A oni obec vrbecká proti tomu témuž Martinovi Krejčímu odvedli na podsedku jeho, což jim na něm náleželo a od Jakuba Fulneckýho koupené měli 20 R.
Letha [15]95 položil Jan Kavják za grunth peněz purgkrechtních 3 R.
Ty obec přijala.
f 293b
Letha [15]96 položil Jan Kavják za grunt svůj obci vrbecké
3 R.
Letha [15]97 položil Jan Kavják za grunt svůj obci vrbecké 3 R.
Letha 1598 položil Jan Kavják za grunt svůj obci vrbecké ročních peněz 3 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Kavják za grunt obci vrbecké 3 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Kavják za grunt obci vrbecké 3 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Kavják za grunt obci vrbecké ostatní 3 R.
A tak má grunt zaplacený.

Letha 1612 za fojta Jana Miklošového prodal grunth Jan Červenka, nápad[ník] n[ebožtíka] Jana Kavjáka, Vavřincovi Štěpáncovému za summu 16 R bez závdanku. Z toho sobě týž Vavřinec srazil dílu svýho po n[ebožtíku] Janovi Kavjákovi
8 R, ostatek platiti od letha 1612 po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu i povinnosti J.M. Pánu Jan Zahoranskej, Ondra Tuřanskej S.R.S.N.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Vavřinec Štěpán za g[runt] 1 R.
Ten přijal Jan Červenka, nápad[ník] n[ebožtíka] Jana Kavjáka. A též mu ještě náleželo na tomž g[runtu] 7 R, ty jest odvedl na zbor vrbeckej. A tak tu nic více nemá.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Vavřinec Štěpánců za grunt 1 R.
Ten jest přijat na zbor vrbecký podli odvodu Jana Kavjáka.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Vavřinec Štěpánců za g[runt] na zbor vrbecký podle odvodu 1 R.
Leta 1615 za fojta Martina Mlejnka Vavřinec Štěpánců položil za grunt na zbor vrbecký 1 R.

Vavřinec Štěpánců prodal grunt ten Martinovi Kýchalkovému za summu 30 R. Závdanku dal jemu 2 R, plati[ti] má po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Daniel Pejků a Jíra Peprný SRSN.
f 264a
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Martin Kýchalků položil za grunt peněz ročních 2 R.
Dáno z nich na zbor vrbecký 1 R a Vavřincovi Štěpáncovému též 1 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Martin Kýchalků položil za grunt peněz ročních 2 R.
Dáno z nich na zbor vrbecký 1 R a Vavřincovi Štěpáncovému vydán též 1 R.

Letha 1618 za fojta Jana Markového Martin Kýchalka prodal ten podsedek Martinovi Hudcovému za 30 R. Závdanku jemu dal
2 R a což měl týž Martin Kýchalka zaplaceného, to jest témuž Martinovi Hudcovému pustil a platiti má ročně po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Mikuláš Jež a Jíra Mlýnek SRSaN.
Téhož letha Martin Hudců položil za grunt peněz 2 R.
Z toho odvedeno na zbor vrbecký 1 R a Vavřincovi Štěpáncovýmu vydán též 1 R.

Pusté

Leta 1641 za fojta Tomáše Koplového týž fojt i s ouřadem prodali svrchu psaný grunt Janovi Hýškovi za summu 3 R, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 25 gr. Jest vydán jemu za volný.
Rukojmě za placení gruntu, povinnosti JHM a jinší Adam Šášů, Štěpán Jmela S.R.S.A N.

Pusté